Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Nauki w zakresie podstaw opieki położniczej: Podstawy opieki położniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-PO2-NOP-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauki w zakresie podstaw opieki położniczej: Podstawy opieki położniczej
Jednostka: Katedra Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

1.Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 5 h

- udział w ćwiczeniach: 25 h

- udział w zajęciach praktycznych: 80 h

- konsultacje związane z przygotowaniem samokształcenia: 5 h

- przeprowadzenie zaliczenia praktycznego i teoretycznego: 5 h

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 120 h, co odpowiada 4 punktom ECTS.

2. Bilans nakładu pracy studenta -„godziny kontaktowe”:

-udział w wykładach: 5 h

-udział w ćwiczeniach: 25 h (warunki symulowane)

-udział w zajęciach praktycznych: 80 h (5h w CSM)

-przygotowanie samokształcenia: 10 h

-czytanie wskazanej literatury naukowej: 5 h

-przygotowanie do wykładów: 2 h

-przygotowanie do ćwiczeń: 10 h

-przygotowanie do zajęć praktycznych: 5 h

-przygotowanie i udział do zaliczenia na ocenę: 10+5=15 h

-konsultacje z nauczycielem związane z przygotowaniem samokształcenia: 3 h

Łączny nakład pracy studenta wynosi 160 godziny, co odpowiada 5 punktom ECTS

3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- nie dotyczy

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

-przygotowanie do egzaminu +egzamin: 10+5=15 h (0,5 punktu ECTS).

Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem się do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 0,5 punktu ECTS.

5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach: 25 h (warunki symulowane)

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi

25 godzin, co odpowiada 1 punktowi ECTS

6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

-udział w zajęciach praktycznych: 80 h (5h w CSM)

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 80 h, co odpowiada 2,5 punkta ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy absolwent:

W1: Omawia klasyczne modele i teorie pielęgnowania (C.W4)

W2: Uzasadnia zastosowanie metod, technik, procedur i standardów w opiece położniczej (C.W6)

W3: Wyjaśnia zasady dokumentowania stanu zdrowia i prowadzenia dokumentacji medycznej w opiece położniczej (C.W8)


Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności absolwent:

U1: Stosuje zgromadzone informacje metodą wywiadu, obserwacji, pomiarów, badania przedmiotowego i analizy dokumentacji w celu postawienia diagnozy pielęgniarskiej w opiece nad matką i dzieckiem (C.U2)

U2: Potrafi przygotować kobietę i jej dziecko do badań diagnostycznych, zabiegów pielęgnacyjnych i leczniczych (C.U4)

U3: Potrafi wykonać pomiary podstawowych parametrów życiowych u noworodka, w tym pomiarów antropometrycznych, gazometrii z krwi pępowinowej (C.U6)

U4: Potrafi przeprowadzić badania przesiewowe u noworodka (C.U10)

U5: Potrafi zakładać, monitorować i usuwać zgłębnik do żołądka u noworodka (C.U17)

U6: Potrafi zastosować dostępne metody karmienia pacjenta, w tym noworodka i niemowlęcia (C.U18)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W zakresie kompetencji społecznych absolwent:

K1: Odnosi się do pacjentów z szacunkiem (K.1.)

K2: Przestrzega praw pacjenta (K.2.)

K3: Akceptuje potrzebę standardów etycznych (K.3.)

K4: Współpracuje z członkami zespołu interdyscyplinarnego (K.5.)

K5: Wykazuje nawyk samokształcenia (K.7.)


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

• wykład informacyjny

• wykład problemowy

• wykład konwersatoryjny

• debata

Ćwiczenia:

• dyskusja dydaktyczna

• analiza przypadków

• drzewo decyzyjne

• metaplan

• metody symulacyjne (studium przypadku; pacjent symulowany)

• uczenie wspomagane komputerem

• metody eksponujące: film, pokaz


Skrócony opis:

Przekazanie studentom wiedzy na temat celów i zasad postępowania specjalistycznego w opiece położniczej opartego na obowiązujących rekomendacjach, standardach i procedurach. Praktyczne przygotowanie studentów do kształtowania umiejętności w zakresie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych i profilaktycznych w opiece położniczej wynikających z funkcji zawodowej położnej.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć praktycznych i samokształcenia.

Wykłady:

W trakcie wykładów student zapozna się z klasycznymi modelami i teoriami w pielęgniarstwie, które stanowią podstawę w rozwoju naukowego pielęgniarstwa oraz stanowią przewodniki w praktyce położniczej. Podstawowe teorie omawiane na poziomie studiów licencjackich to teorie: Florence Nightingale, V. Hendreson, Dorothea Orem, Betty Neuman, Callista Roy, Madeleine Leininger, Ramona Mercer oraz teoria Aarona Becka.

Ponadto wykłady mają za zadanie zapoznanie studenta z opieką i monitorowaniem stanu noworodka po porodzie według najnowszych standardów.

Ćwiczenia:

W trakcie ćwiczeń w Zakładzie Podstaw Opieki Położniczej student ma możliwość kształtowania umiejętności z zakresu wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych i profilaktycznych przypisanych roli zawodowej położnej. Zdobywa te umiejętności w warunkach symulowanych.

Zajęcia praktyczne:

W trakcie zajęć praktycznych student ma możliwość wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie wykładów i ćwiczeń w opiece nad kobietą i jej rodziną.

Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1. Bałanda A. (red.) Opieka nad noworodkiem. Biblioteka Położnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2008

2. Bernatowska E, Grzesiowski P. Szczepienia ochronne obowiązkowe i zalecane od A do Z. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

1. Szczapa J. (red.) Podstawy neonatologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2007

2. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. (red.) Karmienie piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy. Wydawnictwo: Medycyna Praktyczna, Kraków 2017.

3.Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M. (red.) Karmienie piersią. Podręcznik. KUKP, Warszawa 2006.

4.Pilewska-Kozak A. Opieka nad wcześniakiem. Seria Biblioteka Położnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

5. Ślusarska B, Zarzycka D, Zahradniczek K. (red.) Podstawy pielęgniarstwa. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2004.

6. Zahradniczek K.(red.) Pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.

7. Kózka M, Płaszewska- Żywko L. Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

8.Kózka M, Płaszewska-Żywko L. Procedury pielęgniarskie. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009 (dodruk 2011).

9.Łepecka-Klusek C. (red.) Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020. Wydanie 2.

10. Bożkowa K, Kamińska E. Dawkowanie leków u noworodków, dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

11.https://www.gov.pl/web/zdrowie/program-badan-przesiewowych-noworodkow-w-polsce-na-lata-2019-2022

12. Ślusarska B, Zarzycka D. Podstawy pielęgniarstwa tom 1-2 - założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej. Tom 1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Lublin 2017.

13. Rabiej M. Mazurkiewicz B.: Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.

14. Lumsden H., Holmes D. Noworodek i jego rodzina. Praktyka położnicza. W: Iwanowicz-Palus G. (red.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

15. Bręborowicz GH. (red.) Położnictwo i ginekologia. Położnictwo tom1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

16. Artykuły naukowe z polskiej i zagranicznej medycznej bazy naukowej związane z aktualnie realizowanymi tematami (MEDLINE, CINAHL with Full Text, Health Source: Nursing/Academic Editio, Academic Search Complete, itp.).

17.Iwanowicz-Palus G, Bień A. Edukacja przedporodowa. Biblioteka Położnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

18. Rabiej M, Mazurkiewicz B, Nowacka A (red.) Procedury medyczne w położnictwie, Praktyka położnej. Tom 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

19. Rabiej M, Mazurkiewicz B, Nowacka A (red.) Procedury medyczne w ginekologii, Praktyka położnej. Tom 1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

a) 100% frekwencja na wykładach, ćwiczeniach, zajęciach praktycznych oraz dostarczenie w terminie wyznaczonym przez wykładowcę samokształcenia, a także pozytywna postawa studenta,

b) odpracowanie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych w formie uzgodnionej z wykładowcą,

c) przedłużona obserwacja nauczyciela: K1-K5 (0-10 punktów, >50%),

d) ocena przez kolegów: K1-K5 (0-10 punktów, >50%)

e) zaliczenie kolokwium z wykładów na platformie Moodle (test pisemny, MCQ – jedna odpowiedź prawidłowa – 4 dystraktory), wyniki uzyskane przez studentów są przeliczane na oceny zgodnie z wewnętrznymi regulacjami przyjętymi w jednostkach prowadzących studia)

Wiedza: W1, W2, W3

Punktacja i ocena:

<75% ndst

75-80% dst

80,01-85% dst+

85,01-90% db

90,01-95% db+

95,01-100% bdb

Umiejętności: U1-U6.

1. Egzamin praktyczny – OSCE - punktacja i ocena w zależności od liczby punktów opisanych w CHECK LIST: U1,U2,U3, U4, U5, U6

Punktacja:

- za każdą pozytywną odpowiedź student może uzyskać 1 punkt

- do zaliczenia egzaminu konieczne jest uzyskanie 60%.

2. Realizacja procesu pielęgnowania zgodnie z indywidualnym planem opieki pielęgniarskiej (załącznik nr 1, 0-21 punktów).

Punktacja i ocena:

20-21 Bardzo dobry

18-19 Dobry plus

16-17 Dobry

14-15 Dostateczny plus

12-13 Dostateczny

11 i <11 Niedostateczny

3. Test końcowy (egzamin pisemny na platformie Moodle, test MCQ – jedna odpowiedź prawidłowa – 4 dystraktory), obejmuje treści z wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych z trzech semestrów.

-uzyskanie 60% prawidłowych odpowiedzi z egzaminu,

- skala ocen końcowych w zależności od punktacji, wyniki uzyskane przez studentów są przeliczane na oceny zgodnie z wewnętrznymi regulacjami przyjętymi w jednostkach prowadzących studia:

60 % - 70% = 3,0

71% – 75% = 3,5

76% – 85% = 4,0

86% – 90% = 4,5

91% – 100% = 5,0.

7. Poprawa egzaminu w ramach sesji poprawkowej – egzamin poprawkowy (min. 60% prawidłowych odpowiedzi na ocenę dostateczną).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej W. Socha
Prowadzący grup: Grażyna Gebuza, Małgorzata Gierszewska, Marzena Kaźmierczak, Alina Kostrzewska, Krzysztof Kubera, Estera Mieczkowska, Małgorzata Wachowiak, Marzena Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie
Skrócony opis:

Przekazanie studentom wiedzy na temat celów i zasad postępowania specjalistycznego w opiece położniczej opartego na obowiązujących rekomendacjach, standardach i procedurach. Praktyczne przygotowanie studentów do kształtowania umiejętności w zakresie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych i profilaktycznych w opiece położniczej wynikających z funkcji zawodowej położnej.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć praktycznych i samokształcenia.

Wykłady:

W trakcie wykładów student zapozna się z klasycznymi modelami i teoriami w pielęgniarstwie, które stanowią podstawę w rozwoju naukowego pielęgniarstwa oraz stanowią przewodniki w praktyce położniczej. Podstawowe teorie omawiane na poziomie studiów licencjackich to teorie: Florence Nightingale, V. Hendreson, Dorothea Orem, Betty Neuman, Callista Roy, Madeleine Leininger, Ramona Mercer oraz teoria Aarona Becka.

Ponadto wykłady mają za zadanie zapoznanie studenta z opieką i monitorowaniem stanu noworodka po porodzie według najnowszych standardów.

Ćwiczenia:

W trakcie ćwiczeń w Zakładzie Podstaw Opieki Położniczej student ma możliwość kształtowania umiejętności z zakresu wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych i profilaktycznych przypisanych roli zawodowej położnej. Zdobywa te umiejętności w warunkach symulowanych.

Zajęcia praktyczne:

W trakcie zajęć praktycznych student ma możliwość wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie wykładów i ćwiczeń w opiece nad kobietą i jej rodziną.

Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1. Bałanda A. (red.) Opieka nad noworodkiem. Biblioteka Położnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2008

2. Bernatowska E, Grzesiowski P. Szczepienia ochronne obowiązkowe i zalecane od A do Z. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

1. Szczapa J. (red.) Podstawy neonatologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2007

2. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. (red.) Karmienie piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy. Wydawnictwo: Medycyna Praktyczna, Kraków 2017.

3.Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M. (red.) Karmienie piersią. Podręcznik. KUKP, Warszawa 2006.

4.Pilewska-Kozak A. Opieka nad wcześniakiem. Seria Biblioteka Położnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

5. Ślusarska B, Zarzycka D, Zahradniczek K. (red.) Podstawy pielęgniarstwa. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2004.

6. Zahradniczek K.(red.) Pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.

7. Kózka M, Płaszewska- Żywko L. Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

8.Kózka M, Płaszewska-Żywko L. Procedury pielęgniarskie. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009 (dodruk 2011).

9.Łepecka-Klusek C. (red.) Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020. Wydanie 2.

10. Bożkowa K, Kamińska E. Dawkowanie leków u noworodków, dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

11.https://www.gov.pl/web/zdrowie/program-badan-przesiewowych-noworodkow-w-polsce-na-lata-2019-2022

12. Ślusarska B, Zarzycka D. Podstawy pielęgniarstwa tom 1-2 - założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej. Tom 1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Lublin 2017.

13. Rabiej M. Mazurkiewicz B.: Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.

14. Lumsden H., Holmes D. Noworodek i jego rodzina. Praktyka położnicza. W: Iwanowicz-Palus G. (red.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

15. Bręborowicz GH. (red.) Położnictwo i ginekologia. Położnictwo tom1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

16. Artykuły naukowe z polskiej i zagranicznej medycznej bazy naukowej związane z aktualnie realizowanymi tematami (MEDLINE, CINAHL with Full Text, Health Source: Nursing/Academic Editio, Academic Search Complete, itp.).

17.Iwanowicz-Palus G, Bień A. Edukacja przedporodowa. Biblioteka Położnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

18. Rabiej M, Mazurkiewicz B, Nowacka A (red.) Procedury medyczne w położnictwie, Praktyka położnej. Tom 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

19. Rabiej M, Mazurkiewicz B, Nowacka A (red.) Procedury medyczne w ginekologii, Praktyka położnej. Tom 1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

Uwagi:

Terminy i miejsca odbywania zajęć są podawane przez Dział Dydaktyki Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w

Bydgoszczy, UMK w Toruniu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gierszewska, Maciej W. Socha
Prowadzący grup: Grażyna Gebuza, Małgorzata Gierszewska, Marzena Kaźmierczak, Karolina Krajewska, Agnieszka Kulczyńska, Weronika Lipska, Estera Mieczkowska, Martyna Narloch, Małgorzata Nieradka, Katarzyna Przeździecka, Małgorzata Sós
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej W. Socha
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)