Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo porządku prawnego w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-KON-BPP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo porządku prawnego w Polsce
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Udział i praca na zajęciach: 30h

Pozyskiwanie wskazanych przez wykładowcę informacji źródłowych potrzebnych do zajęć: 5h

Praca własna studenta polegająca na zapoznawaniu się i analizie wskazanych materiałów potrzebnych do właściwego uczestnictwa w zajęciach:40h

Pozyskiwanie informacji dodatkowych związanych z aktualnością poruszanych na zajęciach tematów: 10h


Efekty uczenia się - wiedza:

Student ma wiedzę pozwalającą na definiowanie podstawowych pojęć z zakresu prawa RP, zwłaszcza regulacji dotyczących ustroju państwa, w szczególności tych, przydatnych w odniesieniu do analizy bezpieczeństwa porządku prawnego. Posługuje się odpowiednią terminologią.

Ma wiedzę z zakresu procesów tworzenia i funkcjonowania norm prawnych w systemie państwa, zwłaszcza w zakresie odnoszącym się do problematyki bezpieczeństwa porządku prawnego. Ma podstawową wiedzę na temat procesów politycznych zachodzących w systemie RP mogących mieć wpływ dla bezpieczeństwa porządku pranego Polski.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi posługiwać się podstawowymi kategoriami politologicznymi, prawnymi, potrzebnymi do analizowania problematyki bezpieczeństwa porządku prawnego.

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać informację o obowiązujących przepisach przydatnych do analizowania konkretnych spraw i zjawisk dotyczących problematyki bezpieczeństwa Polski w związku z konstrukcją i stabilnością jej porządku prawnego.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i rozwoju osobowego. Dokonuje oceny własnych kwalifikacji i doskonali umiejętności.

Potrafi rozszerzać posiadaną wiedzę i umiejętności, np. w formie samokształcenia, wraz ze zmieniającą się sytuacją polityczną i prawną.


Metody dydaktyczne:

Metoda wykładu konwersatoryjnego,

Metoda ćwiczeniowa,

Studium przypadku,

Dyskusja

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z elementami systemowymi wpływającymi na bezpieczeństwo porządku prawnego w Polsce. A także prowadzenie dyskusji odnośnie wybranych sytuacji, celem zastosowania zdobywanej wiedzy teoretycznej w praktyce

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest analiza zagadnienia, czym jest bezpieczeństwo porządku prawnego, jakie czynniki je warunkują, jakie środki mają je zabezpieczać (regulacje prawne, instytucje) oraz w jakim stopniu można wywołać zagrożenie dla stanu bezpieczeństwa porządku prawnego.

Realizacja założonego celu polegać będzie w szczególności na analizie następujących tematów:

Definicja bezpieczeństwa porządku prawnego i czynniki gwarantujące jego utrzymanie,

Trybunał Konstytucyjny – budowa i funkcje,

Krajowa Rada Sądownictwa – skład i kompetencje,

Sąd Najwyższy oraz Naczelny Sąd Administracyjny – budowa, funkcje i znaczenie dla utrzymania bezpieczeństwa prawnego w Polsce

Rzecznik Praw Obywatelskich – kompetencje oraz znaczenie dla bezpieczeństwa porządku prawnego

Instytucje systemu UE jako element wpływający na bezpieczeństwo porządku prawnego w RP

Europejski Trybunał Praw Człowieka jako element wpływający na bezpieczeństwo porządku prawnego w RP

Inne czynniki wpływające na bezpieczeństwo porządku prawnego (w tym rola mediów i pojedynczego obywatela we wpływaniu na bezpieczeństwo porządku prawnego)

Literatura:

Materiały podstawowe:

Z. Witkowski, A. Bień Kacała (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2015

M (red.), System organów ochrony prawnej w Polsce, Warszawa 2008

Proponowana literatura dodatkowa:

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2011

R. Mojak, Parlament a rząd w ustroju trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2007

D. Held, Modele demokracji, Kraków 2010

M. Bankowicz, Demokracja. Zasady, procedury, instytucje, Kraków 2006

M. Kruk, J. Trzciński, J. Wawrzyniak (red.), Konstytucja i władza we współczesnym świecie. Doktryna-Prawo-Praktyka, Prace dedykowane profesorowi Wojciechowi Sokolewiczowi na siedemdziesięciolecie urodzin, Warszawa 2002

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997, [w:] Dz. U. RP. 1997 nr 78 poz. 483

J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym sposobem zaliczenia zajęć jest aktywność studenta w trakcie ich trwania. Może ona wyrażać się bądź to poprzez odpowiadanie na pytania, odnośnie zadanego materiału, bądź też poprzez udział w dyskusji dotyczącej analizowanego tematu. Za aktywny udział w zajęciach uczestnicy otrzymują punkty aktywności. W razie uzyskania wymaganego limitu, otrzymują zaliczenie zajęć (wraz ze wzrostem ilości punktów aktywności wzrasta ocena końcowa). Do uzyskania zaliczenia konieczne jest spełnienie wymogów odnośnie obecności na zajęciach (dopuszczalna jest trzykrotna nieobecność).

W razie nie uzyskania wymaganego limitu punktów student przystępuje do zaliczenia pisemnego w postaci testu na zakończenie zajęć (dopuszczalne jest także w takiej sytuacji zaliczenie ustne).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Potorski
Prowadzący grup: Radosław Potorski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.