Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Unia Europejska: aspekty historyczne i organizacyjno-prawne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-BW-S1-2-UE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Unia Europejska: aspekty historyczne i organizacyjno-prawne
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Bezpieczeństwo wew. - I st - przedmioty do wyboru - stacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne - I stopna - 2 rok - studia stacjonarne - sem. zim
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Dla pełnego opanowania treści objętych przedmiotem Unia Europejska: aspekty historyczne i organizacyjno-prawne student powinien posługiwać się podstawową terminologią z zakresu teorii państwa i prawa oraz posiadać ogólną wiedzę na temat historii Europy po II wojnie światowej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

około 90 godzin, poświęconych na:

1. uczęszczanie na wykład

2. pracę indywidualną studenta: uzupełnienie notatek, zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć

3. przygotowanie do egzaminu


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma ogólną wiedzę na temat historii integracji europejskiej oraz traktatów założycielskich Wspólnot Europejskich - K_W07

W2: zna podstawowe instytucje i organy Unii Europejskiej oraz ich kompetencje - K_W07

W3: wie, jakie akty prawne są wydawane w Unii Europejskiej i jak przebiega proces decyzyjny w jej ramach - K_W07


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi wskazać na charakter, cele i zakres kompetencji Unii Europejskiej - K_U07

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie potrzebę nieustannego rozwoju i aktualizowania swojej wiedzy bazując na różnych źródłach informacji - K_K01


Metody dydaktyczne:

w związku z tym, że przedmiot jest prowadzony jedynie w formie wykładu zastosowanie znajdą głównie zaznaczone niżej metody dydaktyczne podające

dodatkowo stosowane będą prezentacje multimedialne


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest ukazanie w ogólnym zarysie historii integracji europejskiej począwszy od Traktatu Paryskiego i Traktatów Rzymskich aż po Traktat z Lizbony. Ponadto przedstawione zostaną najważniejsze aspekty organizacyjne Unii Europejskiej, a zatem funkcjonujące w jej ramach instytucje i organy. Wreszcie wykład obejmie zagadnienia związane z systemem prawnym UE.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przybliżenie historii Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej oraz jej instytucji i prawa tworzonego w jej ramach. Pierwszy blok tematyczny będą stanowiły aspekty historyczne. W jego ramach przedstawione zostaną przyczyny powstania kolejnych Wspólnot, a następnie najważniejsze okresy w ich rozwoju. W ramach tej części wykładu omówione zostaną kolejne traktaty podpisywane i ratyfikowane przez państwa członkowskie, w tym Traktat z Lizbony. Scharakteryzowana zostanie również Unia Europejska, a zatem jej istota, struktura, cele i wartości, na których się opiera. Drugi blok tematyczny obejmuje aspekty organizacyjne. W rezultacie kolejne wykłady koncentrują się na omówieniu poszczególnych instytucji i organów UE z uwzględnieniem ich organizacji oraz pełnionych przez nie funkcji. W ramach trzeciego bloku tematycznego przedstawione zostaną najważniejsze kwestie związane z porządkiem prawnym Unii -

doprecyzowane zostanie pojęcie i zakres obowiązywania prawa UE, jego najważniejsze zasady, w tym dotyczące rozdziału kompetencji UE i państw członkowskich, główne źródła (prawo pierwotne, wtórne, umowy międzynarodowe) oraz tryb stanowienia prawa w UE. Osobno zostanie omówione zagadnienie relacji między prawem UE a prawem krajowym, czyli jego pierwszeństwo i bezpośredni skutek w krajowych porządkach prawnych.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny (opisowy lub test) - W1, W2 i W3, U1

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Prowadzący grup: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest ukazanie w ogólnym zarysie historii integracji europejskiej począwszy od Traktatu Paryskiego i Traktatów Rzymskich aż po Traktat z Lizbony. Ponadto przedstawione zostaną najważniejsze aspekty organizacyjne Unii Europejskiej, a zatem funkcjonujące w jej ramach instytucje i organy. Wreszcie wykład obejmie zagadnienia związane z systemem prawnym UE.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przybliżenie historii Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej oraz jej instytucji i prawa tworzonego w jej ramach. Pierwszy blok tematyczny będą stanowiły aspekty historyczne. W jego ramach przedstawione zostaną przyczyny powstania kolejnych Wspólnot, a następnie najważniejsze okresy w ich rozwoju. W ramach tej części wykładu omówione zostaną kolejne traktaty podpisywane i ratyfikowane przez państwa członkowskie, w tym Traktat z Lizbony. Scharakteryzowana zostanie również Unia Europejska, a zatem jej istota, struktura, cele i wartości, na których się opiera. Drugi blok tematyczny obejmuje aspekty organizacyjne. W rezultacie kolejne wykłady koncentrują się na omówieniu poszczególnych instytucji i organów UE z uwzględnieniem ich organizacji oraz pełnionych przez nie funkcji. W ramach trzeciego bloku tematycznego przedstawione zostaną najważniejsze kwestie związane z porządkiem prawnym Unii -

doprecyzowane zostanie pojęcie i zakres obowiązywania prawa UE, jego najważniejsze zasady, w tym dotyczące rozdziału kompetencji UE i państw członkowskich, główne źródła (prawo pierwotne, wtórne, umowy międzynarodowe) oraz tryb stanowienia prawa w UE. Osobno zostanie omówione zagadnienie relacji między prawem UE a prawem krajowym, czyli jego pierwszeństwo i bezpośredni skutek w krajowych porządkach prawnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Maliszewska-Nienartowicz J., System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej, Toruń 2010

2. Ahlt M., Szpunar M., Prawo europejskie, wyd. 5, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

1. Barcik J., Wentkowska A., Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Warszawa 2008

2. Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii

Europejskiej, Warszawa 2011

3. Galster J. (red.) Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Toruń 2010

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Prowadzący grup: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest ukazanie w ogólnym zarysie historii integracji europejskiej począwszy od Traktatu Paryskiego i Traktatów Rzymskich aż po Traktat z Lizbony. Ponadto przedstawione zostaną najważniejsze aspekty organizacyjne Unii Europejskiej, a zatem funkcjonujące w jej ramach instytucje i organy. Wreszcie wykład obejmie zagadnienia związane z systemem prawnym UE.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przybliżenie historii Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej oraz jej instytucji i prawa tworzonego w jej ramach. Pierwszy blok tematyczny będą stanowiły aspekty historyczne. W jego ramach przedstawione zostaną przyczyny powstania kolejnych Wspólnot, a następnie najważniejsze okresy w ich rozwoju. W ramach tej części wykładu omówione zostaną kolejne traktaty podpisywane i ratyfikowane przez państwa członkowskie, w tym Traktat z Lizbony. Scharakteryzowana zostanie również Unia Europejska, a zatem jej istota, struktura, cele i wartości, na których się opiera. Drugi blok tematyczny obejmuje aspekty organizacyjne. W rezultacie kolejne wykłady koncentrują się na omówieniu poszczególnych instytucji i organów UE z uwzględnieniem ich organizacji oraz pełnionych przez nie funkcji. W ramach trzeciego bloku tematycznego przedstawione zostaną najważniejsze kwestie związane z porządkiem prawnym Unii -

doprecyzowane zostanie pojęcie i zakres obowiązywania prawa UE, jego najważniejsze zasady, w tym dotyczące rozdziału kompetencji UE i państw członkowskich, główne źródła (prawo pierwotne, wtórne, umowy międzynarodowe) oraz tryb stanowienia prawa w UE. Osobno zostanie omówione zagadnienie relacji między prawem UE a prawem krajowym, czyli jego pierwszeństwo i bezpośredni skutek w krajowych porządkach prawnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Maliszewska-Nienartowicz J., System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej, Toruń 2010

2. Ahlt M., Szpunar M., Prawo europejskie, wyd. 5, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

1. Barcik J., Wentkowska A., Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Warszawa 2008

2. Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii

Europejskiej, Warszawa 2011

3. Galster J. (red.) Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Toruń 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.