Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-DZ-S2-1-GNK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0318) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi
Nazwa przedmiotu: Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z zakresu filozofii, socjologii i etyki

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

150 godzin, w tym:

- 30 godzin - aktywne uczestnictwo w zajęciach konwersatoryjnych (1 ECTS)

- 45 godzin - indywidualna lektura obowiązkowych tekstów źródłowych i przygotowywanie się do zajęć (1,5 ECTS)

- 60 godzin - wybór lektury egzaminacyjnej i samodzielne studia nad wybraną lekturą (2 ECTS)

- 15 godzin - przygotowywanie się do ustnego kolokwium z lektury, przygotowanie konspektu egzaminacyjnego i rozmowa na temat lektury podczas dyżuru prowadzącego (0,5 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W_1 - orientuje się w relacjach między naukami o mediach a kulturoznawstwem oraz dostrzega przenikanie się obu dyscyplin (K_W01)

W_2 - zna główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI w., ma rozszerzoną wiedzę o budowie i funkcjach systemu kultury i mediów, zna specyfikę relacji kultura – komunikacja (K_W02)

W_3 - posiada szeroką wiedzę dotyczącą człowieka jak twórcy kultury oraz orientuje się w ludzkiej aktywności dotyczącej działalności kulturotwórczej (K_W05)

W_4 - ma szeroką wiedzę o procesach komunikacji wewnątrzkulturowej i międzykulturowej (K_W07)

W_5 - posiada szeroką wiedzę na temat wpływu procesów związanych z komunikowaniem masowym na współczesną kulturę (K_W09)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U_1 - potrafi prawidłowo analizować, interpretować i wyjaśniać zjawiska kulturowe (K_U01)

U_2 - potrafi skutecznie wykorzystywać swoją wiedzę z zakresu teorii kultury do opisu i analizowania zjawisk kulturowych, w szczególności zaś zjawisk społecznych (K_U02)

U_3 - w sposób krytyczny wykorzystuje swoją wiedzę z zakresu nauk o mediach i nauk o kulturze w analizach i interpretacjach zjawisk kulturowych (K_U06)

U_4 - posiada umiejętność integrowania wiedzy z zakresu różnych dyscyplin humanistycznych czy społecznych, w szczególności zaś potrafi spoglądać na zjawiska kulturowe holistycznie (K_U12)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K_1 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, w szczególności dostrzega potrzebę nauki o otaczających go i nieustannie zmieniających się realiach kulturowych (K_K01)

K_2 - samodzielnie i umiejętnie uzupełnia i rozwija swoją wiedzę, w szczególności poprzez lekturę tekstów naukowych oraz podejmowanie studiów nad wybraną monografią naukową z zakresu nauk o kulturze (K_K02)

K_3 - skutecznie pracuje w grupie, podejmuje się różnych zadań w grupie i rozwiązuje problemy (K_K03)

K_4 - prawidłowo dostrzega, wyjaśnia i rozwiązuje dylematy typowe dla zawodu dziennikarza, w szczególności zaś rozwiązuje dylematy, które mają swoje źródła w zmieniających się realiach kulturowych współczesnego świata (K_K05)

K_5 - wykazuje się zrozumieniem w zakresie konieczności ochrony regionalnego, narodowego oraz europejskiego dziedzictwa kulturowego, podejmuje się inicjatyw mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego (K_K09)

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- oxfordzka
- studium przypadku
- SWOT

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody integracyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Podczas konwersatorium studenci zostaną zapoznani z podstawami nurtami i kierunkami współczesnej kultury polskiej i światowej oraz przedyskutują najważniejsze koncepcje i teorie warunkujące kulturę XX i XXI wieku. Nurty współczesnej kultury staną się punktem wyjście do dyskusji nad problemami współczesności.

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające

2. Między modernizmem a postmodernizmem

Szahaj A., Rozdział 3. Definiując postmodernizm, [w:] tegoż, Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty’ego w kontekście sporu o postmodernizm, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012, 143-182.

3. Modernizm

Gray J., 2. Trzy nowoczesne projekty, [w:] tegoż, Al-Kaida i korzenie nowoczesności, przeł. W. Madej, Fundacja Aletheia, Warszawa 2006, s. 13-42.

4. Postmodernizm

Myers T., 3. Dlaczego ten postmodernizm taki straszny?, [w:] Žižek. Przewodnik Krytyki Politycznej, M. Kropiwnicki i J. Kutyła (red.), Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009, s. 72-91.

5. Totalitaryzm

Traverso E., Nadzorować, karać, uśmiercać, [w:] tegoż, Europejskie korzenie przemocy nazistowskiej, przeł. A. Czarnecka, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2011, s. 33-66.

6. Egzystencjalizm

Warnock M., Jean Paul Sartre (1) oraz Jean Paul Sartre (2), [w:] tegoż, Egzystencjalizm, przeł. M. Michowicz, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2000, s. 110-149.

7. Konsumeryzm

Baudrillard J., Część Pierwsza, [w:] tegoż, Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2004, s. 7-44.

8. Kultura dobrobytu

Baudrillard J., Część Druga, [w:] tegoż, Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2004, s. 45-74.

9. Kultura przyjemności

Branden N., 5. Czy nie jest każdy samolubem? oraz 6. Psychologia przyjemności, [w:] Rand A., Cnota egoizmu. Nowa koncepcja egoizmu, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2000, s. 68-80.

10. Kultura obnażania

McNair B., Seks, demokratyzacja pożądania i media, czyli kultura obnażania, przeł. E. Klekot, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2004, s. 179-218.

11. Celebrytyzm

Godzic W., Michał Wiśniewski – celebryta wzorcowy, czyli zabawa z tożsamością, [w:] tegoż, Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 145-184.

12. Enwiromentalizm

Schwartz P., Filozofia niedostatku, [w:] Rand A., Powrót człowieka pierwotnego. Rewolucja antyprzemysłowa, przeł. Z. M. Czarnecki, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003, s. 284-317.

13. Multikulturalizm

Schwartz P., Wielokulturowy nihilizm, [w:] Rand A., Powrót człowieka pierwotnego. Rewolucja antyprzemysłowa, przeł. Z. M. Czarnecki, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003, s. 318-349.

14. Społeczeństwo informacyjne

Castells M., Himanen P., 4. Dobrobyt narodu, [w:] tegoż, Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, przeł. M. Penkała i M. Sutowski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009, s. 95-119.

15. Zajęcia podsumowujące

Literatura:

1. Zajęcia wprowadzające.

2. Szahaj A., Rozdział 3. Definiując postmodernizm, [w:] tegoż, Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty’ego w kontekście sporu o postmodernizm, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012, 143-182.

3. Gray J., 2. Trzy nowoczesne projekty, [w:] tegoż, Al-Kaida i korzenie nowoczesności, przeł. W. Madej, Fundacja Aletheia, Warszawa 2006, s. 13-42.

4. Myers T., 3. Dlaczego ten postmodernizm taki straszny?, [w:] Žižek. Przewodnik Krytyki Politycznej, M. Kropiwnicki i J. Kutyła (red.), Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009, s. 72-91.

5. Traverso E., Nadzorować, karać, uśmiercać, [w:] tegoż, Europejskie korzenie przemocy nazistowskiej, przeł. A. Czarnecka, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2011, s. 33-66.

6. Warnock M., Jean Paul Sartre (1) oraz Jean Paul Sartre (2), [w:] tegoż, Egzystencjalizm, przeł. M. Michowicz, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2000, s. 110-149.

7. Baudrillard J., Część Pierwsza, [w:] tegoż, Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2004, s. 7-44.

8. Baudrillard J., Część Druga, [w:] tegoż, Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2004, s. 45-74.

9. Rand A., Etyka absolutna, [w:] Rand A., Cnota egoizmu. Nowa koncepcja egoizmu, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2000, s. 7-31.

10. Branden N., 5. Czy nie jest każdy samolubem? oraz 6. Psychologia przyjemności, [w:] Rand A., Cnota egoizmu. Nowa koncepcja egoizmu, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2000, s. 68-80.

10. McNair B., Seks, demokratyzacja pożądania i media, czyli kultura obnażania, przeł. E. Klekot, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2004, s. 179-218.

11. Godzic W., Michał Wiśniewski – celebryta wzorcowy, czyli zabawa z tożsamością, [w:] tegoż, Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 145-184.

12. Schwartz P., Filozofia niedostatku, [w:] Rand A., Powrót człowieka pierwotnego. Rewolucja antyprzemysłowa, przeł. Z. M. Czarnecki, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003, s. 284-317.

13. Schwartz P., Wielokulturowy nihilizm, [w:] Rand A., Powrót człowieka pierwotnego. Rewolucja antyprzemysłowa, przeł. Z. M. Czarnecki, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003, s. 318-349.

14. Castells M., Himanen P., 4. Dobrobyt narodu, [w:] tegoż, Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, przeł. M. Penkała i M. Sutowski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009, s. 95-119.

15. Zajęcia podsumowujące.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności, każdą kolejną należy "zaliczyć" na dyżurze poprzez przestudiowanie tekstu z wybranych zajęć i rozmowę na jego temat)

- aktywność podczas zajęć na podstawie samodzielnie przestudiowanych tekstów obowiązkowych (ocena cząstkowa nr 1)

- ustne kolokwium na temat wybranej lektury z listy lektur egzaminacyjnych oraz przygotowanie konspektu z lektury (ocena cząstkowa nr 2)

- ocena końcowa jest średnią arytmetyczną obu ocen cząstkowych

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Drelich
Prowadzący grup: Sławomir Drelich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Lista lektur egzaminacyjnych w cyklu 2017/2018 (aktualizacja: jesień 2017):

1. Barber B., Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, Warszawa 2009

2. Bauman Z., Socjalizm. Utopia w działaniu, Warszawa 2010

3. Brenton S., Cohen R., Polowanie na ludzi, Warszawa 2003

4. Butler J., Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywu, Warszawa 2011

5. Butler J., Ramy wojny. Kiedy życie godne jest opłakiwania?, Warszawa 2010

6. Critchley S., Nieustające żądanie. Etyka polityczna, Wrocław 2006

7. Dayan D., Katz E., Wydarzenia medialne. Historia transmitowana na żywo, Warszawa 2008

8. Debord G., Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu, Warszawa 2009

9. Debray R., Wprowadzenie do mediologii, Warszawa 2010

10. Foucault M., Nadzorowac i karać, dowolne wydanie.

10. Godzic W., Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów, Warszawa 2007

11. Halawa M., Życie codzienne z telewizorem, Warszawa 2006

12. Hardy J., Nowy polski kapitalizm, Warszawa 2012

13. Hayek F. A. von, Droga do zniewolenia, Kraków 2009

14. Howarth D., Dyskurs, Warszawa 2008

15. Jonscher Ch., Życie okablowane. Kim jesteśmy w epoce przekazu cyfrowego?, Warszawa 2001

16. Kasprowicz M., Drelich S., Kopyciński M., Zjawisko szaleństwa w kulturze, Toruń 2010

17. Krastew I., Demokracja nieufnych. Eseje polityczne, Warszawa 2013

18. Levinson P., Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informatycznej, Warszawa 2006

19. Levinson P., Telefon komórkowy. Jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków komunikacji, Warszawa 2006

20. Mayer H., Odmieńcy, Warszawa 2005

21. Macherey P., Siła norm. Od Canguilhema do Foucaulta, Warszawa 2011

22. Mouffe Ch. (red.), Carl Schmitt. Wyzwanie polityczności, Warszawa 2011

23. Mouffe Ch., Paradoks demokracji, Wrocław 2005

24. Olczyk T., Politrozrywka i popperswazja. Reklama telewizyjna w polskich kampaniach wyborczych XXI wieku, Warszawa 2009

25. Ostaszewska A., Michael Jackson jako bohater mityczny, Warszawa 2009

26. Patel R., Wartość niczego. Jak przekształcić społeczeństwo rynkowe i na nowo zdefiniować demokrację, Warszawa 2010

27. Ptaszek G., Talk show. Szczerość na ekranie, Warszawa 2006

28. Radkowska-Walkowicz M., Od Golema do Terminatora. Wizerunki sztucznego człowieka w kulturze, Warszawa 2006

29. Rand A., Powrót człowieka pierwotnego. Rewolucja antyprzemysłowa, Poznań 2003

30. Sorel G., Rozważania o przemocy, Warszawa 2014.

31. Szlendak T., Kozłowski T., Naga małpa przed telewizorem, Warszawa 2009

32. Wiśniewski R., Jaranowski M., Koncepcje i problemy filozofii zła, Toruń 2009

33. Zdrenka M., O gnuśności. Studium lenistwa i jego kontekstów, Toruń 2012

34. Žižek S., Kruchy absolut, Warszawa 2009

35. Žižek S., Metastazy rozkoszy. Sześć esejów o kobietach i przyczynowości, Warszawa 2013

36. Schmitt C., Teoria partyzanta. Uwagi na marginesie Pojęcia polityczności, Warszawa 2016.

37. Schmitt C., Dyktatura, Warszawa 2016.

38. Esposito R., Pojęcia polityczne. Wspólnota, immunizacja, biopolityka, Kraków 2015.

39. Żiżek S., Żądanie niemożliwego, Warszawa 2014.

40. Baudrillard J., Pak Jasności. O inteligencji Zła, Warszawa 2005.

41. Bauman Z., Kultura płynnej nowoczesności, Warszawa 2009.

42. Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2013.

43. Bauman Z., Społeczeństwo w stanie oblężenia, Warszawa 2007.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Drelich
Prowadzący grup: Sławomir Drelich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Lista lektur egzaminacyjnych w cyklu 2017/2018 (aktualizacja: jesień 2017):

1. Barber B., Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, Warszawa 2009

2. Bauman Z., Socjalizm. Utopia w działaniu, Warszawa 2010

3. Brenton S., Cohen R., Polowanie na ludzi, Warszawa 2003

4. Butler J., Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywu, Warszawa 2011

5. Butler J., Ramy wojny. Kiedy życie godne jest opłakiwania?, Warszawa 2010

6. Critchley S., Nieustające żądanie. Etyka polityczna, Wrocław 2006

7. Dayan D., Katz E., Wydarzenia medialne. Historia transmitowana na żywo, Warszawa 2008

8. Debord G., Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu, Warszawa 2009

9. Debray R., Wprowadzenie do mediologii, Warszawa 2010

10. Foucault M., Nadzorowac i karać, dowolne wydanie.

10. Godzic W., Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów, Warszawa 2007

11. Halawa M., Życie codzienne z telewizorem, Warszawa 2006

12. Hardy J., Nowy polski kapitalizm, Warszawa 2012

13. Hayek F. A. von, Droga do zniewolenia, Kraków 2009

14. Howarth D., Dyskurs, Warszawa 2008

15. Jonscher Ch., Życie okablowane. Kim jesteśmy w epoce przekazu cyfrowego?, Warszawa 2001

16. Kasprowicz M., Drelich S., Kopyciński M., Zjawisko szaleństwa w kulturze, Toruń 2010

17. Krastew I., Demokracja nieufnych. Eseje polityczne, Warszawa 2013

18. Levinson P., Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informatycznej, Warszawa 2006

19. Levinson P., Telefon komórkowy. Jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków komunikacji, Warszawa 2006

20. Mayer H., Odmieńcy, Warszawa 2005

21. Macherey P., Siła norm. Od Canguilhema do Foucaulta, Warszawa 2011

22. Mouffe Ch. (red.), Carl Schmitt. Wyzwanie polityczności, Warszawa 2011

23. Mouffe Ch., Paradoks demokracji, Wrocław 2005

24. Olczyk T., Politrozrywka i popperswazja. Reklama telewizyjna w polskich kampaniach wyborczych XXI wieku, Warszawa 2009

25. Ostaszewska A., Michael Jackson jako bohater mityczny, Warszawa 2009

26. Patel R., Wartość niczego. Jak przekształcić społeczeństwo rynkowe i na nowo zdefiniować demokrację, Warszawa 2010

27. Ptaszek G., Talk show. Szczerość na ekranie, Warszawa 2006

28. Radkowska-Walkowicz M., Od Golema do Terminatora. Wizerunki sztucznego człowieka w kulturze, Warszawa 2006

29. Rand A., Powrót człowieka pierwotnego. Rewolucja antyprzemysłowa, Poznań 2003

30. Sorel G., Rozważania o przemocy, Warszawa 2014.

31. Szlendak T., Kozłowski T., Naga małpa przed telewizorem, Warszawa 2009

32. Wiśniewski R., Jaranowski M., Koncepcje i problemy filozofii zła, Toruń 2009

33. Zdrenka M., O gnuśności. Studium lenistwa i jego kontekstów, Toruń 2012

34. Žižek S., Kruchy absolut, Warszawa 2009

35. Žižek S., Metastazy rozkoszy. Sześć esejów o kobietach i przyczynowości, Warszawa 2013

36. Schmitt C., Teoria partyzanta. Uwagi na marginesie Pojęcia polityczności, Warszawa 2016.

37. Schmitt C., Dyktatura, Warszawa 2016.

38. Esposito R., Pojęcia polityczne. Wspólnota, immunizacja, biopolityka, Kraków 2015.

39. Żiżek S., Żądanie niemożliwego, Warszawa 2014.

40. Baudrillard J., Pak Jasności. O inteligencji Zła, Warszawa 2005.

41. Bauman Z., Kultura płynnej nowoczesności, Warszawa 2009.

42. Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2013.

43. Bauman Z., Społeczeństwo w stanie oblężenia, Warszawa 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.