Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anatomia prawidłowa z elementami anatomii klinicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-R1-ANAT-N1L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne
Nazwa przedmiotu: Anatomia prawidłowa z elementami anatomii klinicznej
Jednostka: Katedra Anatomii Prawidłowej
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.cm.umk.pl/wydzialy/wydzial-lekarski/jednostki-wydzialowe/katedra-i-zaklad-anatomii-prawidlowej.html
Punkty ECTS i inne: 4.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przed rozpoczęciem nauki Student powinien posiadać wiedzę i umiejętności wynikające z nauczania przedmiotu biologia na poziomie podstawowym w zakresie szkoły średniej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1) Udział w zajęciach dydaktycznych (godziny kontaktowe, aktywność) – 45

2) Czas pracy własnej studenta (przygotowanie do zajęć, studiowanie wskazanego piśmiennictwa, przygotowanie do ćwiczeń, kolokwium, zaliczeń , egzaminu, itp.) – 45

Łączny nakład pracy studenta: 90

3) Punkty ECTS za przedmiot: 3

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: objaśnia podstawy fizyczne funkcjonowania układu nerwowego, oddechowego, krążeniowego i narządu ruchu K_W06 (M1_W01)

W2: opisuje ogólną budowę i funkcje organizmu człowieka K_W14 (M1_W02)

W3: charakteryzuje struktury organizmu ludzkiego: komórek, tkanek, narządów, układów K_W15 (M1_W02)

W4: objaśnia homeostazę organizmu człowieka, regulację gospodarki wodno – elektrolitowej i kwasowo – zasadowej K_W16 (M1_W02)

W5: opisuje biologiczne podstawy integralności organizmu człowieka K_W18 (M1_W03)

W6: omawia zagadnienia z zakresu tanatologii oraz zasady postępowania po śmierci chorego K_W35 (M1_W03)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: określa topografię narządów i układów K_U13 (M1_U05)

U2: umiejętnie interpretuje rolę poszczególnych narządów i układów w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka K_U14 (M1_U05)

U3: przestrzega zasad bezpieczeństwa związanych z materiałami biologicznie skażonymi K_U19 (M1_U07)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: przestrzega zasad kultury K_K03 (M1_K03)

K2: planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań K_K05 (M1_K04)

K3: wykazuje zdolności organizowania pracy K_K21 (M1_K07)

K4: korzysta z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych K_K24 (M1_K01)

Metody dydaktyczne:

systemowe nauczanie anatomii z wykorzystaniem preparatów formalinowanych, modeli anatomicznych, filmów preparacyjnych, plansz i slajdów anatomicznych oraz prezentacji multimedialnych.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem nauczania anatomii jest opanowanie podstawowych wiadomości o budowie i topografii narządów, naczyń i nerwów oraz ich wzajemnym powiązaniu co stanowi podstawę do dalszej nauki innych przedmiotów ogólnych oraz przedmiotów klinicznych. Przedmiot Anatomia jest podzielony na dziesięć działów (układów): układ narządu ruchu, układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy, układ moczowy i płciowy, układ nerwowy ośrodkowy, układ nerwowy obwodowy i autonomiczny, drogi nerwowe, narządy zmysłów, anatomia topograficzna.

Pełny opis:

Wykłady:

1) Podział układu nerwowego. Ośrodkowy układ nerwowy.

2) Budowa nerwu rdzeniowego. Splot somatyczne

3) Nerwy czaszkowe.

4) Autonomiczny układ nerwowy. Narządy zmysłów.

5) Drogi nerwowe.

6) Ważniejsze elementy topograficzne.

Ćwiczenia:

1) Przestrzeń zaotrzewnowa. Podział układu moczowego. Nerka, moczowód, pęcherz moczowy, cewka moczowa męska i żeńska.

2) Budowa i topografia narządów płciowych żeńskich. Budowa sutka. Budowa i topografia narządów płciowych męskich.

3) Colloquium IV – układ moczowy i płciowy.

Anatomia położnicza miednicy i krocza. Kości i więzadła miednicy. Płaszczyzny i wymiary miednicy. Pomiar i interpretacja cesarski zewnętrznych miednicy. Przepona miednicy, przepona moczowo-płciowa, kanał miednicy. Naczynia i nerwy krocza. Kanał rodny. Anatomiczne aspekty porodu naturalnego i cięcia cesarskiego.

4) Podział ontogenetyczny, topograficzny i kliniczny mózgowia. Płaszcz mózgu. Lokalizacja ośrodków w korze. Budowa kory mózgu. Jądra podkorowe kresomózgowia. Istota biała półkul. Węchomózgowie i układ limbiczny. Komora boczna. Międzymózgowie. Komora III.

5) Śródmózgowie. Wodociąg mózgu. Tyłomózgowie wtórne. Rdzeniomózgowie. Rdzeń kręgowy. Lokalizacja jąder nerwów czaszkowych w pniu mózgu. Komora IV. Twór siatkowaty tyłomózgowia. Opony mózgowia. Przestrzeń podpajęczynówkowa. Koło tętnicze mózgu. Krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego.

6) Colloquium V – układ nerwowy ośrodkowy

Nerwy węchowe, nerw okoruchowy, nerw bloczkowy, nerw trójdzielny, nerw odwodzący: jądra nerwów czaszkowych i ich lokalizacja w pniu mózgu, miejsca wyjścia z mózgowia, miejsce przejścia przez podstawę czaszki, zakres unerwienia.

7) Nerw twarzowy i nerw pośredni. Nerw językowo-gardłowy. Nerw błędny, nerw dodatkowy, nerw podjęzykowy: jądra nerwów czaszkowych i ich lokalizacja w pniu mózgu, miejsca wyjścia z mózgowia, miejsce przejścia przez podstawę czaszki, zakres unerwienia. Nerwy rdzeniowe. Budowa nerwu rdzeniowego. Splot szyjny.

8) Splot ramienny. Nerwy międzyżebrowe. Splot lędźwiowo-krzyżowy (zakres unerwienia, objawy uszkodzenia nerwów).

9) Colloquium VI – układ nerwowy obwodowy (45min.)

10) Ośrodki nerwowe. Rodzaje dróg nerwowych (rzutowe, spoidłowe i kojarzeniowe). Droga ruchowa piramidowa i pozapiramidowa. Układ pozapiramidowy. Objawy uszkodzenia dróg eferentnych. Drogi rdzeniowo-móżdżkowe. Droga przedsionkowa.

11) Droga czucia powierzchownego i głębokiego. Droga węchowa, wzrokowa, smakowa, słuchowa i równowagi . Objawy uszkodzenia dróg zmysłowych. Połowiczne uszkodzenie rdzenia kręgowego. Poprzeczne przerwanie ciągłości rdzenia kręgowego.

12) Colloquium VII – drogi nerwowe. Podział i ogólna budowa układu autonomicznego, splot sercowy, trzewny i podbrzuszny dolny. Podział układu dokrewnego. Oś podwzgórzowo–przysadkowa. Podwzgórze, przysadka mózgowa, tarczyca, przytarczyce, grasica, trzustka, jądro, jajniki, łożysko. Narząd wzroku. Gałka oczna, narządy dodatkowe oka. Aparat łzowy. Odruchy źrenicy na światło i akomodację. Nerw wzrokowy. Nerwy gałkoruchowe (III, IV, VI).

13) Ucho zewnętrzne, ucho środkowe, ucho wewnętrzne. Nerw przedsionkowo-ślimakowy. Droga dźwięku. (45min.)

14) Colloquium VIII – narządy zmysłów. Zaliczenie semestru (45min.)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) Aleksandrowicz R., Ciszek B., Krasucki K. – Anatomia człowieka (Repetytorium), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014, wyd. I

2) Krechowiecki A. Czerwieński F. – Zarys Anatomii Człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, wyd. VIII

3) Netter F. – Atlas Anatomii Człowieka – Polskie Mianownictwo Anatomiczne; wyd. Urban&Partner, Wrocław 2011, wyd. I

4) Gilroy A.M., MacPherson B.R., Ross L.M. – Atlas Anatomii. wyd. MedPharm, Wrocław 2010 , wyd. I

Literatura uzupełniająca:

1) Bochenek A. Reicher M. – Anatomia Człowieka (t. 1–5), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000

2) Gołąb B. – Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004, wyd. V

3) Gołąb B. – Anatomia czynnościowa obwodowego układu nerwowego, wyd. Czelej, Lublin 1998, wyd. I

4) Schumacher G.H. Anatomia topograficzna człowieka, wyd. Volumed, Wrocław 1994, wyd. I

5) Schunke M. Schulte E. Schumacher U. Voll M. Wesker K. – PROMETEUSZ Atlas anatomii człowieka Tom 1-3 (komplet), Wyd. MedPharm, Wrocław 2009, wyd. 1

6) Sobotta J. – Atlas anatomii człowieka t. 1-2; Urban&Partner, Wrocław 2006, wyd. III

7) Wim Jorritsma – Anatomia na żywym człowieku; Urban&Partner, Wrocław 2004, wyd. I

8) Yokochi Ch., Rohen J. W., Weinreb E. L. – Fotograficzny atlas anatomii człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004, wyd. I

Metody i kryteria oceniania:

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wykładów i uzyskanie pozytywnych ocen z 10 kolokwiów cząstkowych.

Forma i warunki zaliczenia ćwiczeń:

Student powinien być przygotowany na każde ćwiczenie w oparciu o program ćwiczeń wywieszony na Tablicy Ogłoszeń Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej. Warunkiem zaliczenia ćwiczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z bieżącego materiału.

Forma i warunki zaliczenia kolokwium:

Terminy kolokwiów są podawane na 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru na Tablicy Ogłoszeń Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej. Kolokwium odbywa się w formie teoretycznej:

1) Warunkiem przystąpienia do kolokwium jest zaliczenie ćwiczeń na ocenę pozytywną.

2) Kolokwium ma formę pisemną (test) bądź ustną, a warunkiem jej zaliczenia jest minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

3) Kolokwium poprawkowe I odbywa się u asystenta prowadzącego ćwiczenia, a kolokwium poprawkowe II u Kierownika Katedry.

4) Podczas kolokwium zabrania się korzystania z jakichkolwiek pomocy naukowych oraz urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się z innymi osobami na odległość (np. telefon komórkowy). Zachowanie Studenta uzasadniające posiadanie pomocy lub urządzeń o których mowa powyżej, albo stwierdzenie takich urządzeń będzie skutkowało automatycznym uzyskaniem oceny niedostatecznej z kolokwium.

5) Zaistnienie okoliczności, o których mowa w pkt. 4 może skutkować skierowaniem sprawy do Komisji Dyscyplinarnej dla studentów.

6) Materiały zaliczeniowe tj. karta odpowiedzi i egzemplarz testu są własnością Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej, toteż zabrania się zabierania ich przez Studentów.

Forma egzaminu z przedmiotu Anatomia:

Egzamin z Anatomii jest egzaminem teoretycznym i odbywa się w sesji letniej:

1) Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich kolokwiów na ocenę pozytywną.

2) Egzamin odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru (60 pytań); warunkiem zaliczenia testu jest minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

3) Niezgłoszenie się studenta na egzamin podlega przepisom Regulaminu Studiów (pkt. VIII, § 32).

4) Podczas egzaminu zabrania się korzystania z jakichkolwiek pomocy naukowych oraz urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się z innymi osobami na odległość (np. telefon komórkowy). Zachowanie Studenta uzasadniające posiadanie pomocy lub urządzeń o których mowa powyżej, albo stwierdzenie takich urządzeń będzie skutkowało automatycznym uzyskaniem oceny niedostatecznej z egzaminu.

5) Zaistnienie okoliczności, o których mowa w pkt. 4 może skutkować skierowaniem sprawy do Komisji Dyscyplinarnej dla studentów.

6) Materiały egzaminacyjne tj. karta odpowiedzi i egzemplarz testu są własnością Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej, toteż zabrania się zabierania ich przez Studentów.

7) Egzamin poprawkowy jest wyznaczany w sesji poprawkowej w terminie ustalonym przez Kierownika Katedry i podawany

do wiadomości z miesięcznym wyprzedzeniem na Tablicy Ogłoszeń.

8) Egzaminy przedterminowe (zerowe) odbywają się po uprzednim uzgodnieniu terminu i formy z Kierownikiem Katedry. Do egzaminu mogą przystąpić osoby ze średnią ocen kolokwialnych 4,5.

Praktyki zawodowe:

W ramach przedmiotu Anatomia nie są przewidziane praktyki zawodowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szpinda
Prowadzący grup: Mariusz Baumgart, Marcin Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szpinda
Prowadzący grup: Mariusz Baumgart, Marcin Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.