Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Nauki w zakresie opieki specjalistycznej:Położnictwo i opieka położnicza:Położnictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-PO2-NZPD-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauki w zakresie opieki specjalistycznej:Położnictwo i opieka położnicza:Położnictwo
Jednostka: Katedra Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 0.50 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

W zakresie wiedzy: znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, patologii, embriologii i genetyki, farmakologii, podstaw opieki położniczej i technik położniczych i prowadzenia porodu oraz etyki zawodu położnej.

W zakresie umiejętności: umiejętności uzyskane w wyniku kształcenia ww. modułów

W zakresie kompetencji społecznych: umiejętność komunikacji z pacjentką i jej rodziną.


Całkowity nakład pracy studenta:

1.Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 10h

- konsultacje związane z przygotowaniem samokształcenia: 1h

-przeprowadzenie zaliczenia teoretycznego: 1h

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 12 godzin, co odpowiada 0,48 punktu ECTS.

2. Bilans nakładu pracy studenta -„godziny kontaktowe”:

-udział w wykładach: 10h

-przygotowanie samokształcenia: 1h

-czytanie wskazanej literatury naukowej: 1h

-przygotowanie do wykładów: 1h

-przygotowanie i udział do zaliczenia: 2h

Łączny nakład pracy studenta wynosi 15 godzin, co odpowiada 0,5 punktu ECTS.

3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- nie dotyczy

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia + zaliczenie na ocenę: 2h (0,1ECTS)

Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem się do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 0,1 punktu ECTS

5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- nie dotyczy

6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

-nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy absolwent:

W1: Zna i rozumie etiologię, patogenezę, metody diagnostyczne, leczenie i postępowanie pielęgnacyjno-położnicze w patologicznym przebiegu ciąży i połogu (D.W10)

W2: Zna i rozumie zasady monitorowania i metody oceny dobrostanu płodu w ciąży o przebiegu fizjologicznym, o nieprawidłowym czasie trwania oraz w wybranych stanach klinicznych matki i płodu, a także wydolności łożyska, oraz udział położnej w procesie diagnostyki w okresie okołoporodowym (D.W11)

W3: Zna i rozumie rekomendacje, wytyczne i algorytm postępowania diagnostycznego i profilaktyczno-leczniczego oraz standardy sprawowania opieki położniczej nad kobietą ciężarną, kobietą rodzącą, kobietą w okresie połogu oraz patomechanizm, diagnostykę i sposoby terapii w przebiegu ciąży, porodu i połogu w przypadku współistnienia chorób niepołożniczych, chorób wynikających z reakcji organizmu kobiety na ciążę oraz zaburzeń psychicznych (D.W12)

W4: Zna i rozumie udział położnej w profilaktyce i czynnościach diagnostyczno-leczniczych w przypadku powikłanego przebiegu ciąży, porodu i połogu oraz występowania chorób wynikających z reakcji organizmu kobiety na ciążę i chorób nie położniczych (D.W13.)

W5: Zna i rozumie wskazania do poradnictwa genetycznego i zakres diagnostyki wewnątrzmacicznej płodu (D.W20)

W6: Zna i rozumie techniki wspomaganego rozrodu i zasady monitorowania ciąży po zapłodnieniu pozaustrojowym (D.W21)


Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności absolwent:

U1: Potrafi rozpoznawać i eliminować czynniki ryzyka w przebiegu ciąży i połogu, a w razie konieczności zapewniać pacjentce i jej dziecku opiekę specjalistów (D.U15)

U2: Potrafi ustalać indywidualny plan opieki prenatalnej w odniesieniu do kobiety ciężarnej, a w razie konieczności dokonywać jego modyfikacji (D.U16)

U3: Umie wdrażać standardy dotyczące opieki nad kobietą ciężarną z zagrożeniem porodu przedwczesnego i w przebiegu porodu przedwczesnego (D.U18)

U4: Potrafi rozpoznawać ciążę na podstawie objawów domyślnych, prawdopodobnych i pewnych (D.U21)

U5: Potrafi monitorować stan matki i dziecka oraz zapewniać wsparcie w sytuacji ciężkiej choroby lub wady noworodka, poronienia, urodzenia dziecka martwego, niezdolnego do życia lub z urazem okołoporodowym (D.U24)


Metody dydaktyczne:

W zakresie kompetencji społecznych absolwent:

K1: Gotów jest do kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i autonomii osób powierzonych opiece, okazywania zrozumienia dla (K.1.)

K2: Przestrzega praw pacjenta (K.2.)

K3: Gotów jest do samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentem (K.3.)

K4: Gotów jest do ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe (K.4.)


Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z postępowaniem położnej w sytuacji powikłań ciąży i połogu, w tym przygotowania do badań diagnostycznych, leczniczych i opiekuńczo-pielęgnacyjnych.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów.

Wykłady:

Wykłady mają za zadanie pogłębienie i utrwalenie wiedzy z zakresu postępowania położnej w profilaktyce i czynnościach diagnostyczno-leczniczych w przypadku powikłanego przebiegu ciąży, porodu i połogu oraz występowania chorób wynikających z reakcji organizmu kobiety na ciążę i chorób nie położniczych. Uzyskanie wiedzy na temat zasad poradnictwa genetycznego i zakres diagnostyki wewnątrzmacicznej płodu. Uzyskanie wiedzy na temat technik wspomaganego rozrodu i zasad monitorowania ciąży po zapłodnieniu pozaustrojowym.

Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1.Bręborowicz GH. (red.) Położnictwo i Ginekologia. Położnictwo tom 1. Ginekologia tom 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

3. Bręborowicz GH (red.) Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. Cekański A, Łosik M. Wykłady z położnictwa. Podręcznik dla studentów położnictwa. Wydawnictwo alfa-medica press. Bielsko-Biała 2011.

2. Dudenhausen JW, Pschyrembel W. Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

3. Bręborowicz GH. (red.) Ciąża wysokiego ryzyka. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2010.

4 Dębski R. (red.). Stany nagłe. Położnictwo i ginekologia. Medical Tribune Polska, Warszawa 2012.

8. Łepecka-Klusek C. (red.) Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2020, wydanie 2.

5. Bień A. (red.) Opieka nad kobietą ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

6. Oleszczuk J, i wsp. Rekomendacje postępowania w najczęstszych powikłaniach ciąży i porodu. Wydawnictwo BiFolium, Lublin 2002.

7.Artykuły naukowe z polskiej i zagranicznej medycznej bazy naukowej związane z aktualnie realizowanymi tematami (MEDLINE, CINAHL with Full Text, Health Source: Nursing/Academic Editio, Academic Search Complete, itp.).

8. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- 100% frekwencja na wykładach oraz oddanie w terminie wyznaczonym przez wykładowcę samokształcenia, nienaganna postawa studenta,

-odpracowanie nieobecności usprawiedliwionych w formie uzgodnionej z wykładowcą,

-przedłużona obserwacja wykładowcy: K1-K7 (0-10 punktów, >50%),

-ocena przez kolegów: K1-K7(0-10 punktów, >50%).

1. Zaliczenie wykładów - test pisemny MCQ – jedna odpowiedź prawidłowa – 4 dystraktory, wyniki uzyskane przez studentów są przeliczane na oceny zgodnie z wewnętrznymi regulacjami przyjętymi w jednostkach prowadzących studia): W1-W6, U1-U6.

(min.60% prawidłowych odpowiedzi na zaliczenie).

Poprawa zaliczenia w ramach sesji poprawkowej – test poprawkowy.

2. Realizacja samokształcenia w formie prezentacji multimedialnej:

a) prezentacja multimedialna: punktacja 0-27 punktów (załącznik nr 1)

Punktacja i ocena:

25-27 Bardzo dobry

22-24 Dobry plus

19-21 Dobry

16-18 Dostateczny plus

13-15 Dostateczny

12 i mniej Niedostateczny

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Samokształcenie, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej W. Socha
Prowadzący grup: Izabela Latoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Samokształcenie, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej W. Socha
Prowadzący grup: Dariusz Borowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

.Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z postępowaniem położnej w sytuacji powikłań ciąży i połogu, w tym przygotowania do badań diagnostycznych, leczniczych i opiekuńczo-pielęgnacyjnych.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów.

Wykłady:

Wykłady mają za zadanie pogłębienie i utrwalenie wiedzy z zakresu postępowania położnej w profilaktyce i czynnościach diagnostyczno-leczniczych w przypadku powikłanego przebiegu ciąży, porodu i połogu oraz występowania chorób wynikających z reakcji organizmu kobiety na ciążę i chorób nie położniczych. Uzyskanie wiedzy na temat zasad poradnictwa genetycznego i zakres diagnostyki wewnątrzmacicznej płodu. Uzyskanie wiedzy na temat technik wspomaganego rozrodu i zasad monitorowania ciąży po zapłodnieniu pozaustrojowym.

Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1.Bręborowicz GH. (red.) Położnictwo i Ginekologia. Położnictwo tom 1. Ginekologia tom 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

3. Bręborowicz GH (red.) Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. Cekański A, Łosik M. Wykłady z położnictwa. Podręcznik dla studentów położnictwa. Wydawnictwo alfa-medica press. Bielsko-Biała 2011.

2. Dudenhausen JW, Pschyrembel W. Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

3. Bręborowicz GH. (red.) Ciąża wysokiego ryzyka. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2010.

4 Dębski R. (red.). Stany nagłe. Położnictwo i ginekologia. Medical Tribune Polska, Warszawa 2012.

8. Łepecka-Klusek C. (red.) Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2020, wydanie 2.

5. Bień A. (red.) Opieka nad kobietą ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

6. Oleszczuk J, i wsp. Rekomendacje postępowania w najczęstszych powikłaniach ciąży i porodu. Wydawnictwo BiFolium, Lublin 2002.

7.Artykuły naukowe z polskiej i zagranicznej medycznej bazy naukowej związane z aktualnie realizowanymi tematami (MEDLINE, CINAHL with Full Text, Health Source: Nursing/Academic Editio, Academic Search Complete, itp.).

8. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Samokształcenie, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej W. Socha
Prowadzący grup: Martyna Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

.Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z postępowaniem położnej w sytuacji powikłań ciąży i połogu, w tym przygotowania do badań diagnostycznych, leczniczych i opiekuńczo-pielęgnacyjnych.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów.

Wykłady:

Wykłady mają za zadanie pogłębienie i utrwalenie wiedzy z zakresu postępowania położnej w profilaktyce i czynnościach diagnostyczno-leczniczych w przypadku powikłanego przebiegu ciąży, porodu i połogu oraz występowania chorób wynikających z reakcji organizmu kobiety na ciążę i chorób nie położniczych. Uzyskanie wiedzy na temat zasad poradnictwa genetycznego i zakres diagnostyki wewnątrzmacicznej płodu. Uzyskanie wiedzy na temat technik wspomaganego rozrodu i zasad monitorowania ciąży po zapłodnieniu pozaustrojowym.

Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1.Bręborowicz GH. (red.) Położnictwo i Ginekologia. Położnictwo tom 1. Ginekologia tom 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

3. Bręborowicz GH (red.) Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. Cekański A, Łosik M. Wykłady z położnictwa. Podręcznik dla studentów położnictwa. Wydawnictwo alfa-medica press. Bielsko-Biała 2011.

2. Dudenhausen JW, Pschyrembel W. Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

3. Bręborowicz GH. (red.) Ciąża wysokiego ryzyka. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2010.

4 Dębski R. (red.). Stany nagłe. Położnictwo i ginekologia. Medical Tribune Polska, Warszawa 2012.

8. Łepecka-Klusek C. (red.) Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2020, wydanie 2.

5. Bień A. (red.) Opieka nad kobietą ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

6. Oleszczuk J, i wsp. Rekomendacje postępowania w najczęstszych powikłaniach ciąży i porodu. Wydawnictwo BiFolium, Lublin 2002.

7.Artykuły naukowe z polskiej i zagranicznej medycznej bazy naukowej związane z aktualnie realizowanymi tematami (MEDLINE, CINAHL with Full Text, Health Source: Nursing/Academic Editio, Academic Search Complete, itp.).

8. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Samokształcenie, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej W. Socha
Prowadzący grup: Anita Kazdepka-Ziemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Samokształcenie, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej W. Socha
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

.Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z postępowaniem położnej w sytuacji powikłań ciąży i połogu, w tym przygotowania do badań diagnostycznych, leczniczych i opiekuńczo-pielęgnacyjnych.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów.

Wykłady:

Wykłady mają za zadanie pogłębienie i utrwalenie wiedzy z zakresu postępowania położnej w profilaktyce i czynnościach diagnostyczno-leczniczych w przypadku powikłanego przebiegu ciąży, porodu i połogu oraz występowania chorób wynikających z reakcji organizmu kobiety na ciążę i chorób nie położniczych. Uzyskanie wiedzy na temat zasad poradnictwa genetycznego i zakres diagnostyki wewnątrzmacicznej płodu. Uzyskanie wiedzy na temat technik wspomaganego rozrodu i zasad monitorowania ciąży po zapłodnieniu pozaustrojowym.

Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1.Bręborowicz GH. (red.) Położnictwo i Ginekologia. Położnictwo tom 1. Ginekologia tom 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

3. Bręborowicz GH (red.) Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. Cekański A, Łosik M. Wykłady z położnictwa. Podręcznik dla studentów położnictwa. Wydawnictwo alfa-medica press. Bielsko-Biała 2011.

2. Dudenhausen JW, Pschyrembel W. Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

3. Bręborowicz GH. (red.) Ciąża wysokiego ryzyka. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2010.

4 Dębski R. (red.). Stany nagłe. Położnictwo i ginekologia. Medical Tribune Polska, Warszawa 2012.

8. Łepecka-Klusek C. (red.) Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2020, wydanie 2.

5. Bień A. (red.) Opieka nad kobietą ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

6. Oleszczuk J, i wsp. Rekomendacje postępowania w najczęstszych powikłaniach ciąży i porodu. Wydawnictwo BiFolium, Lublin 2002.

7.Artykuły naukowe z polskiej i zagranicznej medycznej bazy naukowej związane z aktualnie realizowanymi tematami (MEDLINE, CINAHL with Full Text, Health Source: Nursing/Academic Editio, Academic Search Complete, itp.).

8. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)