Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Nauki w zakresie podstaw opieki położniczej: Podstawy opieki położniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-PO1-NOP-S1L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauki w zakresie podstaw opieki położniczej: Podstawy opieki położniczej
Jednostka: Katedra Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.50 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

W zakresie wiedzy: znajomość materiału z semestru I z przedmiotu Podstawy Opieki Położniczej oraz zagadnień z zakresu etyki zawodu położnej, socjologii i psychologii.

W zakresie umiejętności: uzyskane w wyniku kształcenia ww. modułów.

W zakresie kompetencji społecznych: umiejętność komunikacji z pacjentką i jej rodziną.


Całkowity nakład pracy studenta:

1.Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 15 h

- udział w ćwiczeniach: 50 h (warunki symulowane)

- udział w zajęciach praktycznych: 40 h (5h w CSM)

- konsultacje związane z przygotowaniem samokształcenia: 5 h

- przeprowadzenie zaliczenia praktycznego i teoretycznego: 5 h

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 115 h, co odpowiada 4 punktom ECTS.

2. Bilans nakładu pracy studenta -„godziny kontaktowe”:

-udział w wykładach: 15 h

-udział w ćwiczeniach: 50 h (warunki symulowane)

-udział w zajęciach praktycznych: 40 h (5h w CSM)

-przygotowanie samokształcenia: 10 h

-czytanie wskazanej literatury naukowej: 5 h

-przygotowanie do wykładów: 5 h

-przygotowanie do ćwiczeń: 10 h

-przygotowanie do zajęć praktycznych: 5 h

-przygotowanie do praktyki zawodowej: 5 h

-przygotowanie i udział do zaliczenia na ocenę: 10+5=15 h

-konsultacje z nauczycielem związane z przygotowaniem samokształcenia: 2 h

Łączny nakład pracy studenta wynosi 162 godziny, co odpowiada 6,5 punktom ECTS

3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- nie dotyczy

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

-przygotowanie do zaliczenia + zaliczenie na ocenę: 10+5=15 h (0,5 punktu ECTS).

Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem się do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 0,5 punktu ECTS.

5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach: 40 h

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi

40 godzin, co odpowiada 1,5 punktu ECTS

6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

-udział w praktykach zawodowych: 80 h

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 80 h, co odpowiada 3 punktom ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy absolwent:

W1: Uzasadnia zastosowanie metod, technik, procedur i standardów w opiece specjalistycznej nad kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą i jej dzieckiem oraz nad kobietą zagrożoną chorobą i chorą ginekologicznie (C.W6)

W2: Wyjaśnia zasady dokumentowania stanu zdrowia i prowadzenia dokumentacji medycznej w opiece nad kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą i jej dzieckiem oraz nad kobietą zagrożoną chorobą i chorą ginekologicznie (C.W8)

W3: Uzasadnia podjęcie opieki położniczej na podstawie procesu pielęgnowania (C.W4).


Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności absolwent:

U1: Stosuje zgromadzone informacje metodą wywiadu, obserwacji, pomiarów, badania przedmiotowego i analizy dokumentacji w celu postawienia diagnozy położniczej (C.U2)

U2: Potrafi przygotować kobietę i jej dziecko, kobietę chorą ginekologicznie do badań diagnostycznych, zabiegów pielęgnacyjnych i leczniczych (C.U4)

U3: Potrafi zakładać cewnik do pęcherza moczowego i usuwać go oraz monitorować diurezę oraz prowadzić bilans płynów (C.U5, C.U15)

U4: Potrafi pobierać materiał do badań laboratoryjnych i bakteriologicznych (C.U7)

U5: Potrafi pobierać wymaz do oceny biocenozy z pochwy i szyjki macicy oraz wymaz cytoonkologiczny (C.U8)

U6: Potrafi wykonywać testy diagnostyczne dla oznaczenia ciał ketonowych i glukozy we krwi oraz w moczu, oznaczenia cholesterolu we krwi, a także inne testy paskowe (C.U9)

U7: Przeprowadza badanie piersi i ocenia gruczoł piersiowy (C.U11)

U8: Przygotowuje i podaje leki różnymi drogami zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz oblicza dawki leków i modyfikuje dawki insuliny (C.U12)

U9: Potrafi wykonywać szczepienia przeciwko grypie, WZW i HPV (C.U13)

U10: Zakłada i usuwa cewnik z żył obwodowych, wykonuje kroplowe wlewy dożylne oraz monitoruje i pielęgnuje miejsce wkłucia obwodowego (C.U14)

U11: Potrafi przeprowadzić zabiegi doodbytnicze (C.U16)

U12: Potrafi pielęgnować skórę i błony śluzowe z zastosowaniem środków farmakologicznych i materiałów medycznych (C.U19)

U13: Potrafi wykonać zabiegi przeciwzapalne (C.U22)

U14: Potrafi wdrażać postępowanie poekspozycyjne według obowiązujących procedur (C.U23).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W zakresie kompetencji społecznych absolwent:

K1: Odnosi się do pacjentów z szacunkiem (K.1.)

K2: Przestrzega praw pacjenta (K.2.)

K3: Akceptuje potrzebę standardów etycznych (K.3.)

K4: Współpracuje z członkami zespołu interdyscyplinarnego (K.5.)

K5: Wykazuje nawyk samokształcenia (K.7.)


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

• wykład informacyjny

• wykład problemowy

• wykład konwersatoryjny

• debata

Ćwiczenia:

• analiza przypadków

• ćwiczenia kliniczne

• metody symulacyjne (studium przypadku; pacjent symulowany)

• uczenie wspomagane komputerem

• metody eksponujące: film, pokaz

• debata

• odgrywanie ról,

• „burza mózgów”.

Zajęcia praktyczne:

• dyskusja dydaktyczna

• analiza przypadków

• metody symulacyjne (studium przypadku)

• metody eksponujące: pokaz, instruktaż

• ćwiczenia kliniczne.


Skrócony opis:

Zapoznanie i przygotowanie studentów do opanowania wiedzy z zakresu teoretycznych podstaw pielęgniarstwa i pielęgnowania w położnictwie, ginekologii i neonatologii. Dostarczenie studentom wiedzy na temat celów i zasad postępowania w specjalistycznej opiece położniczej opartych na obowiązujących rekomendacjach, standardach i procedurach. Praktyczne przygotowanie studentów do zdobycia umiejętności w zakresie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych i profilaktycznych w opiece położniczej wynikających z funkcji zawodowej położnej.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć praktycznych, samokształcenia i praktyki zawodowej.

Wykłady:

W trakcie wykładów student zapozna się z podstawową metodę pracy położnej w oparciu o proces pielęgnowania i wszystkie etapy i fazy tego procesu. Ponadto zapozna się z zasadami gromadzenia danych i analizy danych pod kątem postawienia diagnozy pielęgniarskiej.

Wykłady mają także za zadanie zapoznanie studenta z zakresem podstaw pielęgnowania w opiece położniczej, neonatologicznej i ginekologicznej.

Ćwiczenia:

W trakcie ćwiczeń w Zakładzie Podstaw Opieki Położniczej student ma możliwość kształtowania umiejętności z zakresu wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych i profilaktycznych przypisanych roli zawodowej położnej. Zdobywa te umiejętności w warunkach symulowanych.

Zajęcia praktyczne:

W trakcie zajęć praktycznych i praktykach zawodowych student ma możliwość wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie wykładów i ćwiczeń w opiece nad kobietą i jej rodziną.

Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1. Ciechaniewicz W. (red.) Pielęgniarstwo. Ćwiczenia. Tom 1-2, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007

2. Ciechaniewicz W, Grochans E, Łoś E. Wstrzyknięcia śródskórne, podskórne, domięśniowe i dożylne. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.

3. Ślusarska B, Zarzycka D, Majda A. (red.) Podstawy pielęgniarstwa. Tom 2. Wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. Zahradniczek K. (red.) Pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004

2. Dzirba A. Wstrzyknięcia domięśniowe. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

3. Hildebrand N. Iniekcje i infuzje. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2000.

4.Górajek-Jóźwik J. Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2007

5.Kędziora-Kornatowska K, Muszalik M, Wrońska I. Repetytorium z pielęgniarstwa. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

6. Kózka M, Płaszewska- Żywko L. Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

7. Kózka M, Płaszewska-Żywko L. Procedury pielęgniarskie. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009

8. Poznańska S, Płaszewska-Żywko L. Wybrane modele pielęgniarstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001

9. Chrząszczewska A. Bandażowanie. PZWL 2002

10.Łepecka-Klusek C. (red.) Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2010.

11. Ślusarska B, Zarzycka D. Podstawy pielęgniarstwa tom 1-2 - założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej. Tom 1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Lublin 2017.

12. Rabiej M. Mazurkiewicz B.: Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.

13. Lumsden H., Holmes D.: Noworodek i jego rodzina. Praktyka położnicza. Red. wyd. polskiego G. Iwanowicz-Palus. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

14. Bręborowicz GH. (red.) Położnictwo i ginekologia. Położnictwo tom 1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

15. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. (red.) Karmienie piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy. Wydawnictwo: Medycyna Praktyczna, Kraków 2017.

16. Artykuły naukowe z polskiej i zagranicznej medycznej bazy naukowej związane z aktualnie realizowanymi tematami (MEDLINE, CINAHL with Full Text, Health Source: Nursing/Academic Editio, Academic Search Complete, itp.).

17.Iwanowicz-Palus G, Bień A. Edukacja przedporodowa. Biblioteka Położnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

18. Rabiej M, Mazurkiewicz B, Nowacka A (red.) Procedury medyczne w położnictwie, Praktyka położnej. Tom 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

19. Rabiej M, Mazurkiewicz B, Nowacka A (red.) Procedury medyczne w ginekologii, Praktyka położnej. Tom 1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

a) 100% frekwencja na wykładach, ćwiczeniach, zajęciach praktycznych, praktykach zawodowych oraz oddanie w terminie wyznaczonym przez wykładowcę samokształcenia, a także pozytywna postawa studenta,

b) odpracowanie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych w formie uzgodnionej z wykładowcą,

c) przedłużona obserwacja nauczyciela: K1, K5 (0-10 punktów, >50%),

d) ocena przez kolegów: K1-K5 (0-10 punktów, >50%)

e) zaliczenie kolokwium z wykładów (test pisemny, MCQ – jedna odpowiedź prawidłowa – 4 dystraktory), wyniki uzyskane przez studentów są przeliczane na oceny zgodnie z wewnętrznymi regulacjami przyjętymi w jednostkach prowadzących studia)

Wiedza: W1-W3

Punktacja i ocena:

<75% ndst

75-80% dst

80,01-85% dst+

85,01-90% db

90,01-95% db+

95,01-100% bdb

Umiejętności: U1-U13

1. Egzamin praktyczny – OSCE - punktacja i ocena w zależności od liczby punktów opisanych w CHECK LIST: U1-U14.

Punktacja:

- za każdą pozytywną odpowiedź student może uzyskać 1 punkt

- do zaliczenia egzaminu konieczne jest uzyskanie 60%.

2. Realizacja samokształcenia w formie eseju i/lub prezentacji multimedialnej oraz procesu pielęgnowania zgodnie z indywidualnym planem opieki pielęgniarskiej:

a) proces pielęgnowania (załącznik nr 1, 0-21 punktów).

Punktacja i ocena:

20-21 Bardzo dobry

18-19 Dobry plus

16-17 Dobry

14-15 Dostateczny plus

12-13 Dostateczny

11 i <11 Niedostateczny

b) prezentacja multimedialna: punktacja 0-27 punktów (załącznik nr 2)

Punktacja i ocena:

25-27 Bardzo dobry

22-24 Dobry plus

19-21 Dobry

16-18 Dostateczny plus

13-15 Dostateczny

12 i mniej Niedostateczny

c) esej (załącznik nr 3).

3. Test końcowy pisemny (test MCQ – jedna odpowiedź prawidłowa – 4 dystraktory), obejmuje treści z: wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych,

-uzyskanie 60% prawidłowych odpowiedzi z testu końcowego,

- skala ocen końcowych w zależności od punktacji, wyniki uzyskane przez studentów są przeliczane na oceny zgodnie z wewnętrznymi regulacjami przyjętymi w jednostkach prowadzących studia:

60 % - 70% = 3,0

71% – 75% = 3,5

76% – 85% = 4,0

86% – 90% = 4,5

91% – 100% = 5,0.

Poprawa zaliczenia w ramach sesji poprawkowej – test poprawkowy (min. 60% prawidłowych odpowiedzi na ocenę dostateczną).

Praktyki zawodowe:

Praktyka zawodowa (wakacyjna) - 80 godzin jest realizowana w placówkach szpitalnych (Oddział Położniczo-Noworodkowy).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Praktyka zawodowa, 80 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej W. Socha
Prowadzący grup: Małgorzata Bannach, Agnieszka Dombrowska-Pali, Alicja Gdaniec, Grażyna Gebuza, Małgorzata Gierszewska, Marzena Kaźmierczak, Marlena Michna-Smok, Estera Mieczkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie
Skrócony opis:

Zapoznanie i przygotowanie studentów do opanowania wiedzy z zakresu teoretycznych podstaw pielęgniarstwa i pielęgnowania w położnictwie, ginekologii i neonatologii. Dostarczenie studentom wiedzy na temat celów i zasad postępowania w specjalistycznej opiece położniczej opartych na obowiązujących rekomendacjach, standardach i procedurach. Praktyczne przygotowanie studentów do zdobycia umiejętności w zakresie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych i profilaktycznych w opiece położniczej wynikających z funkcji zawodowej położnej.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć praktycznych, samokształcenia i praktyki zawodowej.

Wykłady:

W trakcie wykładów student zapozna się z podstawową metodę pracy położnej w oparciu o proces pielęgnowania i wszystkie etapy i fazy tego procesu. Ponadto zapozna się z zasadami gromadzenia danych i analizy danych pod kątem postawienia diagnozy pielęgniarskiej.

Wykłady mają także za zadanie zapoznanie studenta z zakresem podstaw pielęgnowania w opiece położniczej, neonatologicznej i ginekologicznej.

Ćwiczenia:

W trakcie ćwiczeń w Zakładzie Podstaw Opieki Położniczej student ma możliwość kształtowania umiejętności z zakresu wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych i profilaktycznych przypisanych roli zawodowej położnej. Zdobywa te umiejętności w warunkach symulowanych.

Zajęcia praktyczne:

W trakcie zajęć praktycznych i praktykach zawodowych student ma możliwość wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie wykładów i ćwiczeń w opiece nad kobietą i jej rodziną.

Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1. Ciechaniewicz W. (red.) Pielęgniarstwo. Ćwiczenia. Tom 1-2, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007

2. Ciechaniewicz W, Grochans E, Łoś E. Wstrzyknięcia śródskórne, podskórne, domięśniowe i dożylne. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.

3. Ślusarska B, Zarzycka D, Majda A. (red.) Podstawy pielęgniarstwa. Tom 2. Wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. Zahradniczek K. (red.) Pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004

2. Dzirba A. Wstrzyknięcia domięśniowe. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

3. Hildebrand N. Iniekcje i infuzje. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2000.

4.Górajek-Jóźwik J. Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2007

5.Kędziora-Kornatowska K, Muszalik M, Wrońska I. Repetytorium z pielęgniarstwa. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

6. Kózka M, Płaszewska- Żywko L. Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

7. Kózka M, Płaszewska-Żywko L. Procedury pielęgniarskie. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009

8. Poznańska S, Płaszewska-Żywko L. Wybrane modele pielęgniarstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001

9. Chrząszczewska A. Bandażowanie. PZWL 2002

10.Łepecka-Klusek C. (red.) Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2010.

11. Ślusarska B, Zarzycka D. Podstawy pielęgniarstwa tom 1-2 - założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej. Tom 1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Lublin 2017.

12. Rabiej M. Mazurkiewicz B.: Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.

13. Lumsden H., Holmes D.: Noworodek i jego rodzina. Praktyka położnicza. Red. wyd. polskiego G. Iwanowicz-Palus. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

14. Bręborowicz GH. (red.) Położnictwo i ginekologia. Położnictwo tom 1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

15. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. (red.) Karmienie piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy. Wydawnictwo: Medycyna Praktyczna, Kraków 2017.

16. Artykuły naukowe z polskiej i zagranicznej medycznej bazy naukowej związane z aktualnie realizowanymi tematami (MEDLINE, CINAHL with Full Text, Health Source: Nursing/Academic Editio, Academic Search Complete, itp.).

17.Iwanowicz-Palus G, Bień A. Edukacja przedporodowa. Biblioteka Położnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

18. Rabiej M, Mazurkiewicz B, Nowacka A (red.) Procedury medyczne w położnictwie, Praktyka położnej. Tom 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

19. Rabiej M, Mazurkiewicz B, Nowacka A (red.) Procedury medyczne w ginekologii, Praktyka położnej. Tom 1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Praktyka zawodowa, 80 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej W. Socha
Prowadzący grup: Maja Bandura-Sroka, Małgorzata Bannach, Alicja Gdaniec, Grażyna Gebuza, Małgorzata Gierszewska, Marzena Kaźmierczak, Estera Mieczkowska, Monika Rogozińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie
Skrócony opis:

Zapoznanie i przygotowanie studentów do opanowania wiedzy z zakresu teoretycznych podstaw pielęgniarstwa i pielęgnowania w położnictwie, ginekologii i neonatologii. Dostarczenie studentom wiedzy na temat celów i zasad postępowania w specjalistycznej opiece położniczej opartych na obowiązujących rekomendacjach, standardach i procedurach. Praktyczne przygotowanie studentów do zdobycia umiejętności w zakresie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych i profilaktycznych w opiece położniczej wynikających z funkcji zawodowej położnej.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć praktycznych, samokształcenia i praktyki zawodowej.

Wykłady:

W trakcie wykładów student zapozna się z podstawową metodę pracy położnej w oparciu o proces pielęgnowania i wszystkie etapy i fazy tego procesu. Ponadto zapozna się z zasadami gromadzenia danych i analizy danych pod kątem postawienia diagnozy pielęgniarskiej.

Wykłady mają także za zadanie zapoznanie studenta z zakresem podstaw pielęgnowania w opiece położniczej, neonatologicznej i ginekologicznej.

Ćwiczenia:

W trakcie ćwiczeń w Zakładzie Podstaw Opieki Położniczej student ma możliwość kształtowania umiejętności z zakresu wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych i profilaktycznych przypisanych roli zawodowej położnej. Zdobywa te umiejętności w warunkach symulowanych.

Zajęcia praktyczne:

W trakcie zajęć praktycznych i praktykach zawodowych student ma możliwość wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie wykładów i ćwiczeń w opiece nad kobietą i jej rodziną.

Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1. Ciechaniewicz W. (red.) Pielęgniarstwo. Ćwiczenia. Tom 1-2, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007

2. Ciechaniewicz W, Grochans E, Łoś E. Wstrzyknięcia śródskórne, podskórne, domięśniowe i dożylne. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.

3. Ślusarska B, Zarzycka D, Majda A. (red.) Podstawy pielęgniarstwa. Tom 2. Wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. Zahradniczek K. (red.) Pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004

2. Dzirba A. Wstrzyknięcia domięśniowe. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

3. Hildebrand N. Iniekcje i infuzje. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2000.

4.Górajek-Jóźwik J. Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2007

5.Kędziora-Kornatowska K, Muszalik M, Wrońska I. Repetytorium z pielęgniarstwa. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

6. Kózka M, Płaszewska- Żywko L. Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

7. Kózka M, Płaszewska-Żywko L. Procedury pielęgniarskie. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009

8. Poznańska S, Płaszewska-Żywko L. Wybrane modele pielęgniarstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001

9. Chrząszczewska A. Bandażowanie. PZWL 2002

10.Łepecka-Klusek C. (red.) Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2010.

11. Ślusarska B, Zarzycka D. Podstawy pielęgniarstwa tom 1-2 - założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej. Tom 1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Lublin 2017.

12. Rabiej M. Mazurkiewicz B.: Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.

13. Lumsden H., Holmes D.: Noworodek i jego rodzina. Praktyka położnicza. Red. wyd. polskiego G. Iwanowicz-Palus. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

14. Bręborowicz GH. (red.) Położnictwo i ginekologia. Położnictwo tom 1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

15. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. (red.) Karmienie piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy. Wydawnictwo: Medycyna Praktyczna, Kraków 2017.

16. Artykuły naukowe z polskiej i zagranicznej medycznej bazy naukowej związane z aktualnie realizowanymi tematami (MEDLINE, CINAHL with Full Text, Health Source: Nursing/Academic Editio, Academic Search Complete, itp.).

17.Iwanowicz-Palus G, Bień A. Edukacja przedporodowa. Biblioteka Położnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

18. Rabiej M, Mazurkiewicz B, Nowacka A (red.) Procedury medyczne w położnictwie, Praktyka położnej. Tom 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

19. Rabiej M, Mazurkiewicz B, Nowacka A (red.) Procedury medyczne w ginekologii, Praktyka położnej. Tom 1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Praktyka zawodowa, 80 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej W. Socha
Prowadzący grup: Maja Bandura-Sroka, Alicja Gdaniec, Grażyna Gebuza, Małgorzata Gierszewska, Marzena Kaźmierczak, Emilia Stefańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie
Skrócony opis:

Zapoznanie i przygotowanie studentów do opanowania wiedzy z zakresu teoretycznych podstaw pielęgniarstwa i pielęgnowania w położnictwie, ginekologii i neonatologii. Dostarczenie studentom wiedzy na temat celów i zasad postępowania w specjalistycznej opiece położniczej opartych na obowiązujących rekomendacjach, standardach i procedurach. Praktyczne przygotowanie studentów do zdobycia umiejętności w zakresie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych i profilaktycznych w opiece położniczej wynikających z funkcji zawodowej położnej.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć praktycznych, samokształcenia i praktyki zawodowej.

Wykłady:

W trakcie wykładów student zapozna się z podstawową metodę pracy położnej w oparciu o proces pielęgnowania i wszystkie etapy i fazy tego procesu. Ponadto zapozna się z zasadami gromadzenia danych i analizy danych pod kątem postawienia diagnozy pielęgniarskiej.

Wykłady mają także za zadanie zapoznanie studenta z zakresem podstaw pielęgnowania w opiece położniczej, neonatologicznej i ginekologicznej.

Ćwiczenia:

W trakcie ćwiczeń w Zakładzie Podstaw Opieki Położniczej student ma możliwość kształtowania umiejętności z zakresu wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych i profilaktycznych przypisanych roli zawodowej położnej. Zdobywa te umiejętności w warunkach symulowanych.

Zajęcia praktyczne:

W trakcie zajęć praktycznych i praktykach zawodowych student ma możliwość wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie wykładów i ćwiczeń w opiece nad kobietą i jej rodziną.

Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1. Ciechaniewicz W. (red.) Pielęgniarstwo. Ćwiczenia. Tom 1-2, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007

2. Ciechaniewicz W, Grochans E, Łoś E. Wstrzyknięcia śródskórne, podskórne, domięśniowe i dożylne. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.

3. Ślusarska B, Zarzycka D, Majda A. (red.) Podstawy pielęgniarstwa. Tom 2. Wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. Zahradniczek K. (red.) Pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004

2. Dzirba A. Wstrzyknięcia domięśniowe. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

3. Hildebrand N. Iniekcje i infuzje. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2000.

4.Górajek-Jóźwik J. Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2007

5.Kędziora-Kornatowska K, Muszalik M, Wrońska I. Repetytorium z pielęgniarstwa. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

6. Kózka M, Płaszewska- Żywko L. Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

7. Kózka M, Płaszewska-Żywko L. Procedury pielęgniarskie. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009

8. Poznańska S, Płaszewska-Żywko L. Wybrane modele pielęgniarstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001

9. Chrząszczewska A. Bandażowanie. PZWL 2002

10.Łepecka-Klusek C. (red.) Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2010.

11. Ślusarska B, Zarzycka D. Podstawy pielęgniarstwa tom 1-2 - założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej. Tom 1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Lublin 2017.

12. Rabiej M. Mazurkiewicz B.: Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.

13. Lumsden H., Holmes D.: Noworodek i jego rodzina. Praktyka położnicza. Red. wyd. polskiego G. Iwanowicz-Palus. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

14. Bręborowicz GH. (red.) Położnictwo i ginekologia. Położnictwo tom 1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

15. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. (red.) Karmienie piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy. Wydawnictwo: Medycyna Praktyczna, Kraków 2017.

16. Artykuły naukowe z polskiej i zagranicznej medycznej bazy naukowej związane z aktualnie realizowanymi tematami (MEDLINE, CINAHL with Full Text, Health Source: Nursing/Academic Editio, Academic Search Complete, itp.).

17.Iwanowicz-Palus G, Bień A. Edukacja przedporodowa. Biblioteka Położnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

18. Rabiej M, Mazurkiewicz B, Nowacka A (red.) Procedury medyczne w położnictwie, Praktyka położnej. Tom 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

19. Rabiej M, Mazurkiewicz B, Nowacka A (red.) Procedury medyczne w ginekologii, Praktyka położnej. Tom 1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Praktyka zawodowa, 80 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej W. Socha
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)