Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing terytorialny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-KON-MT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Marketing terytorialny
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- wpis w USOS na listę studentów Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK

Całkowity nakład pracy studenta:

- analiza tekstów obligatoryjnych

- analiza przypadków

- aktywność

- przygotowanie strategii marketingowej

- prezentacja strategii

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W08 Ma wiedzę dotyczącą procesów komunikacji społecznej;

rozumie złożoność, wielowymiarowość,

wielopłaszczyznowość i najważniejsze uwarunkowania

tych procesów. S1A_W03; S1A_W05

K_W14 Ma wiedzę o regułach prawnych (ze szczególnym

uwzględnieniem przepisów prawa mediów), jakie wpływają

na działalność organizacji medialnych i/lub przedsiębiorstw

branży reklamowej, brandingu i public relations. S1A_W07; S1A_W10

K_W18 Ma poszerzoną wiedzę na temat warsztatu pracy w zakresie

wybranej specjalności: dziennikarza zatrudnionego w prasie,

radiu, telewizji, nowych mediach lub pracownika

branży/działu PR i brandingu. S1P_W06; S1P_W07


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne,

kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne, właściwe

dla obszaru dziennikarstwa i komunikacji społecznej. S1A_U01

K_U02 Posiada umiejętność wykorzystania podstaw wiedzy

teoretycznej do opisu i praktycznego analizowania

konkretnych procesów i zjawisk społecznych, właściwych

dla obszaru dziennikarstwa i komunikacji społecznej. S1A_U02

K_U13 Posiada umiejętność projektowania ścieżki własnego

rozwoju. S1A_U06

K_U15 Ma rozbudowany warsztat pracy w zakresie wybranej

specjalności. Wykorzystując wiedzę na temat warsztatu

pracy, potrafi przygotować skuteczne przekazy. S1P_U06; S1P_U09; S1P_U10;

K_K01 Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się, zwłaszcza poprzez

lekturę literatury fachowej, czasopism i portali branżowych,

uczestnictwo w konferencjach specjalistycznych,

członkostwo i udział w pracach stowarzyszeń branżowych. S1A_K01

K_U08 Rozumie i analizuje zjawiska społeczne. S1A_U08
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się, zwłaszcza poprzez

lekturę literatury fachowej, czasopism i portali branżowych,

uczestnictwo w konferencjach specjalistycznych,

członkostwo i udział w pracach stowarzyszeń branżowych. S1A_K01

K_K02 Uzupełnia wiedzę, doskonali umiejętności i poszerza ich

spektrum, uznaje samokształcenie za istotny warunek

powodzenia na rynku pracy. S1A_K06

K_K03 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej

różne role, także status i zadania lidera. S1A_K02

K_K04 Potrafi określić priorytety służące realizacji zadania,

określonego przez siebie lub przez innych. S1A_K03

K_K07 Uczestniczy w przygotowaniu projektów społecznych,

uwzględniając kompleks uwarunkowań: prawnych,

ekonomicznych, politycznych, kulturowych. S1A_K05

K_K08 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. S1A_K07


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- obserwacji
- studium przypadku

Skrócony opis:

Tematyczne ujęcie treści:

1. Wprowadzenie

2. Prawne i teoretyczne uwarunkowania marketingu terytorialnego

3. Strategia promocji miasta lub regionu (zasady projektowania)

4. Analiza sytuacji wyjściowej

5. Cele (kierunki) i grupy docelowe strategii promocji

6. Pozycjonowanie strategii marketingowej

7. Budżet w marketingu terytorialnym

8. Reklama w MT

9. Event marketing

10. Social media w promocji miejsca

11. City placement

12. Sport jako narzędzie promocji miejsca

13. Inicjatywy społeczne na rzecz rozwoju regionów

Pełny opis:

1. Wprowadzenie

- omówienie zasad kursu (szczegóły dotyczące przygotowania projektu; literatura przedmiotu, case studies; aktywność, obecność etc.)

Zadania projekt:

Podział na grupy 4-5 osób

2. Prawne i teoretyczne uwarunkowania marketingu terytorialnego (marketing, branding, promocja, wizerunek, tożsmość etc.)

Teksty obligatoryjne:

Glińska, Florek, Kowalewska 2009: 9-47

Florek, Augutyn 2011: 7-34

Zadania Projekt:

Wybór przedmiotu strategii

3. Strategia promocji miasta lub regionu (zasady projektowania)

Teksty obligatoryjne:

Florek, Augutyn 2011: 7-34

Zadania Projekt:

Przygotowanie harmonogramu prac nad strategią produktu terytorialnego

Zebranie informacji do analizy sytuacji wyjściowej

4. Analiza sytuacji wyjściowej

Teksty obligatoryjne:

Florek, Augutyn 2011: 57-109

Glińska, Florek, Kowalewska 2009: 48-64

Projekt:

Analiza sytuacji wyjściowej wybranego produktu terytorialnego

5. Cele (kierunki) i grupy docelowe strategii promocji

Teksty obligatoryjne:

Florek, Augutyn 2011: 117-168

Glińska, Florek, Kowalewska 2009: 87-102

Zadanie projekt:

Sprecyzowaniu celów strategicznych i operacyjnych oraz wybór grup docelowych

6. Pozycjonowanie strategii marketingowej

Szromik 2016: 274 – 312

Zadanie projekt:

Pozycjonowanie promowanego produktu na tle konkurencyjnych

7. Budżet

Florek, Augustyn 2011: 209 – 232

Brańka (w:) Szromik red., (2015: 56-75

Zadanie projekt:

Sprecyzowanie budżetu i harmonogramu działań promocyjnych

8. Reklama w MT

Tekst obligatoryjny:

Florek, Augustyn 2011: 169-208

Zadanie projekt:

Plan działań komunikacyjnych

9. Event marketing

Zadanie projekt:

Plan działań komunikacyjnych (kontynuacja)

10. Social media w promocji miejsca

Tekst obligatoryjny:

Manczak (w:) Szromik red. 2015: 76-99

Zadanie projekt:

Analiza sytuacji i plan modyfikacji promocji działań jednostek samorządu terytorialnego w social media

11. City placement

Test obligatoryjny:

Szromik red. 2015: 100-158

Zadanie projekt:

Optymalizacja narzędzi promocji i projekt materiałów promocyjnych cd.

12. Sport jako narzędzie promocji miast i regionów

Tekst obligatoryjny:

Szromik 2016: 393-406

Zadanie projekt:

Optymalizacja narzędzi promocji i projekt materiałów promocyjnych cd.

13. Inicjatywy społeczne na rzecz rozwoju regionów

Tekst obligatoryjny:

Duda red.2010: 187 - 222

14. Monitoring i ewaluacja strategii promocji miasta i regionu

Tekst obligatoryjny:

Florek, Augustyn 2016: 233-260

Glińska, Florek, Kowalewska 2009, s. 48-64

Zadania:

opracowanie metod i technik ewaluacji strategii

15. Prezentacja projektów

Literatura:

Dziekański Paweł, (2015), Start do marketingu terytorialnego, Kielce: Wyd. UJK.

Domański Tomasz, (2014), Marketing miasta akademickiego. Rola uczelni wyższych w promocji Łodzi, Łódź: Wyd. UŁ

Duda Aneta (red.), (2010), Public relations miast i regionów, Warszawa: Wydawnictwo Difin,

Glińska Ewa, (2016), Budowanie marki miasta. Koncepcje, warunki, modele, Warszawa: Wolter Kluwer.

Glińska Ewa, Florek Magdalena, Kowalewska Anna, (2009), Wizerunek miasta. Od koncepcji do wdrożenia, Warszawa: Wolter Kluwers.

Florek Magdalena, (2007), Podstawy marketingu terytorialnego, Poznań: Wyd. AE.

Florek Magdalena, Augustyn Anna, (2011) Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego – zasady i procedury, Warszawa: Best Place, Europejski Instytut Marketingu Miejsc.

Szromik Andrzej, (2016), Marketing terytorialny, Warszawa: Wolter Kluwer.

Szromik Andndrzej red., (2015), Marketing terytorialny: nowe obszary i narzędzia, Kraków-Legionowo: Edu-Libri

Tworzydło Dariusz, Soliński Tomasz, (2005) Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego, Kraśnik: Urząd Miasta.

Witek Jolanta, (2011), Kreowanie marki regionu, Wałcz: PSZ.

Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty, „Zeszyty Naukowe” nr 35/824, Szczecin: Wyd. USz.

Strony internetowe:

Europejski Instytut Marketingu Miejsc, http://bestplaceinstytut.org/pl/blog/

PRoto: proto.pl

Marketing 101 - https://www.marketing101.pl/marketing-miejsc

Metody i kryteria oceniania:

System punktowy:

1. Aktywność: 0 – 45 punktów (0 – 3 punktów na zajęcia)

2. Realizacja projektu zespołowego 0 – 45 punktów

3. Nieobecności - dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze, każda następna będzie skutkować odjęciem 3 punktów

Suma punktów:

<=0 – 45 niedostateczny

45 – 53 dostateczny

54 – 62 dostateczny plus

63 – 71 dobry

72 – 80 dobry plus

81 – 90 bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Peszyński
Prowadzący grup: Wojciech Peszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.