Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1855-P2-PPP-S1
Kod Erasmus / ISCED: 12.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0913) Pielęgniarstwo i opieka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
Jednostka: Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 13.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

The student entering the paediatric nursing course should have knowledge of: ethics of the midwifery profession, human anatomy and physiology, pathology, physical examination, hygiene and epidemiology, microbiology and parasitology, fundamentals of nursing, pharmacology, radiology, psychology,

health promotion.


Całkowity nakład pracy studenta:

1. Effort work related to z activities requiring direct participation of academic staff shall be:

- participation in lectures: 15 h

- participation in practical classes: 40 h (10h at CSM)

- consultations related to the preparation of the self-study: 15 h

- conducting the theoretical exam: 5 h

The workload related to activities requiring direct participation of academic staff is 75 h, which corresponds to 3 ECTS credits.

2. Balance of student workload - 'contact hours':

-participation in lectures: 15 h

-participation in practical classes: 40 h (10h in CSM)

-Self-study: 15 h

-reading of designated scientific literature: 5 h

-preparedness for lectures: 5 h

-preparedness for practical classes: 10 h

--preparation for professional practice: 10 h

-preparation and participation in the examination : 20+5=25h

-Consultation with the teacher related to the preparation of the self- study: 5h

The total student workload is 130 hours, which corresponds to 5 ECTS credits.

3. Workload associated with research:

- not applicable

4. Time required to prepare and to participate in the assessment process:

-preparing for the exam + exam : 20+5=25 h

The total student workload associated with preparing to participate in the assessment process is 1 ECTS credit.

5. Balance of student workload of a practical nature:

- participation in practical classes 40 h

The total amount of student workload of a practical character is 40 hours, which corresponds to 1.6 ECTS credits.

6. time required for compulsory practice:

-participation in professional practice: 40 h

The total practical student workload is 40h, which corresponds to 1.6 ECTS credits.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Differentiates between phase I II and III preventive interventions in the developmental age population - neonatal and infant period (D.W42).

W2: Describes diagnostic and therapeutic methods for diseases of developmental age (D.W43).

W3: Discusses the principles of rational child nutrition, acute and chronic nutritional disorders and deficiency states (D.W44).

W4: Describes methods of assessing the child's physical and psychomotor development (D.W45).

W5: Describes the principles of care for a child with diarrhoea (D.W46). W6: Describes the principles of care for a child with acute otitis media (D.W46).

W7: Describes the principles of care for a child with pneumonia (D.W46).

W8: Describes the principles of care for a child with a urinary tract infection (D.W46).

W9: Describes the principles of care for a child with diabetes (D.W46). W10: Describes the principles of care for a child with cystic fibrosis and phenylketonuria (D.W46).

W11: Describes the principles of care for a child with allergy , atopy and bronchial asthma (D.W46).

W12: Discusses the management of a child with an infectious disease (D.W46)

W13: Identifies principles of nursing for the child with deficiency anaemia (D.W46).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Recognises health problems and plans care for a child with diarrhoea (D.U39)

U2: Recognises health problems and plans care for a child with otitis media (D.U39)

U3: Recognises health problems and plans care for a child with pneumonia (D.U39)

U4: Recognises health problems and plans care for a child with a urinary tract infection (D.U39)

U5: Recognises health problems and plans care for a child with diabetes (D.U39)

U6: Recognises health problems and plans care for a child with an infectious disease (D.U39)

U7: Recognises health problems and plans care for a child with deficiency anaemia (D.U39)

U8: Recognises health problems and plans care for a child with allergy, atopy and bronchial asthma (D.U39)

U9: Recognises health problems and plans care for a child with phenylketonuria (D.U39)

U10: Recognises health problems and plans care for a child with cystic fibrosis (D.U39)

U11: Recognises health problems and plans care for a child with obesity (D.U39)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Respects the dignity and autonomy of the child (K1)

K2: Systematically updates his/her professional knowledge and develops his/her skills aiming at professionalism (K7)

K3: Observes moral values and duties in caring for the child (K3) K4: Demonstrates responsibility for the child entrusted to his/her care and performance of professional tasks (K4)

K5: Respects patients' rights (K2)

K6: Reliably and accurately performs the professional duties assigned (K3)

K7: Cooperates in an interdisciplinary team in solving ethical dilemmas while adhering to the principles of the code of professional ethics (K5)

K8: Anticipates and takes into account factors influencing his own and the patient's reactions (K.6.)


Metody dydaktyczne:

Teaching methods Lectures:


• informative lecture

• problem-based lecture

• conversation lecture

• debate


Practical activities:


• didactic discussion

• case study

• simulation methods (case studies)

• Expository methods: demonstration, instruction Professional practice:

• didactic discussion

• case study

• simulation methods (case study) exposure methods: demonstration, instruction

• participation in the work


Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- obserwacji
- seminaryjna
- studium przypadku
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

The subject of paediatric nursing aims to familiarise and prepare students to master theoretical and practical knowledge of the specific paediatric care of the child in selected pathological conditions.

To provide students with an understanding of the aims and principles of specialist paediatric care based on current recommendations, standards and procedures.

To acquire skills in performing nursing, diagnostic, therapeutic, rehabilitative and preventive procedures in paediatric care. To be able to communicate with the child and their parents to gather information to identify problems

of health to the extent that the nursing process of the child can be reasonably planned and implemented, respecting the principles of

code of professional ethics.

Pełny opis:

Paediatric nursing lectures cover topics in preventive action phase I, II and III in the developmental age population - neonatal and infant period and nursing care of the child in the most common diseases of the respiratory, urinary, gastrointestinal, nervous system, allergic, infectious, metabolic diseases and deficiency states.

Practical training in paediatric nursing includes topics in: child and parent reactions to hospitalisation; communicating with the child and their parents to the extent that information can be gathered to recognise the child's health problems in the most common acute respiratory, cardiovascular, urinary, gastrointestinal diseases, allergic diseases, infectious diseases, metabolic diseases and deficiency conditions, in accordance with professional ethics.

The professional practice in paediatric nursing includes topics in: child and parent reactions to hospitalisation; communicating with the child and his/her parents to the extent of gathering information to identify health problems and planning the child's care in the most common chronic diseases of the respiratory system, cardiovascular system, urinary system, gastrointestinal system, nervous system, allergic diseases, infectious diseases, metabolic diseases and deficient conditions, in accordance with professional ethics.

The self-study in paediatric nursing includes topics in: phase III preventive measures in the developmental age population; supporting chronically ill children and their families, based on current professional knowledge.

Literatura:

Compulsory literature

1. Hockenberry MJ, Wilson D, Rodgers CC, Wong’s Nursing Care of Infants and Children, Elselvier 2018

2. Kyle T, Carman S, Study Guide for Essentials of Pediatric Nursing, LWW 2016; 3rd edition

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods and criteria The prerequisite for passing the course is:

1. 100% attendance at lectures, practical classes, work placements and positive student attitude.

2. Working off excused absences

and unexcused in a form agreed with the lecturer.

3. Extended teacher observation: K1 (0-10 points, >50%).

4. Peer assessment: K1 (0-10 points, >50%)

5. Completion of self-study : based on the completion of a written study of a selected topic. Work in the form of an essay and/or multimedia presentation and implementation of the nursing process handed in on time.

(a) Nursing process scoring 0-12 points (Annex 3).

Scoring and evaluation:

12-11 Very good

10 Good

8-9 Satisfactory

< 8 Unsatisfactory

(b) multimedia presentation: scoring 0-27 points (Annex 5)

Scoring and evaluation:

25-27Very good

(c) an essay (Annex 6)

6 Final test (MCQ test - one correct answer - 4 distractors), covers content from: lectures and practical classes;

-obtaining 60% correct answers on the final test,

- final grade scale depending on the scores, student results are converted into grades according to internal

regulations adopted in the units providing the studies:

60 % - 67% = 3,0

68% - 75% = 3,5

76% - 83% = 4,0

84% - 91% = 4,5

92% - 100% = 5,0.

Correction session credit - correction test (min. 60% correct answers for a sufficient grade).

Praktyki zawodowe:

The mid-year apprenticeship takes place at the University Hospital and is led by mentors in accordance with the Apprenticeship Regulations.

The dates of the work placement are in accordance with the study plans and do not interfere with the classes scheduled in the teaching schedules.

Supervision of the internship is exercised by the teaching supervisor and the faculty internship coordinator.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 160 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 35 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kurylak
Prowadzący grup: Katarzyna Dylewska, Marta Lewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

Scope of topics Lectures

1. Nursing care of the child with respiratory distress.

2. Principles of nursing care for the child with acute otitis media.

3. Nutrition of healthy and sick children. Natural feeding. Artificial feeding. Scheme of artificial feeding of infants and young children.

4. Feeding the sick infant: elimination diets, supplementation diets for the malnourished child, diets for diarrhoea. Conditions associated with nutritional deficiencies: deficiency anaemia, rickets

5. Nursing care of the child with urinary excretion disorders.

6. Nursing care of the child with water-electrolyte and thermoregulatory disorders.

7. Nursing care for the child in pain.

8. Nursing care of the child with skin and mucosal lesions.

9. Nursing care of a child with an infectious disease - with skin lesions.

10. The role of the nurse in the care of the child with cystic fibrosis

11. Principles of care for children with allergies, atopy and bronchial asthma

Practical activities

1. Method and principles of screening tests performed on the newborn and infant.

2. The role of the nurse in assessing the child's physical and psychomotor development.

3. Rights of the child in hospital , Illness and hospitalisation as a difficult situation for the child and his/her family.

4. The importance of diet in the treatment of the sick child.

5. Recognising the health problems of a child with pneumonia and pleurisy.

6. Aerosol therapy in respiratory diseases in children.

7. Recognising the health problems of a child with a urinary tract infection.

8. Recognising the health problems of a child with acute infectious diarrhoea.

9. Recognition of health problems in a child with cystic fibrosis

10. Recognising the health problems of a child with ketoacidosis in type 1 diabetes.

11. Recognising child health problems in infectious diseases.

12. Recognising health problems in a child with iron deficiency anaemia.

Medical Simulation Centre:

Scenario : Admission of a child to hospital with symptoms of respiratory inflammation , dyspnoea, high body temperature. (Administering oxygen, measuring saturation, giving inhalation, inserting a peripheral line, connecting a drip infusion, lowering body temperature).

Self-study

1. Detecting signs of child abuse.

2. Family dysfunction in the situation of a child's chronic illness.

3. Supporting chronically ill children and their families.

4. Supporting parents of children with disabilities.

5. Parents of children with disabilities facing life issues.

6. Health problems of overweight and obese children

Professional practice

1. Hospitalization as a difficult situation for the child and parents

2. Diagnostic and therapeutic methods for diseases of developmental age.

3. Principles of rational child nutrition, acute and chronic nutritional disorders and deficiency states.

4. Methods of assessing the child's physical and psychomotor development.

5. Planning and implementing care for a child with diarrhoea.

6. Planning and implementing care for a child with otitis media

7Planning and implementing the care of a child with pneumonia.

8. Planning and implementing care for a child with a urinary tract infection.

9. Planning and implementing care for a child with diabetes.

10. Planning and implementing care for a child with an infectious disease

11. Planning and implementing the care of a child with deficiency anaemia.

12. Planning and implementing the care of a child with allergy, atopy and bronchial asthma.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)