Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne: Pielęgniarstwo pediatryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-PO2-PPPi-S1
Kod Erasmus / ISCED: 12.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0913) Pielęiarstwo i opieka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne: Pielęgniarstwo pediatryczne
Jednostka: Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu pielegniarstwo pediatryczne powinien posiadać wiedzę z zakresu: etyki zawodu położnej, anatomii i fizjologii człowieka, patologii, badania fizykalnego, higieny i epidemiologii, mikrobiologii i parazytologii, podstaw pielęgniarstwa, farmakologii, radiologii, psychologii, promocji zdrowia.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 15 h

- udział w zajęciach praktycznych: 40 h (10h w CSM)

- konsultacje związane z przygotowaniem samokształcenia: 15 h

- przeprowadzenie egzaminu teoretycznego: 5 h

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 75 h, co odpowiada 3 punktom ECTS.

2. Bilans nakładu pracy studenta -„godziny kontaktowe”:

-udział w wykładach: 15 h

-udział w zajęciach praktycznych: 40 h (10h w CSM)

-przygotowanie samokształcenia: 15 h

-czytanie wskazanej literatury naukowej: 5 h

-przygotowanie do wykładów: 5 h

-przygotowanie do zajęć praktycznych: 10 h

-przygotowanie do praktyki zawodowej: 10 h

-przygotowanie i udział w egzaminie : 20+5=25h

-konsultacje z nauczycielem związane z przygotowaniem samokształcenia: 5h

Łączny nakład pracy studenta wynosi 130 godziny, co odpowiada 5 punktom ECTS

3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- nie dotyczy

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

-przygotowanie do egzaminu + egzamin : 20+5=25 h

Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem się do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 1 punkt ECTS.

5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w zajęciach praktycznych 40 h

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi

40 godzin, co odpowiada1,6 punktom ECTS

6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

-udział w praktykach zawodowych: 40 h

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 40h, co odpowiada 1,6 punktom ECTS.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Różnicuje działania profilaktyczne I II i III fazy w populacji wieku rozwojowego – okresu noworodkowego i niemowlęcego (D.W42).

W2: Opisuje metody diagnostyczne i terapeutyczne chorób wieku rozwojowego (D.W43).

W3: Omawia zasady racjonalnego żywienia dziecka, ostre i przewlekłe zaburzenia w odżywianiu oraz stany niedoborowe (D.W44).

W4: Opisuje metody oceny rozwoju fizycznego i psychoruchowego dziecka (D.W45).

W5: Opisuje zasady opieki nad dzieckiem z biegunką (D.W46).

W6: Opisuje zasady opieki nad dzieckiem z ostrym zapaleniem ucha środkowego (D.W46).

W7: Opisuje zasady opieki nad dzieckiem z zapaleniem płuc (D.W46).

W8: Opisuje zasady opieki nad dzieckiem z zakażeniem układu moczowego (D.W46).

W9: Opisuje zasady opieki nad dzieckiem z cukrzycą (D.W46).

W10: Opisuje zasady opieki nad dzieckiem z mukowiscydozą i fenyloketonurią (D.W46).

W11: Opisuje zasady opieki nad dzieckiem z alergią , atopią i astmą oskrzelową (D.W46).

W12: Omawia postępowanie wobec dziecka z chorobą zakaźną (D.W46)

W13: Wskazuje zasady pielęgnowania dziecka z niedokrwistością niedoborową (D.W46).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Rozpoznaje problemy zdrowotne i planuje opiekę dziecka z biegunką (D.U39)

U2: Rozpoznaje problemy zdrowotne i planuje opiekę dziecka z zapaleniem ucha środkowego (D.U39)

U3: Rozpoznaje problemy zdrowotne i planuje opiekę dziecka z zapaleniem płuc (D.U39)

U4: Rozpoznaje problemy zdrowotne i planuje opiekę dziecka z zakażeniem układu moczowego (D.U39)

U5: Rozpoznaje problemy zdrowotne i planuje opiekę dziecka z cukrzycą (D.U39)

U6: Rozpoznaje problemy zdrowotne i planuje opiekę dziecka z chorobą zakaźną (D.U39)

U7: Rozpoznaje problemy zdrowotne i planuje opiekę dziecka z niedokrwistością niedoborową (D.U39)

U8: Rozpoznaje problemy zdrowotne i planuje opiekę dziecka z alergią, atopią i astmą oskrzelową (D.U39)

U9: Rozpoznaje problemy zdrowotne i planuje opiekę dziecka z fenyloketonurią (D.U39)

U10: Rozpoznaje problemy zdrowotne i planuje opiekę dziecka z mukowiscydozą (D.U39)

U11: Rozpoznaje problemy zdrowotne i planuje opiekę dziecka z otyłością (D.U39)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Szanuje godność i autonomię dziecka (K1)

K2: Systematycznie aktualizuje wiedzę zawodową i kształtuje swoje umiejętności dążąc do profesjonalizmu (K7)

K3: Przestrzega wartości i powinności moralnych w opiece nad dzieckiem (K3)

K4: Wykazuje odpowiedzialność za dziecko powierzone opiece i wykonywanie zadań zawodowych (K4)

K5: Przestrzega praw pacjenta (K2)

K6: Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe (K3)

K7: Współdziała w zespole interdyscyplinarnym w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej (K5)


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

• wykład informacyjny

• wykład problemowy

• wykład konwersatoryjny

• debata


Zajęcia praktyczne:

• dyskusja dydaktyczna

• analiza przypadków

• metody symulacyjne (studium przypadku)

• metody eksponujące: pokaz, instruktaż


Praktyka zawodowa:

• dyskusja dydaktyczna

• analiza przypadków

• metody symulacyjne (studium przypadku)

metody eksponujące: pokaz, instruktaż
Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- studium przypadku
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot pielęgniarstwo pediatryczne ma na celu zapoznanie i przygotowanie studentów do opanowania wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu specyfiki opieki pediatrycznej nad dzieckiem w wybranych stanach patologicznych.

Dostarczenie studentom wiedzy na temat celów i zasad postępowania w specjalistycznej opiece pediatrycznej opartej na obowiązujących rekomendacjach, standardach i procedurach. Zdobycie umiejętności w zakresie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych i profilaktycznych w opiece pediatrycznej. Umiejętne komunikowanie się z dzieckiem i jego rodzicami w celu zgromadzenia informacji pozwalających na rozpoznanie problemów zdrowotnych w stopniu umożliwiającym racjonalne planowanie i realizację procesu pielęgnowania dziecka, z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej.

Pełny opis:

Wykłady z pielęgniarstwa pediatrycznego obejmują tematykę z zakresu działań profilaktycznych I, II i III fazy w populacji wieku rozwojowego – okresu noworodkowego i niemowlęcego oraz opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem w najczęściej występujących chorobach układu oddechowego, moczowego, pokarmowego, nerwowego, w chorobach alergicznych, zakaźnych, metabolicznych i stanach niedoborowych.

Zajęcia praktyczne z pielęgniarstwa pediatrycznego obejmują tematykę w zakresie: reakcji dziecka i rodziców na hospitalizację; porozumiewania się z dzieckiem i jego rodzicami w stopniu umożliwiającym zgromadzenie informacji pozwalających na rozpoznanie problemów zdrowotnych dziecka w najczęściej występujących ostrych chorobach układu oddechowego, układu krążenia, układu moczowego, układu pokarmowego, chorobach alergicznych, chorobach zakaźnych, chorobach metabolicznych i stanach niedoborowych, zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Praktyka zawodowa z pielęgniarstwa pediatrycznego obejmuje tematykę w zakresie: reakcji dziecka i rodziców na hospitalizację; porozumiewania się z dzieckiem i jego rodzicami w stopniu umożliwiającym zgromadzenie informacji pozwalających na rozpoznanie problemów zdrowotnych i planowaniu opieki dziecka w najczęściej występujących przewlekłych chorobach układu oddechowego, układu krążenia, układu moczowego, układu pokarmowego, układu nerwowego, chorobach alergicznych, chorobach zakaźnych, chorobach metabolicznych i stanach niedoborowych, zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Samokształcenie z pielęgniarstwa pediatrycznego obejmuje tematykę w zakresie: działań profilaktycznych III fazy w populacji wieku rozwojowego; wspierania dzieci przewlekle chorych i ich rodzin, w oparciu o aktualną wiedzę zawodową.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Kaczmarski M., Piskorz-Ogórek K. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne Help-Med, Kraków 2014

2. Kózka M., Płaszewska-Żywko L. (red.): Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2008..

3. Pawlaczyk B. (red.): Pielęgniarstwo pediatryczne. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2014.

4. Woynarowska B. (red.) Profilaktyka w pediatrii. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2008.

5. Zarzycka D., Emeryk A., Pediatria i Pielęgniarstwo Pediatryczne, PZWL, 2020

Literatura uzupełniająca

1. Aly M.: Dziecko specjalnej troski. Pierwszy rok życia. GWP, Gdańsk2002.

2. Barczykowska E., Ślusarz R. (red.): Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym – wybrane zagadnienia z neuropediatrii. Wyd. Continuo, Wrocław 2012.

3. Cepuch G., Perek M.: Modele opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z chorobą ostrą i zagrażającą życiu. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2012.

4. Cytowska B., Winczura B. (red.): Dziecko chore. Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne. Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 2007.

5. Formański J.: Psychologia. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2003.

6. Kaciński M. (red.): Neuropediatria. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2007.

7. Krawczyński M.: Farmakoterapia dzieci i młodzieży. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2009.

8. Kubicka K., Kawalec W. (red.): Pediatria. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2009.

9. Maciarz A.: Dziecko przewlekle chore. Opieka i wsparcie. Wyd. Akad. Żak, Warszawa 2006.

10. Obuchowicz A. (red.): Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2007.

11. de Walden-Gałuszko K. (red.): Podstawy opieki paliatywnej. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2004.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

1. 100% frekwencja na wykładach, zajęciach praktycznych, praktykach zawodowych i pozytywna postawa studenta.

2. Odpracowanie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych w formie uzgodnionej z wykładowcą.

3. Przedłużona obserwacja nauczyciela: K1 (0-10 punktów, >50%).

4. Ocena przez kolegów: K1 (0-10 punktów, >50%)

5. Realizacja samokształcenia : na podstawie wykonania pisemnego opracowania wybranego tematu. Praca w formie eseju i/lub prezentacji multimedialnej oraz realizacja procesu pielęgnowania oddana terminowo.

a) proces pielęgnowania punktacja 0-12 punktów (załącznik nr 3).

Punktacja i ocena:

12-11 Bardzo dobry

10 Dobry

8-9 Dostateczny

< 8 Niedostateczny

b) prezentacja multimedialna: punktacja 0-27 punktów (załącznik nr 5)

Punktacja i ocena:

25-27 Bardzo dobry

22-24 Dobry plus

19-21 Dobry

16-18 Dostateczny plus

13-15 Dostateczny

12 i mniej Niedostateczny

c) esej (załącznik nr 6)

6. Test końcowy (test MCQ – jedna odpowiedź prawidłowa – 4 dystraktory), obejmuje treści z: wykładów i zajęć praktycznych;

-uzyskanie 60% prawidłowych odpowiedzi z testu końcowego,

- skala ocen końcowych w zależności od punktacji, wyniki uzyskane przez studentów są przeliczane na oceny zgodnie z wewnętrznymi regulacjami przyjętymi w jednostkach prowadzących studia:

60 % - 67% = 3,0

68% – 75% = 3,5

76% – 83% = 4,0

84% – 91% = 4,5

92% – 100% = 5,0.

Poprawa zaliczenia w ramach sesji poprawkowej – test poprawkowy (min. 60% prawidłowych odpowiedzi na ocenę dostateczną).

Praktyki zawodowe:

Śródroczna praktyka zawodowa odbywa się w Szpitalu Uniwersyteckim i prowadzona jest przez mentorów zgodnie z Regulaminem odbywania praktyk zawodowych.

Terminy praktyki zawodowej są zgodne z planami studiów i nie kolidują z zajęciami przewidzianymi w rozkładach zajęć dydaktycznych.

Nadzór nad przebiegiem praktyki pełni opiekun dydaktyczny oraz wydziałowy koordynator praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 40 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kurylak
Prowadzący grup: Ewa Barczykowska, Dorota Czubacka, Paulina Smyk, Beata Sobieszczyk, Wiesława Stefaniak-Gromadka, Aneta Zreda-Pikies
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 40 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kurylak
Prowadzący grup: Jolanta Czajkowska-Fesio, Dorota Czubacka, Anna Januszewska-Paterek, Agnieszka Krzyżek, Andrzej Kurylak, Paulina Mielcarska, Paulina Smyk, Aneta Zreda-Pikies
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 40 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kurylak
Prowadzący grup: Jolanta Czajkowska-Fesio, Dorota Czubacka, Małgorzata Sidor, Beata Sobieszczyk, Wiesława Stefaniak-Gromadka, Agnieszka Wróbel-Bania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot pielęgniarstwo pediatryczne ma na celu zapoznanie i przygotowanie studentów do opanowania wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu specyfiki opieki pediatrycznej nad dzieckiem w wybranych stanach patologicznych.

Dostarczenie studentom wiedzy na temat celów i zasad postępowania w specjalistycznej opiece pediatrycznej opartej na obowiązujących rekomendacjach, standardach i procedurach. Zdobycie umiejętności w zakresie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych i profilaktycznych w opiece pediatrycznej. Umiejętne komunikowanie się z dzieckiem i jego rodzicami w celu zgromadzenia informacji pozwalających na rozpoznanie problemów zdrowotnych w stopniu umożliwiającym racjonalne planowanie i realizację procesu pielęgnowania dziecka, z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej.

Pełny opis:

Wykłady z pielęgniarstwa pediatrycznego obejmują tematykę z zakresu działań profilaktycznych I, II i III fazy w populacji wieku rozwojowego – okresu noworodkowego i niemowlęcego oraz opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem w najczęściej występujących chorobach układu oddechowego, moczowego, pokarmowego, nerwowego, w chorobach alergicznych, zakaźnych, metabolicznych i stanach niedoborowych.

Zajęcia praktyczne z pielęgniarstwa pediatrycznego obejmują tematykę w zakresie: reakcji dziecka i rodziców na hospitalizację; porozumiewania się z dzieckiem i jego rodzicami w stopniu umożliwiającym zgromadzenie informacji pozwalających na rozpoznanie problemów zdrowotnych dziecka w najczęściej występujących ostrych chorobach układu oddechowego, układu krążenia, układu moczowego, układu pokarmowego, chorobach alergicznych, chorobach zakaźnych, chorobach metabolicznych i stanach niedoborowych, zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Praktyka zawodowa z pielęgniarstwa pediatrycznego obejmuje tematykę w zakresie: reakcji dziecka i rodziców na hospitalizację; porozumiewania się z dzieckiem i jego rodzicami w stopniu umożliwiającym zgromadzenie informacji pozwalających na rozpoznanie problemów zdrowotnych i planowaniu opieki dziecka w najczęściej występujących przewlekłych chorobach układu oddechowego, układu krążenia, układu moczowego, układu pokarmowego, układu nerwowego, chorobach alergicznych, chorobach zakaźnych, chorobach metabolicznych i stanach niedoborowych, zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Samokształcenie z pielęgniarstwa pediatrycznego obejmuje tematykę w zakresie: działań profilaktycznych III fazy w populacji wieku rozwojowego; wspierania dzieci przewlekle chorych i ich rodzin, w oparciu o aktualną wiedzę zawodową.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Kaczmarski M., Piskorz-Ogórek K. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne Help-Med, Kraków 2014

2. Kózka M., Płaszewska-Żywko L. (red.): Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2008..

3. Pawlaczyk B. (red.): Pielęgniarstwo pediatryczne. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2014.

4. Woynarowska B. (red.) Profilaktyka w pediatrii. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2008.

5. Zarzycka D., Emeryk A., Pediatria i Pielęgniarstwo Pediatryczne, PZWL, 2020

Literatura uzupełniająca

1. Aly M.: Dziecko specjalnej troski. Pierwszy rok życia. GWP, Gdańsk2002.

2. Barczykowska E., Ślusarz R. (red.): Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym – wybrane zagadnienia z neuropediatrii. Wyd. Continuo, Wrocław 2012.

3. Cepuch G., Perek M.: Modele opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z chorobą ostrą i zagrażającą życiu. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2012.

4. Cytowska B., Winczura B. (red.): Dziecko chore. Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne. Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 2007.

5. Formański J.: Psychologia. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2003.

6. Kaciński M. (red.): Neuropediatria. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2007.

7. Krawczyński M.: Farmakoterapia dzieci i młodzieży. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2009.

8. Kubicka K., Kawalec W. (red.): Pediatria. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2009.

9. Maciarz A.: Dziecko przewlekle chore. Opieka i wsparcie. Wyd. Akad. Żak, Warszawa 2006.

10. Obuchowicz A. (red.): Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2007.

11. de Walden-Gałuszko K. (red.): Podstawy opieki paliatywnej. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)