Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria i narzędzia PR

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-DZ-S1-1-BR-TPR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0388) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i informacją
Nazwa przedmiotu: Teoria i narzędzia PR
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

"brak"

Całkowity nakład pracy studenta:

obecność na zajęciach - 30h (1 ECTS)

lektura tekstów obowiązkowych - 30h (1 ECTS)

przygotowanie do kolokwium - 30h (1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W08 Ma wiedzę dotyczącą procesów komunikacji społecznej;

rozumie złożoność, wielowymiarowość,

wielopłaszczyznowość i najważniejsze uwarunkowania

tych procesów. S1A_W03; S1A_W05

K_W18 Ma poszerzoną wiedzę na temat warsztatu pracy w zakresie

wybranej specjalności: dziennikarza zatrudnionego w prasie,

radiu, telewizji, nowych mediach lub pracownika

branży/działu PR i brandingu. S1P_W06; S1P_W07Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02 Posiada umiejętność wykorzystania podstaw wiedzy

teoretycznej do opisu i praktycznego analizowania

konkretnych procesów i zjawisk społecznych, właściwych

dla obszaru dziennikarstwa i komunikacji społecznej. S1A_U02

K_U15 Ma rozbudowany warsztat pracy w zakresie wybranej

specjalności. Wykorzystując wiedzę na temat warsztatu

pracy, potrafi przygotować skuteczne przekazy. S1P_U06; S1P_U09; S1P_U10


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się, zwłaszcza poprzez

lekturę literatury fachowej, czasopism i portali branżowych,

uczestnictwo w konferencjach specjalistycznych,

członkostwo i udział w pracach stowarzyszeń branżowych. S1A_K01

K_K03 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej

różne role, także status i zadania lidera. S1A_K02

K_K07 Uczestniczy w przygotowaniu projektów społecznych,

uwzględniając kompleks uwarunkowań: prawnych,

ekonomicznych, politycznych, kulturowych. S1A_K05


Metody dydaktyczne:

dyskusja, rozwiązywanie case'ów

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- projektu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

W ramach proponowanych zajęć studenci dowiedzą się jaka jest rola public relations w organizacji, a także jakie narzędzia mają do dyspozycji specjaliści zajmujący się PR oraz z jakimi trudnościami muszą się zmierzyć w swojej pracy. Uczestnicy zajęć poznają zasady etyczne, które obowiązują w branży public relations, dowiedzą się jak planować i implementować działania z obszaru public relations, a następnie jak mierzyć ich efektywność.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne

(omówienie zasad kursu)

2. Istota PR, PR w zintegrowanej komunikacji marketingowej

Szczegółowe zagadnienia: PR a pokrewne dziedziny: marketing, reklama, propaganda; elementy i zadania PR; etapy tworzenia strategii PR.

Lektura obowiązkowa: 1) Cenker Ewa M. 2007. Public relations. Poznań: Wydawnictwo WSB, s. 11-25;

2) Wójcik Krystyna. 2013. Public relations – wiarygodny dialog z otoczeniem. Warszawa: Placet, s. 137-165.

Zadanie domowe: Wybór firmy/instytucji.

3. Zasady kreowania i implementacji strategii PR

Zadanie domowe: Zgromadzenie informacji o sytuacji wyjściowej firmy/instytucji.

4. Wewnętrzne i zewnętrzne PR

Szczegółowe zagadnienia: otoczenie organizacji; narzędzia PR wewnętrznego i zewnętrznego; tworzenie strategii PR.

Lektura obowiązkowa: 1) Cenker Ewa M. 2007. Public relations. Poznań: Wydawnictwo WSB, s. 26-40;

2) Budzyński Wojciech. 2008. Public relations: strategia i nowe techniki kreowania wizerunku. Warszawa: Poltext, s. 45-71.

Zadanie domowe: Analiza oraz interpretacja zgromadzonych danych o firmie/instytucji.

5. Wizerunek i tożsamość firmy/instytucji

Szczegółowe zagadnienia: typy wizerunku; elementy tożsamości firmy/instytucji; rola marki.

Lektura obowiązkowa: 1) Cenker Ewa M. 2007. Public relations. Poznań: Wydawnictwo WSB, s. 41-67;

2) Black Sam. 2005. Public relations., Kraków: Oficyna ekonomiczna, s. 96-112.

Zadanie domowe: Stworzenie planu medialnego, z uwzględnieniem budżetu.

6. Media a budowanie wizerunku firmy/instytucji

Szczegółowe zagadnienia: znaczenie mediów dla PR; organizacyjne aspekty działań media relations; kontakty instytucjonalne z mediami.

Lektura obowiązkowa: 1) Cenker Ewa M. 2007. Public relations. Poznań: Wydawnictwo WSB, s. 109-140;

2) Jóźwik Wojciech. 2010. Media relations w samorządzie [w:] Duda Aneta (red.). Public relations miast i regionów. Warszawa: Difin, s. 79-107.

Zadanie domowe: Wybór kolejnych instrumentów i technik PR.

7. Storrytelling w działaniach PR

Szczegółowe zagadnienia: marketing narracyjny, elementy dobrej historii, PR w krainie mitu

Literatura obowiązkowa:

E. Mistewicz, Marketing narracyjny. Jak budować historie, które sprzedają, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2011, 57-105.

Zadanie domowe: Stworzenie szczegółowego harmonogramu działań.

8. Lobbing

Szczegółowe zagadnienia: model europejski lobbingu, model amerykański, lobbing w Polsce, metody i techniki lobbingu

Literatura obowiązkowa: Jasiecki Krzysztof, Molęda-Zdziech Małgorzata, Kurczewska, (2000), Lobbing, Kraków: Dom Wydawniczy ABC.

Maćkowska Renata. 2002. Lobbying jako rzecznictwo interesów, w:] Henryk Przybylski (red.). Public relations - sztuka efektywnego komunikowania. Katowice: Wydawnictwo AE KZ, s. 151-162.

Rozwadowska Barbara. 2006. Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy. Warszawa: Studio „Emka”, s. 244-267

Zadanie domowe: Wybór kolejnych instrumentów i technik PR.

9. Sponsoring

Szczegółowe zagadnienia: funkcje sponsoringu istotne dla PR; podstawowe zasady długofalowej koncepcji sponsoringu; sponsoring a media

Lektura obowiązkowa: 1) Rozwadowska Barbara. 2006. Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy. Warszawa: Studio „Emka”, s. 244-267;

2) Datko Marek. 2002. Sponsoring – efektywny instrument promocji, [w:] Henryk Przybylski (red.). Public relations - sztuka efektywnego komunikowania. Katowice: Wydawnictwo AE KZ, s. 123-150;

Zadanie domowe: Wybór kolejnych instrumentów i technik PR.

10. Zarządzanie w sytuacji kryzysowej

Szczegółowe zagadnienia: reakcja na krytykę; konflikty w firmie/instytucji; zarządzanie sytuacją kryzysową.

Lektura obowiązkowa: 1) Rydzak Waldemar. 2006. Zarządzanie informacja w sytuacjach kryzysowych, [w:] Jerzy Olędzki, Dariusz Tworzydło (red.). Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju. Warszawa: PWN, s. 276-293;

2) Rozwadowska Barbara. 2002. Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy. Warszawa: Studio EMKA, s. 167-192.

Zadanie domowe: Analiza ewentualnych przeszkód jakie mogą się pojawić w ramach tworzonej strategii.

11. PR miast i regionów

Szczegółowe zagadnienia: event marketing, city plecament, social media w promocji miast i regionów

Lektura obowiązkowa: Florek Magdalena, Augustyn Anna, (2011) Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego – zasady i procedury, Warszawa: Best Place, Europejski Instytut Marketingu Miejsc, s. 7-34.

12. PR w sporcie

Szczegółowe zagadnienia: PR sportowca, PR klubu i reprezentacji, sport jako element PR miasta lub regionu, sport jako narzędzie PR przedsiębiorstwa

Literatura obowiązkowa: Anna Adamus-Matuszyńska, Personal PR, czyli kreowanie wizerunku sportowca, [w:] Godlewski Piotr, Rydzak Waldemar, Trębecki Jacek, (2010), Public Relations w sporcie, Poznań: SportWin., s. 85-116;

Żmudziński Arkadiusz, Sport w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa, [w:] Godlewski Piotr, Rydzak Waldemar, Trębecki Jacek, (2010), Public Relations w sporcie, Poznań: SportWin. s. 141-162

Matecki Piotr, Sport w kształtowaniu wizerunku miast, [w:] Godlewski Piotr, Rydzak Waldemar, Trębecki Jacek, (2010), Public Relations w sporcie, Poznań: SportWin.

s. 163-196

13. PR instytucji publicznych

Szczegółowe zagadnienia: organizacje jako podmioty działań PR; obszary decyzji w zakresie PR; instrumenty PR.

Lektura obowiązkowa: 1) Iwankiewicz-Rak Barbara. 2006. Public relations w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych, [w:] Jerzy Olędzki, Dariusz Tworzydło (red.). Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju. Warszawa: PWN, s. 81-105;

2) Sikora Rafał. 2003. Public relations jako forma komunikowania w gminie, [w:] Beta Ociepka (red.). Public relations w teorii i praktyce. Wrocław: Wydawnictwo UWr, s. 72-87.

14 . PR w instytucjach pozarządowych

Szczegółowe zagadnienia: HR w NGO, narzędzie PR w NGO, event marketing w organizacji pozarządowej,

Literatura obowiązkowa: http://www.sektor3.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2013/04/SEKTOR3_pr_w_ngo.pdf

15. Prezentacja projektu

Literatura:

Black Sam. 2005. Public Relations. Kraków: Oficyna Wydawnicza.

Budzyński Wojciech. 2008. Public relations: strategia i nowe techniki kreowania wizerunku. Warszawa: Poltext.

Cenker Ewa M. 2007. Public relations. Poznań: Wydawnictwo WSB.

C. Gallo, Steve Jobs. Sztuka prezentacji, SIW Znak, Kraków 2011, Akt 1. Narodziny opowieści (ss. 21-106).

K. Fog, C. Budtz, P. Munch, S. Blanchette, Storytelling. Narracja w reklamie i biznesie, Warszawa 2011, Rozdział 4. Główna opowieść marki (ss. 68-101).

Fraser P. Seitel. Public relations w praktyce. Warszawa: Felberg SJA.

Godlewski Piotr, Rydzak Waldemar, Trębecki Jacek, (2010), Public Relations w sporcie, Poznań: SportWin.

Kaczmarek-Śliwińska Monika, (2015), Public Relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się,

Kiełdanowicz Marta, (2002), PR w sytuacjach kryzysowych, [w:] Ociepka Beata, PR w teorii i praktyce, Wrocław: Wyd. UW.

Jasiecki Krzysztof, Molęda-Zdziech Małgorzata, Kurczewska, (2000), Lobbing, Kraków: Dom Wydawniczy ABC.

Miotk Anna, (2012), Badania w Public Relations. Wprowadzenie, Warszawa: Difin

E. Mistewicz, Marketing narracyjny. Jak budować historie, które sprzedają, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2011, Rozdział 1. Opowiedz albo nie przeszkadzaj, Rozdział 2. Opowiedz mi o swojej firmie (ss. 15-105).

Olędzki Jerzy, Tworzydło Dariusz (red.). Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju. Warszawa: PWNWójcik Krystyna. 2005. Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Warszawa: Wyd. Placet.

Podobas Izabela. 2011. Public relations jako narzędzie kreowania wizerunku partii politycznych. Warszawa: Diffin.

Rozwadowska Barbara. 2006. Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy. Warszawa: Studio „Emka”.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność – 2 dopuszczalne nieobecności, każda ponadwymiarowa nieobecność będzie skutkować odjęciem 3 punktów

- aktywność – (0–45), max. 3 punkty na każde zajęcia studenci są zobowiązani do przeczytania tekstów obowiązkowych

- projekt kampanii w podgrupach – (0–45 pkt.)

Punkty – Ocena:

0 – 45 niedostateczny

45 –53 dostateczny

54 – 62 dostateczny plus

63 –71 dobry

72 –80 dobry plus

81– 90 bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Brodzińska-Mirowska
Prowadzący grup: Barbara Brodzińska-Mirowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Peszyński
Prowadzący grup: Wojciech Peszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.