Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Neonatologia i pielęgniarstwo neonatologiczne: Pielęgniarstwo neonatologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-PO3-NiPNpi-S1
Kod Erasmus / ISCED: 12.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0913) Pielęgniarstwo i opieka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Neonatologia i pielęgniarstwo neonatologiczne: Pielęgniarstwo neonatologiczne
Jednostka: Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

W zakresie wiedzy: znajomość materiału z semestru I z przedmiotu Neonatologia i Pielęgniarstwo neonatologiczne oraz zagadnień z zakresu etyki zawodu położnej, socjologii i psychologii.

W zakresie umiejętności: uzyskane w wyniku kształcenia ww. modułów.

W zakresie kompetencji społecznych: umiejętność komunikacji z opiekunem noworodka


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 20 h

- udział w zajęciach praktycznych: 80 h (10h w CSM)

- konsultacje związane z przygotowaniem samokształcenia: 15 h

- przeprowadzenie zaliczenia praktycznego i teoretycznego: 5 h

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 115 h, co odpowiada 4 punktom ECTS.

2. Bilans nakładu pracy studenta -„godziny kontaktowe”:

-udział w wykładach: 20 h

-udział w zajęciach praktycznych: 80 h (10h w CSM)

-przygotowanie samokształcenia: 15 h

-czytanie wskazanej literatury naukowej: 5 h

-przygotowanie do wykładów: 5 h

-przygotowanie do zajęć praktycznych: 10 h

-przygotowanie do praktyki zawodowej: 10 h

-przygotowanie i udział w egzaminie zintegrowanym: 10+5=15 h

-konsultacje z nauczycielem związane z przygotowaniem samokształcenia: 5h

Łączny nakład pracy studenta wynosi 170 godziny, co odpowiada 7 punktom ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy student potrafi:

W1: Scharakteryzować czynniki warunkujące prawidłowy rozwój prenatalny i postnatalny (D.W37)

W2: Omówić patofizjologię i objawy kliniczne chorób i stanów zagrożenia życia noworodka i wcześniaka oraz żywienie i specyfikę opieki nad noworodkiem w zależności od jego dojrzałości i stanu klinicznego (D.W38)

W3: Przedstawić zasady pielęgnowania noworodka zdrowego, chorego, z wadami i urazami okołoporodowymi, w tym noworodka pacjentki chorej na AIDS lub zakażonej wirusem HIV D.W39

W4: Opisać zasady prowadzenia fototerapii i tlenoterapii noworodka( D.W40)

W5: Scharakteryzować zasady organizacji opieki neonatologicznej i intensywnego nadzoru nad noworodkiem (D.W41)

W6: Wymienić działania profilaktyczne podejmowane wobec osób w wieku rozwojowym, z uwzględnieniem noworodków i niemowląt (D.W42)


Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności student:

U1: Planuje i sprawuje specjalistyczną opiekę nad noworodkiem w zależności od jego dojrzałości, masy urodzeniowej ciała i stanu klinicznego w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych (D.U36)

U2: Dokonuje oceny stanu noworodka i uczestniczy w badaniach diagnostycznych noworodka (D.U37)

U3: Ocenia wydolność opiekuńczą rodziców noworodka zdrowego, chorego i z wadami rozwojowymi oraz podejmuje wobec rodziców noworodka działania edukacyjne promujące zdrowie, przygotowując ich do opieki nad dzieckiem w domu (D.U38)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W zakresie kompetencji społecznych student:

K1-Przestrzega wartości i powinności i moralnych w opiece nad ciężarną, rodzącą, położnicą i jej dzieckiem oraz kobietą zagrożoną chorobą i chorą ginekologicznie (D.K3)

K2- Jest odpowiedzialny za pacjenta i wykonywanie zadań zawodowych (D.K4)

K3- Systematycznie aktualizuje swoją wiedzę i umiejętności zawodowe (D.K7)

K4- Respektuje prawa pacjenta ( D.K2)

K5- Zachowuje tajemnicę zawodową (D.K7)


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

• wykład informacyjny

• wykład problemowy

• wykład konwersatoryjny

• debata

Zajęcia praktyczne:

• dyskusja dydaktyczna

• analiza przypadków

• metody symulacyjne (studium przypadku)

• metody eksponujące: pokaz, instruktaż

ćwiczenia kliniczne.

Centrum Symulacji Medycznych w ramach zajęć praktycznych

Scenariusz:

1. Opieka nad noworodkiem z żółtaczką patologiczną ( fototerapia).

2. Opieka nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym w oddziale ITN.

3. Opieka nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym w oddziale patologii noworodka.

4. Przyjęcie noworodka do oddziału noworodkowego w systemie rooming in ( matka po cięciu).Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- inscenizacja
- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- obserwacji
- punktowana
- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zapoznanie i przygotowanie studentów do interpretowania i rozumienia wiedzy z zakresu specyfiki opieki nad noworodkiem zdrowym i w wybranych stanach patologicznych.

Praktyczne przygotowanie studentów do wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, diagnostycznych, terapeutycznych i profilaktycznych w stosunku do noworodka, wynikających z funkcji zawodowej położnej w oparciu o wytyczne rekomendacji, standardów i procedur.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów, zajęć praktycznych, samokształcenia i praktyki zawodowej.

Wykłady mają za zadanie zapoznanie studenta z zasadami i procedurami stosowanymi w opiece nad noworodkiem w oparciu o proces pielęgnowania.

Zajęcia praktyczne mają za zadanie przygotowanie studenta do kształtowania umiejętności niezbędnych w procesie pielęgnowania noworodka w zależności od jego dojrzałości i w różnym stanie klinicznym.

Praktyki zawodowe mają na celu doskonalenie umiejętności oraz rozpoznawanie, planowanie i realizacja opieki na rzecz podmiotu opieki.

Samokształcenie obejmuje tematykę w zakresie najczęściej występujących chorób metabolicznych i endokrynologicznych u noworodka, metod terapii i edukacji w stosunku do chorego dziecka i jego rodziny.Opieki nad wcześniakiem , nad dzieckiem przebywajacym w oddziale ITN. Opieka nad noworodkiem maki z problemami medycznymi w czasie ciąży, w tym z:

• Cukrzycą

• Chorobą Gravesa i Basedowa

• Padaczką

• Uzależnieniem

• Niedorwistością niedoborową

Przygotowanie konspektu z zajęć dydaktycznych w ramach szkoły rodzenia z w/w tematów.

Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1.Świetliński J., Neonatologia i opieka nad noworodkiem, Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2016, wyd.1 ,Tom 1

2. Świetliński J., Neonatologia i opieka nad noworodkiem,

Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2017, wyd.1, Tom 2

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem Dz. U. z 2016 r. poz. 1132

4. Salamończyk M., Łozińska-Czerniak A., Dmoch-Gajzlerska E., Neonatologia. Praktyczne umiejętności w opiece nad noworodkiem., Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2014, wyd.1,

5. Rozalska-Walaszek I., Lesiuk W., Aftyka A., Lesiuk L. Opieka pielęgniarska nad wcześniakiem leczonym na oddziale intensywnej terapii noworodka. Problemy pielęgniarstwa 2012; 20 (3):409-415

6. Królak-Olejnik B., Neonatologia, UM Wrocław , Wrocław 2016, wyd.1

7. Szczapa J.(red.): Neonatologia, PZWL Warszawa 2000

8. Borkowski W.: Opieka pielęgniarska nad noworodkiem. Wyd. Medycyna Praktyczna. Kraków 2007

9. Kordek A.: Stany nagłe. Neonatologia. Medical Tribune 2019

Literatura uzupełniająca:

1. Zahradniczek K. (red.) Pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004

2.Górajek-Jóźwik J. Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2007

3.Kędziora-Kornatowska K, Muszalik M, Wrońska I. Repetytorium z pielęgniarstwa. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

4. Rabiej M. Mazurkiewicz B.: Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.

5. Lumsden H., Holmes D.: Noworodek i jego rodzina. Praktyka położnicza. Red. wyd. polskiego G. Iwanowicz-Palus. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

-odpracowanie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych w formie uzgodnionej z wykładowcą,

- zaliczenie ustne zajęć praktycznych,

-praktyczne wykonanie zadania obejmującego treści z zajęć praktycznych (ocena umiejętności praktycznych),

- realizacja procesu pielęgnowania zgodnie z indywidualnym planem opieki w ramach zajęć praktycznych i praktyki zawodowej

- przedłużona obserwacja nauczyciela: K1, K5 (0-10 punktów, >50%),

- ocena przez kolegów: K1-K5 (0-10 punktów, >50%)

1. Egzamin praktyczny – OSCE - punktacja i ocena w zależności od liczby punktów opisanych w CHECK LIST

Punktacja:

- za każdą pozytywną odpowiedź student może uzyskać 1 punkt

- do zaliczenia egzaminu konieczne jest uzyskanie 60%.

2. Realizacja samokształcenia w formie konspektu

3. Test końcowy (test MCQ – jedna odpowiedź prawidłowa – 4 dystraktory), obejmuje treści z: wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych,

-uzyskanie 60% prawidłowych odpowiedzi z testu końcowego,

- skala ocen końcowych w zależności od punktacji, wyniki uzyskane przez studentów są przeliczane na oceny zgodnie z wewnętrznymi regulacjami przyjętymi w jednostkach prowadzących studia:

60 % - 67% = 3,0

68% – 75% = 3,5

76% – 83% = 4,0

84% – 91% = 4,5

92% – 100% = 5,0.

Poprawa zaliczenia w ramach sesji poprawkowej – test poprawkowy (min. 60% prawidłowych odpowiedzi na ocenę dostateczną).

Praktyki zawodowe:

Praktyka zawodowa (wakacyjna) - 80 godzin jest realizowana w placówkach szpitalnych (Oddział Położniczo-Noworodkowy, ITN, Patologia noworodka).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 80 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kurylak
Prowadzący grup: Marta Bracik, Katarzyna Kozińska, Paulina Mielcarska, Gabriela Mioduszewska, Danuta Neumann, Małgorzata Olkiewicz, Małgorzata Sidor, Anna Wesołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie
Skrócony opis:

Zapoznanie i przygotowanie studentów do interpretowania i rozumienia wiedzy z zakresu specyfiki opieki nad noworodkiem zdrowym i w wybranych stanach patologicznych.

Praktyczne przygotowanie studentów do wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, diagnostycznych, terapeutycznych i profilaktycznych w stosunku do noworodka, wynikających z funkcji zawodowej położnej w oparciu o wytyczne rekomendacji, standardów i procedur.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów, zajęć praktycznych, samokształcenia i praktyki zawodowej.

Wykłady mają za zadanie zapoznanie studenta z zasadami i procedurami stosowanymi w opiece nad noworodkiem w oparciu o proces pielęgnowania.

Zajęcia praktyczne mają za zadanie przygotowanie studenta do kształtowania umiejętności niezbędnych w procesie pielęgnowania noworodka w zależności od jego dojrzałości i w różnym stanie klinicznym.

Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1.Świetliński J., Neonatologia i opieka nad noworodkiem, Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2016, wyd.1 ,Tom 1

2. Świetliński J., Neonatologia i opieka nad noworodkiem,

Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2017, wyd.1, Tom 2

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem Dz. U. z 2016 r. poz. 1132

4. Salamończyk M., Łozińska-Czerniak A., Dmoch-Gajzlerska E., Neonatologia. Praktyczne umiejętności w opiece nad noworodkiem., Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2014, wyd.1,

5. Rozalska-Walaszek I., Lesiuk W., Aftyka A., Lesiuk L. Opieka pielęgniarska nad wcześniakiem leczonym na oddziale intensywnej terapii noworodka. Problemy pielęgniarstwa 2012; 20 (3):409-415

6. Królak-Olejnik B., Neonatologia, UM Wrocław , Wrocław 2016, wyd.1

7. Szczapa J.(red.): Neonatologia, PZWL Warszawa 2000

8. Borkowski W.: Opieka pielęgniarska nad noworodkiem. Wyd. Medycyna Praktyczna. Kraków 2007

Literatura uzupełniająca:

1. Zahradniczek K. (red.) Pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004

2.Górajek-Jóźwik J. Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2007

3.Kędziora-Kornatowska K, Muszalik M, Wrońska I. Repetytorium z pielęgniarstwa. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

4. Rabiej M. Mazurkiewicz B.: Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.

5. Lumsden H., Holmes D.: Noworodek i jego rodzina. Praktyka położnicza. Red. wyd. polskiego G. Iwanowicz-Palus. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 80 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kurylak
Prowadzący grup: Marta Bracik, Gabriela Mioduszewska, Małgorzata Sidor, Anna Wesołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie
Skrócony opis:

Zapoznanie i przygotowanie studentów do interpretowania i rozumienia wiedzy z zakresu specyfiki opieki nad noworodkiem zdrowym i w wybranych stanach patologicznych.

Praktyczne przygotowanie studentów do wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, diagnostycznych, terapeutycznych i profilaktycznych w stosunku do noworodka, wynikających z funkcji zawodowej położnej w oparciu o wytyczne rekomendacji, standardów i procedur.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów, zajęć praktycznych, samokształcenia i praktyki zawodowej.

Wykłady mają za zadanie zapoznanie studenta z zasadami i procedurami stosowanymi w opiece nad noworodkiem w oparciu o proces pielęgnowania.

Zajęcia praktyczne mają za zadanie przygotowanie studenta do kształtowania umiejętności niezbędnych w procesie pielęgnowania noworodka w zależności od jego dojrzałości i w różnym stanie klinicznym.

Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1.Świetliński J., Neonatologia i opieka nad noworodkiem, Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2016, wyd.1 ,Tom 1

2. Świetliński J., Neonatologia i opieka nad noworodkiem,

Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2017, wyd.1, Tom 2

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem Dz. U. z 2016 r. poz. 1132

4. Salamończyk M., Łozińska-Czerniak A., Dmoch-Gajzlerska E., Neonatologia. Praktyczne umiejętności w opiece nad noworodkiem., Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2014, wyd.1,

5. Rozalska-Walaszek I., Lesiuk W., Aftyka A., Lesiuk L. Opieka pielęgniarska nad wcześniakiem leczonym na oddziale intensywnej terapii noworodka. Problemy pielęgniarstwa 2012; 20 (3):409-415

6. Królak-Olejnik B., Neonatologia, UM Wrocław , Wrocław 2016, wyd.1

7. Szczapa J.(red.): Neonatologia, PZWL Warszawa 2000

8. Borkowski W.: Opieka pielęgniarska nad noworodkiem. Wyd. Medycyna Praktyczna. Kraków 2007

Literatura uzupełniająca:

1. Zahradniczek K. (red.) Pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004

2.Górajek-Jóźwik J. Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2007

3.Kędziora-Kornatowska K, Muszalik M, Wrońska I. Repetytorium z pielęgniarstwa. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

4. Rabiej M. Mazurkiewicz B.: Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.

5. Lumsden H., Holmes D.: Noworodek i jego rodzina. Praktyka położnicza. Red. wyd. polskiego G. Iwanowicz-Palus. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 80 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kurylak
Prowadzący grup: Dorota Czubacka, Anna Januszewska-Paterek, Marta Lewicka, Gabriela Mioduszewska, Małgorzata Sidor, Agnieszka Wróbel-Bania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie
Skrócony opis:

Zapoznanie i przygotowanie studentów do interpretowania i rozumienia wiedzy z zakresu specyfiki opieki nad noworodkiem zdrowym i w wybranych stanach patologicznych.

Praktyczne przygotowanie studentów do wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, diagnostycznych, terapeutycznych i profilaktycznych w stosunku do noworodka, wynikających z funkcji zawodowej położnej w oparciu o wytyczne rekomendacji, standardów i procedur.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów, zajęć praktycznych, samokształcenia i praktyki zawodowej.

Wykłady mają za zadanie zapoznanie studenta z zasadami i procedurami stosowanymi w opiece nad noworodkiem w oparciu o proces pielęgnowania.

Zajęcia praktyczne mają za zadanie przygotowanie studenta do kształtowania umiejętności niezbędnych w procesie pielęgnowania noworodka w zależności od jego dojrzałości i w różnym stanie klinicznym.

Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1.Świetliński J., Neonatologia i opieka nad noworodkiem, Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2016, wyd.1 ,Tom 1

2. Świetliński J., Neonatologia i opieka nad noworodkiem,

Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2017, wyd.1, Tom 2

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem Dz. U. z 2016 r. poz. 1132

4. Salamończyk M., Łozińska-Czerniak A., Dmoch-Gajzlerska E., Neonatologia. Praktyczne umiejętności w opiece nad noworodkiem., Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2014, wyd.1,

5. Rozalska-Walaszek I., Lesiuk W., Aftyka A., Lesiuk L. Opieka pielęgniarska nad wcześniakiem leczonym na oddziale intensywnej terapii noworodka. Problemy pielęgniarstwa 2012; 20 (3):409-415

6. Królak-Olejnik B., Neonatologia, UM Wrocław , Wrocław 2016, wyd.1

7. Szczapa J.(red.): Neonatologia, PZWL Warszawa 2000

8. Borkowski W.: Opieka pielęgniarska nad noworodkiem. Wyd. Medycyna Praktyczna. Kraków 2007

9. Kordek A.: Stany nagłe. Neonatologia. Medical Tribune 2019

Literatura uzupełniająca:

1. Zahradniczek K. (red.) Pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004

2.Górajek-Jóźwik J. Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2007

3.Kędziora-Kornatowska K, Muszalik M, Wrońska I. Repetytorium z pielęgniarstwa. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

4. Rabiej M. Mazurkiewicz B.: Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.

5. Lumsden H., Holmes D.: Noworodek i jego rodzina. Praktyka położnicza. Red. wyd. polskiego G. Iwanowicz-Palus. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 80 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kurylak
Prowadzący grup: Katarzyna Dylewska, Gabriela Mioduszewska, Małgorzata Sidor, Agnieszka Wróbel-Bania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie
Skrócony opis:

Zapoznanie i przygotowanie studentów do interpretowania i rozumienia wiedzy z zakresu specyfiki opieki nad noworodkiem zdrowym i w wybranych stanach patologicznych.

Praktyczne przygotowanie studentów do wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, diagnostycznych, terapeutycznych i profilaktycznych w stosunku do noworodka, wynikających z funkcji zawodowej położnej w oparciu o wytyczne rekomendacji, standardów i procedur.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów, zajęć praktycznych, samokształcenia i praktyki zawodowej.

Wykłady mają za zadanie zapoznanie studenta z zasadami i procedurami stosowanymi w opiece nad noworodkiem w oparciu o proces pielęgnowania.

Zajęcia praktyczne mają za zadanie przygotowanie studenta do kształtowania umiejętności niezbędnych w procesie pielęgnowania noworodka w zależności od jego dojrzałości i w różnym stanie klinicznym.

Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1.Świetliński J., Neonatologia i opieka nad noworodkiem, Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2016, wyd.1 ,Tom 1

2. Świetliński J., Neonatologia i opieka nad noworodkiem,

Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2017, wyd.1, Tom 2

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem Dz. U. z 2016 r. poz. 1132

4. Salamończyk M., Łozińska-Czerniak A., Dmoch-Gajzlerska E., Neonatologia. Praktyczne umiejętności w opiece nad noworodkiem., Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2014, wyd.1,

5. Rozalska-Walaszek I., Lesiuk W., Aftyka A., Lesiuk L. Opieka pielęgniarska nad wcześniakiem leczonym na oddziale intensywnej terapii noworodka. Problemy pielęgniarstwa 2012; 20 (3):409-415

6. Królak-Olejnik B., Neonatologia, UM Wrocław , Wrocław 2016, wyd.1

7. Szczapa J.(red.): Neonatologia, PZWL Warszawa 2000

8. Borkowski W.: Opieka pielęgniarska nad noworodkiem. Wyd. Medycyna Praktyczna. Kraków 2007

9. Kordek A.: Stany nagłe. Neonatologia. Medical Tribune 2019

Literatura uzupełniająca:

1. Zahradniczek K. (red.) Pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004

2.Górajek-Jóźwik J. Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2007

3.Kędziora-Kornatowska K, Muszalik M, Wrońska I. Repetytorium z pielęgniarstwa. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

4. Rabiej M. Mazurkiewicz B.: Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.

5. Lumsden H., Holmes D.: Noworodek i jego rodzina. Praktyka położnicza. Red. wyd. polskiego G. Iwanowicz-Palus. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)