Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona praw autorskich w internecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-DZ-S2-1-OPA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Ochrona praw autorskich w internecie
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy:
Strona przedmiotu: http://brak
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Uczestniczenie w zajęciach, przygotowanie referatu oraz do zaliczenia pisemnego przedmiotu. Sugerowana liczba godzin

pracy własnej studenta/całkowita liczba godzin przeznaczona

na studiowanie przedmiotu - 150h.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student nabywa wiedzę i rozumie zasady prawnej ochrony dóbr koncepcyjnych w środowisku cyfrowym oraz zna zasady odpowiedzialności za ich naruszenie. Korzysta z aktów prawnych dotyczących ochrony praw autorskich i usług świadczonych drogą elektroniczną. Zna zasady szczególnej ochrony dóbr informatycznych (programy komputerowe, Internet, bazy danych).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Korzysta z aktów prawnych dotyczących ochrony praw autorskich i usług świadczonych drogą elektroniczną. Zna zasady szczególnej ochrony dóbr informatycznych (programy komputerowe, Internet, bazy danych). Stosuje zasady poszanowania autorstwa w działalności związanej z realizacją prac twórczych, w tym w szczególności dotyczących eksploatacji cyfrowych wersji utworów. Potrafi integrować wiedzę z różnych obszarów, także spoza studiowanego kierunku.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Jest świadomy potrzeby uczenia się przez całe życie oraz ustawicznego

samodzielnego i krytycznego uzupełniana wiedzy, zwłaszcza w zakresie zmian w systemie prawa. Samodzielnie i krytycznie

uzupełnia wiedzę, doskonali umiejętności i poszerza ich spektrum, wzbogacając je o wymiar interdyscyplinarny.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- obserwacji
- panelowa
- seminaryjna
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Eksploatacja przedmiotów autorskich praw wyłącznych lub praw pokrewnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii przetwarzania informacji wywołuje wiele problemów prawnych pojawiających się w szczególności na gruncie prawa autorskiego i karnego.

Na pokusę naruszania cudzych praw autorskich szczególnie narażeni są dziennikarze, którzy w swojej pracy często korzystają z cudzej twórczości np. przytaczają w swoich utworach urywki cudzych utworów, wykorzystują fotografie na gorąco rozpowszechniane przez innych wydawców prasy elektronicznej, przytaczają utwory udostępniane w Internecie itp.

Na tym tle pojawia się potrzeba zaznajomienia studentów z ustawą o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę praw autorskich w środowisku cyfrowym.

Pełny opis:

W czasie wykładu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

1. Rozwój techniki a prawo autorskie, – wprowadzenie, najważniejsze pojęcia. 2. Nowe formy eksploatacji utworów i przedmiotów praw pokrewnych - aspekty cywilnoprawne i prawnokarne. 3. Ochrona zabezpieczeń technicznych oraz informacji identyfikujących, 4. Wybrane przestępstwa przeciwko prawom autorskim (Plagiat, Rozpowszechnianie utworu bez uprawnienia lub wbrew jego warunkom, Utrwalanie lub zwielokrotnianie cudzego utworu w celu rozpowszechniania); 5. Szczególne zasady odpowiedzialności za naruszenie prawa autorskiego i praw pokrewnych w Internecie na gruncie polskiego ustawodawstwa, w tym kodeksu karnego. 7. Odpowiedzialność podmiotów zaangażowanych w działalność wydawniczą i prasową w Internecie ( Międzynarodowe standardy odpowiedzialności usługodawców internetowych za naruszenia praw autorskich i pokrewnych, Zasady odpowiedzialności usługodawców świadczących usługi drogą elektroniczną w wybranych państwach, Specjalne regulacje prawne określające odpowiedzialność podmiotów w sieciach telekomunikacyjnych według dyrektywy o handlu elektronicznym, Odpowiedzialności usługodawców internetowych w Polsce).

Literatura:

Barta J., Czajkowska–Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Markiewicz R., Traple E., Prawo autorskie i prawa pokrewne, J. Barta i R. Markiewicz (red.), Warszawa 2011

Barta J., Markiewicz R., Internet a prawo, Kraków 1998

Barta J., Markiewicz R., Telewizja interaktywna a prawo autorskie, Warszawa 2007

Radomski J., Naruszenie dóbr osobistych przez media, Warszawa 2003

Siwicki M., Ochrona przed niepożądaną informacją elektroniczną (aspekty prawnokarne), PiP 1/2010

Siwicki M., Pojęcie locus delicti i zasady jurysdykcji karnej w ujęciu porównawczym (cz. I), EPS 9/2011

Siwicki M., Pojęcie locus delicti i zasady jurysdykcji karnej w ujęciu porównawczym (cz. II), EPS 10/2011

Siwicki M., Prasa internetowa a obowiązek rejestracji, Przegląd Sądowy 1/2011

Sobczak J., Prawo do prywatności a wolność słowa i druku, [w:] Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, L. Wiśniewski (red.), Warszawa 2006

Sobczak J., Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach, referat z zakresu tematyki poruszanej na zajęciach, zaliczenie pisemne (student odpowiada poprawnie na każde z trzech pytań).

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.