Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Profilaktyka chorób zawodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-TZ1-PCHZ-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0520) Environment Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka chorób zawodowych
Jednostka: Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowe zagadnienia z zakresu biologii

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego

udziału nauczycieli akademickich wynosi

- udział w wykładach: 10 godz. (z uwzględnieniem technik kształcenia na

odległość)

- udział w ćwiczeniach: 10 godz. (z uwzględnieniem technik kształcenia

na odległość)

- konsultacje: 1 godz.

- przeprowadzenie zaliczenia: 1 godz.

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego

udziału nauczycieli akademickich wynosi 22 godz., co odpowiada 0,9

punktom ECTS.

2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 10 godz.

- udział w ćwiczeniach: 10 godz.

- konsultacje: 1 godz.

- przygotowanie do zaliczenia + zaliczenie: 4+1= 5 godz.

Nakład pracy studenta wynosi 26 godzin, co odpowiada 1 punktowi

ECTS.

3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 1 godz.

- udział w wykładach (z uwzględnieniem wyników badań z zakresu

epidemiologii): 3,5 godz.

- przygotowanie do zaliczenia (z uwzględnieniem wyników badań z

zakresu epidemiologii): 2 godz.

- konsultacje z uwzględnieniem opracowań naukowych z

Zakresu epidemiologii): 0,5 godz.

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami

naukowymi wynosi 7 godzin, co odpowiada 0,3 punktu ECTS

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie

oceniania: - przygotowanie do zaliczenia 4+1 = 5 (0,2 punktu ECTS)

5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach 10 godz.

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 10

godzin, co odpowiada 0,4 punktom ECTS

6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczy

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1. Wyjaśnia warunki sanitarno-higieniczne produkcji żywności w

zakładach żywienia zbiorowego i przemysłu spożywczego oraz

współczesne systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia.

(K_W11)

W2. Potrafi wymienić cele i zadania zdrowia publicznego, czynniki

determinujące zdrowie oraz aktualne problemy zdrowotne ludności w

Polsce i metody ich zaspokajania. (K_W26)

W3. Zna organizację ochrony zdrowia w Polsce oraz programy

profilaktyczne realizowane w ramach zdrowia publicznego. (K_W27)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1. Potrafi interpretować dane liczbowe z zakresu statystyki i

epidemiologii. (K_U25)

U2. Posiada umiejętność przygotowania pisemnego raportu w oparciu o

własne działania lub dane źródłowe. (K_U27 )

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1. Posiada umiejętność stałego dokształcania się. (K_K03)

Metody dydaktyczne:

Wykłady (z uwzględnieniem technik kształcenia na odległość):

- wykład informacyjny z prezentacją multimedialną

- wykład problemowy (w tym w oparciu o aspekt naukowy)

Ćwiczenia (z uwzględnieniem technik kształcenia na odległość):

- sprawozdania pisemne, dyskusja dydaktyczna, opracowania, praca

zespołowa,

- projektowanie i analiza badań naukowych

- nauczanie wspomagane komputerem

- konsultacje

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z narzędziami oceny

zdrowia populacji. W trakcie wykładów przedstawiana jest aktualna

sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych i niezakaźnych oraz

działanie nadzoru sanitarno-epidemiologicznego w Polsce.

Pełny opis:

Wykłady

1.Wprowadzenie do epidemiologii. Podstawowe narzędzia

epidemiologiczne.

2. Epidemiologia chorób zakaźnych i niezakaźnych.

3. System nadzoru sanitarno-epidemiologicznego w Polsce. Nadzór nad

żywnością.

Ćwiczenia:

1. Mierniki stanu zdrowia ludności, EBM, statystyka w epidemiologii.

2 Praca z meldunkami dotyczącymi chorób zakaźnych. Profilaktyka

zakażeń.

3. Epidemiologia zakażeń szpitalnych. Żywienie jako potencjalne źródło

zakażenia szpitalnego.

4. Zasady sprawowania nadzoru sanitarnego nad żywnością.

Uwarunkowanie systemu HACCAP i zasady jego wdrażania.

5. Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej w zakładach

gastronomicznych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bzdręga J. (red): Epidemiologia w zdrowiu publicznym, PZWL, 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Jędrychowski W.: Epidemiologia w medycynie klinicznej i zdrowiu

publicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest aktywny udział w przewidzianych

planem zajęciach, poprawne wykonanie i terminowe

przesłanie/dostarczenie analiz danych wraz z pisemnym sprawozdaniem. Podczas ćwiczeń prowadzona jest przedłużona obserwacja kompetencji

społecznych (0-10 punktów; zaliczenie >50%).

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest zaliczenie zajęć

dydaktycznych zgodnie z założonymi efektami kształcenia. Nieobecności

muszą być usprawiedliwione i zaliczone ustnie lub pisemnie u

prowadzących. Ćwiczenia należy odrobić w formie i terminach

wyznaczonych przez kierownika dydaktycznego. Nieodrobienie zajęć

uniemożliwia przystąpienie do zaliczenia

Zaliczenie odbywa się po zakończeniu cyklu wykładów i ćwiczeń.

Zaliczenie przeprowadzane jest w formie opisowej obejmującej

zagadnienia z wykładów i ćwiczeń (efekty kształcenia: W1, W2, W3, U1,

U2, K1) na platformie Moodle.

Tabela ocen:

0-55% - niedostateczny

56 -68,0% - dostateczny

68,1-76,0% - dostateczny plus

76,1-84,0% - dobry

84,1-92,0% - dobry plus

92,1-100% - bardzo dobry

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Klawe
Prowadzący grup: Wioletta Tomaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Klawe
Prowadzący grup: Wioletta Tomaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Klawe
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)