Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia z elementami chemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-R1-BzECh-N1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne
Nazwa przedmiotu: Biochemia z elementami chemii
Jednostka: Katedra Biochemii Klinicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach przedmiotów: biologia ogólna, biologia komórki, podstawy chemii organicznej;

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach (z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość): 10 godzin

- udział w ćwiczeniach (laboratoria): 10 godzin

- konsultacje: 2 godziny

- przeprowadzenie kolokwiów: 2 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi

24 godzin, co odpowiada 1,2 punktów ECTS.


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach (z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość): 10 godzin

- udział w ćwiczeniach (laboratoria): 10 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury): 10 godzin

- przygotowanie do kolokwium: 15+2=17 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 47 godzin, co odpowiada

2 punktom ECTS.


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 10 godzin

- udział w wykładach (z uwzględnianiem metodologii badań naukowych, wyników badań): 10 godzin

- udział w ćwiczeniach (z uwzględnianiem metodologii badań naukowych, wyników badań): 10 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń objętych aktywnością naukową: 20 godzin

- przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów badawczo

– naukowych dla danego przedmiotu: 5 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 35 godzin, co odpowiada

1,5 punktów ECTS

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do kolokwium 15 + 2= 17 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem się do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 17 godziny, co odpowiada 0,9 punktów ECTS

5. Bilans nakładu pracy w zakresie zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: - udział w wykładach: 10 godzin, co odpowiada 0,5 punktom ECTS

6. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach (laboratoriach): 10 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi

10 godzin, co odpowiada 0,5 punktów ECTS


7. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczy.


Efekty uczenia się - wiedza:

W01: Zna i rozumie budowę organizmu pod względem biochemicznym i podstawowe przemiany w nim zachodzące w stanie zdrowia i choroby; (A.W30)

W02: Zna budowę i mechanizmy syntezy oraz funkcje białek, lipidów i polisacharydów oraz interakcje makrocząsteczek w strukturach komórkowych i pozakomórkowych; (A.W31);Efekty uczenia się - umiejętności:

U01: Potrafi stosować zasady ochrony radiologicznej; (A.U10)

U02: Potrafi przewidywać kierunek procesów biochemicznych w zależności od stanu energetycznego komórek; (A.U11)

U03: Potrafi podnosić swoje kwalifikacje i przekazywać wiedzę innym; (B.U12)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: Gotów jest do dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych (K.S5);Metody dydaktyczne:

Wykłady:

• wykład informacyjny z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

• dyskusja dydaktyczna z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

Ćwiczenia:

• omówienie zakresu materiału obejmującego tematykę ćwiczeń połączone z dyskusją dydaktyczną.

• przeprowadzenie reakcji chemicznych z obserwacją, dyskusją otrzymanych wyników i wnioskowaniem.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Podstawową dla nauk biomedycznych jest znajomość zjawisk zachodzących w żywym organizmie. Zadaniem biochemii jest wyjaśnianie mechanizmów prawidłowego funkcjonowania organizmu jak i przyczyn zmian patologicznych leżących u podłoża chorób człowieka. Biochemia powiązana jest ściśle z innymi naukami biomedycznymi (biologia molekularna, biologia komórki, fizjologia, farmakologia), zatem jej studiowanie daje studentowi możliwość zrozumienia prawidłowych procesów biologicznych zachodzących w organizmie jak i odchyleń od normy w patologii, a także możliwość śledzenia procesów naprawczych w organizmie. Poznanie biochemii ułatwia absolwentowi kierunku- ratownictwo medyczne aktywną współpracę w zespole terapeutycznym, aktywny udział w promocji zdrowia, aktywny udział w programach profilaktyki i prewencji osób zdrowych i terapii chorych.

Pełny opis:

Biochemia leży u podstaw takich nauk biomedycznych jak biologia molekularna, biologia komórki, fizjologia, farmakologia. Studiowanie biochemii umożliwia zrozumienie prawidłowych mechanizmów funkcjonowania organizmu jak i przyczyn zmian patologicznych leżących u podłoża chorób człowieka. Biochemia dla studentów uczelni medycznych integruje wiedzę z zakresu biologii molekularnej i nauk klinicznych. Daje możliwość wykorzystania wiedzy o zaburzeniach metabolizmu w przebiegu chorób.

Treści kształcenia obejmują:

-wykłady: 1. Podstawy cytobiochemii, skład chemiczny organizmu człowieka, skład pierwiastkowy (makro- i mikroelementy i ich rola biologiczna, żelazo-metabolizm i choroby z niedoboru i nadmiaru). Podstawowe procesy metaboliczne zachodzące w komórce i ich regulacja: ogólny metabolizm lipidów, węglowodanów i białek. Przykłady chorób metabolicznych. 2. Powstawanie, przemiany i rola biologiczna reaktywnych form tlenu (RFT - jako czynnik patogenny). Metabolizm, mitochondria i stres oksydacyjny, czynniki antyoksydacyjne 3. Lipoproteiny osocza: budowa, właściwości, rola biologiczna, metabolizm lipoprotein a choroba miażdżycowa. 4. Biochemia komórki nowotworowej, podstawy transformacji nowotworowej komórek, czynniki kancerogenne zawarte w pokarmach i środowisku życia człowieka. 5. Biochemia i biologia molekularna starzenia organizmu.

-ćwiczenia: 1. Kwasy nukleinowe (DNA, RNA) i białka (aminokwasy). Struktura, właściwości, funkcje biologiczne. Zadania praktyczne 2. Węglowodany i lipidy. Struktura, właściwości, funkcje biologiczne. Zadania praktyczne 3. Enzymy: kataliza enzymatyczna i jej regulacja. Enzymy jako markery chorób człowieka (przykłady enzymów markerowych: zawał mięśnia sercowego –analiza zmian aktywności enzymów). 4, 5. Biochemia witamin: a) witaminy rozpuszczalne w tłuszczach b) witaminy rozpuszczalne w wodzie. Rola biologiczna oraz skutki hipo- i hiperwitaminozy.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Biochemia: podręcznik dla studentów uczelni medycznych. E. Bańkowski, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009 i nowsze

2. Biochemia Harpera. Murray R.K. i wsp. PZWL Warszawa (nowe wydania, 2012);

3. Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L „Biochemia” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

4. Ćwiczenia z biochemii, Leokadia Kłyszejko – Stefanowicz (red), Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

Literatura uzupełniająca:

Krótkie wykłady z biochemii. Hames, Hooper i wsp. PWN Warszawa 2010;

Podstawy biochemii. Kączkowski J.Wyd. Naukowo-Techniczne Warszawa 2012;

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział w zajęciach dydaktycznych (obowiązkowa obecność na ćwiczeniach i przygotowanie merytoryczne do realizacji tematów ćwiczeniowych). Po spełnieniu tych wymogów następuje zaliczenie ćwiczeń i dopuszczenie studenta do zaliczenia końcowego obejmującego tematykę wykładów i ćwiczeń (test). Podstawą do zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z końcowego zaliczenia testowego.

Oceny ustala się według następującej skali:

92-100% - bardzo dobry

84-91% -dobry plus

76-83% - dobry

68-75% - dostateczny plus

60-67% - dostateczny

do 59% - niedostateczny

Zaliczenie końcowe: ≥ 60% (W1, W2, W3, , U1, U2)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Foksiński
Prowadzący grup: Marek Foksiński, Marek Jurgowiak, Ewelina Zarakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Foksiński
Prowadzący grup: Marek Foksiński, Marek Jurgowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.