Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zaawansowana praktyka położnicza.Opieka specjalistyczna nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym:Opieka nad kobietą i jej rodziną w sytuacjach szczególnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-PO2-ZOORK-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaawansowana praktyka położnicza.Opieka specjalistyczna nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym:Opieka nad kobietą i jej rodziną w sytuacjach szczególnych
Jednostka: Katedra Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.50 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

W zakresie wiedzy: Student przed przystąpieniem do zajęć z ww. przedmiotu powinien posiadać wiedzę z zakresu studiów I stopnia:

-przebiegu prawidłowej ciąży, porodu i połogu oraz powikłań okresu poporodowego,

-specjalistycznej opieki położniczej i neonatologicznej,

- podstaw psychologii i socjologii.

W zakresie umiejętności: uzyskane w wyniku kształcenia ww. modułów.

W zakresie kompetencji społecznych: ponoszenia odpowiedzialności za realizowanie świadczeń zdrowotnych w opiece położniczej.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

-udział w wykładach: 15h

- udział w ćwiczeniach: 20h

- konsultacje z nauczycielem – 3h

- przeprowadzenie zaliczenia teoretycznego: 2h

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 40 godzin, co odpowiada 2 ECTS.

2. Bilans nakładu pracy studenta -„godziny kontaktowe”:

-udział w wykładach: 15h

-udział w ćwiczeniach: 20h

-czytanie wskazanej literatury naukowej: 6h

-przygotowanie do ćwiczeń: 3h

-przygotowanie i udział do zaliczenia na ocenę: 6+2=8h

-konsultacje z nauczycielem: 3h

Łączny nakład pracy studenta wynosi 55 godzin, co odpowiada 2,5 punktom ECTS

3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- nie dotyczy

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

-przygotowanie do zaliczenia + zaliczenie na ocenę: 6+2=8 h (0,3 punktu ECTS)

Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem się do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 0,3 punktu ECTS

5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- nie dotyczy

6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

- nie dotyczy.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Omawia psychologiczne aspekty komplikacji ciążowo-położniczych i problemy psychoseksualne kobiet po porodzie (B.W22.)

W2: Zna formy wsparcia kobiet w sytuacjach trudnych w okresie okołoporodowym oraz rodziców po urodzeniu dziecka z niepełnosprawnością, chorobą o złym rokowaniu lub po śmierci dziecka (B.W24.)

W3: Omawia rodzaje działań medycznych i prawnych w przypadku przemocy wobec dziewczynek i kobiet (B.W27.)

W4: zasady opieki nad kobietą i noworodkiem uzależnionymi od środków odurzających i psychotropowych (B.W29.)

W5: Rozumie zasady praktyki opartej na dowodach naukowych w medycynie (evidence based medicine) i w pielęgniarstwie (evidence based nursing practice) (C.W8.).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi oceniać stan zdrowia pacjentki w okresie okołoporodowym z chorobami niepołożniczymi oraz z zaburzeniami psychicznymi i określać standard opieki położniczej nad nią (B.U22.)

U2: Potrafi wskazywać różne formy wsparcia dla kobiet w sytuacjach trudnych w ciąży i w okresie połogu (B.U23.)

U3: Potrafi organizować i podejmować współpracę z członkami zespołu interdyscyplinarnego w zakresie opieki nad kobietą i jej rodziną w przypadku choroby przewlekłej i o złym rokowaniu (B.U24.)

U4: Potrafi rozpoznawać objawy współuzależnienia i pomagać osobom współuzależnionym, wdrażając adekwatne postępowanie oraz sprawować opiekę w środowisku domowym nad kobietą i noworodkiem uzależnionymi od środków odurzających i psychotropowych (B.U26)

U5: Potrafi rozpoznawać środowiska zagrożone problemem przemocy w rodzinie i udzielać ofiarom profesjonalnej pomocy (B.U27.)

U6: Potrafi wykorzystywać wyniki badań naukowych w zakresie opieki położniczej i neonatologicznej niezbędne do podjęcia właściwej decyzji w praktyce zawodowej (C.U7.)

U7: Potrafi przygotowywać rekomendacje w zakresie opieki położniczej w oparciu o wyniki badań naukowych (C.U8.)

U8: Umie stosować zróżnicowane modele opieki położniczej w kontekście nowoczesnego położnictwa (C.U9.).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: krytycznej oceny działań własnych i współpracowników przy zachowaniu szacunku dla różnic światopoglądowych i kulturowych (K.1.)

K2: formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej i zasięgania porad ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemów (K.2.)

K3: okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu położnej i solidarność zawodową (K.3.)

K4: okazywania troski o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników (K.4.)

K5: rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu i wskazywania priorytetów w realizacji czynności zawodowych (K.5.)

K6: ponoszenia odpowiedzialności za realizowanie świadczeń zdrowotnych (K.6.).


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

• Wykład problemowy

• Dyskusja dydaktyczna

• Analiza studium przypadku

Ćwiczenia:

• analiza przypadków

• ćwiczenia kliniczne

• uczenie wspomagane komputerem

• metody eksponujące: film, pokaz

• debata

• odgrywanie ról,

• „burza mózgów”

• praca w grupie zadaniowej.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie Studentów z podstawami teoretycznymi i praktycznymi opieki pielęgniarsko-położniczej nad kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą i jej dzieckiem, rodziną w stanach trudnych. Zapoznanie studentów z różnymi metodami udzielanego wsparcia społecznego, komunikacji i organizowania pomocy kobietom i ich rodzinom w sytuacji trudnej i szczególnej.

Przedstawienie zakresu i charakteru opieki położniczej w odniesieniu do wybranych stanów zdrowia kobiety i jej rodziny wynikających z funkcji zawodowej położnej w oparciu o wytyczne rekomendacji, standardów i procedur.

Pełny opis:

Wykłady mają za zadanie doskonalenie, uzupełnienie i nabycie nowych wiadomości niezbędnych w pracy położnej z kobietą i jej rodziną w sytuacjach szczególnych. Wdrażanie profesjonalizmu w pracy położnej nad kobietą samotną, młodocianą. Objęcie profesjonalną opieką przez położną matki z dzieckiem urodzonym przedwcześnie, po urodzeniu dziecka z wadami wrodzonymi, nad rodzicami po poronieniu. Rozpoznawanie, diagnozowanie i leczenie objawów okołoporodowych zaburzeń psychicznych oraz wdrożenie profilaktyki.

Ćwiczenia mają na celu zaznajomienie studentów z procedurami pozyskiwania mleka kobiecego dla wcześniaków na przykładzie Banku Mleka w najbliższej placówce. Nabycie umiejętności rozpoznawania i postępowania z noworodkiem matki uzależnionej od narkotyków, alkoholu i nikotyny. Przedstawienie organizacji opieki genetycznej w Polsce i na świecie. Umiejętność wdrożenia procedury postępowania nad kobietą krzywdzoną (przemoc w rodzinie), dzieckiem, nastolatką, kobietą zgwałconą – działania medyczno-prawne.

Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1. Makra-Studzińska M, Iwanowicz-Palus G. (red.) Psychologia w położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009. Biblioteka Położnej.

2. Dębski R. (red.) Stany nagłe. Położnictwo i ginekologia. Medical Tribune Polska. Wydanie I. 2012

3. Oszukowski P. (red.). Stany nagłe w ginekologii i położnictwie. Tom 1 i 2. Wydawca: Mimesis, Gdańsk 2023

Literatura uzupełniająca:

1.Bielawska-Batorowicz E. Psychologiczne aspekty prokreacji. Śląsk Wydawnictwo Naukowe.2006

2.Bień A. Opieka nad ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

3.H. Lumsden, D. Holmes. Noworodek i jego rodzina Praktyka położnicza. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.Warszawa.2012.

4.Flint C. Czułe położnictwo. NOVA, Warszawa 1997.

5.Łepecka-Klusek C., (red.). Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2009.

6.Chrzan-Dętkoś M. Utrata dziecka w okresie okołoporodowym – dobre praktyki szpitalne w opiece nad matką. Ginekologia Praktyczna 2010;2 (105); 27-30.

7. Hanley J. Zaburzenia psychiczne w ciąży i połogu. Red. wydania I polskiego Sidorowicz S. Elsevier Urban&Partner Wrocław 2009.

8. Koszewska I. O depresji w ciąży i po porodzie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2010.

9. Łojko D, Suwalska A, Rybakowski J. Dwubiegunowe zaburzenia nastroju i zaburzenia depresyjne w klasyfikacji DSM-V. Psychiatria Polska 2014;48(2): 245-260.

10. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A.(red.). Karmienie piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych, położnych, pielęgniarek i lekarzy. Medycyna Praktyczna, Kraków 2017.

11. Rabiej M, Mazurkiewicz B, Nowacka A. (red.) Procedury medyczne w położnictwie. Praktyka położnej. Tom 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

12. Rabiej M, Mazurkiewicz B, Nowacka A. (red.) Procedury medyczne w ginekologii. Praktyka położnej. Tom 1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

13.Pilewska-Kozak AB. Opieka nad wcześniakiem. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009. Biblioteka Położnej.

14. Artykuły naukowe z polskiej i zagranicznej medycznej bazy naukowej związane z aktualnie realizowanymi tematami (MEDLINE, CINAHL with Full Text, Health Source: Nursing/Academic Editio, Academic Search Complete, itp.).

15. Południewski G. Badanie i pomoc ofiarom gwałtu. W: Dębski R. (red.) Stany nagłe. Położnictwo i Ginekologia. Medical Tribune Polska. Wydanie I. Warszawa 2012, 6-11

16.Rekomendacje grupy ekspertów Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące postępowania z kobietą - ofiarą przemocy seksualnej opracowane w 2008 r. Ginekologia po Dyplomie 2009; 54-57.

17. Pietrus M. Zatrucie tlenkiem węgla u kobiety ciężarnej. Przegląd Lekarski 2015 : T. 72, nr 9, s. 482-484.

18.Nieścior M, Jackowska T. Zatrucie tlenkiem węgla. Postępy Nauk Medycznych, t. XXVI, nr 7, 2013.

19. Rozp. Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjego opieki okołoporodowej sierpień 2018 r.

20.Iwanowicz-Palus G, Bień A. Edukacja przedporodowa. Biblioteka Położnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

21. Helios J, Jedlecka W. Współczesne oblicza przemocy. Wrocław 2017. Wydawca E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

22. https://www.gov.pl/web/rodzina/oooinformacje-ogolne

23. Rekomendacje dotyczące postępowania opracowane przez zespół ekspertów w dziedzinie położnictwa i ginekologii, neonatologii i perinatologii pod egidą Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2017;2(4):176–190.

24. Chrzan-Dętkoś M, Walczak T. Uzależnieni rodzice — narażone dziecko. Zakłócenia w funkcjonowaniu uzależnionych matek w relacji z niemowlętami oraz możliwość skutecznej pomocy. PSYCHOTERAPIA 2 (181) 2017: 21–36.

25.Jagielska I, Kazdepka-Ziemińska A, Korcyl M, Grabiec M. Kobieta i narkotyki. Fa r m a c j a Ws p ó ł c z e s n a 2013; 6: 173-177.

26. Anthony E. Burgos, Bryan L. Burke. Department of Pediatrics, Stanford University, Palo Alto, Calif. Department of Pediatrics, University of Arkansas for Medical Sciences, Little Rock, Ark.MD. Zespół abstynencyjny u noworodka. Pediatria po Dyplomie Vol. 15 Nr 2, Kwiecień 2011.

27. Dramatyczne skutki uzależnienia od smartfonów. https://www.mp.pl/psychiatria/aktualnosci/313842,dramatyczne-skutki-uzaleznienia-od-smartfonow,1

https://www.mp.pl/psychiatria-dzieci-i-mlodziezy/aktualnosci/248524,w-efekcie-pandemii-coraz-wiecej-dzieci-uzaleznionych-od-internetu-i-smartfonow

28. Kontakt dzieci ze smartfonami zaburza rozwój

https://www.mp.pl/psychiatria-dzieci-i-mlodziezy/aktualnosci/297725,kontakt-dzieci-ze-smartfonami-zaburza-rozwoj,1

29. Uzależnienie od smartfona rujnuje sen, ale można z tym walczyć

https://www.mp.pl/psychiatria/aktualnosci/260594,uzaleznienie-od-smartfona-rujnuje-sen-ale-mozna-z-tym-walczyc,1

30. Co zrobić, gdy dziecko ma kontakt z pornografią

https://www.mp.pl/psychiatria-dzieci-i-mlodziezy/aktualnosci/314126,co-zrobic-gdy-dziecko-ma-kontakt-z-pornografia,1

31. W efekcie pandemii coraz więcej dzieci uzależnionych od internetu i smartfonów https://www.mp.pl/psychiatria-dzieci-i-mlodziezy/aktualnosci/248524,w-efekcie-pandemii-coraz-wiecej-dzieci-uzaleznionych-od-internetu-i-smartfonow

(Film).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- 100% frekwencja na wykładach i ćwiczeniach oraz pozytywna postawa studenta,

-odpracowanie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych w formie uzgodnionej z wykładowcą,

-przedłużona obserwacja nauczyciela: K1– K6 (0-10 punktów, >50%),

-ocena przez kolegów: K1-K6 (0-10 punktów, >50%)

-zaliczenie ćwiczeń: przygotowanie przez Studentów planu opieki nad kobietą i jej rodziną w sytuacjach trudnych, przygotowanie prezentacji multimedialnej na przykładzie studium przypadku (kryterium oceny: załączniki 1- 2).

-zaliczenie z oceną (na zaliczenie przedmiotu wykłady + ćwiczenia- test pisemny na platformie Moodle, MCQ – jedna odpowiedź prawidłowa – 4 dystraktory lub test wielokrotnego wyboru - wyniki uzyskane przez studentów są przeliczane na oceny zgodnie z wewnętrznymi regulacjami przyjętymi w jednostkach prowadzących studia)

Wiedza: W-W5, U1-U8, K1-K6.

Punktacja i ocena:

60 % - 70% = 3,0

71% – 75% = 3,5

76% – 85% = 4,0

86% – 90% = 4,5

91% – 100% = 5,0.

Poprawa zaliczenia w ramach sesji poprawkowej – test poprawkowy (min. 60% prawidłowych odpowiedzi na ocenę dostateczną).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andruszkiewicz
Prowadzący grup: Agnieszka Dombrowska-Pali, Marzena Kaźmierczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie Studentów z podstawami teoretycznymi i praktycznymi opieki pielęgniarsko-położniczej nad kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą i jej dzieckiem, rodziną w stanach trudnych. Zapoznanie studentów z różnymi metodami udzielanego wsparcia społecznego, komunikacji i organizowania pomocy kobietom i ich rodzinom w sytuacji trudnej i szczególnej.Przedstawienie zakresu i charakteru opieki położniczej w odniesieniu do wybranych stanów zdrowia kobiety i jej rodziny wynikających z funkcji zawodowej położnej w oparciu o wytyczne rekomendacji, standardów i procedur.

Pełny opis:

Wykłady mają za zadanie doskonalenie, uzupełnienie i nabycie nowych wiadomości niezbędnych w pracy położnej z kobietą i jej rodziną w sytuacjach szczególnych. Wdrażanie profesjonalizmu w pracy położnej nad kobietą samotną, młodocianą. Objęcie profesjonalną opieką przez położną matki z dzieckiem urodzonym przedwcześnie, po urodzeniu dziecka z wadami wrodzonymi, nad rodzicami po poronieniu. Rozpoznawanie, diagnozowanie i leczenie objawów okołoporodowych zaburzeń psychicznych oraz wdrożenie profilaktyki.

Ćwiczenia mają na celu zaznajomienie studentów z procedurami pozyskiwania mleka kobiecego dla wcześniaków na przykładzie Banku Mleka w najbliższej placówce. Nabycie umiejętności rozpoznawania i postępowania z noworodkiem matki uzależnionej od narkotyków, alkoholu i nikotyny. Umiejętność wdrożenia procedury postępowania nad kobietą krzywdzoną (przemoc w rodzinie), dzieckiem, nastolatką, kobietą zgwałconą – działania medyczno-prawne.

Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1. Makra-Studzińska M, Iwanowicz-Palus G. (red.) Psychologia w położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009. Biblioteka Położnej.

2. Dębski R. (red.) Stany nagłe. Położnictwo i ginekologia. Medical Tribune Polska. Wydanie I. 2012

Literatura uzupełniająca:

1.Bielawska-Batorowicz E. Psychologiczne aspekty prokreacji. Śląsk Wydawnictwo Naukowe.2006

2.Bień A. Opieka nad ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

3.H. Lumsden, D. Holmes. Noworodek i jego rodzina Praktyka położnicza. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.Warszawa.2012.

4.Flint C. Czułe położnictwo. NOVA, Warszawa 1997.

5.Łepecka-Klusek C., (red.). Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2009.

6.Chrzan-Dętkoś M. Utrata dziecka w okresie okołoporodowym – dobre praktyki szpitalne w opiece nad matką. Ginekologia Praktyczna 2010;2 (105); 27-30.

7. Hanley J. Zaburzenia psychiczne w ciąży i połogu. Red. wydania I polskiego Sidorowicz S. Elsevier Urban&Partner Wrocław 2009.

8. Koszewska I. O depresji w ciąży i po porodzie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2010.

9. Łojko D, Suwalska A, Rybakowski J. Dwubiegunowe zaburzenia nastroju i zaburzenia depresyjne w klasyfikacji DSM-V. Psychiatria Polska 2014;48(2): 245-260.

10. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A.(red.). Karmienie piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych, położnych, pielęgniarek i lekarzy. Medycyna Praktyczna, Kraków 2017.

11. Rabiej M, Mazurkiewicz B, Nowacka A. (red.) Procedury medyczne w położnictwie. Praktyka położnej. Tom 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

12. Rabiej M, Mazurkiewicz B, Nowacka A. (red.) Procedury medyczne w ginekologii. Praktyka położnej. Tom 1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

13.Pilewska-Kozak AB. Opieka nad wcześniakiem. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009. Biblioteka Położnej.

14. Artykuły naukowe z polskiej i zagranicznej medycznej bazy naukowej związane z aktualnie realizowanymi tematami (MEDLINE, CINAHL with Full Text, Health Source: Nursing/Academic Editio, Academic Search Complete, itp.).

15. Południewski G. Badanie i pomoc ofiarom gwałtu. W: Dębski R. (red.) Stany nagłe. Położnictwo i Ginekologia. Medical Tribune Polska. Wydanie I. Warszawa 2012, 6-11

16.Rekomendacje grupy ekspertów Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące postępowania z kobietą - ofiarą przemocy seksualnej opracowane w 2008 r. Ginekologia po Dyplomie 2009; 54-57.

17. Pietrus M. Zatrucie tlenkiem węgla u kobiety ciężarnej. Przegląd Lekarski 2015 : T. 72, nr 9, s. 482-484.

18.Nieścior M, Jackowska T. Zatrucie tlenkiem węgla. Postępy Nauk Medycznych, t. XXVI, nr 7, 2013.

19. Rozp. Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjego opieki okołoporodowej sierpień 2018 r.

20.Iwanowicz-Palus G, Bień A. Edukacja przedporodowa. Biblioteka Położnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

21. Helios J, Jedlecka W. Współczesne oblicza przemocy. Wrocław 2017. Wydawca E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

22. https://www.gov.pl/web/rodzina/oooinformacje-ogolne

23. Rekomendacje dotyczące postępowania opracowane przez zespół ekspertów w dziedzinie położnictwa i ginekologii, neonatologii i perinatologii pod egidą Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2017;2(4):176–190.

24. Chrzan-Dętkoś M, Walczak T. Uzależnieni rodzice — narażone dziecko. Zakłócenia w funkcjonowaniu uzależnionych matek w relacji z niemowlętami oraz możliwość skutecznej pomocy. PSYCHOTERAPIA 2 (181) 2017: 21–36.

25.Jagielska I, Kazdepka-Ziemińska A, Korcyl M, Grabiec M. Kobieta i narkotyki. FA R M A C J A W S P Ó Ł C Z E S N A 2013; 6: 173-177.

26. Anthony E. Burgos, Bryan L. Burke. Department of Pediatrics, Stanford University, Palo Alto, Calif. Department of Pediatrics, University of Arkansas for Medical Sciences, Little Rock, Ark.MD. Zespół abstynencyjny u noworodka. Pediatria po Dyplomie Vol. 15 Nr 2, Kwiecień 2011

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej W. Socha
Prowadzący grup: Grażyna Gebuza, Małgorzata Gierszewska, Marzena Kaźmierczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie Studentów z podstawami teoretycznymi i praktycznymi opieki pielęgniarsko-położniczej nad kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą i jej dzieckiem, rodziną w stanach trudnych. Zapoznanie studentów z różnymi metodami udzielanego wsparcia społecznego, komunikacji i organizowania pomocy kobietom i ich rodzinom w sytuacji trudnej i szczególnej.

Przedstawienie zakresu i charakteru opieki położniczej w odniesieniu do wybranych stanów zdrowia kobiety i jej rodziny wynikających z funkcji zawodowej położnej w oparciu o wytyczne rekomendacji, standardów i procedur.

Pełny opis:

Wykłady mają za zadanie doskonalenie, uzupełnienie i nabycie nowych wiadomości niezbędnych w pracy położnej z kobietą i jej rodziną w sytuacjach szczególnych. Wdrażanie profesjonalizmu w pracy położnej nad kobietą samotną, młodocianą. Objęcie profesjonalną opieką przez położną matki z dzieckiem urodzonym przedwcześnie, po urodzeniu dziecka z wadami wrodzonymi, nad rodzicami po poronieniu. Rozpoznawanie, diagnozowanie i leczenie objawów okołoporodowych zaburzeń psychicznych oraz wdrożenie profilaktyki.

Ćwiczenia mają na celu zaznajomienie studentów z procedurami pozyskiwania mleka kobiecego dla wcześniaków na przykładzie Banku Mleka w najbliższej placówce. Nabycie umiejętności rozpoznawania i postępowania z noworodkiem matki uzależnionej od narkotyków, alkoholu i nikotyny. Umiejętność wdrożenia procedury postępowania nad kobietą krzywdzoną (przemoc w rodzinie), dzieckiem, nastolatką, kobietą zgwałconą – działania medyczno-prawne.

Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1. Makra-Studzińska M, Iwanowicz-Palus G. (red.) Psychologia w położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009. Biblioteka Położnej.

2. Dębski R. (red.) Stany nagłe. Położnictwo i ginekologia. Medical Tribune Polska. Wydanie I. 2012

Literatura uzupełniająca:

1.Bielawska-Batorowicz E. Psychologiczne aspekty prokreacji. Śląsk Wydawnictwo Naukowe.2006

2.Bień A. Opieka nad ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

3.H. Lumsden, D. Holmes. Noworodek i jego rodzina Praktyka położnicza. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.Warszawa.2012.

4.Flint C. Czułe położnictwo. NOVA, Warszawa 1997.

5.Łepecka-Klusek C., (red.). Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2009.

6.Chrzan-Dętkoś M. Utrata dziecka w okresie okołoporodowym – dobre praktyki szpitalne w opiece nad matką. Ginekologia Praktyczna 2010;2 (105); 27-30.

7. Hanley J. Zaburzenia psychiczne w ciąży i połogu. Red. wydania I polskiego Sidorowicz S. Elsevier Urban&Partner Wrocław 2009.

8. Koszewska I. O depresji w ciąży i po porodzie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2010.

9. Łojko D, Suwalska A, Rybakowski J. Dwubiegunowe zaburzenia nastroju i zaburzenia depresyjne w klasyfikacji DSM-V. Psychiatria Polska 2014;48(2): 245-260.

10. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A.(red.). Karmienie piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych, położnych, pielęgniarek i lekarzy. Medycyna Praktyczna, Kraków 2017.

11. Rabiej M, Mazurkiewicz B, Nowacka A. (red.) Procedury medyczne w położnictwie. Praktyka położnej. Tom 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

12. Rabiej M, Mazurkiewicz B, Nowacka A. (red.) Procedury medyczne w ginekologii. Praktyka położnej. Tom 1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

13.Pilewska-Kozak AB. Opieka nad wcześniakiem. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009. Biblioteka Położnej.

14. Artykuły naukowe z polskiej i zagranicznej medycznej bazy naukowej związane z aktualnie realizowanymi tematami (MEDLINE, CINAHL with Full Text, Health Source: Nursing/Academic Editio, Academic Search Complete, itp.).

15. Południewski G. Badanie i pomoc ofiarom gwałtu. W: Dębski R. (red.) Stany nagłe. Położnictwo i Ginekologia. Medical Tribune Polska. Wydanie I. Warszawa 2012, 6-11

16.Rekomendacje grupy ekspertów Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące postępowania z kobietą - ofiarą przemocy seksualnej opracowane w 2008 r. Ginekologia po Dyplomie 2009; 54-57.

17. Pietrus M. Zatrucie tlenkiem węgla u kobiety ciężarnej. Przegląd Lekarski 2015 : T. 72, nr 9, s. 482-484.

18.Nieścior M, Jackowska T. Zatrucie tlenkiem węgla. Postępy Nauk Medycznych, t. XXVI, nr 7, 2013.

19. Rozp. Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjego opieki okołoporodowej sierpień 2018 r.

20.Iwanowicz-Palus G, Bień A. Edukacja przedporodowa. Biblioteka Położnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

21. Helios J, Jedlecka W. Współczesne oblicza przemocy. Wrocław 2017. Wydawca E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

22. https://www.gov.pl/web/rodzina/oooinformacje-ogolne

23. Rekomendacje dotyczące postępowania opracowane przez zespół ekspertów w dziedzinie położnictwa i ginekologii, neonatologii i perinatologii pod egidą Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2017;2(4):176–190.

24. Chrzan-Dętkoś M, Walczak T. Uzależnieni rodzice — narażone dziecko. Zakłócenia w funkcjonowaniu uzależnionych matek w relacji z niemowlętami oraz możliwość skutecznej pomocy. PSYCHOTERAPIA 2 (181) 2017: 21–36.

25.Jagielska I, Kazdepka-Ziemińska A, Korcyl M, Grabiec M. Kobieta i narkotyki. Fa r m a c j a Ws p ó ł c z e s n a 2013; 6: 173-177.

26. Anthony E. Burgos, Bryan L. Burke. Department of Pediatrics, Stanford University, Palo Alto, Calif. Department of Pediatrics, University of Arkansas for Medical Sciences, Little Rock, Ark.MD. Zespół abstynencyjny u noworodka. Pediatria po Dyplomie Vol. 15 Nr 2, Kwiecień 2011.

27. Sytuacja prawna małoletnich rodziców w zakresie możliwości sprawowania

władzy rodzicielskiej. STUDIA PRAWNICZE KUL 2021;3 (87): 177-196.

Uwagi:

Terminy i miejsca odbywania zajęć są podawane przez Dział Dydaktyki Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej W. Socha
Prowadzący grup: Grażyna Gebuza, Małgorzata Gierszewska, Marzena Kaźmierczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie Studentów z podstawami teoretycznymi i praktycznymi opieki pielęgniarsko-położniczej nad kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą i jej dzieckiem, rodziną w stanach trudnych. Zapoznanie studentów z różnymi metodami udzielanego wsparcia społecznego, komunikacji i organizowania pomocy kobietom i ich rodzinom w sytuacji trudnej i szczególnej.

Przedstawienie zakresu i charakteru opieki położniczej w odniesieniu do wybranych stanów zdrowia kobiety i jej rodziny wynikających z funkcji zawodowej położnej w oparciu o wytyczne rekomendacji, standardów i procedur.

Pełny opis:

Wykłady mają za zadanie doskonalenie, uzupełnienie i nabycie nowych wiadomości niezbędnych w pracy położnej z kobietą i jej rodziną w sytuacjach szczególnych. Wdrażanie profesjonalizmu w pracy położnej nad kobietą samotną, młodocianą. Objęcie profesjonalną opieką przez położną matki z dzieckiem urodzonym przedwcześnie, po urodzeniu dziecka z wadami wrodzonymi, nad rodzicami po poronieniu. Rozpoznawanie, diagnozowanie i leczenie objawów okołoporodowych zaburzeń psychicznych oraz wdrożenie profilaktyki.

Ćwiczenia mają na celu zaznajomienie studentów z procedurami pozyskiwania mleka kobiecego dla wcześniaków na przykładzie Banku Mleka w najbliższej placówce. Nabycie umiejętności rozpoznawania i postępowania z noworodkiem matki uzależnionej od narkotyków, alkoholu i nikotyny. Umiejętność wdrożenia procedury postępowania nad kobietą krzywdzoną (przemoc w rodzinie), dzieckiem, nastolatką, kobietą zgwałconą – działania medyczno-prawne.

Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1. Makra-Studzińska M, Iwanowicz-Palus G. (red.) Psychologia w położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009. Biblioteka Położnej.

2. Dębski R. (red.) Stany nagłe. Położnictwo i ginekologia. Medical Tribune Polska. Wydanie I. 2012

Literatura uzupełniająca:

1.Bielawska-Batorowicz E. Psychologiczne aspekty prokreacji. Śląsk Wydawnictwo Naukowe.2006

2.Bień A. Opieka nad ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

3.H. Lumsden, D. Holmes. Noworodek i jego rodzina Praktyka położnicza. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.Warszawa.2012.

4.Flint C. Czułe położnictwo. NOVA, Warszawa 1997.

5.Łepecka-Klusek C., (red.). Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2009.

6.Chrzan-Dętkoś M. Utrata dziecka w okresie okołoporodowym – dobre praktyki szpitalne w opiece nad matką. Ginekologia Praktyczna 2010;2 (105); 27-30.

7. Hanley J. Zaburzenia psychiczne w ciąży i połogu. Red. wydania I polskiego Sidorowicz S. Elsevier Urban&Partner Wrocław 2009.

8. Koszewska I. O depresji w ciąży i po porodzie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2010.

9. Łojko D, Suwalska A, Rybakowski J. Dwubiegunowe zaburzenia nastroju i zaburzenia depresyjne w klasyfikacji DSM-V. Psychiatria Polska 2014;48(2): 245-260.

10. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A.(red.). Karmienie piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych, położnych, pielęgniarek i lekarzy. Medycyna Praktyczna, Kraków 2017.

11. Rabiej M, Mazurkiewicz B, Nowacka A. (red.) Procedury medyczne w położnictwie. Praktyka położnej. Tom 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

12. Rabiej M, Mazurkiewicz B, Nowacka A. (red.) Procedury medyczne w ginekologii. Praktyka położnej. Tom 1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

13.Pilewska-Kozak AB. Opieka nad wcześniakiem. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009. Biblioteka Położnej.

14. Artykuły naukowe z polskiej i zagranicznej medycznej bazy naukowej związane z aktualnie realizowanymi tematami (MEDLINE, CINAHL with Full Text, Health Source: Nursing/Academic Editio, Academic Search Complete, itp.).

15. Południewski G. Badanie i pomoc ofiarom gwałtu. W: Dębski R. (red.) Stany nagłe. Położnictwo i Ginekologia. Medical Tribune Polska. Wydanie I. Warszawa 2012, 6-11

16.Rekomendacje grupy ekspertów Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące postępowania z kobietą - ofiarą przemocy seksualnej opracowane w 2008 r. Ginekologia po Dyplomie 2009; 54-57.

17. Pietrus M. Zatrucie tlenkiem węgla u kobiety ciężarnej. Przegląd Lekarski 2015 : T. 72, nr 9, s. 482-484.

18.Nieścior M, Jackowska T. Zatrucie tlenkiem węgla. Postępy Nauk Medycznych, t. XXVI, nr 7, 2013.

19. Rozp. Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjego opieki okołoporodowej sierpień 2018 r.

20.Iwanowicz-Palus G, Bień A. Edukacja przedporodowa. Biblioteka Położnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

21. Helios J, Jedlecka W. Współczesne oblicza przemocy. Wrocław 2017. Wydawca E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

22. https://www.gov.pl/web/rodzina/oooinformacje-ogolne

23. Rekomendacje dotyczące postępowania opracowane przez zespół ekspertów w dziedzinie położnictwa i ginekologii, neonatologii i perinatologii pod egidą Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2017;2(4):176–190.

24. Chrzan-Dętkoś M, Walczak T. Uzależnieni rodzice — narażone dziecko. Zakłócenia w funkcjonowaniu uzależnionych matek w relacji z niemowlętami oraz możliwość skutecznej pomocy. PSYCHOTERAPIA 2 (181) 2017: 21–36.

25.Jagielska I, Kazdepka-Ziemińska A, Korcyl M, Grabiec M. Kobieta i narkotyki. Fa r m a c j a Ws p ó ł c z e s n a 2013; 6: 173-177.

26. Anthony E. Burgos, Bryan L. Burke. Department of Pediatrics, Stanford University, Palo Alto, Calif. Department of Pediatrics, University of Arkansas for Medical Sciences, Little Rock, Ark.MD. Zespół abstynencyjny u noworodka. Pediatria po Dyplomie Vol. 15 Nr 2, Kwiecień 2011.

27. Dramatyczne skutki uzależnienia od smartfonów. https://www.mp.pl/psychiatria/aktualnosci/313842,dramatyczne-skutki-uzaleznienia-od-smartfonow,1

https://www.mp.pl/psychiatria-dzieci-i-mlodziezy/aktualnosci/248524,w-efekcie-pandemii-coraz-wiecej-dzieci-uzaleznionych-od-internetu-i-smartfonow

28. Kontakt dzieci ze smartfonami zaburza rozwój

https://www.mp.pl/psychiatria-dzieci-i-mlodziezy/aktualnosci/297725,kontakt-dzieci-ze-smartfonami-zaburza-rozwoj,1

29. Uzależnienie od smartfona rujnuje sen, ale można z tym walczyć

https://www.mp.pl/psychiatria/aktualnosci/260594,uzaleznienie-od-smartfona-rujnuje-sen-ale-mozna-z-tym-walczyc,1

30. Co zrobić, gdy dziecko ma kontakt z pornografią

https://www.mp.pl/psychiatria-dzieci-i-mlodziezy/aktualnosci/314126,co-zrobic-gdy-dziecko-ma-kontakt-z-pornografia,1

31. W efekcie pandemii coraz więcej dzieci uzależnionych od internetu i smartfonów https://www.mp.pl/psychiatria-dzieci-i-mlodziezy/aktualnosci/248524,w-efekcie-pandemii-coraz-wiecej-dzieci-uzaleznionych-od-internetu-i-smartfonow

(Film).

Uwagi:

Terminy i miejsca odbywania zajęć są podawane przez Dział Dydaktyki Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej W. Socha
Prowadzący grup: Małgorzata Gierszewska, Marzena Kaźmierczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie Studentów z podstawami teoretycznymi i praktycznymi opieki pielęgniarsko-położniczej nad kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą i jej dzieckiem, rodziną w stanach trudnych. Zapoznanie studentów z różnymi metodami udzielanego wsparcia społecznego, komunikacji i organizowania pomocy kobietom i ich rodzinom w sytuacji trudnej i szczególnej.

Przedstawienie zakresu i charakteru opieki położniczej w odniesieniu do wybranych stanów zdrowia kobiety i jej rodziny wynikających z funkcji zawodowej położnej w oparciu o wytyczne rekomendacji, standardów i procedur.

Pełny opis:

Wykłady mają za zadanie doskonalenie, uzupełnienie i nabycie nowych wiadomości niezbędnych w pracy położnej z kobietą i jej rodziną w sytuacjach szczególnych. Wdrażanie profesjonalizmu w pracy położnej nad kobietą samotną, młodocianą. Objęcie profesjonalną opieką przez położną matki z dzieckiem urodzonym przedwcześnie, po urodzeniu dziecka z wadami wrodzonymi, nad rodzicami po poronieniu. Rozpoznawanie, diagnozowanie i leczenie objawów okołoporodowych zaburzeń psychicznych oraz wdrożenie profilaktyki.

Ćwiczenia mają na celu zaznajomienie studentów z procedurami pozyskiwania mleka kobiecego dla wcześniaków na przykładzie Banku Mleka w najbliższej placówce. Nabycie umiejętności rozpoznawania i postępowania z noworodkiem matki uzależnionej od narkotyków, alkoholu i nikotyny. Umiejętność wdrożenia procedury postępowania nad kobietą krzywdzoną (przemoc w rodzinie), dzieckiem, nastolatką, kobietą zgwałconą – działania medyczno-prawne.

Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1. Makra-Studzińska M, Iwanowicz-Palus G. (red.) Psychologia w położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009. Biblioteka Położnej.

2. Dębski R. (red.) Stany nagłe. Położnictwo i ginekologia. Medical Tribune Polska. Wydanie I. 2012

Literatura uzupełniająca:

1.Bielawska-Batorowicz E. Psychologiczne aspekty prokreacji. Śląsk Wydawnictwo Naukowe.2006

2.Bień A. Opieka nad ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

3.H. Lumsden, D. Holmes. Noworodek i jego rodzina Praktyka położnicza. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.Warszawa.2012.

4.Flint C. Czułe położnictwo. NOVA, Warszawa 1997.

5.Łepecka-Klusek C., (red.). Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2009.

6.Chrzan-Dętkoś M. Utrata dziecka w okresie okołoporodowym – dobre praktyki szpitalne w opiece nad matką. Ginekologia Praktyczna 2010;2 (105); 27-30.

7. Hanley J. Zaburzenia psychiczne w ciąży i połogu. Red. wydania I polskiego Sidorowicz S. Elsevier Urban&Partner Wrocław 2009.

8. Koszewska I. O depresji w ciąży i po porodzie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2010.

9. Łojko D, Suwalska A, Rybakowski J. Dwubiegunowe zaburzenia nastroju i zaburzenia depresyjne w klasyfikacji DSM-V. Psychiatria Polska 2014;48(2): 245-260.

10. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A.(red.). Karmienie piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych, położnych, pielęgniarek i lekarzy. Medycyna Praktyczna, Kraków 2017.

11. Rabiej M, Mazurkiewicz B, Nowacka A. (red.) Procedury medyczne w położnictwie. Praktyka położnej. Tom 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

12. Rabiej M, Mazurkiewicz B, Nowacka A. (red.) Procedury medyczne w ginekologii. Praktyka położnej. Tom 1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

13.Pilewska-Kozak AB. Opieka nad wcześniakiem. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009. Biblioteka Położnej.

14. Artykuły naukowe z polskiej i zagranicznej medycznej bazy naukowej związane z aktualnie realizowanymi tematami (MEDLINE, CINAHL with Full Text, Health Source: Nursing/Academic Editio, Academic Search Complete, itp.).

15. Południewski G. Badanie i pomoc ofiarom gwałtu. W: Dębski R. (red.) Stany nagłe. Położnictwo i Ginekologia. Medical Tribune Polska. Wydanie I. Warszawa 2012, 6-11

16.Rekomendacje grupy ekspertów Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące postępowania z kobietą - ofiarą przemocy seksualnej opracowane w 2008 r. Ginekologia po Dyplomie 2009; 54-57.

17. Pietrus M. Zatrucie tlenkiem węgla u kobiety ciężarnej. Przegląd Lekarski 2015 : T. 72, nr 9, s. 482-484.

18.Nieścior M, Jackowska T. Zatrucie tlenkiem węgla. Postępy Nauk Medycznych, t. XXVI, nr 7, 2013.

19. Rozp. Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjego opieki okołoporodowej sierpień 2018 r.

20.Iwanowicz-Palus G, Bień A. Edukacja przedporodowa. Biblioteka Położnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

21. Helios J, Jedlecka W. Współczesne oblicza przemocy. Wrocław 2017. Wydawca E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

22. https://www.gov.pl/web/rodzina/oooinformacje-ogolne

23. Rekomendacje dotyczące postępowania opracowane przez zespół ekspertów w dziedzinie położnictwa i ginekologii, neonatologii i perinatologii pod egidą Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2017;2(4):176–190.

24. Chrzan-Dętkoś M, Walczak T. Uzależnieni rodzice — narażone dziecko. Zakłócenia w funkcjonowaniu uzależnionych matek w relacji z niemowlętami oraz możliwość skutecznej pomocy. PSYCHOTERAPIA 2 (181) 2017: 21–36.

25.Jagielska I, Kazdepka-Ziemińska A, Korcyl M, Grabiec M. Kobieta i narkotyki. Fa r m a c j a Ws p ó ł c z e s n a 2013; 6: 173-177.

26. Anthony E. Burgos, Bryan L. Burke. Department of Pediatrics, Stanford University, Palo Alto, Calif. Department of Pediatrics, University of Arkansas for Medical Sciences, Little Rock, Ark.MD. Zespół abstynencyjny u noworodka. Pediatria po Dyplomie Vol. 15 Nr 2, Kwiecień 2011.

27. Dramatyczne skutki uzależnienia od smartfonów. https://www.mp.pl/psychiatria/aktualnosci/313842,dramatyczne-skutki-uzaleznienia-od-smartfonow,1

https://www.mp.pl/psychiatria-dzieci-i-mlodziezy/aktualnosci/248524,w-efekcie-pandemii-coraz-wiecej-dzieci-uzaleznionych-od-internetu-i-smartfonow

28. Kontakt dzieci ze smartfonami zaburza rozwój

https://www.mp.pl/psychiatria-dzieci-i-mlodziezy/aktualnosci/297725,kontakt-dzieci-ze-smartfonami-zaburza-rozwoj,1

29. Uzależnienie od smartfona rujnuje sen, ale można z tym walczyć

https://www.mp.pl/psychiatria/aktualnosci/260594,uzaleznienie-od-smartfona-rujnuje-sen-ale-mozna-z-tym-walczyc,1

30. Co zrobić, gdy dziecko ma kontakt z pornografią

https://www.mp.pl/psychiatria-dzieci-i-mlodziezy/aktualnosci/314126,co-zrobic-gdy-dziecko-ma-kontakt-z-pornografia,1

31. W efekcie pandemii coraz więcej dzieci uzależnionych od internetu i smartfonów https://www.mp.pl/psychiatria-dzieci-i-mlodziezy/aktualnosci/248524,w-efekcie-pandemii-coraz-wiecej-dzieci-uzaleznionych-od-internetu-i-smartfonow

(Film).

Uwagi:

Terminy i miejsca odbywania zajęć są podawane przez Dział Dydaktyki Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej W. Socha
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)