Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Nauki w zakresie opieki specjalistycznej:Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-PO3-S-2-S1
Kod Erasmus / ISCED: 12.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0913) Pielęgniarstwo i opieka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauki w zakresie opieki specjalistycznej:Seminarium dyplomowe
Jednostka: Katedra Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien znać zagadnienia z przedmiotu metodologia badań naukowych w położnictwie, EBN, filozofii i etyki zawodu położnej.

Całkowity nakład pracy studenta:

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w seminarium: 30 h

- udział w konsultacjach: 30 h


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Definiuje przedmiot, cel, obszar badań oraz paradygmaty pielęgniarstwa (C.W24.)

W2: Charakteryzuje etapy postępowania badawczego (C.W25.).

W3: Zna zasady formułowania celu badań, problemów i hipotez badawczych (C.W26.).

W4: Opisuje metody i techniki badań ( C.W27.).

W5: Określa zasady interpretowania danych empirycznych i wnioskowania (C.W28.).

W6. Konstruuje projekt badawczy w ramach badań jakościowych (C.W29.).

W7: Zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej(C.W30.).

W8: Określa istotę etyki w badaniach naukowych (C.W31.).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Planuje i wykonuje proste badania naukowe, konstruuje narzędzia badawcze (C.U27).

U2: Korzysta z baz danych, w tym internetowych i wyszukuje potrzebne informacje do badań naukowych (C.U28).

U3: Uczestniczy w realizacji projektu badawczego oraz opracowuje i realizuje własny projekt badawczy w ramach badań o charakterze jakościowym (C.U29).

U4: Postępuje zgodnie z zasadami etyki badań naukowych i ochrony własności intelektualnej(C.U30).

U5: Opracowuje własny projekt badawczy w ramach badań jakościowych (C.U31).

U6: Dobiera odpowiedni test statystyczny do badań w położnictwie, oraz przeprowadza podstawowe analizy i interpretuje ich wyniki (C.U32).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece oraz okazuje zrozumienie dla różnic światopoglądowych i kulturowych (D.K1.)

K2: Systematycznie aktualizuje wiedzę zawodową i kształtuje swoje umiejętności dążąc do profesjonalizmu (D.K2.)

K3: Przestrzega wartości i powinności i moralnych w opiece nad ciężarną, rodzącą, położnicą i jej dzieckiem oraz kobietą zagrożoną chorobą i chorą ginekologicznie (D.K3.)

K4: Przestrzega praw pacjenta (D.K5.)

K5: Zachowuje tajemnicę zawodową (D.K7)

K6: Współdziała w zespole interdyscyplinarnym w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej (D.K8.)


Metody dydaktyczne:

Metoda obserwacji

Studium przypadku

Wykład problemowy

Projektowanie i analiza badań naukowych

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji
- projektu
- seminaryjna
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Seminarium ma na celu przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Seminaria mają na celu przygotowanie studenta i przeprowadzenie przez etapy badania naukowego w położnictwie. Ponadto zapoznanie studentów ze źródłami informacji naukowej oraz czasopismami naukowymi położniczymi i pielęgniarskimi, które są potrzebne do realizacji pracy. Niezbędna wiedza posłuży do napisania pracy dyplomowej oraz opublikowania badań w czasopismach naukowych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1. Lenartowicz H., Kózka M.: Metodologia badań naukowych w pielęgniarstwie. Wyd. PZWL, Warszawa 2010

2. Łobocki M.: Metody i techniki badań pedagogicznych. Oficyna Wydawnicza ”Impuls”, Kraków 2007

Literatura uzupełniająca

3. Stodolak A.: Metodologia badań w pielęgniarstwie. Skrypt dla studentów II stopnia kierunku pielęgniarstwo. Wyd. Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy, Legnica 2011.

4. Poznańska S.: Przewodnik etyczny w pielęgniarskich badaniach naukowych. Wyd. OVO, Warszawa 1998

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

6. Najnowsze artykuły naukowe z polskiej i zagranicznej medycznej bazy naukowej związane z aktualnie realizowanymi tematami (nauczyciel przekazuje na platformę Microsoft Teams).

Metody i kryteria oceniania:

Raport z opracowanego materiału- W1-W8 , U1-U6

Przedłużona obserwacja: K1-K6.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Kaźmierczak, Estera Mieczkowska
Prowadzący grup: Marzena Kaźmierczak, Estera Mieczkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Skrócony opis:

Seminarium ma na celu przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Seminaria mają za zadanie przygotować studenta i przeprowadzić przez etapy badania naukowego w położnictwie (m. in. powstanie koncepcji pracy, dobór próby badanej, organizacja i teren badania, utworzenie i wykorzystanie narzędzi badawczych, postawienie celu głównego i celów szczegółowych pracy, postawienie hipotez). Ponadto zapoznać studentów ze źródłami informacji naukowej oraz czasopismami naukowymi położniczymi i pielęgniarskimi, które są potrzebne do realizacji pracy. Niezbędna wiedza posłuży do napisania pracy licencjackiej oraz opublikowania badań w czasopismach naukowych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1. Lenartowicz H., Kózka M.: Metodologia badań naukowych w pielęgniarstwie. Wyd. PZWL, Warszawa 2010

2. Łobocki M.: Metody i techniki badań pedagogicznych. Oficyna Wydawnicza ”Impuls”, Kraków 2007

Literatura uzupełniająca

3. Stodolak A.: Metodologia badań w pielęgniarstwie. Skrypt dla studentów II stopnia kierunku pielęgniarstwo. Wyd. Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy, Legnica 2011.

4. Poznańska S.: Przewodnik etyczny w pielęgniarskich badaniach naukowych. Wyd. OVO, Warszawa 1998

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

6. Najnowsze artykuły naukowe z polskiej i zagranicznej medycznej bazy naukowej związane z aktualnie realizowanymi tematami (nauczyciel przekazuje na platformę Microsoft Teams).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Dombrowska-Pali, Grażyna Gebuza, Marzena Kaźmierczak, Estera Mieczkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Gebuza, Małgorzata Gierszewska, Marzena Kaźmierczak, Estera Mieczkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maja Bandura-Sroka, Alicja Gdaniec, Estera Mieczkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)