Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Terapia duchowa i wsparcie religijne osób z niepełniosprawnością intelektualną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-314a-oPSs1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0221) Religia
Nazwa przedmiotu: Terapia duchowa i wsparcie religijne osób z niepełniosprawnością intelektualną
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych (2007-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość wiedzy z psychologii ogólnej, rozwojowej i społecznej, pedagogiki ogólnej, specjalnej i społecznej oraz podstaw dotyczących duchowości i religijności człowieka.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe z wykładowcą, realizowane w formie

zajęć dydaktycznych – łączna liczba godzin w semestrze 15

Godziny kontaktowe z wykładowcą realizowane w formie np.

konsultacji – łączna liczba godzin w semestrze 5

Przygotowanie się do zajęć– łączna liczba godzin w semestrze 5


Suma 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 1


Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy stydent:

Zna podstawowe problemy dotyczące duchowych i religijnych potrzeb osób z niepełnospawnością intelektualną.

Zna sposoby włączenia elementów duchowych i religijnych w proces wsparcia osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności student:

Planuje i przeprowadza zajęcia włączające tematykę duchowo-religjną w proces opieki i wsparcia

Dobiera metody, projektuje treści, formy oraz środki dydaktyczne w kontekście realizacji celów związanych z opieką duchowo-religijną

Potrafi dokonać ewaluacji podejmowanych działań

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W zakresie kompetencji społecznych student:

Poszukuje możliwości innowacyjnych rozwiązań w procesie rozwijania zintegorawanej opieki, włączającej elementy duchowe i religijne

Poszukuje metod uwzględniających duchowe i religijne potrzeby podopiecznego z niepełnosprawnością intelektualną.

Metody dydaktyczne:

Wśród metod dydaktycznych mogą być wykorzystane:

Dyskusja panelowa, burza mózgów, gry symulacyjne, podręczniki, teksty drukowane, Filmy i nagranie dźwiękowe, ilustracje, plansze, modele, obrazy, modlitwy, medytacje duchowe, itp.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- inscenizacja
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- obserwacji
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem tych zajęc jest zapoznanie studentów z ogólnymi prawidłowościami zachowania i zasadniczymi mechanizmami psycho-społecznymi funkcjonowania człowieka z uwzględnieniem jego wła-ściwości chorobowych, dysfunkcyjnych i niepełnosprawności, a także wynikajaćych z tego konsekwencji duchowo-religijnych.

Zajęcia te mają za zadanie umożliwienie przyszłym pedagogom kompetentnego ocenienia potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin, także w zakresie potrzeb duchowych i religijnych.

Stosownie do indywidualnych potrzeb podopiecznych i ich rodzin, zajęcia te pozwolą na rozpoznanie potrzeb duchowych i religijnych, a także na interwencję z elementami wsparcia psycho-pedagogicznego i współpracę z duszpasterzami i wspólnotami wiary w środowisku lokalnym.

Pełny opis:

Osoba z niepełnosprawnością intelektualną posiada wszystkie potrzeby, które są obecne w życiu jednostek i społeczeństw. Jedną z kategorii potrzeb są te związane z duchwością i religijnością. W konsekwencji celem tych zajęc jest zapoznanie studentów z ogólnymi prawidłowościami zachowania i zasadniczymi mechanizmami psycho-społecznymi funkcjonowania człowieka z uwzględnieniem jego wła-ściwości chorobowych, dysfunkcyjnych i niepełnosprawności, a także wynikajaćych z tego konsekwencji duchowo-religijnych.

Zajęcia te mają za zadanie umożliwienie przyszłym pedagogom kompetentnego ocenienia potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin, szczególnie w zakresie potrzeb duchowych i religijnych. Osoba niepełnosprawna intelektualnie widzi duchowo-religijne zachowania swoich bliskich, uczestniczy w życiu społeczności lokalnej, stąd powinna być również analizowana przez pedagoga z tej perspektywy.

Stosownie do indywidualnych potrzeb podopiecznych i ich rodzin, zajęcia te pozwolą na rozpoznanie potrzeb duchowych i religijnych, a także na interwencję z elementami wsparcia psycho-pedagogicznego i współpracę z duszpasterzami i wspólnotami wiary w środowisku lokalnym. Pedagog pozna terminologie duchowych i religijnych potrzeb, co pozwoli mu rozpoznać te potrzeby i odpowiedzieć na nie adekwatnie do nich.

Literatura:

Muszala A. et al, Dolentium Hominum. Duchowni i świeccy wobec ludzkiego cierpienia, Kraków 2011.

Krakowiak P. et al, Zdrowa rozmowa. Sztuka komunikacji u kresu życia, Gdańsk 2014.

Chmielewski M., DUCHOWOŚĆ A ŻYCIE DUCHOWE W KONTEKŚCIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, www.kul.pl (open source)

WSPOLNOTA OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE _ ARKA - zbiór artykułów na temat potrzeb religijnych i duchowych - http://www.larche.org.pl/idea/duchowosc (open source)

GOGACZ M., ANDRZEJUK A, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ (ASPEKTY TEOLOGICZNE), http://www.katedra.uksw.edu.pl/gogacz/ksiazki/niepelnosprawnosc.pdf (open source)

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie kształtujące biorące pod uwagę:

Aktywność na zajęciach, ocene zaangażowania studentów

Ocenianie podsumowujące, biorące pod uwagę: realizację projektu zaliczeniowego, właczajacego elementy duchowo-religijne w pomoc osobnie niepełnosprawnej intelektualnie

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Krakowiak
Prowadzący grup: Piotr Krakowiak, Magdalena Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.