Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo karne wykonawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-BW-S2-1-PKW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo karne wykonawcze
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy:
Strona przedmiotu: http://Brak.
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

Liczba godzin poświęconych na przedmiot (całościowo) - 15 h ćwiczenia + 15 godziny (wykład). Sugerowana liczba godzin

pracy własnej studenta/całkowita liczba godzin przeznaczona

na studiowanie przedmiotu - 150h.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna podstawowe instytucje prawa karnego wykonawczego; zna przepisy dotyczące wykonywania kar i innych środków penalnych; zna najważniejsze międzynarodowe akty prawne dotyczące wykonywania kar; zna organizacje i funkcjonowanie Słuzby Wieziennej oraz role kuratorów sadowych w postępowaniu wykonawczym.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi określić miejsce prawa karnego wykonawczego w

systemie prawa i wskazać źródła prawa karnego wykonawczego; potrafi swobodnie korzystać ze źródeł prawa i literatury dotyczącej wykonywania środków reakcji karnej; potrafi scharakteryzować wykonywanie kar w polskim prawie; potrafi opisać sytuacje prawna skazanego w postępowaniu karnym; potrafi odnaleźć w źródłach

międzynarodowych uregulowania dotyczące praw osoby pozbawionej wolności.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student jest świadomy znaczenia prawa karnego wykonawczego;

jest świadomy konieczności przestrzegania praw osoby skazanej na kare pozbawienia wolności; jest świadomy konieczności przestrzegania standardów międzynarodowych w zakresie postępowania z osadzonymi w zakładach karnych; jest świadomy konieczności stałego uaktualniania wiedzy.

Metody dydaktyczne:

Wykłady, dyskusja, praca w grupach, praca z podręcznikiem.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- panelowa
- referatu

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi

zagadnieniami prawa karnego wykonawczego. Studenci zostaną zapoznani z przepisami kodeksu karnego wykonawczego, ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolnosci poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, ustawy o Słuzbie Wieziennej i ustawy o kuratorach sadowych.

Pełny opis:

1. Zagadnienia wstępne.

2. Prawo karne wykonawcze w systemie nauk penalnych. Ogólna charakterystyka k.k.w.

2.Zagadnienia części ogólnej prawa karnego wykonawczego: organy

postępowania wykonawczego, sądowa kontrola pozasądowych

organów postępowania wykonawczego.

3.Wykonywanie kary ograniczenia wolności i grzywny.

4. Skazany. Ochrona praw skazanych w świetle Konstytucji i

standardów międzynarodowych.

5.Wykonywanie kary pozbawienia wolności, w tym w trybie dozoru

elektronicznego.

6.Wybrane problemy wykonywania środków probacyjnych oraz

tymczasowego aresztowania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Hołda, Z. Hołda, B. Zórawska — Prawo karne wykonawcze, Warszawa, 2012, Wolters Kluwer Polska

Z. Hołda, K. Postulski — Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Gdansk, 2007, Info Trade

S. Lelental — Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa, 2014, C.H.Beck

Akty prawne:

[1] Ustawa/rozporzadzenie w przedmiocie ustawa - Kodeks karny wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997 r.

Dz.U.Nr 90, poz. 557 z pózn. zm.

[2] Ustawa/rozporzadzenie w przedmiocie ustawa - Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. Dz.U.Nr 88, poz.

553 z pózn. zm.

[3] Ustawa/rozporzadzenie w przedmiocie ustawa o Słuzbie Wieziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. Dz.U.Nr

79, poz. 523 z pózn. zm.

[4] Ustawa/rozporzadzenie w przedmiocie ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolnosci poza zakładem

karnym w systemie dozoru elektronicznego z dnia 7 wrzesnia 2007 r. (tekst jednolity) Dz.U.z

2010 r., Nr 142, poz. 960 ze zm.

Metody i kryteria oceniania:

W przypadku osób uczestniczących regularnie i aktywnie w wykładach istnieje możliwość podwyższenia oceny

poprzez dopytanie. Zaliczenie pisemne. Poprawka ustnie na dyżurze.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.