Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-DZ-S1-2-E Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

100h

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 - student zna relacje dyscypliny do ekonomii (S1A_W01)

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_K01 - student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczno-ekonomiczne, właściwe dla obszaru dziennikarstwa i komunikacji społecznej (S1A_U01)

K_K02 - student posiada umiejętność wykorzystania podstaw teoretycznej wiedzy ekonomicznej do opisu i praktycznego analizowania

konkretnych procesów i zjawisk społecznych, właściwych

dla obszaru dziennikarstwa i komunikacji społecznej (S1A_U02)

K_K03 - student rozumie przyczyny i przebieg konkretnych procesów społeczno-gospodarczych, właściwych dla obszaru dziennikarstwa i komunikacji społecznej; potrafi właściwie je analizować (S1A_U03)

K_K04 - student Wykorzystując standardowe metody i narzędzia z zakresu

nauki o mediach i komunikacji społecznej, potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne-ekonomiczne (S1A_U04)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 - student rozumie potrzebę ciągłego uczenia się, zwłaszcza poprzez lekturę literatury fachowej, czasopism i portali branżowych, uczestnictwo w konferencjach specjalistycznych, członkostwo i udział w pracach stowarzyszeń branżowych (S1A_K01)

K_K02 - student uzupełnia wiedzę, doskonali umiejętności i poszerza ich spektrum, uznaje samokształcenie za istotny warunek powodzenia na rynku pracy (S1A_K06)

K_K08 - student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy (S1A_K07)

Metody dydaktyczne:

zajęcia odbywają się w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusji, zachęcania do formułowania własnych wniosków, opinii, prognoz

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku
- SWOT

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

wykład z zakresu Ekonomii jest prezentacją podstaw współczesnej teorii ekonomicznej oraz mechanizmów i instytucji, jakie rządzą współczesną gospodarką rynkową

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do ekonomii. Gospodarka rynkowa. Mechanizm rynkowy. Rola informacji w procesach gospodarczych. Teoria konsumenta. Teoria przedsiębiorstwa. Główne nurty ekonomiczne.

2. Gospodarka narodowa. Rachunek dochodu narodowego. Rozwój gospodarczy.

3. Polityka makroekonomiczna. Rola państwa w gospodarce. Budżet państwa. Deficyt i dług publiczny. Bank centralny. Polityka fiskalna i polityka pieniężna – mechanizmy stymulacji gospodarki.

4. Równowaga makroekonomiczna. Inflacja – pojęcie, przyczyny, sposoby przeciwdziałania inflacji. Bezrobocie – przyczyny, rodzaje, skutki, próby przezwyciężania bezrobocia. Znaczenie handlu zagranicznego dla gospodarki.

5. Analiza polityki gospodarczej w Polsce po 1989 r.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Milewski R., Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2006

2. Begg D., Fischer S., Dombusch R., Ekonomia, t. I i II, PWE, Warszawa 2007

3. Paul Krugman, Robin Wells, Economics, 2017

4. raporty (i inne publikacje) oraz baza danych Banku Światowego:

https://data.worldbank.org

https://www.worldbank.org/en/about/annual-report

5. raporty (i inne publikacje) oraz baza danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego:

https://www.imf.org/en/Publications/WEO

https://www.imf.org/en/Data

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Caban W., Ekonomia, PWE, 2001

2. Mierzejewska-Majcherek J., Podstawy ekonomii, Difin, 2004

3. Rekowski M., Mikroekonomia, Wyd. Akademia, Poznań 2005

4. Sloman J., Podstawy ekonomii, PWE, 2001

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny (test) na koniec semestru

aktywność w trakcie zajęć w całym semestrze

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Redo
Prowadzący grup: Magdalena Redo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Redo
Prowadzący grup: Magdalena Redo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.