Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zaawansowana praktyka położnicza.Edukacja w praktyce zawodowej położnej:Edukacja i wsparcie kobiet w okresie laktacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-PO2-ZOPEW-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaawansowana praktyka położnicza.Edukacja w praktyce zawodowej położnej:Edukacja i wsparcie kobiet w okresie laktacji
Jednostka: Katedra Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kształcenie Edukacja i wsparcie kobiet w okresie laktacji powinien znać zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka, podstaw opieki położniczej i pielęgniarstwa położniczego z zakresu studiów I stopnia na kierunku Położnictwo.

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 10 h

- udział w ćwiczeniach: 20 h

- udział w praktykach zawodowych: 20 h

- konsultacje z przygotowaniem do ćwiczeń i wykładów: 5 h

- przeprowadzenie egzaminu zintegrowanego i zaliczenia praktyk zawodowych: 10 h

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 65 godzin, co odpowiada 2,5 punktom ECTS

2. Bilans nakładu pracy studenta -„godziny kontaktowe”:

-udział w wykładach: 10 h

-udział w ćwiczeniach: 20 h

- udział w praktykach zawodowych: 20 h

-czytanie wskazanej literatury naukowej: 3h

-przygotowanie do wykładów: 2h

-przygotowanie do ćwiczeń: 5 h

-przygotowanie i udział do egzaminu zintegrowanego: 15 h

Łączny nakład pracy studenta wynosi 75 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS

3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- nie dotyczy

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

-przygotowanie do zaliczenia + zaliczenie na ocenę: 15 h (0,5 punktu ECTS)

Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem się do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 0,5 punktu ECTS

5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach: 10 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 10 godzin, co odpowiada 0,5 punktu ECTS

6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

-udział w zajęciach praktycznych: 20 h

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 20 h, co odpowiada 0,7 punktom ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy student:

W1: Zna wytyczne i programy organizacji promujących karmienie piersią w Rzeczypospolitej Polskiej i innych państwach oraz przepisy prawa w tym zakresie (B.W35.)

W2: Wymienia czynniki sprzyjające laktacji i zaburzające laktację (B.W36.)

W3: Przedstawia zasady postępowania w przypadku sytuacji trudnych w laktacji, relaktacji i laktacji indukowanej (B.W37.)

W4: Wyjaśnia wpływ leków, używek i chorób zakaźnych na laktację i możliwość karmienia piersią (B.W38.)

W5: Zna zasady praktyki opartej na dowodach naukowych w medycynie (evidence based medicine) i w pielęgniarstwie (evidence based nursing practice) (C.W8.)


Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności student:

U1: Potrafi prowadzić działania edukacyjne w zakresie laktacji, obejmując specjalistyczną opieką kobietę i jej dziecko niezależnie od stanu klinicznego i stopnia dojrzałości, w okresie przygotowania do karmienia piersią i w czasie jego trwania oraz w przypadku relaktacji i laktacji indukowanej (B.U35.)

U2: Potrafi wykorzystywać wyniki badań naukowych w zakresie opieki położniczej, ginekologicznej i neonatologicznej niezbędne do podjęcia właściwej decyzji w praktyce zawodowej (C.U7.)

U3: Potrafi przygotowywać rekomendacje w zakresie opieki położniczej w oparciu o wyniki badań naukowych (C.U8.)

U4: Potrafi stosować zróżnicowane modele opieki położniczej w kontekście nowoczesnego położnictwa, ginekologii i neonatologii (C.U9.)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W zakresie kompetencji społecznych student:

K1: Przestrzega okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu położnej i solidarność zawodową (K.3.)

K3: Praktykuje okazywania troski o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników (K.4.)

K4: Przestrzega ponoszenia odpowiedzialności za realizowanie świadczeń zdrowotnych (K.6.)


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

• wykład informacyjny

• wykład problemowy

• analiza przypadków

Ćwiczenia

• analiza przypadków

• metody symulacyjne (studium przypadku; pacjent symulowany)

• uczenie wspomagane komputerem

• metody eksponujące: film,

• „burza mózgów”

Praktyki zawodowe:

• analiza przypadków

• obserwacja

• ćwiczenia kliniczne

• instruktaż


Skrócony opis:

Zapoznanie z wiedzą dotyczącą problemów występujących podczas karmienia piersią. Przygotowanie do sprawowania kompleksowej opieki położniczej w ramach świadczeń zdrowotnych. Kształtowanie umiejętności w zakresie oceny prawidłowego aktu karmienia piersią i postępowania w laktacji. Udzielanie matkom pomocy i wsparcia w niepowodzeniach laktacyjnych. Praktyczne przygotowanie studentów do sprawowania opieki nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym, stymulacja laktacji.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów, ćwiczeń i praktyk zawodowych.

Wykłady mają na celu przygotowanie do realizowania specjalistycznej opieki nad pacjentką z problemami występującymi w okresie karmienia piersią.

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie Studenta z zasadami opieki nad kobietą z problemami w karmieniu naturalnym zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem porady laktacyjnej. Praktyki zawodowe mają na celu kształtowanie umiejętności oceny przebiegu laktacji u matki i dziecka. Ocenę umiejętności ssania piersi, efektywności pobierania pokarmu. Ocenę wędzidełka podjęzykowego. Ocenę wskazań do dokarmiania. Wsparcie psychiczne i instrumentalnie w przebiegu problemów w karmieniu naturalnym. Tworzenie standardu wizyty laktacyjnej. Przygotowanie do sprawowania kompleksowej opieki położniczej w ramach świadczeń zdrowotnych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. (red.) Karmienie piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy. Wydawnictwo: Medycyna Praktyczna 2017.

2. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Stobnicka-Stolarska P, Paradowska B. Protokół umiejętności ssania piersi. Postępy neonatologii. 1(20) 2014:53-67.

Literatura uzupełniająca:

3. Hale T.W., Rowe H.E.: Medications and Mothers' Milk 2017. Springer Publisching Company. New York 2017

4. Helwich E, Wilińska M, Borszewska-Kornacka M.K, Królak-Olejnik B, Neh¬ring-Gugulska M, Bernatowicz-Łojko U, Zawitkowski P, Nowicka K, Paw¬lus B, Kostuch M, Baszczeska J. Program wczesnej stymulacji laktacji dla ośrodków neonatologicznych i położniczych III poziomu referencyjnego. Standardy Medyczne/Pediatria 2014,11:9-16.

5. Królak-Olejnik B, Nehring-Gugulska M, OslisloA.Standardpostępowaniapoporodowegosprzyjającykarmieniunaturalnemunoworodków z małą urodzeniową masą ciała. Standardy Medyczne/Pediatria 2012. T. 9 405–411

6. Królak-Olejnik B., Błasiak I., Szczygieł A.: Promotion of breastfeeding in Poland: the current situation. J.Int.Med.Res. 2017; 45, 6, 1976-1984.

7. Nehring Gugulska M., Jasińska K., Nehring P.: Gdy matka karmiąca wymaga leczenia. Medycyna Praktyczna Pediatria, 2018; 2, 116, 75-96.

8. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M.: Niedostateczny przyrost masy u dziecka karmionego wyłącznie piersią – diagnoza, postępowanie, stymulacja laktacji. Postępy neonatologii. 2014; 2, 20, 43-55.

9. Oslislo A., Królak-Olejnik B.: Wcześniactwo a karmienie piersią. W: Karmienie piersią w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012.

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

11. Szajewska H, Horvath A, Rybak A. Karmienie piersią. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Standardy Medyczne/Pediatria 2016;13:9–24.

12. Szczygieł A., Królak-Olejnik B., Paluszyńska D..: Czynniki ryzyka przedwczesnego zakończenia karmienia naturalnego – wstępne wyniki polskich badań wieloośrodkowych. Post.Neonatol. 2015; 21, 2, 13-17.

13. Żukowska-Rubik M. Dokarmianie dzieci karmionych piersią – kiedy, czym i jak? Standardy Medyczne/Pediatria, 2013,11:189-199

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- 100% frekwencja na wykładach, ćwiczeniach i praktyce zawodowej,

- odpracowanie nieobecności usprawiedliwionych,

-przedłużona obserwacja nauczyciela (0-10 punktów, >50%),

-ocena przez kolegów (0-10 punktów, >50%),

-zaliczenie ćwiczeń: przygotowanie przez Studentów porady laktacyjnej na przykładzie studium przypadku (kryterium oceny: załącznik 1).

-zaliczenie wykładów odbywa się w formie kolokwium (test pisemny– jedna odpowiedź prawidłowa – 4 dystraktory). Wyniki uzyskane przez studentów są przeliczane na oceny zgodnie z wewnętrznymi regulacjami przyjętymi w jednostkach prowadzących studia Test pisemny w warunkach sali wykładowej, w sytuacji zwiększonej liczby zachorowań na Covid 19, Test na platformie Moodle.

- skala ocen końcowych w zależności od punktacji:

<75% =2,0

75 – 80% = 3,0

80,01-85%=3,5

85,01-90%=4,0

90,01-95%=4,5

95,01-100%=5,0

Możliwa poprawa kolokwium – test poprawkowy pisemny (>75% prawidłowych odpowiedzi na ocenę dostateczną).

Kompetencje społeczne: K1, K2, K3, Skala Kompetencji Społecznej, (załącznik nr 2).

Test praktyczny - Ocena Umiejętności Położniczych (załącznik 1, punktacja 0-84)

Punktacja i ocena:

76-84 Bardzo dobry

68-75 Dobry plus

60-67 Dobry

52-59 Dostateczny plus

44-51 Dostateczny

43 i mniej Niedostateczny

Interpretacja skali oceny umiejętności położniczych:

3 pkt - działania wykonywane samodzielnie zgodnie z zasadami, procedurami, algorytmami i standardami gwarantującymi wysoką jakość opieki pielęgniarskiej.

2 pkt - działania wykonywane po ukierunkowaniu przez nauczyciela zgodnie z zasadami, procedurami, algorytmami i standardami, gwarantującymi wysoką jakość opieki pielęgniarskiej.

1pkt - działania wykonywane z pomocą nauczyciela nie w pełni zgodnie z zasadami, procedurami, algorytmami i standardami, gwarantującymi wysoką jakość opieki pielęgniarskiej.

0 pkt - działania wykonywane niezgodnie z zasadami, procedurami, algorytmami i standardami, gwarantującymi wysoką jakość opieki pielęgniarskiej

7. Weryfikacja kompetencji społecznej -Skala Weryfikacji Kompetencji Społecznej (załącznik 5).

Zaliczenie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych umożliwia przystąpienie do egzaminu zintegrowanego.

Egzamin zintegrowany obejmuje treści z: wykładów, ćwiczeń i praktyk zawodowych

-uzyskanie 60% prawidłowych odpowiedzi z testu końcowego,

- skala ocen końcowych w zależności od punktacji, wyniki uzyskane przez studentów są przeliczane na oceny zgodnie z wewnętrznymi regulacjami przyjętymi w jednostkach prowadzących studia:

60 % - 70% = 3,0

71% – 75% = 3,5

76% – 85% = 4,0

86% – 90% = 4,5

91% – 100% = 5,0.

Poprawa egzaminu zintegrowanego w ramach sesji poprawkowej – test poprawkowy (min. 60% prawidłowych odpowiedzi na ocenę dostateczną).

Praktyki zawodowe:

Praktyka zawodowa - 20 godzin jest realizowana w placówkach szpitalnych (Oddział położniczo- noworodkowy).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Praktyka zawodowa, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andruszkiewicz
Prowadzący grup: Bogumiła Kiełbratowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Praktyka zawodowa, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej W. Socha
Prowadzący grup: Agnieszka Dombrowska-Pali
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Zapoznanie z wiedzą dotyczącą problemów występujących podczas karmienia piersią. Przygotowanie do sprawowania kompleksowej opieki położniczej w ramach świadczeń zdrowotnych. Kształtowanie umiejętności w zakresie oceny prawidłowego aktu karmienia piersią i postępowania w laktacji. Udzielanie matkom pomocy i wsparcia w niepowodzeniach laktacyjnych. Praktyczne przygotowanie studentów do sprawowania opieki nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym, stymulacja laktacji.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów, ćwiczeń i praktyk zawodowych.

Wykłady mają na celu przygotowanie do realizowania specjalistycznej opieki nad pacjentką z problemami występującymi w okresie karmienia piersią.

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie Studenta z zasadami opieki nad kobietą z problemami w karmieniu naturalnym zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem porady laktacyjnej. Praktyki zawodowe mają na celu kształtowanie umiejętności oceny przebiegu laktacji u matki i dziecka. Ocenę umiejętności ssania piersi, efektywności pobierania pokarmu. Ocenę wędzidełka podjęzykowego. Ocenę wskazań do dokarmiania. Wsparcie psychiczne i instrumentalnie w przebiegu problemów w karmieniu naturalnym. Tworzenie standardu wizyty laktacyjnej. Przygotowanie do sprawowania kompleksowej opieki położniczej w ramach świadczeń zdrowotnych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. (red.) Karmienie piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy. Wydawnictwo: Medycyna Praktyczna 2017.

2. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Stobnicka-Stolarska P, Paradowska B. Protokół umiejętności ssania piersi. Postępy neonatologii. 1(20) 2014:53-67.

Literatura uzupełniająca:

3. Hale T.W., Rowe H.E.: Medications and Mothers' Milk 2017. Springer Publisching Company. New York 2017

4. Helwich E, Wilińska M, Borszewska-Kornacka M.K, Królak-Olejnik B, Neh¬ring-Gugulska M, Bernatowicz-Łojko U, Zawitkowski P, Nowicka K, Paw¬lus B, Kostuch M, Baszczeska J. Program wczesnej stymulacji laktacji dla ośrodków neonatologicznych i położniczych III poziomu referencyjnego. Standardy Medyczne/Pediatria 2014,11:9-16.

5. Królak-Olejnik B, Nehring-Gugulska M, OslisloA.Standardpostępowaniapoporodowegosprzyjającykarmieniunaturalnemunoworodków z małą urodzeniową masą ciała. Standardy Medyczne/Pediatria 2012. T. 9 405–411

6. Królak-Olejnik B., Błasiak I., Szczygieł A.: Promotion of breastfeeding in Poland: the current situation. J.Int.Med.Res. 2017; 45, 6, 1976-1984.

7. Nehring Gugulska M., Jasińska K., Nehring P.: Gdy matka karmiąca wymaga leczenia. Medycyna Praktyczna Pediatria, 2018; 2, 116, 75-96.

8. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M.: Niedostateczny przyrost masy u dziecka karmionego wyłącznie piersią – diagnoza, postępowanie, stymulacja laktacji. Postępy neonatologii. 2014; 2, 20, 43-55.

9. Oslislo A., Królak-Olejnik B.: Wcześniactwo a karmienie piersią. W: Karmienie piersią w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012.

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

11. Szajewska H, Horvath A, Rybak A. Karmienie piersią. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Standardy Medyczne/Pediatria 2016;13:9–24.

12. Szczygieł A., Królak-Olejnik B., Paluszyńska D..: Czynniki ryzyka przedwczesnego zakończenia karmienia naturalnego – wstępne wyniki polskich badań wieloośrodkowych. Post.Neonatol. 2015; 21, 2, 13-17.

13. Żukowska-Rubik M. Dokarmianie dzieci karmionych piersią – kiedy, czym i jak? Standardy Medyczne/Pediatria, 2013,11:189-199

Uwagi:

Terminy i miejsca odbywania zajęć są podawane przez Dział Dydaktyki Collegium Medicum.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Praktyka zawodowa, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej W. Socha
Prowadzący grup: Małgorzata Drgas, Alicja Gdaniec, Grażyna Gebuza, Katarzyna Jóźwiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Zapoznanie z wiedzą dotyczącą problemów występujących podczas karmienia piersią. Przygotowanie do sprawowania kompleksowej opieki położniczej w ramach świadczeń zdrowotnych. Kształtowanie umiejętności w zakresie oceny prawidłowego aktu karmienia piersią i postępowania w laktacji. Udzielanie matkom pomocy i wsparcia w niepowodzeniach laktacyjnych. Praktyczne przygotowanie studentów do sprawowania opieki nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym, stymulacja laktacji.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów, ćwiczeń i praktyk zawodowych.

Wykłady mają na celu przygotowanie do realizowania specjalistycznej opieki nad pacjentką z problemami występującymi w okresie karmienia piersią.

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie Studenta z zasadami opieki nad kobietą z problemami w karmieniu naturalnym zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem porady laktacyjnej. Praktyki zawodowe mają na celu kształtowanie umiejętności oceny przebiegu laktacji u matki i dziecka. Ocenę umiejętności ssania piersi, efektywności pobierania pokarmu. Ocenę wędzidełka podjęzykowego. Ocenę wskazań do dokarmiania. Wsparcie psychiczne i instrumentalnie w przebiegu problemów w karmieniu naturalnym. Tworzenie standardu wizyty laktacyjnej. Przygotowanie do sprawowania kompleksowej opieki położniczej w ramach świadczeń zdrowotnych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. (red.) Karmienie piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy. Wydawnictwo: Medycyna Praktyczna 2017.

2. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Stobnicka-Stolarska P, Paradowska B. Protokół umiejętności ssania piersi. Postępy neonatologii. 1(20) 2014:53-67.

Literatura uzupełniająca:

3. Hale T.W., Rowe H.E.: Medications and Mothers' Milk 2017. Springer Publisching Company. New York 2017

4. Helwich E, Wilińska M, Borszewska-Kornacka M.K, Królak-Olejnik B, Neh¬ring-Gugulska M, Bernatowicz-Łojko U, Zawitkowski P, Nowicka K, Paw¬lus B, Kostuch M, Baszczeska J. Program wczesnej stymulacji laktacji dla ośrodków neonatologicznych i położniczych III poziomu referencyjnego. Standardy Medyczne/Pediatria 2014,11:9-16.

5. Królak-Olejnik B, Nehring-Gugulska M, OslisloA.Standardpostępowaniapoporodowegosprzyjającykarmieniunaturalnemunoworodków z małą urodzeniową masą ciała. Standardy Medyczne/Pediatria 2012. T. 9 405–411

6. Królak-Olejnik B., Błasiak I., Szczygieł A.: Promotion of breastfeeding in Poland: the current situation. J.Int.Med.Res. 2017; 45, 6, 1976-1984.

7. Nehring Gugulska M., Jasińska K., Nehring P.: Gdy matka karmiąca wymaga leczenia. Medycyna Praktyczna Pediatria, 2018; 2, 116, 75-96.

8. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M.: Niedostateczny przyrost masy u dziecka karmionego wyłącznie piersią – diagnoza, postępowanie, stymulacja laktacji. Postępy neonatologii. 2014; 2, 20, 43-55.

9. Oslislo A., Królak-Olejnik B.: Wcześniactwo a karmienie piersią. W: Karmienie piersią w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012.

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

11. Szajewska H, Horvath A, Rybak A. Karmienie piersią. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Standardy Medyczne/Pediatria 2016;13:9–24.

12. Szczygieł A., Królak-Olejnik B., Paluszyńska D..: Czynniki ryzyka przedwczesnego zakończenia karmienia naturalnego – wstępne wyniki polskich badań wieloośrodkowych. Post.Neonatol. 2015; 21, 2, 13-17.

13. Żukowska-Rubik M. Dokarmianie dzieci karmionych piersią – kiedy, czym i jak? Standardy Medyczne/Pediatria, 2013,11:189-199

Uwagi:

Terminy i miejsca odbywania zajęć są podawane przez Dział Dydaktyki Collegium Medicum.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Praktyka zawodowa, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej W. Socha
Prowadzący grup: Grażyna Gebuza, Beata Wódkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Praktyka zawodowa, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej W. Socha
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)