Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-TZ1-FIZ-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0519) Nauki biologiczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia
Jednostka: Katedra Fizjologii Człowieka
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu terapia zajęciowa powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu (biologii w szkole średniej) z anatomii i fizjologii układu nerwowego, krążenia, oddechowego, wydzielania wewnętrznego, wydalniczego oraz fizjologii krwi.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

-udział w wykładach: 30 godzin

-udział w ćwiczeniach: 20 godzin

-konsultacje: 1 godzina

-przeprowadzenie zaliczenia: 2 godziny

-przeprowadzenie egzaminu teoretycznego: 1 godzina

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 54 godziny, co odpowiada 2 punktom ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 30 godzin

- udział w ćwiczeniach: 20 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury): 10 godzin

-napisanie sprawozdań z ćwiczeń: 2 godziny

-konsultacje: 1 godzina

-przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 10+2= 12 godzin

-przygotowanie do egzaminu i egzaminu: 5+1=6 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 81 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS


3. Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania :

- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury): 10 godzin

-konsultacje: 1 godzina

-przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 10+2=12 godzin

-przygotowanie do egzaminu i egzamin: 5+1=6 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 29 godzin, co odpowiada 1,07 punktu ECTS


4. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach: 20 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 20 godzin, co odpowiada 0,74 punktu ECTSEfekty uczenia się - wiedza:

W1: Opisuje fizjologię układu nerwowego i mechanizmy przekaźnictwa w układzie nerwowym (K_W01)

W2: Charakteryzuje mechanizm skurczu mięśni szkieletowych i mięśni gładkich. (K_W01)

W3: Objaśnia mechanizmy fizjologiczne układu krążenia, układu limfatycznego i układu oddechowego oraz wyjaśnia mechanizmy integracji krążeniowo-oddechowej (K_W01)

W4: Opisuje mechanizmy fizjologiczne odpowiedzialne za reakcję organizmu na zmienne warunki środowiska zewnętrznego (K_W01)

W5: Wyjaśnia przebieg filtracji kłębuszkowej i mechanizmów odpowiedzianych za zmianę składu moczu (K_W01)

W6: Opisuje przebieg hemostazy i wyjaśnia wpływ wybranych środków farmakologicznych na jej przebieg (K_W01)

W7: Opisuje fizjologię układu pokarmowego i objaśnia mechanizmy regulujące przyjmowanie pokarmu (K_W01)

W8: Objaśnia fizjologię układu wydzielania wewnętrznego oraz mechanizmy regulacji hormonalnej (K_W01)

W9: Opisuje fizjologię snu oraz wyjaśnia rolę i znaczenie badań EEG w praktyce medycznej (K_W01)Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Interpretuje rolę poszczególnych narządów oraz układów: nerwowego, wydzielania wewnętrznego, krążenia, oddechowego, moczowego, pokarmowego i krwiotwórczego w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka (K_U02)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi zwrócić się o pomoc do ekspertów w celu uzupełnienia swojej aktualnej wiedzy, niezbędnej w podnoszeniu umiejętności zawodowych (K_K01)Metody dydaktyczne:

Wykłady:

- wykład informacyjny,

- wykład problemowy – z prezentacją multimedialną,

Ćwiczenia laboratoryjne:

- laboratoryjna,

- obserwacja – analiza przypadków,

- klasyczna problemowa,

- dyskusja,

- metody eksponujące: film

- metody symulacyjne


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Przedmiot Fizjologia ma na celu dostarczyć i poszerzyć wiedzę z fizjologii układu nerwowego, krążenia, oddechowego, dokrewnego, pokarmowego, procesów metabolicznych oraz fizjologii snu i wysiłku fizycznego.

Studenci poznają i rozumieją mechanizmy oraz procesy regulacyjne związane z funkcjonowaniem ludzkiego organizmu.

Pełny opis:

Wykłady mają na celu zdobycie informacji dotyczących

fizjologicznych procesów i mechanizmów odpowiedzialnych za zdolności organizmu do utrzymania względnie stałych warunków środowiska wewnętrznego (homeostazy). Wykłady poszerzają podstawową wiedzę ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania układu nerwowego. Student poznaje mechanizmy leżące u podstaw prawidłowego funkcjonowania komórek nerwowych i ich roli w generowaniu potencjału spoczynkowego i czynnościowego oraz transmisji synaptycznej. Wykłady obejmują również podstawy fizjologii układu krążenia, oddechowego, dokrewnego, wydzielniczego, pokarmowego i fizjologii snu i procesów homeostazy. Student zdobywa wiadomości na temat mechanizmów hemostatycznych i ich zaburzeń.

Ćwiczenia prowadzone w formie zajęć praktycznych są powiązane z tematyką wykładów. Podczas zajęć student sprawdza wpływ stężenia jonów w płynie zewnątrzkomórkowym na generację potencjału spoczynkowego i czynnościowego w komórce nerwowej oraz przekazywania informacji w układzie nerwowym. Ponadto poznaje sposób transmisji informacji z układu nerwowego do układu mięśniowego, rodzaje skurczów mięśni oraz neurobiologiczne podstawy odruchów. Podczas ćwiczeń student poznaje fizjologiczne mechanizmy funkcjonowania układu krążenia i pracy mięśnia sercowego w oparciu o pomiar krzywej EKG, ciśnienia tętniczego krwi oraz wpływ zmiany postawy ciała na aktywację układu sercowo naczyniowego. Na ćwiczeniach z fizjologii układu oddechowego student poznaje podstawowe zasady oceny sprawności układu oddechowego w oparciu o praktyczne wykonanie testów spirometrycznych. Uczy się samodzielnie wykonać pomiary parametrów wentylacyjnych. Ocenia w oparciu o program komputerowy zmiany zachodzące w układzie oddechowym w różnych warunkach obciążenia tego układu oraz podstawy mechaniki oddychania. Poza tym w oparciu o praktyczne ćwiczenia poznaje zagadnienia związane z rejestracją fal EEG, jak również ich zastosowaniem w diagnostyce medycznej i fizjologii snu. Na podstawie przykładowych zapisów uczy się rozpoznawać poszczególne stadia snu w prawidłowym zapisie EEG.

Celem ćwiczeń jest nie tylko nabywanie umiejętności praktycznych, również wstępna ocena i analiza funkcji różnych układów w oparciu o fizjologiczne pomiary parametrów czynnościowych poszczególnych układów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Tafil-Klawe M, Klawe J.J. (red). Wykłady z fizjologii człowieka. Warszawa: PZWL, 2009

2. Stanisław J. Konturek (red). Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2007

3. Traczyk W, Trzebski A. (red). Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. Warszawa: PZWL, 2015

Literatura uzupełniająca:

McLaughlin D, Stamford J, White D. Krótkie wykłady. Fizjologia człowieka. Warszawa: PWN, 2008

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia laboratoryjne:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z Fizjologii jest zaliczenie wszystkich laboratoriów (zaliczenie raportów/kart pracy), wejściówek i kolokwiów śródsemestralnych oraz otrzymanie pozytywnej oceny w zakresie kompetencji społecznych.

W przypadku kolokwiów i wejściówek uzyskane punkty przelicza się na stopnie według następującej skali:

ocena procent punktów

bardzo dobra 91-100%

dobra plus 81-90%

dobra 71-80%

dostateczna plus 61-70%

dostateczna 51-60%

niedostateczna 0-50%

Kolokwium pisemne: (0-6 pkt; ≥60 %) W1-W9, U1

Raport z ćwiczeń (0-10 pkt; ≥ 60 %) W1-W3,W6-W8, U1, K1

Wykłady:

Student otrzymuje zaliczenie wykładów na podstawie oceny z egzaminu z fizjologii (ocena 3,0 i wyższa)

Egzamin końcowy teoretyczny odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru złożonego z 60 pytań z wiedzy zdobytej na wykładach i laboratoriach.. Za każdą prawidłową odpowiedź student uzyskuje 1 punkt. Do uzyskania pozytywnej oceny konieczne jest zdobycie z egzaminu 31 (51%) punktów.

Student może być zwolniony z egzaminu, jeżeli jego średnia ocen z kolokwiów wynosi co najmniej 4,5.

W przypadku egzaminu uzyskane punkty przelicza się na stopnie według następującej skali:

cena procent punktów

bardzo dobra 91 – 100%

dobra plus 81– 90%

dobra 71– 80%

dostateczna plus 61 – 70%

dostateczna 51 – 60%

niedostateczna 0 – 50%

Egzamin końcowy teoretyczny (0-60 pkt. ≥ 51%) : W1-W9, U1

Kolokwium pisemne (0-10 pkt. ≥ 60%): W1-W9, U1

Wejściówka pisemna (0-5 pkt. ≥ 60%): W1-W9

Raporty/ karty pracy (0-15 pkt. ≥ 60%): W1-W3, W6-W9, U1, K1

Przedłużona obserwacja (0-5 pkt.; ≥ 50%): K1

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Wieńczysława Adamczyk, Mirosława Cieślicka, Katarzyna Dmitruk, Agnieszka Kujawska, Daria Pracka, Tadeusz Pracki, Małgorzata Tafil-Klawe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot Fizjologia ma na celu dostarczyć i poszerzyć wiedzę z fizjologii układu nerwowego, krążenia, oddechowego, dokrewnego, pokarmowego, procesów metabolicznych oraz fizjologii snu i wysiłku fizycznego.

Studenci poznają i rozumieją mechanizmy oraz procesy regulacyjne związane z funkcjonowaniem ludzkiego organizmu.

Pełny opis:

Wykłady mają na celu zdobycie informacji dotyczących

fizjologicznych procesów i mechanizmów odpowiedzialnych za zdolności organizmu do utrzymania względnie stałych warunków środowiska wewnętrznego (homeostazy). Wykłady poszerzają podstawową wiedzę ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania układu nerwowego. Student poznaje mechanizmy leżące u podstaw prawidłowego funkcjonowania komórek nerwowych i ich roli w generowaniu potencjału spoczynkowego i czynnościowego oraz transmisji synaptycznej. Wykłady obejmują również podstawy fizjologii układu krążenia, oddechowego, dokrewnego, wydzielniczego, pokarmowego i fizjologii snu i procesów homeostazy. Student zdobywa wiadomości na temat mechanizmów hemostatycznych i ich zaburzeń.

Ćwiczenia prowadzone w formie zajęć praktycznych są powiązane z tematyką wykładów. Podczas zajęć student sprawdza wpływ stężenia jonów w płynie zewnątrzkomórkowym na generację potencjału spoczynkowego i czynnościowego w komórce nerwowej oraz przekazywania informacji w układzie nerwowym. Ponadto poznaje sposób transmisji informacji z układu nerwowego do układu mięśniowego, rodzaje skurczów mięśni oraz neurobiologiczne podstawy odruchów. Podczas ćwiczeń student poznaje fizjologiczne mechanizmy funkcjonowania układu krążenia i pracy mięśnia sercowego w oparciu o pomiar krzywej EKG, ciśnienia tętniczego krwi oraz wpływ zmiany postawy ciała na aktywację układu sercowo naczyniowego. Na ćwiczeniach z fizjologii układu oddechowego student poznaje podstawowe zasady oceny sprawności układu oddechowego w oparciu o praktyczne wykonanie testów spirometrycznych. Uczy się samodzielnie wykonać pomiary parametrów wentylacyjnych. Ocenia w oparciu o program komputerowy zmiany zachodzące w układzie oddechowym w różnych warunkach obciążenia tego układu oraz podstawy mechaniki oddychania. Poza tym w oparciu o praktyczne ćwiczenia poznaje zagadnienia związane z rejestracją fal EEG, jak również ich zastosowaniem w diagnostyce medycznej i fizjologii snu. Na podstawie przykładowych zapisów uczy się rozpoznawać poszczególne stadia snu w prawidłowym zapisie EEG.

Celem ćwiczeń jest nie tylko nabywanie umiejętności praktycznych, również wstępna ocena i analiza funkcji różnych układów w oparciu o fizjologiczne pomiary parametrów czynnościowych poszczególnych układów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Tafil-Klawe M, Klawe J.J. (red). Wykłady z fizjologii człowieka. Warszawa: PZWL, 2009

2. Stanisław J. Konturek (red). Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2007

3. Traczyk W, Trzebski A. (red). Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. Warszawa: PZWL, 2015

Literatura uzupełniająca:

McLaughlin D, Stamford J, White D. Krótkie wykłady. Fizjologia człowieka. Warszawa: PWN, 2008

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Wieńczysława Adamczyk, Mirosława Cieślicka, Blanka Dwojaczny, Tadeusz Pracki, Małgorzata Tafil-Klawe, Piotr Złomańczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Wieńczysława Adamczyk, Mirosława Cieślicka, Daria Pracka, Tadeusz Pracki, Małgorzata Tafil-Klawe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.