Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Nauki podstawowe: Anatomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-PO1-NPA-S1L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0913) Pielęgniarstwo i opieka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauki podstawowe: Anatomia
Jednostka: Katedra Fizjologii Wysiłku Fizycznego i Anatomii Funkcjonalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.50 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość anatomii z zakresu szkoły średniej

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w wykładach: 25 godzin

- udział w ćwiczeniach: 45 godzin

70 h = 2,33 ECTS

2. Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną:

- samokształcenie: 20 godzin

20 h = 0,67 ECTS

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia: 15h

15h = 0,5 ECTS

Łączny nakład pracy: 105h = 3,5 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy absolwent:

W1: Opisuje budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym (kończyny górna i dolna, klatka piersiowa, brzuch, grzbiet) oraz czynnościowym (układ kostno-stawowy, układ mięśniowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy,), w tym różnice w budowie ciała człowieka dorosłego, niemowlęcia i noworodka (A.W1)

W2: Zna budowę i funkcjonowanie miednicy kostnej (A.W2)

W3: Opisuje budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym (głowa i szyja, narządy miednicy mniejszej) i czynnościowym (układ pokarmowy, układ moczowo-płciowy, krążenie matczyno-płodowe, układ nerwowy i narządy zmysłów), w tym różnice w budowie ciała człowieka dorosłego, niemowlęcia i noworodka (A.W1)

W4: Zna budowę i funkcjonowanie mięśni dna miednicy jako kanału rodnego (A.W2)


Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności student:

U1: Posiada umiejętność posługiwania się w praktyce mianownictwem anatomicznym i wykorzystywać znajomość topografii narządów oraz wykazywać różnice w budowie noworodka, niemowlęcia i człowieka dorosłego (A.U1)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W zakresie kompetencji społecznych absolwent:

K1: Jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe (K.4.)

K2: Jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu (K.5.)

K3: Jest gotów do dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych (K.7.)


Metody dydaktyczne:

• wykład informacyjny

• wykład problemowy

• dyskusja dydaktyczna

• analiza przypadków


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Przedmiot Anatomia ma na celu przygotowanie do określania

topografii narządów i układów organizmu ludzkiego oraz nabycie umiejętności wykorzystywania wiedzy anatomicznej w praktyce zawodowej.

Pełny opis:

Wykłady mają na celu zdobycie wiedzy z zakresu budowy anatomicznej narządów i układów organizmu ludzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem układu rozrodczego.

Ćwiczenia poświęcone są nabyciu umiejętności praktycznych posługiwania się mianownictwem anatomicznym w praktyce zawodowej. Na ćwiczeniach studenci nabywają umiejętności praktycznych wykorzystując nowoczesne metody tj., wirtualną anatomię sekcyjną wysokiej wierności co umożliwia naukę anatomii człowieka w kontrolowanych i wystandaryzowanych warunkach.

Dodatkowo wykorzystywane są takie narzędzia dydaktyczne jak:

- wirtualny stół anatomiczny, który umożliwia naukę anatomii prawidłowej w połączeniu z anatomią kliniczną i radiologiczną;

- trenażery do osłuchiwania i do anatomii palpacyjnej

- modele anatomiczne.

Prowadzenie zajęć z anatomii człowieka w warunkach symulacji medycznej umożliwia wszechstronne doskonalenie podstawowych umiejętności z zakresu anatomii klinicznej oraz uczy podstaw wnioskowania klinicznego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Aleksandrowicz R., Ciszek B., Krasucki K. – Anatomia człowieka (Repetytorium), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014, wyd. I

2. Sokołowska-Pituchowa. Anatomia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL. Warszawa

3. Gilroy A.M., MacPherson B.R., Ross L.M. – Atlas Anatomii. wyd. MedPharm, Wrocław 2010 , wyd. I

4. Netter F. – Atlas Anatomii Człowieka; wyd. Urban&Partner, Wrocław 2011, wyd. III

5. Atlas Anatomii Człowieka tom I-III – Prometeusz – MedFarm Polska. Wrocław 2009

Literatura uzupełniająca:

1. Anatomia człowieka – tom I-V, Adam Bochenek, Michał Reicher, PZWL

2. Sobotta J. – Atlas Anatomii Człowieka t. 1-2; wyd. Urban&Partner, Wrocław 2006, wyd. III

3. Young P.H. Young P.A. Tolbert D.L. Neuroanatomia kliniczna. Wydawnictwo Edra Urban&Partner, Wrocław 2016, wyd. III (wyd. polskie I)

4. Skawina A. – Anatomia Prawidłowa Człowieka – miednica; wyd. UJ, Kraków, 2013, wyd. II

5. Martius G., Breckwoldt M., Pfleiderer A. – Ginekologia i położnictwo, wyd. Urban&Partner, Wrocław, 1997 [ rozdział 1–6; str. 1–91

6. Troszyński M. – Położnictwo – ćwiczenia, PZWL, Warszawa, 2008, wyd. II

7. Gołąb B. – Anatomia czynnościowa obwodowego układu nerwowego, wyd. Czelej, Lublin, 1998, wyd. I

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin praktyczny: W1-W3, U1-U2

Egzamin teoretyczny: W1-W2

Przedłużona obserwacja: K1-K2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Zalewski
Prowadzący grup: Anna Bach, Anita Kazdepka-Ziemińska, Sławomir Kujawski, Aleksandra Modlińska, Martyna Stankiewicz, Hanna Tabisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot Anatomia ma na celu przygotowanie do określania

topografii narządów i układów organizmu ludzkiego oraz nabycie umiejętności wykorzystywania wiedzy anatomicznej w praktyce zawodowej.

Pełny opis:

Wykłady mają na celu zdobycie wiedzy z zakresu budowy anatomicznej narządów i układów organizmu ludzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem układu rozrodczego.

Ćwiczenia poświęcone są nabyciu umiejętności praktycznych posługiwania się mianownictwem anatomicznym w praktyce zawodowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Aleksandrowicz R., Ciszek B., Krasucki K. – Anatomia człowieka (Repetytorium), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014, wyd. I

2. Sokołowska-Pituchowa. Anatomia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL. Warszawa

3. Gilroy A.M., MacPherson B.R., Ross L.M. – Atlas Anatomii. wyd. MedPharm, Wrocław 2010 , wyd. I

4. Netter F. – Atlas Anatomii Człowieka; wyd. Urban&Partner, Wrocław 2011, wyd. III

5. Atlas Anatomii Człowieka tom I-III – Prometeusz – MedFarm Polska. Wrocław 2009

Literatura uzupełniająca:

1. Anatomia człowieka – tom I-V, Adam Bochenek, Michał Reicher, PZWL

2. Sobotta J. – Atlas Anatomii Człowieka t. 1-2; wyd. Urban&Partner, Wrocław 2006, wyd. III

3. Young P.H. Young P.A. Tolbert D.L. Neuroanatomia kliniczna. Wydawnictwo Edra Urban&Partner, Wrocław 2016, wyd. III (wyd. polskie I)

4. Skawina A. – Anatomia Prawidłowa Człowieka – miednica; wyd. UJ, Kraków, 2013, wyd. II

5. Martius G., Breckwoldt M., Pfleiderer A. – Ginekologia i położnictwo, wyd. Urban&Partner, Wrocław, 1997 [ rozdział 1–6; str. 1–91

6. Troszyński M. – Położnictwo – ćwiczenia, PZWL, Warszawa, 2008, wyd. II

7. Gołąb B. – Anatomia czynnościowa obwodowego układu nerwowego, wyd. Czelej, Lublin, 1998, wyd. I

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Zalewski
Prowadzący grup: Agnieszka Kujawska, Sławomir Kujawski, Aleksandra Modlińska, Gracjan Różański, Joanna Słomko, Witold Słomko, Łukasz Sokołowski, Martyna Stankiewicz, Hanna Tabisz, Magdalena Weber-Rajek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową anatomiczną narządów i układów organizmu ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem budowy układu moczowo-płciowego. Na zajęciach poruszana jest problematyka podstawowych zależności pomiędzy funkcją i budową narządów w stopniu niezbędnym w praktyce położniczej.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń. Tematykę wykładów stanowią zagadnienia związane z budową anatomiczną narządów i układów organizmu ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem budowy układu moczowo-płciowego.

Na ćwiczeniach studenci nabywają umiejętności praktycznych wykorzystując nowoczesne metody tj., wirtualną anatomię sekcyjną wysokiej wierności, co umożliwia naukę anatomii człowieka w kontrolowanych i wystandaryzowanych warunkach. Dodatkowo wykorzystywane są takie narzędzia dydaktyczne jak:

- wirtualny stół anatomiczny, który umożliwia naukę anatomii prawidłowej w połączeniu z anatomią kliniczną i radiologiczną;

- trenażery do osłuchiwania i do anatomii palpacyjnej

- modele anatomiczne.

Prowadzenie zajęć z anatomii człowieka w warunkach symulacji medycznej umożliwia wszechstronne doskonalenie podstawowych umiejętności z zakresu anatomii klinicznej oraz uczy podstaw wnioskowania klinicznego.

Literatura:

Podstawowa

1. Richard Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell - Gray Anatomia. Podręcznik dla studentów. Tom 1-3. Edra Urban

& Partner, 2020.

2. Netter F.H. - Atlas Anatomii Człowieka; wyd. Edra Urban&Partner, Wrocław, 2020, wyd. VII.

3. Moore Keith L., Dalley Arthur F., Agur Anne M.R. - Anatomia kliniczna Moore. Tom 1 - 2. MedPharm Polska, 2020.

4. Anne M. Gilroy, Brian R. MacPherson, Erik Schulte, Udo Schumacher, Michael Schuenke, red. wyd. pol. Janusz Moryś - Atlas anatomii Gilroy. Tom 1 - 2 – MedPharm Polska, 2018.

5. Sokołowska-Pituchowa Janina - Anatomia człowieka. PZWL. 2011, dodruk 2020.

Uzupełniająca

1. Bochenek A., Reicher M. - Anatomia człowiek. Tom I-V. PZWL, 2014, wyd. VI.

2. Aleksandrowicz R., Ciszek B., Krasucki K. - Anatomia człowieka - Repetytorium. PZWL, Warszawa 2014.

3. M. Schünke, E. Schulte, U. Schumacher - Atlas Anatomii Człowieka Prometeusz. Tom I-III. MedPharm Polska, 2020.

4. Yokochi C., Johannes W. Rohen, Eva Lurie Weinreb - Fotograficzny atlas anatomii człowieka. PZWL, 2018, wyd. I.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Zalewski
Prowadzący grup: Agnieszka Kujawska, Sławomir Kujawski, Aleksandra Modlińska, Hanna Tabisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową

anatomiczną narządów i układów organizmu ludzkiego ze

szczególnym uwzględnieniem budowy układu moczowopłciowego. Na zajęciach poruszana jest problematyka

podstawowych zależności pomiędzy funkcją i budową

narządów w stopniu niezbędnym w praktyce położniczej.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń.

Tematykę wykładów stanowią zagadnienia związane z

budową anatomiczną narządów i układów organizmu

ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem budowy układu

moczowo-płciowego.

Na ćwiczeniach studenci nabywają umiejętności

praktycznych wykorzystując nowoczesne metody tj.,

wirtualną anatomię sekcyjną wysokiej wierności, co

umożliwia naukę anatomii człowieka w kontrolowanych i

wystandaryzowanych warunkach. Dodatkowo

wykorzystywane są takie narzędzia dydaktyczne jak:

- wirtualny stół anatomiczny, który umożliwia naukę

anatomii prawidłowej w połączeniu z anatomią kliniczną i

radiologiczną;

- trenażery do osłuchiwania i do anatomii palpacyjnej

- modele anatomiczne, plastynaty.

Prowadzenie zajęć z anatomii człowieka w warunkach

symulacji medycznej umożliwia wszechstronne

doskonalenie podstawowych umiejętności z zakresu

anatomii klinicznej oraz uczy podstaw wnioskowania

klinicznego

Literatura:

Podstawowa

1. Richard Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M.

Mitchell - Gray Anatomia. Podręcznik dla studentów. Tom

1-3. Edra Urban & Partner, 2020.

2. Netter F.H. - Atlas Anatomii Człowieka; wyd. Edra

Urban&Partner, Wrocław, 2020, wyd. VII.

3. Moore Keith L., Dalley Arthur F., Agur Anne M.R. -

Anatomia kliniczna Moore. Tom 1 - 2. MedPharm Polska,

2020.

4. Anne M. Gilroy, Brian R. MacPherson, Erik Schulte,

Udo Schumacher, Michael Schuenke, red. wyd. pol. Janusz

Moryś - Atlas anatomii Gilroy. Tom 1 - 2 – MedPharm

Polska, 2018.

5. Sokołowska-Pituchowa Janina - Anatomia

człowieka. PZWL. 2011, dodruk 2020.

Uzupełniająca

1. Bochenek A., Reicher M. - Anatomia człowiek. Tom

I-V. PZWL, 2014, wyd. VI.

2. Aleksandrowicz R., Ciszek B., Krasucki K. -

Anatomia człowieka - Repetytorium. PZWL, Warszawa

2014.

3. M. Schünke, E. Schulte, U. Schumacher - Atlas

Anatomii Człowieka Prometeusz. Tom I-III. MedPharm

Polska, 2020.

Yokochi C., Johannes W. Rohen, Eva Lurie Weinreb -

Fotograficzny atlas anatomii człowieka. PZWL, 2018, wyd.

I.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Zalewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)