Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Nauki w zakresie opieki specjalistycznej:Techniki położnicze i prowadzenie porodu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-PO2-NZTPP-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0913) Pielęgniarstwo i opieka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauki w zakresie opieki specjalistycznej:Techniki położnicze i prowadzenie porodu
Jednostka: Katedra Podstaw Umiejętności Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.50 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość materiału z Technik położniczych i prowadzenia porodu z I, II, III semestru.

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w ćwiczeniach: 20h

- udział w zajęciach praktycznych: 70h

- konsultacje związane z przygotowaniem samokształcenia: 1h

- przeprowadzenie zaliczenia praktycznego i teoretycznego: 3h

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 94 godzin, co odpowiada 3,6 punktom ECTS

2. Bilans nakładu pracy studenta -„godziny kontaktowe”:

-udział w ćwiczeniach: 20h (w warunkach symulowanych)

-udział w zajęciach praktycznych: 70h

-przygotowanie samokształcenia: 3h

-czytanie wskazanej literatury naukowej: 2h

-przygotowanie do wykładów: 1h

-przygotowanie do ćwiczeń: 2h

-przygotowanie do zajęć praktycznych: 1h

-przygotowanie do praktyki zawodowej: 3 h

-przygotowanie i udział do zaliczenia na ocenę: 6+2=8h

-konsultacje z nauczycielem związane z przygotowaniem samokształcenia: 1h

Łączny nakład pracy studenta wynosi 111 godzin, co odpowiada 4,4 punktom ECTS

3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- nie dotyczy

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

-przygotowanie do zaliczenia + zaliczenie na ocenę: 6+2=8 h (0,3 punktu ECTS)

Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem się do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 0,3 punktu ECTS

5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach: 20 h (w warunkach symulowanych)

- udział w zajęciach praktycznych: 70 h

- udział w praktykach zawodowych : 120 h

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi

210 godzin, co odpowiada 8,4 punktu ECTS

6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

-udział w praktykach zawodowych: 120 h

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 120 h, co odpowiada 4,8 punktu ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Wymienia zasady opieki położniczej podczas porodu fizjologicznego, porodu przedwczesnego i porodu patologicznego oraz zasady prowadzenia i przyjmowania porodu w warunkach pozaszpitalnych (D.W1)

W2: Wyjaśnia mechanizmy porodów przy nieprawidłowej budowie miednicy kostnej i porodów bliźniaczych; (D.W2)

W3:Wyjaśnia zadania położnej podczas porodu o nieprawidłowym przebiegu i porodu zabiegowego (D.W4).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi dokonać oceny stanu zdrowia kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, płodu, kobiety w okresie połogu i noworodka oraz sytuacji położniczej przy pomocy dostępnych metod i środków, potrafi zinterpretować wyniki badań, potrafi wdrażać interwencje położnicze oraz dokonywać ewaluacji opieki położniczej; (D.U1)

U2:Potrafi rozpoznawać początek porodu i oceniać jego postęp na podstawie badania położniczego zewnętrznego, wewnętrznego i obserwacji zachowania kobiety rodzącej oraz prognozować prawdopodobny przebieg porodu i oceniać możliwości odbycia porodu siłami natury (D.U6)

U3: Potrafi udzielać pierwszej pomocy położniczej (zabezpieczać dostęp do żyły obwodowej, podawać wlew kroplowy, stosować tlenoterapię, utrzymywać drożność dróg oddechowych, wykonywać czynności resuscytacyjne u pacjentki i noworodka, zabezpieczać ranę krocza lub szyjki macicy, wykonywać ręczne wydobycie łożyska, udzielać pomocy ręcznej w porodzie miednicowym); (D.U13)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Odnosi się do pacjentów z szacunkiem (K.1.)

K2: Przestrzega praw pacjenta (K.2.)

K3: Akceptuje potrzebę standardów etycznych (K.3.)


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

• wykład informacyjny

• wykład problemowy

• wykład konwersatoryjny

Ćwiczenia:

• analiza przypadków

• ćwiczenia kliniczne

• metody symulacyjne (studium przypadku; pacjent symulowany)

• uczenie wspomagane komputerem

• metody eksponujące: film, pokaz

• odgrywanie ról,

• „burza mózgów”.

Zajęcia praktyczne:

• dyskusja dydaktyczna

• analiza przypadków

• metody symulacyjne (studium przypadku)

• metody eksponujące: pokaz, instruktaż

• ćwiczenia kliniczne


Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja
- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przygotowanie do sprawowania kompleksowej opieki położniczej w ramach świadczeń zdrowotnych (przygotowanie do opieki położniczej nad płodem, kobietą w ciąży, rodzącą, noworodkiem i położnicą podczas porodu prawidłowego i nieprawidłowego oraz metod prowadzenia porodu). Kształtowanie umiejętności w zakresie oceny stanu płodu, oceny stanu położniczego kobiet w ciąży, rodzących i położnic oraz wykonywania zbiegów położniczych udzielanych podczas prowadzenia porodów.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć praktycznych i samokształcenia.

Wykłady mają na celu zapoznanie studenta z zasadami opieki nad kobietą w ciąży, rodzącą, noworodkiem podczas porodu prawidłowego i nieprawidłowego zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami.

Ćwiczenia mają na celu kształtowanie umiejętności praktycznych prowadzenia porodu prawidłowego i nieprawidłowego, stosowania odpowiednich technik i zabiegów położniczych.

Zajęcia praktyczne mają na celu przygotowanie studenta do realizacji świadczeń zdrowotnych nad kobietą w ciąży, rodzącą, noworodkiem i położnicą zgodnie z aktualnymi zaleceniami i standardami na rzecz podmiotu opieki.

Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1. Troszyński M. Położnictwo. Ćwiczenia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

2. Bręborowicz G., Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek. PZWL, Warszawa 2009

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

Literatura uzupełniająca:

4. Simkin P, Ancheta R. Udany poród. PZWL.2018.

5. Słomko Z, Drews K, Malewski Z. Kardiotokografia kliniczna. Warszawa. PZWL, 2010.

6. Łepecka-Klusek C., (red.). Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2009.

7. Maureen Boyle, (red.) Stany nagłe w okresie okołoporodowym. PZWL, Warszawa 2008.

8. Iwanowicz-Palus G.J. Alternatywne metody opieki okołoporodowej. Warszawa 2012.

9. Chapman V. Charles C. Prowadzenie porodu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2010.

10. Baston H. Hal J. Poród. Seria Podstawy Położnictwa. Elsevier Urban & Partner.2011

11. Stanowisko Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie zastosowania kardiotokografii w położnictwie. Ginekologia Polska, 9/2014, 85, 713-716

12. Bomba-Opoń D, Drews K, Huras H, Laudański P, Paszkowski T, Wielgoś M. Indukcja porodu — algorytmy kliniczne. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2018, 3, 1: 23–29

13. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące indukcji porodu. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna, 2017, 2, 2, 58–71.

14. Oleszczuk J, Bożena Leszczyńska-Gorzelak B, Marciniak B, Kimber-Trojnar Ż, Bartosiewicz J. i wsp. Resuscytacja/reanimacja wewnątrzmaciczna płodu. Forum Położnictwa i Ginekologii, 2016.

15. Wielgoś M, Bomba-Opoń D, Bręborowicz GH, Czajkowski K, Dębski R, i wsp. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczące cięcia cesarskiego. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna, 2018, 3, 4, 159–174.

16. Rekomendacje Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie zapobiegania perinatalnej transmisji HIV z dnia 24. 10. 2008 r. Ginekologia Polska. 2009, 80, 59-62.

17. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące wykrywania nosicielstwa paciorkowców grupy B (GBS) u kobiet w ciąży i zapobiegania zakażeniom u noworodków. Ginekologia Polska. 2008, 79, 221-223.

18. Postępowanie interdyscyplinarne w krwotoku położniczym – konsensus lekarza anestezjologa i lekarza położnika a.d. 2016. I konferencja edukacyjna krwawienia w ginekologii w praktyce na podstawie przypadków klinicznych a.d. 2016.

19. Doroszewska A. Opieka okołoporodowa w Polsce po transformacji ustrojowej – między medykalizacją a demedykalizacją? Annales I - Philosophy and Sociology http://philosophia.annales.umcs.pl

20. Opieka nad kobietą w czasie porodu normalnego. Fundacja Rodzić po Ludzku.

21. Poród w wodzie. Fundacja Rodzić po Ludzku.

22. Ludzki mikrobiom a cięcie cesarskie. Fundacja Rodzić po Ludzku.

23. Kaskada interwencji i jej wpływ na przebieg porodu. Fundacja Rodzić po Ludzku.

24. Nowe stanowisko WHO w sprawie łamania praw kobiet podczas porodu. Fundacja Rodzić po Ludzku. Zapobieganie i eliminowanie braku poszanowania i złego traktowania rodzących w placówkach medycznych WHO.

25. Znieczulenie zewnątrzoponowe. Fundacja Rodzić po Ludzku.

26. Analgezja wziewna - nieinwazyjna metoda łagodzenia bólu porodowego Fundacja Rodzić po Ludzku.

27. Prowadzenie II okresu porodu w świetle badań naukowych. Fundacja Rodzić po Ludzku.

28. Napiórkowska-Orkisz M, Olszewska J. Rola personelu medycznego we wsparciu psychicznym kobiety i jej rodziny po przebytym poronieniu. Pielęgniarstwo Polskie, 3 (65) 2017.

29. Otffinowska A. (red.) Wokół porodu – wybrane zagadnienia medycyny opartej na dowodach naukowych. Warszawa 2015.

30. Najnowsze artykuły naukowe z polskiej i zagranicznej medycznej bazy naukowej związane z aktualnie realizowanymi tematami.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- 100% frekwencja na wykładach, ćwiczeniach, zajęciach praktycznych, oddanie w terminie wyznaczonym przez wykładowcę samokształcenia oraz pozytywna postawa studenta,

-odpracowanie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych w formie uzgodnionej z wykładowcą,

-przedłużona obserwacja nauczyciela: K1– K5 (0-10 punktów, >50%),

-ocena przez kolegów: K1-K5 (0-10 punktów, >50%)

-zaliczenie kolokwium z wykładów (test pisemny, MCQ – jedna odpowiedź prawidłowa – 4 dystraktory), wyniki uzyskane przez studentów są przeliczane na oceny zgodnie z wewnętrznymi regulacjami przyjętymi w jednostkach prowadzących studia)

Wiedza: W1, W2, W3.

Punktacja i ocena:

<75% ndst

75-80% dst

80,01-85% dst+

85,01-90% db

90,01-95% db+

95,01-100% bdb

1. Egzamin praktyczny – OSCE - punktacja i ocena w zależności od liczby punktów opisanych w CHECK LIST: U1,U2,U3.

Punktacja:

- za każdą pozytywną odpowiedź student może uzyskać 1 punkt

- do zaliczenia egzaminu konieczne jest uzyskanie 60%.

2. Realizacja samokształcenia w formie eseju i/lub prezentacji multimedialnej:

a) prezentacja multimedialna: punktacja 0-27 punktów (załącznik nr 1)

Punktacja i ocena:

25-27 Bardzo dobry

22-24 Dobry plus

19-21 Dobry

16-18 Dostateczny plus

13-15 Dostateczny

12 i mniej Niedostateczny

b) esej (załącznik nr 2).

3. Test końcowy obejmuje treści z: wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych: W1-W3, U1-U3.

-uzyskanie 60% prawidłowych odpowiedzi z testu końcowego,

- skala ocen końcowych w zależności od punktacji, wyniki uzyskane przez studentów są przeliczane na oceny zgodnie z wewnętrznymi regulacjami przyjętymi w jednostkach prowadzących studia:

60 % - 70% = 3,0

71% – 75% = 3,5

76% – 85% = 4,0

86% – 90% = 4,5

91% – 100% = 5,0.

Poprawa zaliczenia w ramach sesji poprawkowej – test poprawkowy (min. 60% prawidłowych odpowiedzi na ocenę dostateczną).

Praktyki zawodowe:

Praktyka zawodowa (wakacyjna) - 120 godzin jest realizowana w placówkach szpitalnych (Sala porodowa).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Praktyka zawodowa, 120 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 35 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 140 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andruszkiewicz
Prowadzący grup: Joanna Czapska, Agnieszka Dombrowska-Pali, Grażyna Gebuza, Małgorzata Gierszewska, Marzena Kaźmierczak, Alina Kostrzewska, Agnieszka Kulczyńska, Estera Mieczkowska, Katarzyna Przeździecka, Alicja Siłacz, Marzena Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przygotowanie do sprawowania kompleksowej opieki położniczej w ramach świadczeń zdrowotnych (przygotowanie do opieki położniczej nad płodem, kobietą w ciąży, rodzącą, noworodkiem i położnicą podczas porodu prawidłowego i nieprawidłowego oraz metod prowadzenia porodu). Kształtowanie umiejętności w zakresie oceny stanu płodu, oceny stanu położniczego kobiet w ciąży, rodzących i położnic oraz wykonywania zbiegów położniczych udzielanych podczas prowadzenia porodów.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć praktycznych i samokształcenia.

Wykłady mają na celu zapoznanie studenta z zasadami opieki nad kobietą w ciąży, rodzącą, noworodkiem podczas porodu prawidłowego i nieprawidłowego zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami.

Ćwiczenia mają na celu kształtowanie umiejętności praktycznych prowadzenia porodu prawidłowego i nieprawidłowego, stosowania odpowiednich technik i zabiegów położniczych.

Zajęcia praktyczne mają na celu przygotowanie studenta do realizacji świadczeń zdrowotnych nad kobietą w ciąży, rodzącą, noworodkiem i położnicą zgodnie z aktualnymi zaleceniami i standardami na rzecz podmiotu opieki.

Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1. Troszyński M. Położnictwo. Ćwiczenia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

2. Bręborowicz G., Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek. PZWL, Warszawa 2009

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

Literatura uzupełniająca:

4. Simkin P, Ancheta R. Udany poród. PZWL.2018.

5. Słomko Z, Drews K, Malewski Z. Kardiotokografia kliniczna. Warszawa. PZWL, 2010.

6. Łepecka-Klusek C., (red.). Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2009.

7. Maureen Boyle, (red.) Stany nagłe w okresie okołoporodowym. PZWL, Warszawa 2008.

8. Iwanowicz-Palus G.J. Alternatywne metody opieki okołoporodowej. Warszawa 2012.

9. Chapman V. Charles C. Prowadzenie porodu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2010.

10. Baston H. Hal J. Poród. Seria Podstawy Położnictwa. Elsevier Urban & Partner.2011

11. Stanowisko Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie zastosowania kardiotokografii w położnictwie. Ginekologia Polska, 9/2014, 85, 713-716

12. Bomba-Opoń D, Drews K, Huras H, Laudański P, Paszkowski T, Wielgoś M. Indukcja porodu — algorytmy kliniczne. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2018, 3, 1: 23–29

13. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące indukcji porodu. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna, 2017, 2, 2, 58–71.

14. Oleszczuk J, Bożena Leszczyńska-Gorzelak B, Marciniak B, Kimber-Trojnar Ż, Bartosiewicz J. i wsp. Resuscytacja/reanimacja wewnątrzmaciczna płodu. Forum Położnictwa i Ginekologii, 2016.

15. Wielgoś M, Bomba-Opoń D, Bręborowicz GH, Czajkowski K, Dębski R, i wsp. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczące cięcia cesarskiego. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna, 2018, 3, 4, 159–174.

16. Rekomendacje Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie zapobiegania perinatalnej transmisji HIV z dnia 24. 10. 2008 r. Ginekologia Polska. 2009, 80, 59-62.

17. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące wykrywania nosicielstwa paciorkowców grupy B (GBS) u kobiet w ciąży i zapobiegania zakażeniom u noworodków. Ginekologia Polska. 2008, 79, 221-223.

18. Postępowanie interdyscyplinarne w krwotoku położniczym – konsensus lekarza anestezjologa i lekarza położnika a.d. 2016. I konferencja edukacyjna krwawienia w ginekologii w praktyce na podstawie przypadków klinicznych a.d. 2016.

19. Doroszewska A. Opieka okołoporodowa w Polsce po transformacji ustrojowej – między medykalizacją a demedykalizacją? Annales I - Philosophy and Sociology http://philosophia.annales.umcs.pl

20. Opieka nad kobietą w czasie porodu normalnego. Fundacja Rodzić po Ludzku.

21. Poród w wodzie. Fundacja Rodzić po Ludzku.

22. Ludzki mikrobiom a cięcie cesarskie. Fundacja Rodzić po Ludzku.

23. Kaskada interwencji i jej wpływ na przebieg porodu. Fundacja Rodzić po Ludzku.

24. Nowe stanowisko WHO w sprawie łamania praw kobiet podczas porodu. Fundacja Rodzić po Ludzku. Zapobieganie i eliminowanie braku poszanowania i złego traktowania rodzących w placówkach medycznych WHO.

25. Znieczulenie zewnątrzoponowe. Fundacja Rodzić po Ludzku.

26. Analgezja wziewna - nieinwazyjna metoda łagodzenia bólu porodowego Fundacja Rodzić po Ludzku.

27. Prowadzenie II okresu porodu w świetle badań naukowych. Fundacja Rodzić po Ludzku.

28. Napiórkowska-Orkisz M, Olszewska J. Rola personelu medycznego we wsparciu psychicznym kobiety i jej rodziny po przebytym poronieniu. Pielęgniarstwo Polskie, 3 (65) 2017.

29. Otffinowska A. (red.) Wokół porodu – wybrane zagadnienia medycyny opartej na dowodach naukowych. Warszawa 2015.

30. Najnowsze artykuły naukowe z polskiej i zagranicznej medycznej bazy naukowej związane z aktualnie realizowanymi tematami.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)