Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-R1-Mikro-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia
Jednostka: Katedra i Zakład Mikrobiologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji opisywanego przedmiotu niezbędne jest posiadanie podstawowych wiadomości z zakresu biologii i fizjologii komórki.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta:

1. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w wykładach - 10 godz.,

- udział w ćwiczeniach – 15 godz.,

- dodatkowa możliwość konsultacji z osobami prowadzącymi zajęcia 2 godz.

2. Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną:

- przygotowanie i uzupełnienie notatek - 17 godz.,

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do kolokwiów - 6 godz.,

- przygotowanie do zajęć - 4 godz.

4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej (-ych) praktyki (praktyk) – nie dotyczy.


Łączny nakład pracy studenta = 54 godzin (2 ECTS)

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi: 10 + 15 + 2 = 27 godzin (1 ECTS)

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym wynosi: 15 + 2 + 17 + 6 + 4 = 44 godziny (1,5 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: charakteryzuje mikroflorę ciała ludzkiego i jego otoczenia - K_W19,

W2: przewiduje skutki szerzenia się zakażeń - K_W20.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: dokonuje oceny skutków oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka - K_U18,

U2: zabezpiecza materiał do badań diagnostycznych - K_U45.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: korzysta z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych - K_K24,

K2: posiada umiejętność własnego kształtowania poczucia odpowiedzialności za jakość opieki medycznej - K_K26.


Metody dydaktyczne:

Wykład: metody dydaktyczne podające - wykład informacyjny (konwencjonalny), wykład problemowy z prezentacją multimedialną

Ćwiczenia: metody dydaktyczne poszukujące – laboratoryjna, obserwacji, ćwiczeniowa metoda klasyczna problemowa, dyskusji okrągłego stołu, pokazu

Seminaria: nie dotyczy


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Zasadniczym celem nauczania przedmiotu „Mikrobiologia” jest przygotowanie studentów do nauki przedmiotów w obszarze nauk medycznych. Wiedza na temat drobnoustrojów występujących w środowisku człowieka pozwala przewidywać drogi i skutki szerzenia się zakażeń. Student posiada niezbędną wiedzę na temat prewencji zakażeń i zabezpieczenia materiału do badań mikrobiologicznych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu „Mikrobiologia” jest zapoznanie studentów z historią mikrobiologii, taksonomią, morfologią, czynnikami wirulencji drobnoustrojów oraz z warunkami ich hodowli. Wiedza na temat mikroflory fizjologicznej człowieka i występującej w jego otoczeniu, pozwala przewidywać drogi i skutki szerzenia się zakażeń. Student zdobywa wiedzę obejmującą charakterystykę wybranych wirusów, bakterii i grzybów chorobotwórczych i warunkowo chorobotwórczych dla człowieka. Omówiene są zasady profilaktyki zakażeń.

Ćwiczenia mają charakter laboratoryjny, są częściowo powiązane z zagadnieniami omawianymi na wykładach. Mają na celu zapoznanie z technikami mikroskopowania, metodami barwienia, hodowli, identyfikacji drobnoustrojów (metody biochemiczne, immunologiczne i genetyczne) oraz pobierania i zabezpieczenia materiału klinicznego do badań mikrobiologicznych.

Ćwiczenia pozwalają na wypracowanie umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Heczko P. Mikrobiologia: Podręcznik dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006

2. Heczko PB, Wróblewska M, Pietrzyk A: Mikrobiologia lekarska. PZWL, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

1. Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA: Mikrobiologia. Elsevier Urban and Partner, Wrocław, 2011

Dzierżanowska D: Postacie kliniczne zakażeń szpitalnych. –medica press, Bielsko-Biała, 2007

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium: K_W19, K_W20, K_U18, K_U45,

Praktyczne wykonanie ćwiczeń: K_W19,

Karty pracy: K_W19, K_W20, K_U45,

Aktywność: K_K24, K_K26.

Praktyki zawodowe:

Program kształcenia nie przewiduje odbycia praktyk zawodowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Gospodarek-Komkowska
Prowadzący grup: Tomasz Bogiel, Krzysztof Skowron, Iwona Skuczyńska, Natalia Wiktorczyk-Kapischke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Gospodarek-Komkowska
Prowadzący grup: Tomasz Bogiel, Anna Michalska, Patrycja Zalas-Więcek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.