Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Nauki w zakresie podstaw opieki położniczej: Podstawy opieki położniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-PO1-NZPOPG-S1Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0913) Pielęgniarstwo i opieka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauki w zakresie podstaw opieki położniczej: Podstawy opieki położniczej
Jednostka: Katedra Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.50 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

W zakresie wiedzy: znajomość podstaw anatomii i mikrobiologii, zagadnień z zakresu socjologii i psychologii.

W zakresie umiejętności: uzyskane w wyniku kształcenia ww. modułów.

W zakresie kompetencji społecznych: umiejętność komunikacji z pacjentką i jej rodziną.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

.Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 10h (0,2 ECTS)

- udział w ćwiczeniach: 40h (w warunkach symulowanych)

- udział w zajęciach praktycznych: 40h

- konsultacje związane z przygotowaniem samokształcenia: 2h

- przeprowadzenie zaliczenia praktycznego i teoretycznego: 3h

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 95 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS

2. Bilans nakładu pracy studenta -„godziny kontaktowe”:

-udział w wykładach: 10h (0,2 ECTS)

-udział w ćwiczeniach: 40h (w warunkach symulowanych)

-udział w zajęciach praktycznych: 40h

-przygotowanie samokształcenia: 3h

-czytanie wskazanej literatury naukowej: 2h

-przygotowanie do wykładów: 2h

-przygotowanie do ćwiczeń: 2h

-przygotowanie do zajęć praktycznych: 2h

-przygotowanie i udział do zaliczenia na ocenę: 6+2=8h

-konsultacje z nauczycielem związane z przygotowaniem samokształcenia: 1h

Łączny nakład pracy studenta wynosi 110 godzin, co odpowiada 3,5 punktom ECTS

3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- nie dotyczy

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

-przygotowanie do zaliczenia + zaliczenie na ocenę: 6+2=8 h (0,3 punktu ECTS)

Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem się do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 0,3 punktu ECTS

5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach: 40 godzin (w warunkach symulowanych).

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi

40 godzin, co odpowiada 1,5 punktu ECTS

6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

-udział w zajęciach praktycznych: 40 h

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 40 h, co odpowiada 1,5 punktu ECTSEfekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy absolwent:

W1: Wyjaśnia obowiązujące zasady, metody i techniki wykonywania przez położną podstawowych czynności pielęgniarskich, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych w opiece położniczej (C.W5)

W2: Odtwarza zasady postępowania aseptycznego i antyseptycznego w celu zapobiegania zakażeniom szpitalnym oraz odróżnia pojęcia dezynfekcja, sterylizacja, kontaminacja, dekontaminacja (C.W7)

W3: Interpretuje dokumentację medyczną w opiece położniczej (C.W8).Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności absolwent:

U1: Posługuje się właściwym nazewnictwem z zakresu opieki położniczej, neonatologicznej i ginekologicznej oraz interpretować podstawowe pojęcia z zakresu praktyki zawodowej położnej (C.U1)

U2: Potrafi gromadzić informacje metodą wywiadu, obserwacji, pomiarów, badania przedmiotowego i analizy dokumentacji w celu rozpoznania stanu zdrowia kobiety chorej ginekologicznie, kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, kobiety w okresie połogu oraz noworodka, a także interpretować i dokumentować uzyskane wyniki na potrzeby diagnozy położniczej (C.U2.)

U3: Potrafi prowadzić dokumentację medyczną i posługiwać się nią (C.U3)

U4: Ocenia ryzyko rozwoju odleżyn oraz stosuje dostępne metody, techniki i środki pielęgnacji ran oraz planuje działania profilaktyczne w opiece położniczej (C.U20)

U5: Potrafi przemieszczać i pozycjonować pacjenta z wykorzystaniem różnych technik i metod, wykonywać ćwiczenia czynne i bierne oraz gimnastykę oddechową, drenaż ułożeniowy, inhalację i odśluzowywanie dróg oddechowych (C.U21)

U6: Stosuje zasady aseptyki i antyseptyki w opiece położniczej (C.U23).Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W zakresie kompetencji społecznych absolwent:

K1: Odnosi się do pacjentów z szacunkiem (K.1.)

K2: Przestrzega praw pacjenta (K.2.)

K3: Akceptuje potrzebę standardów etycznych (K.3.)

K4: Współpracuje z członkami zespołu interdyscyplinarnego (K.5.)

K5: Wykazuje nawyk samokształcenia (K.7.)


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

• wykład informacyjny

• wykład problemowy

• wykład konwersatoryjny

• debata

Ćwiczenia:

• analiza przypadków

• ćwiczenia kliniczne

• metody symulacyjne (studium przypadku; pacjent symulowany)

• uczenie wspomagane komputerem

• metody eksponujące: film, pokaz

• debata

• odgrywanie ról,

• „burza mózgów”.

Zajęcia praktyczne:

• dyskusja dydaktyczna

• analiza przypadków

• metody symulacyjne (studium przypadku)

• metody eksponujące: pokaz, instruktaż

• ćwiczenia kliniczne


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- studium przypadku
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi opieki pielęgniarsko-położniczej nad kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą, jej dzieckiem i rodziną oraz kobietą w każdym okresie jej życia.

Przedstawienie zakresu i charakteru opieki położniczej w odniesieniu do wybranych stanów zdrowia kobiety i jej rodziny. Przygotowanie do prowadzenia edukacji zdrowotnej i działań profilaktycznych w odniesieniu do kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i jej dziecka oraz kobiety zdrowej, zagrożonej chorobą i chorej ginekologicznie oraz jej rodziny.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć praktycznych i samokształcenia.

Wykłady:

Podstawy Opieki Położniczej, to przedmiot w ramach, którego student zapozna się ze statusem i istotą zawodu położnej, rolę zawodową położnej w ujęciu historycznym i współczesnym oraz uwarunkowania rozwoju zawodu położnej. Ponadto student pozna role, funkcje zawodowe i zadania położnej w opiece nad kobietą w różnych okresach jej życia oraz rolę położnej w zespole interdyscyplinarnym w procesie promowania zdrowia, profilaktyki, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji kobiety w różnych okresach jej życia i różnym stanie zdrowia.

Ponadto wykłady mają za zadanie zapoznanie studenta z organizacją opieki perinatalnej w Polsce oraz ze standardami pracy położnej zgodnymi z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Ćwiczenia:

W trakcie ćwiczeń w Zakładzie Podstaw Opieki Położniczej, student poznaje zasady i techniki wykonywania podstawowych zabiegów diagnostycznych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych przypisanych roli zawodowej położnej, które zdobywa w warunkach symulowanych. Ćwiczenia mają także na celu kształtowanie umiejętności z zakresu ogólnych zasad postępowania aseptycznego i antyseptycznego oraz z zakresu czynności pielęgnacyjnych i opiekuńczych nad kobietą w różnych okresach jej życia i różnych stanach zdrowia.

Zajęcia praktyczne:

Zajęcia praktyczne mają za zadanie przygotowanie studenta do możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie wykładów i ćwiczeń, a ich celem jest realizacja świadczeń zdrowotnych nad kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą oraz noworodkiem, w tym stosowanie ogólnych zasad postępowania, algorytmów, standardów i procedur na rzecz podmiotu opieki.

Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1. Ślusarska B, Zarzycka D, Majda A. (red.) Podstawy pielęgniarstwa. Tom 2. Wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.

2. Zahradniczek K. (red.) Pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004

3. Ciechaniewicz W. (red.) Pielęgniarstwo. Ćwiczenia. Tom 1-2, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca:

1. Ślusarska B, Zarzycka D, Majda A. (red.) Umiejętności pielęgniarskie. Katalog check list. Materiały ćwiczeniowe z podstaw pielęgniarstwa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.

2. Ślusarska B, Zarzycka D. Podstawy pielęgniarstwa tom 1-2 - założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej. Tom 1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Lublin 2017.

3. Rabiej M. Mazurkiewicz B.: Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.

4. Lumsden H., Holmes D.: Noworodek i jego rodzina. Praktyka położnicza. Red. wyd. polskiego G. Iwanowicz-Palus. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

5. USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

8. Cekański A, Łosik M. Wykłady z położnictwa. Podręcznik dla studentów położnictwa. Wydawnictwo alfa-medica press. Bielsko-Biała 2011.

9. Kózka M, Płaszewska-Żywko L. Procedury pielęgniarskie. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

10. Gręborowicz GH. (red.) Położnictwo i ginekologia. Położnictwo tom1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.

11. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. (red.) Karmienie piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy. Wydawnictwo: Medycyna Praktyczna, Kraków 2017.

12. Artykuły naukowe z polskiej i zagranicznej medycznej bazy naukowej związane z aktualnie realizowanymi tematami (MEDLINE, CINAHL with Full Text, Health Source: Nursing/Academic Editio, Academic Search Complete, itp.).

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Warunkiem zaliczenia wykładów jest:

1. 100% frekwencja i pozytywna postawa studenta.

2. Odpracowanie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych w formie uzgodnionej z wykładowcą.

3. Przedłużona obserwacja nauczyciela: K1 (0-10 punktów, >50%).

4. Ocena przez kolegów: K1 (0-10 punktów, >50%).

5.Zaliczenie kolokwium z wykładów (test pisemny MCQ – jedna odpowiedź prawidłowa – 4 dystraktory), wyniki uzyskane przez studentów są przeliczane na oceny zgodnie z wewnętrznymi regulacjami przyjętymi w jednostkach prowadzących studia): W1-W3, U1-U2, K1.

Punktacja i ocena:

<75% ndst

75-80% dst

80,01-85% dst+

85,01-90% db

90,01-95% db+

95,01-100% bdb

Ćwiczenia:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest:

1. 100% frekwencja i pozytywna postawa studenta.

2. Odpracowanie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych w formie uzgodnionej z wykładowcą.

3. Przedłużona obserwacja nauczyciela: K1-K2 (0-10 punktów, >50%).

4. Ocena przez kolegów: K1-K2 (0-10 punktów, >50%).

5. Zaliczenie kolokwium „wyjściowego” z ćwiczeń (test pisemny MCQ – jedna odpowiedź prawidłowa – 4 dystraktory) na platformie Moodle wyniki uzyskane przez studentów są przeliczane na oceny zgodnie z wewnętrznymi regulacjami przyjętymi w jednostkach prowadzących studia): W1-W3, U1-U4, K1-K2.

Punktacja i ocena:

<75% ndst

75-80% dst

80,01-85% dst+

85,01-90% db

90,01-95% db+

95,01-100% bdb

6. Egzamin praktyczny – metodą OSCE. Ocena umiejętności praktycznych na podstawie check-list. Zaliczenie stacji wymaga wykonania, co najmniej 60% zadań z check-list: U1-U4.

Punktacja:

- za każdą pozytywną odpowiedź student może uzyskać 1 punkt

- do zaliczenia egzaminu konieczne jest uzyskanie 60%.

7. Zajęcia praktyczne:

Warunkiem zaliczenia zajęć praktycznych jest:

1. 100% frekwencja i pozytywna postawa studenta.

2. Odpracowanie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych w formie uzgodnionej z wykładowcą.

3. Przedłużona obserwacja nauczyciela: K1-K5 (0-10 punktów, >50%).

4. Ocena przez kolegów: K1-K5 (0-10 punktów, >50%).

5. Zaliczenie kolokwium „wyjściowego” z zajęć praktycznych (test pisemny, MCQ – jedna odpowiedź prawidłowa – 4 dystraktory), wyniki uzyskane przez studentów są przeliczane na oceny zgodnie z wewnętrznymi regulacjami przyjętymi w jednostkach prowadzących studia): W1-W3, U1-U4.

Punktacja i ocena:

<75% ndst

75-80% dst

80,01-85% dst+

85,01-90% db

90,01-95% db+

95,01-100% bdb

6. Zaliczenie umiejętności praktycznych – Zajęcia praktyczne – zgodnie z regulaminem i na podstawie dziennika - Wykaz umiejętności praktycznych: U1-U4.

Samokształcenie: W1, U1 K1.

Praca w formie eseju i/lub prezentacji multimedialnej oddana terminowo (załącznik 1,2).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej W. Socha
Prowadzący grup: Patrycja Banaś, Agnieszka Dombrowska-Pali, Grażyna Gebuza, Małgorzata Gierszewska, Marzena Kaźmierczak, Estera Mieczkowska, Iwona Przybylska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi opieki pielęgniarsko-położniczej nad kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą, jej dzieckiem i rodziną oraz kobietą w każdym okresie jej życia.

Przedstawienie zakresu i charakteru opieki położniczej w odniesieniu do wybranych stanów zdrowia kobiety i jej rodziny. Przygotowanie do prowadzenia edukacji zdrowotnej i działań profilaktycznych w odniesieniu do kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i jej dziecka oraz kobiety zdrowej, zagrożonej chorobą i chorej ginekologicznie oraz jej rodziny.

Kształtowanie wybranych umiejętności wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, diagnostycznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych i profilaktycznych wynikających z funkcji zawodowej położnej w oparciu o wytyczne rekomendacji, standardów i procedur.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć praktycznych i samokształcenia.

Wykłady:

Podstawy Opieki Położniczej, to przedmiot w ramach, którego student zapozna się ze statusem i istotą zawodu położnej, rolę zawodową położnej w ujęciu historycznym i współczesnym oraz uwarunkowania rozwoju zawodu położnej. Ponadto student pozna role, funkcje zawodowe i zadania położnej w opiece nad kobietą w różnych okresach jej życia oraz rolę położnej w zespole interdyscyplinarnym w procesie promowania zdrowia, profilaktyki, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji kobiety w różnych okresach jej życia i różnym stanie zdrowia.

Ponadto wykłady mają za zadanie zapoznanie studenta z organizacją opieki perinatalnej w Polsce oraz ze standardami pracy położnej zgodnymi z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Ćwiczenia:

W trakcie ćwiczeń w Zakładzie Podstaw Opieki Położniczej, student poznaje zasady i techniki wykonywania podstawowych zabiegów diagnostycznych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych przypisanych roli zawodowej położnej, które zdobywa w warunkach symulowanych. Ćwiczenia mają także na celu kształtowanie umiejętności z zakresu ogólnych zasad postępowania aseptycznego i antyseptycznego oraz z zakresu czynności pielęgnacyjnych i opiekuńczych nad kobietą w różnych okresach jej życia i różnych stanach zdrowia.

Zajęcia praktyczne:

Zajęcia praktyczne mają za zadanie przygotowanie studenta do możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie wykładów i ćwiczeń, a ich celem jest realizacja świadczeń zdrowotnych nad kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą oraz noworodkiem, w tym stosowanie ogólnych zasad postępowania, algorytmów, standardów i procedur na rzecz podmiotu opieki.

Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1. Ślusarska B, Zarzycka D, Majda A. (red.) Podstawy pielęgniarstwa. Tom 2. Wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.

2. Zahradniczek K. (red.) Pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004

3. Ciechaniewicz W. (red.) Pielęgniarstwo. Ćwiczenia. Tom 1-2, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca:

1. Ślusarska B, Zarzycka D, Majda A. (red.) Umiejętności pielęgniarskie. Katalog check list. Materiały ćwiczeniowe z podstaw pielęgniarstwa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.

2. Ślusarska B, Zarzycka D. Podstawy pielęgniarstwa tom 1-2 - założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej. Tom 1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Lublin 2017.

3. Rabiej M. Mazurkiewicz B.: Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.

4. Lumsden H., Holmes D.: Noworodek i jego rodzina. Praktyka położnicza. Red. wyd. polskiego G. Iwanowicz-Palus. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

5. USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

8. Cekański A, Łosik M. Wykłady z położnictwa. Podręcznik dla studentów położnictwa. Wydawnictwo alfa-medica press. Bielsko-Biała 2011.

9. Kózka M, Płaszewska-Żywko L. Procedury pielęgniarskie. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

10. Bręborowicz GH. (red.) Położnictwo i ginekologia. Położnictwo tom1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

11. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. (red.) Karmienie piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy. Wydawnictwo: Medycyna Praktyczna, Kraków 2017.

12. Artykuły naukowe z polskiej i zagranicznej medycznej bazy naukowej związane z aktualnie realizowanymi tematami (MEDLINE, CINAHL with Full Text, Health Source: Nursing/Academic Editio, Academic Search Complete, itp.).

13.Iwanowicz-Palus G, Bień A. Edukacja przedporodowa. Biblioteka Położnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

14. Rabiej M, Mazurkiewicz B, Nowacka A (red.) Procedury medyczne w położnictwie, Praktyka położnej. Tom 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

15. Rabiej M, Mazurkiewicz B, Nowacka A (red.) Procedury medyczne w ginekologii, Praktyka położnej. Tom 1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

Uwagi:

Terminy i miejsca odbywania zajęć są podawane przez Dział Dydaktyki Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej W. Socha
Prowadzący grup: Małgorzata Bannach, Alicja Gdaniec, Grażyna Gebuza, Małgorzata Gierszewska, Katarzyna Jóźwiarska, Marzena Kaźmierczak, Marlena Michna-Smok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi opieki pielęgniarsko-położniczej nad kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą, jej dzieckiem i rodziną oraz kobietą w każdym okresie jej życia.

Przedstawienie zakresu i charakteru opieki położniczej w odniesieniu do wybranych stanów zdrowia kobiety i jej rodziny. Przygotowanie do prowadzenia edukacji zdrowotnej i działań profilaktycznych w odniesieniu do kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i jej dziecka oraz kobiety zdrowej, zagrożonej chorobą i chorej ginekologicznie oraz jej rodziny.

Kształtowanie wybranych umiejętności wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, diagnostycznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych i profilaktycznych wynikających z funkcji zawodowej położnej w oparciu o wytyczne rekomendacji, standardów i procedur.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć praktycznych i samokształcenia.

Wykłady:

Podstawy Opieki Położniczej, to przedmiot w ramach, którego student zapozna się ze statusem i istotą zawodu położnej, rolę zawodową położnej w ujęciu historycznym i współczesnym oraz uwarunkowania rozwoju zawodu położnej. Ponadto student pozna role, funkcje zawodowe i zadania położnej w opiece nad kobietą w różnych okresach jej życia oraz rolę położnej w zespole interdyscyplinarnym w procesie promowania zdrowia, profilaktyki, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji kobiety w różnych okresach jej życia i różnym stanie zdrowia.

Ponadto wykłady mają za zadanie zapoznanie studenta z organizacją opieki perinatalnej w Polsce oraz ze standardami pracy położnej zgodnymi z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Ćwiczenia:

W trakcie ćwiczeń w Zakładzie Podstaw Opieki Położniczej, student poznaje zasady i techniki wykonywania podstawowych zabiegów diagnostycznych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych przypisanych roli zawodowej położnej, które zdobywa w warunkach symulowanych. Ćwiczenia mają także na celu kształtowanie umiejętności z zakresu ogólnych zasad postępowania aseptycznego i antyseptycznego oraz z zakresu czynności pielęgnacyjnych i opiekuńczych nad kobietą w różnych okresach jej życia i różnych stanach zdrowia.

Zajęcia praktyczne:

Zajęcia praktyczne mają za zadanie przygotowanie studenta do możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie wykładów i ćwiczeń, a ich celem jest realizacja świadczeń zdrowotnych nad kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą oraz noworodkiem, w tym stosowanie ogólnych zasad postępowania, algorytmów, standardów i procedur na rzecz podmiotu opieki.

Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1. Ślusarska B, Zarzycka D, Majda A. (red.) Podstawy pielęgniarstwa. Tom 2. Wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.

2. Zahradniczek K. (red.) Pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004

3. Ciechaniewicz W. (red.) Pielęgniarstwo. Ćwiczenia. Tom 1-2, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca:

1. Ślusarska B, Zarzycka D, Majda A. (red.) Umiejętności pielęgniarskie. Katalog check list. Materiały ćwiczeniowe z podstaw pielęgniarstwa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.

2. Ślusarska B, Zarzycka D. Podstawy pielęgniarstwa tom 1-2 - założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej. Tom 1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Lublin 2017.

3. Rabiej M. Mazurkiewicz B.: Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.

4. Lumsden H., Holmes D.: Noworodek i jego rodzina. Praktyka położnicza. Red. wyd. polskiego G. Iwanowicz-Palus. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

5. USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

8. Cekański A, Łosik M. Wykłady z położnictwa. Podręcznik dla studentów położnictwa. Wydawnictwo alfa-medica press. Bielsko-Biała 2011.

9. Kózka M, Płaszewska-Żywko L. Procedury pielęgniarskie. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

10. Bręborowicz GH. (red.) Położnictwo i ginekologia. Położnictwo tom1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

11. Bręborowicz GH. (red.) Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2022.

12. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. (red.) Karmienie piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy. Wydawnictwo: Medycyna Praktyczna, Kraków 2017.

13. Artykuły naukowe z polskiej i zagranicznej medycznej bazy naukowej związane z aktualnie realizowanymi tematami (MEDLINE, CINAHL with Full Text, Health Source: Nursing/Academic Editio, Academic Search Complete, itp.).

14.Iwanowicz-Palus G, Bień A. Edukacja przedporodowa. Biblioteka Położnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

15. Rabiej M, Mazurkiewicz B, Nowacka A (red.) Procedury medyczne w położnictwie, Praktyka położnej. Tom 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

16. Rabiej M, Mazurkiewicz B, Nowacka A (red.) Procedury medyczne w ginekologii, Praktyka położnej. Tom 1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

17. Rabiej M, Mazurkiewicz B (red.). Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii. Praktyka położnej. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2018.

18.Klimaszewska K, Baranowska A, Krajewska-Kułak E. (red.) Podstawowe czynności medyczne i pielęgnacyjne. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2017.

19. Ciepiela O. (red.). Diagnostyka laboratoryjna w pielęgniarstwie i położnictwie. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2021.

20. Łepecka-Klusek C. (red.). Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2022.

21. Wilińska M (red.). Laktacja tom 1. Kompendium dla praktyków. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2022.

22. Augustyniuk K, Grochans E (red.). Check-listy z zakresu badań fizykalnych. Kierunek Pielęgniarstwo i Położnictwo. Wydawnictwo PUM 2020. www.pum.edu.pl/uczelnia/wydawnictwo

23. Augustyniuk K, Grochans E (red.).Check-listy czynności i zabiegów pielęgniarskich. Podstawy pielęgniarstwa. Kierunek Pielęgniarstwo. Wydawnictwo PUM 2020. www.pum.edu.pl/uczelnia/wydawnictwo.

Uwagi:

Terminy i miejsca odbywania zajęć są podawane przez Dział Dydaktyki Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej W. Socha
Prowadzący grup: Alicja Gdaniec, Grażyna Gebuza, Małgorzata Gierszewska, Marzena Kaźmierczak, Estera Mieczkowska, Emilia Stefańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej W. Socha
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)