Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anatomia prawidłowa z elementami anatomii klinicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-R1-ANAT-N1Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne
Nazwa przedmiotu: Anatomia prawidłowa z elementami anatomii klinicznej
Jednostka: Katedra Anatomii Prawidłowej
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.cm.umk.pl/wydzialy/wydzial-lekarski/jednostki-wydzialowe/katedra-i-zaklad-anatomii-prawidlowej.html
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przed rozpoczęciem nauki Student powinien posiadać wiedzę i umiejętności wynikające z nauczania przedmiotu biologia na poziomie podstawowym w zakresie szkoły średniej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1) Udział w zajęciach dydaktycznych (godziny kontaktowe, aktywność) – 45

2) Czas pracy własnej studenta (przygotowanie do zajęć, studiowanie wskazanego piśmiennictwa, przygotowanie do ćwiczeń, kolokwium, zaliczeń , egzaminu, itp.) – 45

Łączny nakład pracy studenta: 90

3) Punkty ECTS za przedmiot: 3

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: objaśnia podstawy fizyczne funkcjonowania układu nerwowego, oddechowego, krążeniowego i narządu ruchu K_W06 (M1_W01)

W2: opisuje ogólną budowę i funkcje organizmu człowieka K_W14 (M1_W02)

W3: charakteryzuje struktury organizmu ludzkiego: komórek, tkanek, narządów, układów K_W15 (M1_W02)

W4: objaśnia homeostazę organizmu człowieka, regulację gospodarki wodno – elektrolitowej i kwasowo – zasadowej K_W16 (M1_W02)

W5: opisuje biologiczne podstawy integralności organizmu człowieka K_W18 (M1_W03)

W6: omawia zagadnienia z zakresu tanatologii oraz zasady postępowania po śmierci chorego K_W35 (M1_W03)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: określa topografię narządów i układów K_U13 (M1_U05)

U2: umiejętnie interpretuje rolę poszczególnych narządów i układów w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka K_U14 (M1_U05)

U3: przestrzega zasad bezpieczeństwa związanych z materiałami biologicznie skażonymi K_U19 (M1_U07)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: przestrzega zasad kultury K_K03 (M1_K03)

K2: planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań K_K05 (M1_K04)

K3: wykazuje zdolności organizowania pracy K_K21 (M1_K07)

K4: korzysta z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych K_K24 (M1_K01)

Metody dydaktyczne:

systemowe nauczanie anatomii z wykorzystaniem preparatów formalinowanych, modeli anatomicznych, filmów preparacyjnych, plansz i slajdów anatomicznych oraz prezentacji multimedialnych.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem nauczania anatomii jest opanowanie podstawowych wiadomości o budowie i topografii narządów, naczyń i nerwów oraz ich wzajemnym powiązaniu co stanowi podstawę do dalszej nauki innych przedmiotów ogólnych oraz przedmiotów klinicznych. Przedmiot Anatomia jest podzielony na dziesięć działów (układów): układ narządu ruchu, układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy, układ moczowy i płciowy, układ nerwowy ośrodkowy, układ nerwowy obwodowy i autonomiczny, drogi nerwowe, narządy zmysłów, anatomia topograficzna.

Pełny opis:

Wykłady:

1) Zasady opisu anatomicznego ciała ludzkiego. Połączenia kości.

2) Układ mięśniowy. Działanie mięśni na stawy.

3) Krążenie osobnicze i płodowe. Układ limfatyczny.

4) Drogi oddechowe górne i dolne. Opłucna.

5) Podział układu pokarmowego. Wielkie gruczoły jamy brzusznej. Otrzewna.

6) Układ moczowo-płciowy. Zapłodnienie i rozwój zarodka ludzkiego.

Ćwiczenia:

1) Osie i płaszczyzny ciała. Podział układu kostnego. Budowa i rodzaje kości. Rodzaje połączeń kości. Podział stawów. Czaszka: kości twarzoczaszki i mózgoczaszki, doły czaszki, połączenia kości czaszki. Odrębności budowy czaszki noworodka.

2) Kręgosłup: budowa poszczególnych kręgów, kręgosłup jako całość. Budowa klatki piersiowej: żebra, mostek. Połączenia kręgosłupa i klatki piersiowej.

3) Kości kończyny górnej i ich połączenia. Kości kończyny dolnej i ich połączenia.

4) Podział układ mięśniowego. Mięśnie głowy i szyi. Mięśnie klatki piersiowej, grzbietu i brzucha. Przepukliny wewnętrzne i zewnętrzne, wrodzone i nabyte. Kanał pachwinowy - topografia, pierścień pachwinowy powierzchowny i głęboki. Przepuklina pachwinowa prosta i skośna. Mięśnie kończyny górnej.

5) Mięśnie kończyny dolnej. Elementy topograficzne: jama pachowa, dół pachowy, dół łokciowy, kanał pachwinowy, dół podkolanowy.

6) Colloquium I – układ narządu ruchu (45min.)

7) Budowa i położenie serca. Unaczynienie serca. Układ przewodzący serca. Osierdzie. Jamy serca. Skeletotopia zastawek serca i miejsca ich osłuchiwania. Tony serca, osłuchiwanie serca na osobniku żywym. Krążenie płodowe.

8) Układ tętniczy.

9) Układ żylny. Układ chłonny.

10) Colloquium II – układ krążenia. (45min.)

11) Podział układu oddechowego. Nos zewnętrzny, jama nosowa, gardło, krtań, tchawica, oskrzela, płuca, opłucna. Osłuchiwanie płuc. Mechanika oddychania. Zabiegi udrażniające drogi oddechowe (konikotomia, tracheotomia, intubacja).

12) Podział układu pokarmowego. Jama ustna. Przełyk. Żołądek. Jelito cienkie.

13) Jelito grube. Wyrostek robaczkowy - odmiany położenia, budowa ogólna, punkty Lanza i McBurneya. Zapalenie wyrostka robaczkowego. Objaw Blumberga i objaw Rovsinga. Wątroba: budowa, unaczynienie, unerwienie, dostępność w badaniu klinicznym - obmacywanie i opukiwanie - granice wątroby. Żyła wrotna. Połączenia wrotno-układowe. Drogi żółciowe. Pęcherzyk żółciowy - budowa, położenie, unaczynienie i unerwienie. Kamica żółciowa, objaw Chełmońskiego. Trzustka. Otrzewna.

14) Colloquium III – układ oddechowy i pokarmowy (45min.)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) Aleksandrowicz R., Ciszek B., Krasucki K. – Anatomia człowieka (Repetytorium), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014, wyd. I

2) Krechowiecki A. Czerwieński F. – Zarys Anatomii Człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, wyd. VIII

3) Netter F. – Atlas Anatomii Człowieka – Polskie Mianownictwo Anatomiczne; wyd. Urban&Partner, Wrocław 2011, wyd. I

4) Gilroy A.M., MacPherson B.R., Ross L.M. – Atlas Anatomii. wyd. MedPharm, Wrocław 2010 , wyd. I

Literatura uzupełniająca:

1) Bochenek A. Reicher M. – Anatomia Człowieka (t. 1–5), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000

2) Gołąb B. – Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004, wyd. V

3) Gołąb B. – Anatomia czynnościowa obwodowego układu nerwowego, wyd. Czelej, Lublin 1998, wyd. I

4) Schumacher G.H. Anatomia topograficzna człowieka, wyd. Volumed, Wrocław 1994, wyd. I

5) Schunke M. Schulte E. Schumacher U. Voll M. Wesker K. – PROMETEUSZ Atlas anatomii człowieka Tom 1-3 (komplet), Wyd. MedPharm, Wrocław 2009, wyd. 1

6) Sobotta J. – Atlas anatomii człowieka t. 1-2; Urban&Partner, Wrocław 2006, wyd. III

7) Wim Jorritsma – Anatomia na żywym człowieku; Urban&Partner, Wrocław 2004, wyd. I

8) Yokochi Ch., Rohen J. W., Weinreb E. L. – Fotograficzny atlas anatomii człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004, wyd. I

Metody i kryteria oceniania:

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wykładów i uzyskanie pozytywnych ocen z 8 (3/5) kolokwiów cząstkowych.

Forma i warunki zaliczenia ćwiczeń:

Student powinien być przygotowany na każde ćwiczenie w oparciu o program ćwiczeń wywieszony na tablicy ogłoszeń Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej. Warunkiem zaliczenia ćwiczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z bieżącego materiału.

Forma i warunki zaliczenia kolokwium:

Terminy kolokwiów są podawane na 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru na Tablicy Ogłoszeń Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej.

Kolokwium składa się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej:

1) Warunkiem przystąpienia do kolokwium jest zaliczenie ćwiczeń na ocenę pozytywną.

2) Warunkiem zdania kolokwium są oceny pozytywne z obu części.

3) Niezaliczenie części praktycznej jest równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej z kolokwium.

4) Warunkiem zaliczenia części praktycznej („szpilki”) jest minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

5) Część teoretyczna ma formę pisemną (test) bądź ustną, a warunkiem jej zaliczenia jest minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

6) Kolokwium poprawkowe I odbywa się u asystenta prowadzącego ćwiczenia, a kolokwium poprawkowe II u Kierownika Katedry.

7) Podczas kolokwium zabrania się korzystania z jakichkolwiek pomocy naukowych oraz urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się z innymi osobami na odległość (np. telefon komórkowy). Zachowanie Studenta uzasadniające posiadanie pomocy lub urządzeń o których mowa powyżej, albo stwierdzenie takich urządzeń będzie skutkowało automatycznym uzyskaniem oceny niedostatecznej z obu części kolokwium.

8) Zaistnienie okoliczności, o których mowa w pkt. 7 może skutkować skierowaniem sprawy do Komisji Dyscyplinarnej dla studentów.

9) Materiały zaliczeniowe tj. karta odpowiedzi i egzemplarz testu są własnością Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej, toteż zabrania się zabierania ich przez Studentów.

Forma egzaminu z przedmiotu:

Egzamin z Anatomii prawidłowej z elementami anatomii klinicznej odbywa się w sesji letniej i składa się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej:

1) Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich kolokwiów na ocenę pozytywną.

2) Zaliczenie części praktycznej egzaminu (30 „szpilek”) warunkuje przystąpienia do części teoretycznej; podstawą zaliczenia części praktycznej jest minimum 60% (tj. 18 „szpilek”) poprawnych odpowiedzi.

3) Część teoretyczna egzaminu odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru (60 pytań); warunkiem zaliczenia testu jest minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

4) Warunkiem zdania egzaminu są dwie oceny pozytywne uzyskane z części praktycznej i teoretycznej.

5) Niezaliczenie części praktycznej jest równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej z egzaminu.

6) Niezgłoszenie się studenta na egzamin podlega przepisom Regulaminu Studiów (pkt. VIII, § 32).

7) Podczas egzaminu zabrania się korzystania z jakichkolwiek pomocy naukowych oraz urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się z innymi osobami na odległość (np. telefon komórkowy). Zachowanie Studenta uzasadniające posiadanie pomocy lub urządzeń o których mowa powyżej, albo stwierdzenie takich urządzeń będzie skutkowało automatycznym uzyskaniem oceny niedostatecznej z obu części egzaminu.

8) Zaistnienie okoliczności, o których mowa w pkt. 7 może skutkować skierowaniem sprawy do Komisji Dyscyplinarnej dla studentów.

9) Materiały egzaminacyjne tj. karta odpowiedzi i egzemplarz testu są własnością Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej, toteż zabrania się zabierania ich przez Studentów.

10) Egzamin poprawkowy jest wyznaczany w sesji poprawkowej w terminie ustalonym przez Kierownika Katedry i podawany do wiadomości z miesięcznym wyprzedzeniem na Tablicy Ogłoszeń.

11) Studenci, którzy w I terminie zaliczyli część praktyczną, w II terminie zdają tylko część teoretyczną.

12) Egzaminy przedterminowe (zerowe) odbywają się po uprzednim uzgodnieniu terminu i formy z Kierownikiem Katedry. Do egzaminu mogą przystąpić osoby ze średnią ocen kolokwialnych 4,5.

Praktyki zawodowe:

W ramach przedmiotu Anatomia nie są przewidziane praktyki zawodowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szpinda
Prowadzący grup: Mariusz Baumgart, Maciej Biernacki, Marcin Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szpinda
Prowadzący grup: Mariusz Baumgart, Marcin Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.