Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka o komunikowaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-DZ-S1-1-NoK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0318) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi
Nazwa przedmiotu: Nauka o komunikowaniu
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach 30h (1 ECTS)

prezentacja wybranego tematu 25h (1 ECTS)

kolokwium 50h (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 ma podstawową wiedzę z zakresu nauki o mediach

i komunikacji społecznej, zna miejsce dyscypliny w systemie nauk i relacje

do innych nauk (w szczególności politologii, socjologii, językoznawstwa,

literaturoznawstwa, psychologii, kulturoznawstwa, filozofii, ekonomii)

K_W06 zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne, będące teoretycznym fundamentem działalności dziennikarskiej

ma elementarną wiedzę o roli jednostki w działaniach organizacji medialnych

i/lub przedsiębiorstw branży reklamowej, brandingu i public relations

K_W07 ma wiedzę o ewolucji poglądów na temat komunikowania,

ze szczególnym uwzględnieniem komunikowania masowego; zna

podstawową terminologię i kategorie z ww. zakresu

K_W08 ma wiedzę dotyczącą procesów komunikacji społecznej; rozumie złożoność,wielowymiarowość, wielopłaszczyznowość i najważniejsze uwarunkowania tych procesów


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne, właściwe dla obszaru dziennikarstwa i komunikacji społecznej

K_U02 posiada umiejętność wykorzystania podstaw wiedzy teoretycznej do opisu i praktycznego analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych, właściwych dla obszaru dziennikarstwa i komunikacji społecznej

K_U03 rozumie przyczyny i przebieg konkretnych procesów społecznych

(kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych), właściwych dla

obszaru dziennikarstwa i komunikacji społecznej; potrafi właściwie je

analizować

K_U08 rozumie i analizuje zjawiska społeczne

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 rozumie potrzebę ciągłego uczenia się, zwłaszcza poprzez lekturę literatury fachowej, czasopism i portali branżowych, uczestnictwo w konferencjach specjalistycznych, członkostwo i udział w pracach stowarzyszeń branżowych

K_K02 uzupełnia wiedzę, doskonali umiejętności i poszerza ich spektrum, uznaje samokształcenie za istotny warunek powodzenia na rynku pracy

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi założeniami i teoriami z obszaru komunikologii. W ramach kursu studenci nabywają wiedzę dotyczącą mechanizmów kształtujących szeroko rozumiane komunikowanie społeczne, poznają podejścia badawcze oraz specyfikę poszczególnych typów komunikowania. W ramach zajęć omawiane są także zjawiska społeczne i technologiczne wpływające na proces komunikacji zarówno w sensie praktycznym jak i teoretycznym.

Pełny opis:

W ramach kursu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Wprowadzenie do komunikologii

Nauka o komunikowaniu z perspektywy teoretycznej

Odbiorcy – co decyduje o wyborze konkretnych mediów?

Teorie komunikowania masowego

Oddziaływanie środków masowego przekazu

Mediatyzacja życia społecznego

Nowe media. Czym są i jak zmieniły komunikację?

Sztuczna inteligencja a procesy komunikacji społecznej

Komunikowanie polityczne

Komunikacja międzykulturowa – podstawowe teorie

Teorie komunikowania interpersonalnego

Płeć kulturowa w mediach tradycyjnych i Internecie

Literatura:

B.Dobek -Ostrowska.2006. Komunikowanie polityczne i publiczne. Warszawa: PWN.

D.McQuail.2008. Teoria komunikowania masowego. Warszawa: PWN. Rozdział 15.

Z.Nęcki, Komunikowanie interpersonalne, Ossolineum, Wrocław 1992 Morreale, B. Spitzberg, J. Barge. Komunikacja między ludźmi.

Marian Golka.2008. Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacji. Warszawa: PWN.

M. Fleischer. 2011. Komunikacja konstruktywistycznie, czyli dlaczego tradycyjne koncepcje komunikacji są nieadekwatne [w:] M. Graszewicz, J. Jastrzębski. Teoria komunikacji i mediów 3. Wrocław: Atut.

S. Michalczyk. Pojęcie mediatyzacji w nauce o komunikowaniu [w:] Mediatyzacja kampanii politycznych. Katowice. Wyd. UŚ. s. 17-33,

Marek Graszewicz, Dominik Lewiński. 2011. Wstęp do systemowej teorii Internetu [w:] M.Jeziński, A.Seklecka, Ł. Wojtkowski. Nowe Media we współczesnym społeczeństwie. Toruń: UMK. s. 13-25. (2) M.Lister, J. Dovey, Seth Giddings, I. Grant. Kieran Kelly. 2009. Nowe Media. Wprowadzenie. Kraków: Wyd. UJ. s. 13-72.

Manuel Castells. 2008. Społeczeństwo sieci. Rozdział 5

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowe kryteria oceny

1. Bieżące przygotowanie do zajęć (wejściówki i dyskusje)

2. Indywidualne prezentacje tematyczne

3. Testy sprawdzające (śródsemestralne i końcowe)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Brodzińska-Mirowska
Prowadzący grup: Barbara Brodzińska-Mirowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Seklecka
Prowadzący grup: Aleksandra Seklecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

- WPROWADZENIE DO NAUKI O KOMUNIKOWANIU – GENEZA, DEFINICJE, TYPY KOMUNIKOWANIA, FUNKCJE

- MODELE PROCESU KOMUNIKOWANIA MASOWEGO – PARADYGMAT DOMINUJĄCY I KRYTYCZNY, MODEL TRANSMISJI, RYTUALNY, ROZGŁOSU, RECEPCJI, WYDARZENIA MEDIALNE

- TEORIA MEDIÓW W KONTEKŚCIE TEORII SPOŁECZNYCH – METAFORY ZAPOŚREDNICZENIA, FUNKCJONALIZM, TEORIA KRYTYCZNA, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, DETERMINIZM TECHNOLOGICZNY

- NOWE MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – SIECI SPOŁECZNE I WSPÓLNOTY WIRTUALNE, REWOLUCJA KOMUNIKACYJNA

- SZTUCZNA INTELIGENCJA A PROCESY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ – KOMUNIKACJA MASZYN, BOTY, AWATARY, SPOŁECZNE KONSEKWENCJE AI

- WIDOWNIA – ZAŁOŻENIA BADAWCZE, TYPY WIDOWNI, DOŚWIADCZENIA ODBIORU MEDIÓW

- TEORIE ODDZIAŁYWANIA MEDIÓW A PRAKTYKA SPOŁECZNA – MEDIA I PRZEMOC, KONTROLA SPOŁECZNA, TEORIA KULTYWACJI, VOYEURYZM MEDIALNY

- TEORIE WPŁYWU MEDIÓW NA SPOŁECZEŃSTWO – AGENDA SETTING, SPIRALA MILCZENIA, TEORIE PROPAGANDY

- KOMUNIKOWANIE POLITYCZNE – CECHY, PODEJŚCIA BADAWCZE, MARKETING POLITYCZNY

-MEDIATYZACJA POLITYKI I ŻYCIA SPOŁECZNEGO – POJĘCIE MEDIATYZACJI, CELEBRYTYZACJA, TYPY CELEBRYTÓW

- KOMUNIKOWANIE INTERPERSONALNE – PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KI, PODEJŚCIA DO BADANIA KI, POKONYWANIE TRUDNOŚCI W RELACJACH INTERPERSONALNYCH

- KOMUNIKOWANIE GRUPOWE – PODEJMOWANIE DECYZJI, PRZYWÓDZTWO, WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI, WŁADZA I AUTORYTET

- WYSTĄPIENIA PUBLICZNE – ZASADY PRZYGOTOWANIA I PREZENTACJI WYSTĄPIEŃ

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.