Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Nauki w zakresie opieki specjalistycznej: Położnictwo i opieka położnicza:Pielęgniarstwo położnicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-PO3-NSPP-S1
Kod Erasmus / ISCED: 12.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0913) Pielęgniarstwo i opieka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauki w zakresie opieki specjalistycznej: Położnictwo i opieka położnicza:Pielęgniarstwo położnicze
Jednostka: Katedra Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

W zakresie wiedzy: znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, patologii, embriologii i genetyki, farmakologii, podstaw opieki położniczej i technik położniczych i prowadzenia porodu oraz etyki zawodu położnej.

W zakresie umiejętności: umiejętności uzyskane w wyniku kształcenia ww. modułów

W zakresie kompetencji społecznych: umiejętność komunikacji z pacjentką i jej rodziną.


Całkowity nakład pracy studenta:

.Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 15h

- udział w zajęciach praktycznych: 60h (10h w CSM)

- konsultacje związane z przygotowaniem samokształcenia: 3h

- przeprowadzenie zaliczenia teoretycznego: 2h

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 80 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS.

2. Bilans nakładu pracy studenta -„godziny kontaktowe”:

-udział w wykładach: 15h

-udział w zajęciach praktycznych: 60h (10 h w CSM)

-przygotowanie samokształcenia: 5h

-czytanie wskazanej literatury naukowej: 10h

-przygotowanie do wykładów: 5h

-przygotowanie do zajęć praktycznych: 8h

-przygotowanie i udział w egzaminie: 8+2=10h

-konsultacje z nauczycielem związane z przygotowaniem samokształcenia: 2h

Łączny nakład pracy studenta wynosi 115 godzin, co odpowiada 5 punktom ECTS+3 ECTS praktyka zawodowa

3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- nie dotyczy

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:


Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy absolwent:

W1: Omawia rekomendacje, wytyczne i algorytm postępowania diagnostycznego i profilaktyczno-leczniczego oraz standardy sprawowania opieki położniczej nad kobietą ciężarną, kobietą rodzącą, kobietą w okresie połogu oraz patomechanizm, diagnostykę i sposoby terapii w przebiegu ciąży, porodu i połogu w przypadku współistnienia chorób niepołożniczych, chorób wynikających z reakcji organizmu kobiety na ciążę oraz zaburzeń psychicznych (D.W12)

W2: Uzasadnia udział położnej w profilaktyce i czynnościach diagnostyczno-leczniczych w przypadku powikłanego przebiegu ciąży, porodu i połogu oraz występowania chorób wynikających z reakcji organizmu kobiety na ciążę i chorób niepołożniczych (D.W13)

W3: Omawia zasady postępowania w sytuacjach nagłych występujących podczas ciąży, porodu i połogu oraz udział położnej w prowadzeniu intensywnego nadzoru położniczego (D.W17)

W4: Wskazuje metody diagnostyczne w położnictwie oraz zadania położnej w przygotowaniu pacjentki i sprzętu do ich stosowania (D.W18).

W5: Uzasadnia wpływ chorób zakaźnych i infekcyjnych na płodność kobiety, zasady profilaktyki nieswoistej i swoistej chorób zakaźnych, stosowanej u kobiet w okresie ciąży i połogu, mechanizmy zakażenia płodu w przebiegu chorób bakteryjnych, pasożytniczych i wirusowych oraz wytyczne dotyczące postępowania z kobietą ciężarną, kobietą rodzącą i noworodkiem w przypadku wystąpienia takich chorób (D.W19).

W6: Omawia przyczyny krwawienia w pierwszej i drugiej połowie ciąży oraz zasady postępowania we wstrząsie i koagulopatii w położnictwie (D.W22).


Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności absolwent:

U1: Potrafi rozpoznawać i eliminować czynniki ryzyka w przebiegu ciąży i połogu, a w razie konieczności zapewniać pacjentce i jej dziecku opiekę specjalistów (D.U15)

U2: Potrafi planować i sprawować opiekę położniczą nad kobietą ciężarną, kobietą rodzącą i kobietą w okresie okołoporodowym, powikłanym współistniejącymi chorobami położniczymi i niepołożniczymi (D.U23)

U3: Potrafi monitorować stan matki i dziecka oraz zapewniać wsparcie w sytuacji ciężkiej choroby lub wady noworodka, poronienia, urodzenia dziecka martwego, niezdolnego do życia lub z urazem okołoporodowym (D.U24)

U4: Potrafi sprawować opiekę psychologiczną nad pacjentką po stracie ciąży, matką małoletnią i w innych sytuacjach szczególnych w położnictwie (D.U25).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W zakresie kompetencji społecznych absolwent:

K1: Odnosi się do pacjentów z szacunkiem (K.1.)

K2: Przestrzega praw pacjenta (K.2.)

K3: Akceptuje potrzebę standardów etycznych (K.3.)

K4: Współpracuje z członkami zespołu interdyscyplinarnego (K.5.)

K5: Wykazuje nawyk samokształcenia (K.7.)


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

• wykład informacyjny

• wykład problemowy

• wykład konwersatoryjny

• analiza przypadków

• uczenie wspomagane komputerem

Zajęcia praktyczne:

• dyskusja dydaktyczna

• analiza przypadków

• metody symulacyjne (studium przypadku)

• metody eksponujące: pokaz, instruktaż

• ćwiczenia kliniczne.

Praktyka zawodowa:

• dyskusja dydaktyczna

• analiza przypadków

• metody symulacyjne (studium przypadku)

• metody eksponujące: pokaz, instruktaż

• ćwiczenia kliniczne.


Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów ze standardami postępowania położniczego zgodnie z przepisami prawa w opiece nad kobietą w okresie okołoporodowym z chorobami położniczymi i niepołożniczymi oraz zasadami zastosowania czynności profilaktycznych, diagnostycznych, pielęgnacyjno-leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych przez położną w różnych sytuacjach położniczych, w tym w stanach zagrożenia życia.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów, zajęć praktycznych, samokształcenia i praktyki zawodowej.

Wykłady:

Wykłady mają za zadanie zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą postępowania z kobietą w chorobach współistniejących z ciążą, porodem oraz w połogu, a także w stanach zagrożenia życia. Student powinien uzyskać wiedzę na temat monitorowania dobrostanu płodu w różnych sytuacjach położniczych.

Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa:

Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa mają za zadanie kształtowanie umiejętności w wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych, diagnostycznych, terapeutycznych,

Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1.Bręborowicz GH. (red.) Położnictwo i Ginekologia. Położnictwo tom 1. Ginekologia tom 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

2.Dębski R. (red.) Stany nagłe. Położnictwo i ginekologia. Medical Tribune Polska, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Iwanowicz-Palus G. (red.) Stany nagłe w okresie okołoporodowym. Biblioteka Położnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

4. Chazan B (red.) Udany poród. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

5. Bręborowicz GH (red.) Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

6. Bręborowicz GH. (red.) Ciąża wysokiego ryzyka. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2010.

7. Cekański A, Łosik M. Wykłady z położnictwa. Podręcznik dla studentów położnictwa. Wydawnictwo alfa-medica press. Bielsko-Biała 2011.

8. Dudenhausen JW, Pschyrembel W. Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

9. Łepecka-Klusek C. (red.) Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020, wydanie 2.

10. Bień A. (red.) Opieka nad kobietą ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

11. Oleszczuk J, i wsp. Rekomendacje postępowania w najczęstszych powikłaniach ciąży i porodu. Wydawnictwo BiFolium, Lublin 2002.

12. Iwanowicz-Palus G.J. Alternatywne metody opieki okołoporodowej. Warszawa 2012.

13.Chapman V. Charles C. Prowadzenie porodu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2010.

14. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. (red.) Karmienie piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy. Wydawnictwo: Medycyna Praktyczna, 2017

15. Żukowska-Rubik M. Dokarmianie dzieci karmionych piersią - kiedy, czym i jak? Standardy Medyczne. Pediatria 2013;11:189-199.

16. Stanowisko Amerykańskiej Akademii Pediatrii w sprawie karmienia piersią 2012.

17. Borszewska-Kornacka MK, Rachtan-Janicka J, Wesołowska A, i wsp. Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie zaleceń żywieniowych dla kobiet w okresie laktacji. Standardy Medyczne. Pediatria 2013;10:265-279.

18. Helwich E. (red.) Program wczesnej stymulacji laktacji dla ośrodków neonatologicznych i położniczych III poziomu referencyjnego. Standardy Medyczne. Pediatria 2014;11:9-16.

19. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

20. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2019. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Medycyna Praktyczna 2019, tom 5, nr 1.

21. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2020. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Diabetologia Praktyczna 2020 tom 6 nr 1.

22. Rabiej M. Mazurkiewicz B.: Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.

23. Lumsden H., Holmes D. Noworodek i jego rodzina. Praktyka położnicza. W: Iwanowicz-Palus G. (red.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

24. Artykuły naukowe z polskiej i zagranicznej medycznej bazy naukowej związane z aktualnie realizowanymi tematami (MEDLINE, CINAHL with Full Text, Health Source: Nursing/Academic Editio, Academic Search Complete, itp.).

25. Postępowanie interdyscyplinarne w krwotoku położniczym – konsensus lekarza anestezjologa i lekarza położnika a.d. 2016. I Konferencja edukacyjna krwawienia w ginekologii w praktyce na podstawie przypadków klinicznych A.D. 2016.

26.Iwanowicz-Palus G, Bień A. Edukacja przedporodowa. Biblioteka Położnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

27. Rabiej M, Mazurkiewicz B, Nowacka A (red.) Procedury medyczne w położnictwie, Praktyka położnej. Tom 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

28. Rabiej M, Mazurkiewicz B, Nowacka A (red.) Procedury medyczne w ginekologii, Praktyka położnej. Tom 1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

29. Berghelli V (red.) tłum. polskie: Wielgoś M. (red.) Położnictwo według

zasad EBM. Medycyna Praktyczna, wydanie I, Kraków 2019.

30. Dudenhausen JW. Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- 100% frekwencja na wykładach, zajęciach praktycznych, praktykach zawodowych oraz oddanie w terminie wyznaczonym przez wykładowcę samokształcenia, nienaganna postawa studenta,

-odpracowanie nieobecności usprawiedliwionych w formie uzgodnionej z wykładowcą,

-przedłużona obserwacja wykładowcy: K1-K5 (0-10 punktów, >50%),

-ocena przez kolegów: K1-K5 (0-10 punktów, >50%).

1. Zaliczenie kolokwium z wykładów (test pisemny pisemny MCQ – jedna odpowiedź prawidłowa – 4 dystraktory), wyniki uzyskane przez studentów są przeliczane na oceny zgodnie z wewnętrznymi regulacjami przyjętymi w jednostkach prowadzących studia)

Wiedza: W1- W6, U1-U5, K5.

Punktacja i ocena:

<75% ndst

75-80% dst

80,01-85% dst+

85,01-90% db

90,01-95% db+

95,01-100% bdb

2.Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa - realizacja procesu pielęgnowania zgodnie z indywidualnym planem opieki pielęgniarskiej (załącznik nr 1, 0-21 punktów).

Punktacja i ocena:

20-21 Bardzo dobry

18-19 Dobry plus

16-17 Dobry

14-15 Dostateczny plus

12-13 Dostateczny

11 i <11 Niedostateczny

3. Realizacja samokształcenia w formie eseju i/lub prezentacji multimedialnej:

a) prezentacja multimedialna: punktacja 0-27 punktów (załącznik nr 2)

Punktacja i ocena:

25-27 Bardzo dobry

22-24 Dobry plus

19-21 Dobry

16-18 Dostateczny plus

13-15 Dostateczny

12 i mniej Niedostateczny

b) esej (załącznik nr 3).

4. Test końcowy na platformie Moodle (egzamin zintegrowany) obejmuje treści z przedmiotów: Położnictwo i Pielęgniarstwo położnicze - test pisemny pisemny MCQ – jedna odpowiedź prawidłowa – 4 dystraktory,

-uzyskanie 60% prawidłowych odpowiedzi z testu końcowego,

- skala ocen końcowych w zależności od punktacji, wyniki uzyskane przez studentów są przeliczane na oceny zgodnie z wewnętrznymi regulacjami przyjętymi w jednostkach prowadzących studia:

60 % - 70% = 3,0

71% – 75% = 3,5

76% – 85% = 4,0

86% – 90% = 4,5

91% – 100% = 5,0.

Poprawa egzaminu w ramach sesji poprawkowej – test poprawkowy (min. 60% prawidłowych odpowiedzi na ocenę dostateczną).

Praktyki zawodowe:

40 h (V sem. zimowy) +120 h (VI sem. letni)

Praktyka zawodowa śródroczna jest realizowana w placówkach szpitalnych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 40 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej W. Socha
Prowadzący grup: Halina Adamska, Katarzyna Barszczyk, Agnieszka Dombrowska-Pali, Magdalena Dybowska, Małgorzata Gierszewska, Agata Górna, Lidia Gronowska, Maria Iglewska, Estera Mieczkowska, Sylwia Pawłowicz, Iwona Węglerska, Magdalena Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów ze standardami postępowania położniczego zgodnie z przepisami prawa w opiece nad kobietą w okresie okołoporodowym z chorobami położniczymi i niepołożniczymi oraz zasadami zastosowania czynności profilaktycznych, diagnostycznych, pielęgnacyjno-leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych przez położną w różnych sytuacjach położniczych, w tym w stanach zagrożenia życia.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów, zajęć praktycznych, samokształcenia i praktyki zawodowej.

Wykłady:

Wykłady mają za zadanie zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą postępowania z kobietą w chorobach współistniejących z ciążą, porodem oraz w połogu, a także w stanach zagrożenia życia. Student powinien uzyskać wiedzę na temat monitorowania dobrostanu płodu w różnych sytuacjach położniczych.

Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa:

Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa mają za zadanie kształtowanie umiejętności w wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych, diagnostycznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych i profilaktycznych u kobiet w różnych sytuacjach położniczych, wynikających z funkcji zawodowej położnej w oparciu o wytyczne rekomendacji, standardów i procedur

Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1.Bręborowicz GH. (red.) Położnictwo i Ginekologia. Położnictwo tom 1. Ginekologia tom 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

2.Dębski R. (red.) Stany nagłe. Położnictwo i ginekologia. Medical Tribune Polska, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Iwanowicz-Palus G. (red.) Stany nagłe w okresie okołoporodowym. Biblioteka Położnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

4. Chazan B (red.) Udany poród. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

5. Bręborowicz GH (red.) Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

6. Bręborowicz GH. (red.) Ciąża wysokiego ryzyka. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2010.

7. Cekański A, Łosik M. Wykłady z położnictwa. Podręcznik dla studentów położnictwa. Wydawnictwo alfa-medica press. Bielsko-Biała 2011.

8. Dudenhausen JW, Pschyrembel W. Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

9. Łepecka-Klusek C. (red.) Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020, wydanie 2.

10. Bień A. (red.) Opieka nad kobietą ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

11. Oleszczuk J, i wsp. Rekomendacje postępowania w najczęstszych powikłaniach ciąży i porodu. Wydawnictwo BiFolium, Lublin 2002.

12. Iwanowicz-Palus G.J. Alternatywne metody opieki okołoporodowej. Warszawa 2012.

13.Chapman V. Charles C. Prowadzenie porodu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2010.

14. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. (red.) Karmienie piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy. Wydawnictwo: Medycyna Praktyczna, 2017

15. Żukowska-Rubik M. Dokarmianie dzieci karmionych piersią - kiedy, czym i jak? Standardy Medyczne. Pediatria 2013;11:189-199.

16. Stanowisko Amerykańskiej Akademii Pediatrii w sprawie karmienia piersią 2012.

17. Borszewska-Kornacka MK, Rachtan-Janicka J, Wesołowska A, i wsp. Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie zaleceń żywieniowych dla kobiet w okresie laktacji. Standardy Medyczne. Pediatria 2013;10:265-279.

18. Helwich E. (red.) Program wczesnej stymulacji laktacji dla ośrodków neonatologicznych i położniczych III poziomu referencyjnego. Standardy Medyczne. Pediatria 2014;11:9-16.

19. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

20. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2019. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Medycyna Praktyczna 2019, tom 5, nr 1.

21. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2020. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Diabetologia Praktyczna 2020 tom 6 nr 1.

22. Rabiej M. Mazurkiewicz B.: Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.

23. Lumsden H., Holmes D. Noworodek i jego rodzina. Praktyka położnicza. W: Iwanowicz-Palus G. (red.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

24. Artykuły naukowe z polskiej i zagranicznej medycznej bazy naukowej związane z aktualnie realizowanymi tematami (MEDLINE, CINAHL with Full Text, Health Source: Nursing/Academic Editio, Academic Search Complete, itp.).

25. Postępowanie interdyscyplinarne w krwotoku położniczym – konsensus lekarza anestezjologa i lekarza położnika a.d. 2016. I Konferencja edukacyjna krwawienia w ginekologii w praktyce na podstawie przypadków klinicznych A.D. 2016.

26.Iwanowicz-Palus G, Bień A. Edukacja przedporodowa. Biblioteka Położnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

27. Rabiej M, Mazurkiewicz B, Nowacka A (red.) Procedury medyczne w położnictwie, Praktyka położnej. Tom 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

28. Rabiej M, Mazurkiewicz B, Nowacka A (red.) Procedury medyczne w ginekologii, Praktyka położnej. Tom 1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

29..Berghelli V (red.) tłum. polskie: Wielgoś M. (red.) Położnictwo według

zasad EBM. Medycyna Praktyczna, wydanie I, Kraków 2019.

30. Dudenhausen JW. Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

Uwagi:

Terminy i miejsca odbywania zajęć są podawane przez Dział Dydaktyki Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 40 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gierszewska, Maciej W. Socha
Prowadzący grup: Halina Adamska, Małgorzata Bannach, Katarzyna Barszczyk, Magdalena Dybowska, Małgorzata Gierszewska, Agata Górna, Lidia Gronowska, Maria Iglewska, Katarzyna Jóźwiarska, Marzena Kaźmierczak, Estera Mieczkowska, Sylwia Pawłowicz, Iwona Węglerska, Magdalena Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów ze standardami postępowania położniczego zgodnie z przepisami prawa w opiece nad kobietą w okresie okołoporodowym z chorobami położniczymi i niepołożniczymi oraz zasadami zastosowania czynności profilaktycznych, diagnostycznych, pielęgnacyjno-leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych przez położną w różnych sytuacjach położniczych, w tym w stanach zagrożenia życia.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów, zajęć praktycznych, samokształcenia i praktyki zawodowej.

Wykłady:

Wykłady mają za zadanie zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą postępowania z kobietą w chorobach współistniejących z ciążą, porodem oraz w połogu, a także w stanach zagrożenia życia. Student powinien uzyskać wiedzę na temat monitorowania dobrostanu płodu w różnych sytuacjach położniczych.

Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa:

Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa mają za zadanie kształtowanie umiejętności w wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych, diagnostycznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych i profilaktycznych u kobiet w różnych sytuacjach położniczych, wynikających z funkcji zawodowej położnej w oparciu o wytyczne rekomendacji, standardów i procedur

Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1.Bręborowicz GH. (red.) Położnictwo i Ginekologia. Położnictwo tom 1. Ginekologia tom 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

2.Dębski R. (red.) Stany nagłe. Położnictwo i ginekologia. Medical Tribune Polska, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Iwanowicz-Palus G. (red.) Stany nagłe w okresie okołoporodowym. Biblioteka Położnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

4. Chazan B (red.) Udany poród. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

5. Bręborowicz GH (red.) Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

6. Bręborowicz GH. (red.) Ciąża wysokiego ryzyka. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2010.

7. Cekański A, Łosik M. Wykłady z położnictwa. Podręcznik dla studentów położnictwa. Wydawnictwo alfa-medica press. Bielsko-Biała 2011.

8. Dudenhausen JW, Pschyrembel W. Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

9. Łepecka-Klusek C. (red.) Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020, wydanie 2.

10. Bień A. (red.) Opieka nad kobietą ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

11. Oleszczuk J, i wsp. Rekomendacje postępowania w najczęstszych powikłaniach ciąży i porodu. Wydawnictwo BiFolium, Lublin 2002.

12. Iwanowicz-Palus G.J. Alternatywne metody opieki okołoporodowej. Warszawa 2012.

13.Chapman V. Charles C. Prowadzenie porodu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2010.

14. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. (red.) Karmienie piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy. Wydawnictwo: Medycyna Praktyczna, 2017

15. Żukowska-Rubik M. Dokarmianie dzieci karmionych piersią - kiedy, czym i jak? Standardy Medyczne. Pediatria 2013;11:189-199.

16. Stanowisko Amerykańskiej Akademii Pediatrii w sprawie karmienia piersią 2012.

17. Borszewska-Kornacka MK, Rachtan-Janicka J, Wesołowska A, i wsp. Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie zaleceń żywieniowych dla kobiet w okresie laktacji. Standardy Medyczne. Pediatria 2013;10:265-279.

18. Helwich E. (red.) Program wczesnej stymulacji laktacji dla ośrodków neonatologicznych i położniczych III poziomu referencyjnego. Standardy Medyczne. Pediatria 2014;11:9-16.

19. Rekomendacje/Stanowiska Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników https://www.ptgin.pl/rekomendacjestanowiska-ptgip

20. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów

i Położników. Postępowania w przypadku wystąpienia

krwotoków okołoporodowych. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2022;7(1): 34–45. https://www.ptgin.pl/rekomendacjestanowiska-ptgip

21.Sobieszczyk S, Bręborowicz GH. Rekomendacje postępowania w krwotokach poporodowych Część I. Protokół postępowania. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 2004; 40(2):60-63.

22. Postępowanie interdyscyplinarne w krwotoku położniczym – konsensus lekarza anestezjologa i lekarza położnika a.d. 2016. I Konferencja edukacyjna krwawienia w ginekologii w praktyce na podstawie przypadków klinicznych A.D. 2016.

23. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych z cukrzycą. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Diabetologia Praktyczna 2021, tom 7, nr 1.

24. Rabiej M. Mazurkiewicz B.: Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.

25. Lumsden H., Holmes D. Noworodek i jego rodzina. Praktyka położnicza. W: Iwanowicz-Palus G. (red.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

26. Artykuły naukowe z polskiej i zagranicznej medycznej bazy naukowej związane z aktualnie realizowanymi tematami (MEDLINE, CINAHL with Full Text, Health Source: Nursing/Academic Editio, Academic Search Complete, itp.).

27.Iwanowicz-Palus G, Bień A. Edukacja przedporodowa. Biblioteka Położnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

28. Rabiej M, Mazurkiewicz B, Nowacka A (red.) Procedury medyczne w położnictwie, Praktyka położnej. Tom 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

29. Rabiej M, Mazurkiewicz B, Nowacka A (red.) Procedury medyczne w ginekologii, Praktyka położnej. Tom 1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

30. Berghelli V. (red.). Położnictwo według zasad EBM. Red. naukowy wydania polskiego I Wielgoś M. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna. Kraków 2019.

31. Postępowanie w nadciśnieniu tętniczym u kobiet w ciąży.

Zapobieganie, diagnostyka, leczenie i odległe rokowanie. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2019 tom 4, nr 2, strony 43–111.

Uwagi:

Terminy i miejsca odbywania zajęć są podawane przez Dział Dydaktyki Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 40 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gierszewska, Maciej W. Socha
Prowadzący grup: Halina Adamska, Katarzyna Barszczyk, Małgorzata Gierszewska, Agata Górna, Lidia Gronowska, Katarzyna Jóźwiarska, Marzena Kaźmierczak, Estera Mieczkowska, Magdalena Niemczyk, Sylwia Pawłowicz, Iwona Węglerska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 160 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej W. Socha
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)