Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wybrane nurty kultury współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-BN-S1-1-WNK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane nurty kultury współczesnej
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Bezpieczeństwo narodowe - I stopna - 1 rok - studia stacjonarne - sem. Letni
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Etyka podczas zajęć

1.Uczestnictwo w wykładach jest nieobowiązkowe, jednak nie znaczy to, że pierwszy raz pojawić się należy na egzaminach. Warto brać udział w zajęciach, również tych o formule wykładu. Korzyści są różnorakie, a najważniejsza to wstępne zaznajomienie się z materiałem, którego trzeba się będzie nauczyć do egzaminu.

2.Osoby uczestniczące w wykładach muszą pamiętać, że decydując się na przyjście na zajęcia nie powinny rozpraszać swej uwagi inną aktywnością, choć z antropologii kulturowej doskonale wiadomo, że ludzie zachowują się w różnorodny, również dewiacyjny, sposób. Osoba o rozproszonej uwadze lub nadaktywna werbalnie (zajęta prowadzeniem kontr-wykładu) stanowi podczas wykładu bardzo zły przykład dla innych (grupa odniesienia negatywnego) i może stać się obiektem uszczypliwych komentarzy (kontrola społeczna) lub zostać uprzejmie poproszona o opuszczenie sali.

Szczególne niebezpieczeństwo płynie ze strony urządzeń mobilnych (tabletów, smartfonów, laptopów) i możliwości, jakie dają, np. przeglądanie stron internetowych podczas wykładu, czytanie wpisów na społecznościówkach, czy głupawe śmianie się do ekranu.

NALEŻY UNIKAĆ TAKIEGO ZACHOWANIA.

Dlatego też, jeżeli urządzenia te nie służą do notowania wykładanych treści, to należy pozostawić je w torbach, plecakach, czy kieszeniach (można je dla pewności wyłączyć przed wykładem).


Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 15

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną

studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 10

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w

procesie oceniania: 5


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02

Ma ogólną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych, komunikologicznych i z zakresu teorii kultury tworzących podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa narodowego w odniesieniu do zjawisk definiujących kulturę współczesną


K_W17

Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami

i instytucjami kulturowymi w skali krajowej,

międzynarodowej i międzykulturowej w kontekście funkcjonowania zjawisk kulturowych


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania procesów i zjawisk kulturowych, społecznych, socjologicznych, komunikologicznych determinujących bezpieczeństwo w wymiarach uwzględniających rolę aspektów kulturowych we współczesnym świecie


K_U16

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi i pojęciami z zakresu teorii kultury w typowych sytuacjach profesjonalnych związanych z bezpieczeństwem narodowym, wykorzystując wiedzę dotyczącą współczesnych zjawisk kulturowych.


K_U06

Rozumie i analizuje istotne zjawiska społeczne i kulturowe występujące współcześnie


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01

Rozumie potrzebę nieustannego uczenia i aktualizowania swojej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji


Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony przy pomocy form multimedialnych (prezentacje komputerowe, fragmenty filmów, wycinki z gazet)

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład problemowy


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu wprowadzenie kulturoznawczego i antropologicznego instrumentarium badania i interpretacji procesów kulturowych. Przedmiot wprowadza używane przez antropologię i kulturoznawstwo pojęcia i kategorie służące do badania i interpretacji zjawisk i procesów zachodzących we współczesnej kulturze.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu wprowadzenie kulturoznawczego i antropologicznego instrumentarium badania i interpretacji procesów kulturowych.

Celem przedmiotu jest przekazanie Studentowi narzędzi służących do:

- rozumienia i samodzielnej interpretacji podstawowych pojęć i kategorii z zakresu teorii kultury;

- rozumienia zmian zachodzących we współczesnej kulturze.

Podczas zajęć wprowadzone zostają podstawowe pojęcia i kategorie kulturoznawcze i antropologiczne opisujące mechanizmy typowe dla wytwarzanej przez człowieka kultury symbolicznej i materialnej. Podczas zajęć wskazywane są kierunki i nurty w kulturze współczesnej.

1. Wprowadzenie

sylabus kursu

program wykładu

kryteria uzyskania zaliczenia

2. Kultura – zarys problematyki

kultura jako adaptacja do środowiska

przegląd definicji kultury

społeczny charakter kultury

kultura normatywna, materialna i symboliczna

funkcje kultury

3. Rozumienie i interpretacja kultury

O.Spengler

A.Weber

J. Ortega y Gasset

4. Kultura masowa

kultura masowa / kultura popularna

krytyka kultury masowej (D.Strinatti, D.MacDonald)

kultura masowa a stratyfikacja społeczna (P.Bourdieu)

homogenizacja kultury (A.Kłoskowska)

5. współczesne społeczeństwo konsumpcyjne

tayloryzm / fordyzm

konsumpcjonizm i mcdonaldyzacja społeczeństwa (G. Ritzer)

hiper-rzeczywistość (J. Baudrillard)

camp (S.Sontag)

6. Opór i podporządkowanie

wartości i normy

kanon i dyskurs hegemoniczny

opór i podporządkowanie

strategie oporu kulturowego

7. Nostalgia za dawnymi laty

nostalgia jako element kultury

badanie nostalgii

formy występowania nostalgii w kulturze popularnej

PRL nostalgia

przykłady: muzyka popularna

8. Kultura w dobie internetowej

modernizacja społeczeństw współczesnych

społeczeństwo sieci (M.Castells)

badania Internetu

dar i wymiana w sieci

medialna bańka informacyjna

Literatura:

Lektury podstawowe:

Fiske J. 2010 „Zrozumieć kulturę popularną”. Kraków

Kaliszewski A. 2012 „Główne nurty w kulturze XX i XXI wieku”. Warszawa. Roz. 2; 5-14

Lektury uzupełniające:

• Barber B. 2008 „Skonsumowani”. Warszawa

• De Certeau M., Giard L., Mayol P. 2011 “Wynaleźć codzienność”. Kraków

• Fiske J. 2010 „Zrozumieć kulturę popularną”. Kraków

• Hobsbwam E., Ranger T. (red.) 2008 „Tradycja wynaleziona“. Kraków

• Kłoskowska A. 2007 „Socjologia kultury”. Warszawa

• Storey J. 2003 „Studia kulturowe i badania kultury popularnej”. Kraków

Metody i kryteria oceniania:

ZASADY PRZEPROWADZANIA I OCENIANIA EGZAMINU

Zajęcia kończą się egzaminem, przeprowadzanym w formie pisemnej (wszystkie terminy egzaminacyjne). W indywidualnych przypadkach możliwe jest – po ustaleniu – przeprowadzenie egzaminu w formie ustnej.

Egzamin obejmować będzie tematykę poruszaną na wykładach oraz pozycje z zestawu lektur i materiałów wizualnych. Treści zawarte w lekturach uzupełniających mają za zadanie dopełnić powyższe i pomóc w interpretacji zagadnień antropologicznych.

Egzamin składa się z pytań dwojakiego typu

1. Pytania dotyczące pojęć – z podanych do wyjaśnienia pojęć wybieramy do odpowiedzi ilość podaną w poleceniu (np.: „wyjaśnij 3 pojęcia spośród podanych 5”)

2. Pytania problemowe – z podanych do omówienia problemów wybieramy do odpowiedzi ilość podaną w poleceniu (np.: „wyjaśnij 2 problemy spośród podanych 3”)

1. Pojęcia wyjaśniamy 2-3 zdaniami, tak by pokazać, że rozumiemy jakieś szczegółowe zagadnienie, przytaczając najważniejsze kwestie. Odpowiadając na pytania dotyczące pojęć należy:

–podać definicję pojęcia

–wskazać najważniejsze cechy i punkty wyróżniające dane pojęcie

–o ile możliwe: przywołać autorów danej koncepcji

2. Problemy wyjaśniamy na tyle szeroko, by pokazać, że rozumiemy jakiś ogólne czy szersze zagadnienie. Odpowiedź stanowi zazwyczaj dłuższą formę pisemną. Odpowiadając na pytania problemowe należy (tam, gdzie to możliwe):

–podać definicję problemu i związane z nim podstawowe pojęcia

–omówić najważniejsze cechy i punkty wyróżniające dane podejście, koncepcję

–przywołać autorów danej koncepcji i ich podejście

–pokazać główne podejścia teoretyczne w ramach koncepcji oraz jej zastosowania

Egzamin oceniany jest w systemie punktowym wg akademickiej skali, gdzie ocena pozytywna uzyskana zostaje przez osoby, które zdobyły 60% punktów. Pytania oceniane są osobno – suma punktów stanowi podstawę oceny. Za odpowiedzi można uzyskać (trzeba to uwzględnić przy udzielaniu odpowiedzi):

0-1 pkt za każde wyjaśnione pojęcie

0-5 pkt za każdy omówiony problem

Terminy egzaminów (I oraz II termin - poprawkowy) wyznaczane są w porozumieniu ze Studentami (na kilka tygodni przed sesją) i ogłaszane są na stronie www. WPiSM (terminarz egzaminów). Wyniki egzaminów ogłaszane są wyłącznie w systemie USOSWeb (oceny są wpisywane dla całej grupy po sprawdzeniu wszystkich prac egzaminacyjnych). Egzaminy warunkowe (oba terminy) odbywają się po zakończeniu sesji. Ich zakres i przebieg jest analogiczny do egzaminów I i II terminu. Wyniki egzaminów warunkowych podawane są indywidualnie podczas dyżurów.

Czas trwania egzaminu – ok. 40-45 minut od podyktowania pytań.

Kolejność odpowiedzi – dowolna.

Proszę NIE WYMYŚLAĆ własnych teorii i nie pisać, co przyjdzie do głowy.

Studenci pragnący obejrzeć swoją ocenioną pracę egzaminacyjną (po ogłoszeniu wyników egzaminu) i porozmawiać na jej temat proszeni są o kontakt na dyżurach.

ŚCIĄGANIE

ściąganie to wszelkie niedozwolone formy zdawania egzaminu obejmujące używanie pomocy książkowych, zeszytów, notatek, przygotowanych przez siebie ściąg, korzystania z podpowiedzi mądrzejszych od siebie sąsiadów lub gadżetów elektronicznych.

Ściągamy na własne ryzyko – nie należy tego robić, jednak jeśli ktoś tak czyni – proszę liczyć się z konsekwencjami.

Osoba, która została ‘złapana’ na ściąganiu kończy egzamin z oceną niedostateczną.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)