Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Nauki w zakresie opieki specjalistycznej:Położnictwo i opieka położnicza: Pielęgniarstwo położnicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-PO2-NSPP-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauki w zakresie opieki specjalistycznej:Położnictwo i opieka położnicza: Pielęgniarstwo położnicze
Jednostka: Katedra Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

W zakresie wiedzy: znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, patologii, embriologii i genetyki, farmakologii, podstaw opieki położniczej i technik położniczych i prowadzenia porodu oraz etyki zawodu położnej.

W zakresie umiejętności: umiejętności uzyskane w wyniku kształcenia ww. modułów

W zakresie kompetencji społecznych: umiejętność komunikacji z pacjentką i jej rodziną.


Całkowity nakład pracy studenta:

1.Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 15h

- udział w zajęciach praktycznych: 60h (10h w CSM)

- konsultacje związane z przygotowaniem samokształcenia: 3h

- przeprowadzenie zaliczenia teoretycznego: 2h

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 80 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS.

2. Bilans nakładu pracy studenta -„godziny kontaktowe”:

-udział w wykładach: 15h

-udział w zajęciach praktycznych: 60h (10 h w CSM)

-przygotowanie samokształcenia: 5h

-czytanie wskazanej literatury naukowej: 5h

-przygotowanie do wykładów: 5h

-przygotowanie do zajęć praktycznych: 8h

-przygotowanie i udział do zaliczenia na ocenę: 8+2=10h

-konsultacje z nauczycielem związane z przygotowaniem samokształcenia: 2h

Łączny nakład pracy studenta wynosi 110 godzin, co odpowiada 5 punktom ECTS.

3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- nie dotyczy

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

-przygotowanie do zaliczenia + zaliczenie na ocenę: 8+2=10 h (0,5 punktu ECTS).

Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem się do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 0,5 punktu ECTS

5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w zajęciach praktycznych: 60 godzin (10h w CSM)

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi

60 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS.

6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

-udział w praktykach zawodowych: 40 h

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 40 h, co odpowiada 1,5 punktu ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy absolwent:

W1: Wymienia etiologię, patogenezę, metody diagnostyczne, leczenie i postępowanie pielęgnacyjno-położnicze w patologicznym przebiegu ciąży i połogu (D.W10)

W2: Omawia zasady monitorowania i metody oceny dobrostanu płodu w ciąży o przebiegu fizjologicznym, o nieprawidłowym czasie trwania oraz w wybranych stanach klinicznych matki i płodu, a także wydolności łożyska, oraz udział położnej w procesie diagnostyki w okresie okołoporodowym (D.W11)

W3: Omawia rekomendacje, wytyczne i algorytm postępowania diagnostycznego i profilaktyczno-leczniczego oraz standardy sprawowania opieki położniczej nad kobietą ciężarną, kobietą rodzącą, kobietą w okresie połogu oraz patomechanizm, diagnostykę i sposoby terapii w przebiegu ciąży, porodu i połogu w przypadku współistnienia chorób niepołożniczych, chorób wynikających z reakcji organizmu kobiety na ciążę oraz zaburzeń psychicznych (D.W12)

W4: Podaje definicję połogu prawidłowego i nieprawidłowego oraz zakres opieki sprawowanej przez położną nad kobietą w okresie połogu, noworodkiem i ich rodziną (D.W14)

W5: Omawia proces laktacji i czynniki ryzyka niepowodzeń w karmieniu piersią (D.W15)

W6: Opisuje działania edukacyjne dotyczące promocji karmienia piersią i rozwiązywania problemów laktacyjnych (D.W16)

W7: Uzasadnia zastosowanie metod diagnostycznych w położnictwie oraz zadania położnej w przygotowaniu pacjentki i sprzętu do ich stosowania (D.W18)


Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności absolwent:

U1: Potrafi rozpoznawać i eliminować czynniki ryzyka w przebiegu ciąży i połogu, a w razie konieczności zapewniać pacjentce i jej dziecku opiekę specjalistów (D.U15)

U2: Potrafi ustalać indywidualny plan opieki prenatalnej w odniesieniu do kobiety ciężarnej, a w razie konieczności dokonywać jego modyfikacji (D.U16)

U3: Potrafi planować postępowanie położnicze i obejmować opieką położniczą kobietę ciężarną i kobietę w okresie połogu, w zależności od rozpoznanej sytuacji położniczej (D.U17)

U4: Umie wdrażać standardy dotyczące opieki nad kobietą ciężarną z zagrożeniem porodu przedwczesnego i w przebiegu porodu przedwczesnego (D.U18)

U5: Promuje karmienie naturalne, prowadzić poradnictwo laktacyjne w okresie przygotowania do laktacji i jej przebiegu, rozpoznawać problemy laktacyjne i podejmować działania prewencyjne w tym zakresie (D.U19)

U6: Realizuje zadania położnej w opiece profilaktycznej, diagnostycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej nad kobietami w ciąży i w okresie połogu (D.U20)

U7: Potrafi rozpoznawać ciążę na podstawie objawów domyślnych, prawdopodobnych i pewnych (D.U21)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W zakresie kompetencji społecznych absolwent:

K1: Odnosi się do pacjentów z szacunkiem (K.1.)

K2: Przestrzega praw pacjenta (K.2.)

K3: Akceptuje potrzebę standardów etycznych (K.3.)

K4: Współpracuje z członkami zespołu interdyscyplinarnego (K.5.)

K5: Wykazuje nawyk samokształcenia (K.7.)


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

• wykład informacyjny

• wykład problemowy

• wykład konwersatoryjny

• analiza przypadków

• uczenie wspomagane komputerem

Zajęcia praktyczne:

• dyskusja dydaktyczna

• analiza przypadków

• metody symulacyjne (studium przypadku)

• metody eksponujące: pokaz, instruktaż

• ćwiczenia kliniczne.

Praktyka zawodowa:

• dyskusja dydaktyczna

• analiza przypadków

• metody symulacyjne (studium przypadku)

• metody eksponujące: pokaz, instruktaż

• ćwiczenia kliniczne.

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z postępowaniem położnej w sytuacji powikłań ciąży i połogu, w tym przygotowania do badań diagnostycznych, leczniczych i opiekuńczo-pielęgnacyjnych. Wykłady mają za zadanie pogłębić wiedzę z zakresu fizjologii i problemów w przebiegu laktacji, promowania karmienia naturalnego i wsparcia udzielanego kobietom podczas karmienia piersią. Mają również ugruntować wiedzę z zakresu przebiegu połogu fizjologicznego i postępowania diagnostycznego, leczniczego, opiekuńczo-pielęgnacyjnego w powikłaniach połogowych.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów, zajęć praktycznych, samokształcenia i praktyki zawodowej.

Wykłady:

Wykłady mają za zadanie pogłębienie i utrwalenie wiedzy z zakresu postępowania w przebiegu ciąży powikłanej oraz powikłań w przebiegu połogu. Ponadto mają przybliżyć wiedzę z zakresu promowania karmienia naturalnego, postępowania w przebiegu laktacji oraz postępowania w najczęściej występujących problemach podczas karmienia piersią.

Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa:

Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa mają za zadanie przygotowanie studenta do możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie wykładów, a ich celem jest realizacja świadczeń zdrowotnych nad kobietą ciężarną i położnicą, w tym stosowanie ogólnych zasad postępowania, algorytmów, standardów i procedur na rzecz podmiotu opieki.

Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1.Bręborowicz GH. (red.) Położnictwo i Ginekologia. Położnictwo tom 1. Ginekologia tom 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2022.

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

Literatura uzupełniająca:

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

2. Chazan B (red.) Udany poród. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

3. Bręborowicz GH (red.) Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

4. Cekański A, Łosik M. Wykłady z położnictwa. Podręcznik dla studentów położnictwa. Wydawnictwo alfa-medica press. Bielsko-Biała 2011.

5. Dudenhausen JW, Pschyrembel W. Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

6. Bręborowicz GH. (red.) Ciąża wysokiego ryzyka. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2010.

7. Dębski R. (red.). Stany nagłe. Położnictwo i ginekologia. Medical Tribune Polska, Warszawa 2012.

8. Łepecka-Klusek C. (red.) Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2020, wydanie 2.

9. Bień A. (red.) Opieka nad kobietą ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

10. Oleszczuk J, i wsp. Rekomendacje postępowania w najczęstszych powikłaniach ciąży i porodu. Wydawnictwo BiFolium, Lublin 2002.

11.Chapman V. Charles C. Prowadzenie porodu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2010.

12. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. (red.) Karmienie piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy. Wydawnictwo: Medycyna Praktyczna, 2017.

13. Żukowska-Rubik M. Dokarmianie dzieci karmionych piersią - kiedy, czym i jak? Standardy Medyczne. Pediatria 2013;11:189-199.

14. Stanowisko Amerykańskiej Akademii Pediatrii w sprawie karmienia piersią 2012.

15. Borszewska-Kornacka MK, Rachtan-Janicka J, Wesołowska A, i wsp. Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie zaleceń żywieniowych dla kobiet w okresie laktacji. Standardy Medyczne. Pediatria 2013;10:265-279.

16. Helwich E. (red.) Program wczesnej stymulacji laktacji dla ośrodków neonatologicznych i położniczych III poziomu referencyjnego. Standardy Medyczne. Pediatria 2014;11:9-16.

17. Rabiej M. Mazurkiewicz B.: Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.

18. Lumsden H., Holmes D. Noworodek i jego rodzina. Praktyka położnicza. W: Iwanowicz-Palus G. (red.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

19. Artykuły naukowe z polskiej i zagranicznej medycznej bazy naukowej związane z aktualnie realizowanymi tematami (MEDLINE, CINAHL with Full Text, Health Source: Nursing/Academic Editio, Academic Search Complete, itp.).

20. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

21. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2019. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Medycyna Praktyczna 2019, tom 5, nr 1.

22. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2022. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Diabetologia Praktyczna 2022

23. Postępowanie interdyscyplinarne w krwotoku położniczym – konsensus lekarza anestezjologa i lekarza położnika a.d. 2016. I Konferencja edukacyjna krwawienia w ginekologii w praktyce na podstawie przypadków klinicznych A.D. 2016.

24.Iwanowicz-Palus G, Bień A. Edukacja przedporodowa. Biblioteka Położnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

25. Rabiej M, Mazurkiewicz B, Nowacka A (red.) Procedury medyczne w położnictwie, Praktyka położnej. Tom 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

26. Rabiej M, Mazurkiewicz B, Nowacka A (red.) Procedury medyczne w ginekologii, Praktyka położnej. Tom 1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

27. Iwanowicz-Palus G., Bień A. (red. naukowa). Techniki położnicze i prowadzenie porodu. Bibliotek Położnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2022.

28. Kwiatkowski S, Huras H, Fuchs T, i wsp. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Postępowanie w przypadku wystąpienia krwotoków okołoporodowych. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2022;7(1):34–45.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Warunkiem zaliczenia wykładów jest:

1. 100% frekwencja i pozytywna postawa studenta.

2. Odpracowanie nieobecności usprawiedliwionych w formie uzgodnionej z wykładowcą.

3. Przedłużona obserwacja nauczyciela: K1 (0-10 punktów, >50%).

4. Ocena przez kolegów: K1 (0-10 punktów, >50%).

5.Zaliczenie kolokwium z wykładów (test pisemny MCQ – jedna odpowiedź prawidłowa – 4 dystraktory), wyniki uzyskane przez studentów są przeliczane na oceny zgodnie z wewnętrznymi regulacjami przyjętymi w jednostkach prowadzących studia): W1- W7, U1-U7, K1.

Punktacja i ocena:

<75% ndst

75-80% dst

80,01-85% dst+

85,01-90% db

90,01-95% db+

95,01-100% bdb

Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa:

Warunkiem zaliczenia zajęć praktycznych jest:

1. 100% frekwencja i pozytywna postawa studenta.

2. Odpracowanie nieobecności usprawiedliwionych w formie uzgodnionej z wykładowcą.

3. Przedłużona obserwacja nauczyciela: K1-K5 (0-10 punktów, >50%).

4. Ocena przez kolegów: K1-K5 (0-10 punktów, >50%).

5. Zaliczenie kolokwium „wyjściowego” z zajęć praktycznych (test pisemny MCQ – jedna odpowiedź prawidłowa – 4 dystraktory), wyniki uzyskane przez studentów są przeliczane na oceny zgodnie z wewnętrznymi regulacjami przyjętymi w jednostkach prowadzących studia): W1-W7, U1-U7.

Punktacja i ocena:

<75% ndst

75-80% dst

80,01-85% dst+

85,01-90% db

90,01-95% db+

95,01-100% bdb

6. Zaliczenie umiejętności zgodnie z regulaminem i na podstawie dziennika - Wykaz umiejętności praktycznych: U1-U7.

7. Realizacja procesu pielęgnowania w opiece nad kobietą ciężarną, matką i dzieckiem zgodnie z obowiązującymi standardami i rekomendacjami (załącznik 1).

8. Zaliczenie z oceną:

(test pisemny MCQ – jedna odpowiedź prawidłowa – 4 dystraktory), wyniki uzyskane przez studentów są przeliczane na oceny zgodnie z wewnętrznymi regulacjami przyjętymi w jednostkach prowadzących studia): W1-W7, U1-U7. (min.60% prawidłowych odpowiedzi na ocenę dostateczną).

Punktacja i ocena:

60 % - 70% = 3,0

71% – 75% = 3,5

76% – 85% = 4,0

86% – 90% = 4,5

91% – 100% = 5,0.

Samokształcenie: W1,W2, U1, K1, K2.

Praca w formie prezentacji multimedialnej oddana terminowo (załącznik 2).

Praktyki zawodowe:

40 h (praktyka zawodowa - wakacyjna) jest realizowana w placówkach szpitalnych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 40 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej W. Socha
Prowadzący grup: Małgorzata Bannach, Małgorzata Gierszewska, Marzena Kaźmierczak, Karolina Krajewska, Weronika Lipska, Martyna Narloch, Magdalena Niemczyk, Katarzyna Politowska, Monika Rogozińska, Alicja Siłacz, Marzanna Sołdyńska, Małgorzata Sós, Aneta Wełna, Joanna Wesołek, Beata Wódkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z postępowaniem położnej w sytuacji powikłań ciąży i połogu, w tym przygotowania do badań diagnostycznych, leczniczych i opiekuńczo-pielęgnacyjnych. Wykłady mają za zadanie pogłębić wiedzę z zakresu fizjologii i problemów w przebiegu laktacji, promowania karmienia naturalnego i wsparcia udzielanego kobietom podczas karmienia piersią. Mają również ugruntować wiedzę z zakresu przebiegu połogu fizjologicznego i postępowania diagnostycznego, leczniczego, opiekuńczo-pielęgnacyjnego w powikłaniach połogowych.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów, zajęć praktycznych, samokształcenia i praktyki zawodowej.

Wykłady:

Wykłady mają za zadanie pogłębienie i utrwalenie wiedzy z zakresu postępowania w przebiegu ciąży powikłanej oraz powikłań w przebiegu połogu. Ponadto mają przybliżyć wiedzę z zakresu promowania karmienia naturalnego, postępowania w przebiegu laktacji oraz postępowania w najczęściej występujących problemach podczas karmienia piersią.

Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa:

Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa mają za zadanie przygotowanie studenta do możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie wykładów, a ich celem jest realizacja świadczeń zdrowotnych nad kobietą ciężarną i położnicą, w tym stosowanie ogólnych zasad postępowania, algorytmów, standardów i procedur na rzecz podmiotu opieki.

Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1.Bręborowicz GH. (red.) Położnictwo i Ginekologia. Położnictwo tom 1. Ginekologia tom 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

Literatura uzupełniająca:

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

2. Chazan B (red.) Udany poród. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

3. Bręborowicz GH (red.) Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

4. Cekański A, Łosik M. Wykłady z położnictwa. Podręcznik dla studentów położnictwa. Wydawnictwo alfa-medica press. Bielsko-Biała 2011.

5. Dudenhausen JW, Pschyrembel W. Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

6. Bręborowicz GH. (red.) Ciąża wysokiego ryzyka. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2010.

7. Dębski R. (red.). Stany nagłe. Położnictwo i ginekologia. Medical Tribune Polska, Warszawa 2012.

8. Łepecka-Klusek C. (red.) Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2020, wydanie 2.

9. Bień A. (red.) Opieka nad kobietą ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

10. Oleszczuk J, i wsp. Rekomendacje postępowania w najczęstszych powikłaniach ciąży i porodu. Wydawnictwo BiFolium, Lublin 2002.

11.Chapman V. Charles C. Prowadzenie porodu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2010.

12. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. (red.) Karmienie piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy. Wydawnictwo: Medycyna Praktyczna, 2017.

13. Żukowska-Rubik M. Dokarmianie dzieci karmionych piersią - kiedy, czym i jak? Standardy Medyczne. Pediatria 2013;11:189-199.

14. Stanowisko Amerykańskiej Akademii Pediatrii w sprawie karmienia piersią 2012.

15. Borszewska-Kornacka MK, Rachtan-Janicka J, Wesołowska A, i wsp. Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie zaleceń żywieniowych dla kobiet w okresie laktacji. Standardy Medyczne. Pediatria 2013;10:265-279.

16. Helwich E. (red.) Program wczesnej stymulacji laktacji dla ośrodków neonatologicznych i położniczych III poziomu referencyjnego. Standardy Medyczne. Pediatria 2014;11:9-16.

17. Rabiej M. Mazurkiewicz B.: Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.

18. Lumsden H., Holmes D. Noworodek i jego rodzina. Praktyka położnicza. W: Iwanowicz-Palus G. (red.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

19. Artykuły naukowe z polskiej i zagranicznej medycznej bazy naukowej związane z aktualnie realizowanymi tematami (MEDLINE, CINAHL with Full Text, Health Source: Nursing/Academic Editio, Academic Search Complete, itp.).

20. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

21. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2019. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Medycyna Praktyczna 2019, tom 5, nr 1.

22. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2020. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Diabetologia Praktyczna 2020 tom 6 nr 1.

23. Postępowanie interdyscyplinarne w krwotoku położniczym – konsensus lekarza anestezjologa i lekarza położnika a.d. 2016. I Konferencja edukacyjna krwawienia w ginekologii w praktyce na podstawie przypadków klinicznych A.D. 2016.

24.Iwanowicz-Palus G, Bień A. Edukacja przedporodowa. Biblioteka Położnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

25. Rabiej M, Mazurkiewicz B, Nowacka A (red.) Procedury medyczne w położnictwie, Praktyka położnej. Tom 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

26. Rabiej M, Mazurkiewicz B, Nowacka A (red.) Procedury medyczne w ginekologii, Praktyka położnej. Tom 1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020

27. Berghelli V (red.) tłum. polskie: Wielgoś M. (red.) Położnictwo według

zasad EBM. Medycyna Praktyczna, wydanie I, Kraków 2019.

28. Dudenhausen JW. Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

Uwagi:

Terminy i miejsca odbywania zajęć są podawane przez Dział Dydaktyki Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 40 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej W. Socha
Prowadzący grup: Małgorzata Gierszewska, Agata Górna, Marzena Kaźmierczak, Karolina Krajewska, Estera Mieczkowska, Magdalena Niemczyk, Sylwia Pawłowicz, Monika Rogozińska, Alicja Siłacz, Iwona Węglerska, Beata Wódkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z postępowaniem położnej w sytuacji powikłań ciąży i połogu, w tym przygotowania do badań diagnostycznych, leczniczych i opiekuńczo-pielęgnacyjnych. Wykłady mają za zadanie pogłębić wiedzę z zakresu fizjologii i problemów w przebiegu laktacji, promowania karmienia naturalnego i wsparcia udzielanego kobietom podczas karmienia piersią. Mają również ugruntować wiedzę z zakresu przebiegu połogu fizjologicznego i postępowania diagnostycznego, leczniczego, opiekuńczo-pielęgnacyjnego w powikłaniach połogowych.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów, zajęć praktycznych, samokształcenia i praktyki zawodowej.

Wykłady:

Wykłady mają za zadanie pogłębienie i utrwalenie wiedzy z zakresu postępowania w przebiegu ciąży powikłanej oraz powikłań w przebiegu połogu. Ponadto mają przybliżyć wiedzę z zakresu promowania karmienia naturalnego, postępowania w przebiegu laktacji oraz postępowania w najczęściej występujących problemach podczas karmienia piersią.

Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa:

Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa mają za zadanie przygotowanie studenta do możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie wykładów, a ich celem jest realizacja świadczeń zdrowotnych nad kobietą ciężarną i położnicą, w tym stosowanie ogólnych zasad postępowania, algorytmów, standardów i procedur na rzecz podmiotu opieki.

Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1.Bręborowicz GH. (red.) Położnictwo i Ginekologia. Położnictwo tom 1. Ginekologia tom 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2022.

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

Literatura uzupełniająca:

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

2. Chazan B (red.) Udany poród. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

3. Bręborowicz GH (red.) Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

4. Cekański A, Łosik M. Wykłady z położnictwa. Podręcznik dla studentów położnictwa. Wydawnictwo alfa-medica press. Bielsko-Biała 2011.

5. Dudenhausen JW, Pschyrembel W. Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

6. Bręborowicz GH. (red.) Ciąża wysokiego ryzyka. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2010.

7. Dębski R. (red.). Stany nagłe. Położnictwo i ginekologia. Medical Tribune Polska, Warszawa 2012.

8. Łepecka-Klusek C. (red.) Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2020, wydanie 2.

9. Bień A. (red.) Opieka nad kobietą ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

10. Oleszczuk J, i wsp. Rekomendacje postępowania w najczęstszych powikłaniach ciąży i porodu. Wydawnictwo BiFolium, Lublin 2002.

11.Chapman V. Charles C. Prowadzenie porodu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2010.

12. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. (red.) Karmienie piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy. Wydawnictwo: Medycyna Praktyczna, 2017.

13. Żukowska-Rubik M. Dokarmianie dzieci karmionych piersią - kiedy, czym i jak? Standardy Medyczne. Pediatria 2013;11:189-199.

14. Stanowisko Amerykańskiej Akademii Pediatrii w sprawie karmienia piersią 2012.

15. Borszewska-Kornacka MK, Rachtan-Janicka J, Wesołowska A, i wsp. Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie zaleceń żywieniowych dla kobiet w okresie laktacji. Standardy Medyczne. Pediatria 2013;10:265-279.

16. Helwich E. (red.) Program wczesnej stymulacji laktacji dla ośrodków neonatologicznych i położniczych III poziomu referencyjnego. Standardy Medyczne. Pediatria 2014;11:9-16.

17. Rabiej M. Mazurkiewicz B.: Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.

18. Lumsden H., Holmes D. Noworodek i jego rodzina. Praktyka położnicza. W: Iwanowicz-Palus G. (red.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

19. Artykuły naukowe z polskiej i zagranicznej medycznej bazy naukowej związane z aktualnie realizowanymi tematami (MEDLINE, CINAHL with Full Text, Health Source: Nursing/Academic Editio, Academic Search Complete, itp.).

20. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

21. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2019. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Medycyna Praktyczna 2019, tom 5, nr 1.

22. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2022. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Diabetologia Praktyczna 2022

23. Postępowanie interdyscyplinarne w krwotoku położniczym – konsensus lekarza anestezjologa i lekarza położnika a.d. 2016. I Konferencja edukacyjna krwawienia w ginekologii w praktyce na podstawie przypadków klinicznych A.D. 2016.

24.Iwanowicz-Palus G, Bień A. Edukacja przedporodowa. Biblioteka Położnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

25. Rabiej M, Mazurkiewicz B, Nowacka A (red.) Procedury medyczne w położnictwie, Praktyka położnej. Tom 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

26. Rabiej M, Mazurkiewicz B, Nowacka A (red.) Procedury medyczne w ginekologii, Praktyka położnej. Tom 1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

27. Iwanowicz-Palus G., Bień A. (red. naukowa). Techniki położnicze i prowadzenie porodu. Bibliotek Położnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2022.

28. Kwiatkowski S, Huras H, Fuchs T, i wsp. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Postępowanie w przypadku wystąpienia krwotoków okołoporodowych. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2022;7(1):34–45.

Uwagi:

Terminy i miejsca odbywania zajęć są podawane przez Dział Dydaktyki Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 40 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej W. Socha
Prowadzący grup: Maja Bandura-Sroka, Agnieszka Dombrowska-Pali, Grażyna Gebuza, Małgorzata Gierszewska, Marzena Kaźmierczak, Karolina Krajewska, Agnieszka Kulczyńska, Sylwia Pawłowicz, Katarzyna Przeździecka, Emilia Stefańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 40 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej W. Socha
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)