Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Techniki przesłuchań

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-KON-TP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0318) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Techniki przesłuchań
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu semiotyki i logiki.

Całkowity nakład pracy studenta:

Konwersatorium- 30 h; zebranie materiałów do przygotowania referatu (kwerenda biblioteczna, szukanie materiałów w internecie) i opracowanie referatu (pisanie pracy, przygotowanie prezentacji Power Point) - 30 h; przygotowanie się do wygłoszenia referatu (przyswojenie materiału, powtórzenie materiału) - 30 h. Razem: 90 h.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 Identyfikuje i zna regulacje prawne dotyczące przesłuchania

K_W02 Identyfikuje elementy, od których wartości zależy efektywność przesłuchania (przedmiot badań psychologii sądowej oraz kryminalistyki)

K_W03 Zna techniki przesłuchań


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 Umie stosować w praktyce przy ocenie wiarygodności wypowiedzi werbalne i niewerbalne symptomy nieszczerości

K_U02 wie, jak w w trakcie przesłuchania uniknąć zachowań niedopuszczalnych etycznie.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Rozumie potrzebę nieustannego uczenia i aktualizowania swoje wiedzy

K_K02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie

K_K03 Potrafi niezależnie myśleć i formować własne opinie

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium jest prowadzone metodą wstępnego wykładu prowadzącego zajęcia, a następnie w formie referatów przedstawianych przez zespoły dwu lub trzyosobowe i następującej po nich dyskusji ogólnej.

Skrócony opis:

Celem zajęć z tego przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie prowadzenia przesłuchania. Poznają oni prawne, psychologiczne i kryminalistyczne uwarunkowania tego procesu. Istotę zajęć stanowią metody przesłuchań FBI.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć są :

1. Proces rozpytania (przesłuchania) jako proces komunikacyjny (elementy procesu komunikacyjnego – przesłuchania).

2. Czynniki, od których zależy efektywność rozpytania (przesłuchania).

3. Przesłuchania metodami FBI:

I Planowanie przesłuchania

Wybór przesłuchującego

Ilość przesłuchujących

Wiek przesłuchującego

Płeć przesłuchującego

Cele przesłuchania

Przyznanie się

Wiodące informacje

Pozyskanie informatora

Zbieranie danych wywiadowczych

Waga przyznania się

Przesłuchanie jako teatr

Odgrywanie ról

Decydowanie na bieżąco

Pora dnia do przeprowadzenia przesłuchania

Rano

Popołudnie

Wieczór

Miejsce przesłuchania

Posterunek policji

Miejsce pracy przesłuchiwanego

Miejsce zamieszkania przesłuchiwanego

Pojazd

Restauracja

Przesłuchanie nagrywane na video

Bloczki do notatek

Robienie notatek

Krzywa uczenia się

II Aranżacja miejsca przesłuchania

Przestrzeń fizyczna

Przeszkody

Ustawienie krzesła w pokoju

Przyznanie na progu drzwi

Indywidualne ustawienie krzesła

Mężczyźni

Kobiety

Ustawienia siedzeń

Ustawienie krzesła dla drugiego przesłuchującego

Ustawienie krzesła dla osoby trzeciej

III Rekwizyty

Certyfikaty i nagrody

Szafki z teczkami

Dokumenty

Akta sprawy

Kamera bezpieczeństwa

Zdjęcia

Składanie kawałków układanki

Wspólnik

Telefon

Prawie podpisane oświadczenie

Rozdział IV Ocenianie przesłuchiwanego

Wskaźniki społeczne

Strój

Wygląd zewnętrzny

Aktówka

Rozmiar biura

Lokalizacja biura

Zwracaj uwagę na szczegóły

Zauważ i Oceń

Ustawienie biurka

Przestrzeń mieszkalna

Postura fizyczna

Wiek

Dzieci

Nastolatki

Osoby starsze

Kultura i pochodzenie etniczne

Indianie amerykańscy

Wykrywanie międzykulturowych kłamstw

Arabowie i Muzułmanie

Myślenie skojarzeniowe

Afroamerykanie

Osoby uzależnione od narkotyków

Zaburzenia osobowości i choroby psychiczne

Narcyz

Schizofrenia

Osobowość antyspołeczna i psychopaci

Teatralność

Paranoicy

V Ustanowienie dominacji

Kontrolowane środowisko przesłuchania

Kontrolowanie czasu

Kontrolowanie przestrzeni

Oznakowanie miejsca

Ostatnia osoba stojąca

Napoje orzeźwiające

Pozycja kubka

Kontrolowanie tempa przesłuchania

Kontrolowanie przerw

Kontrolowanie wysokości

Ustanowienie relacji rodzic/dziecko

Niekontrolowane środowisko przesłuchania

Krocz miarowo

Ustawienie siedzeń

Status powitalny

Wybór krzesła

Przestawienie mebli

Zastrzeżenie

Ostatnia osoba stojąca

W pełni zajmuj meble

Naruszenie przestrzeni prywatnej biura

Zajmowanie przestrzeni

Kontrolowanie czasu

Gra na czekanie

Zajęty pracą

Opuszczanie biura przesłuchiwanego

VI Relacja zaufania

Uśmiech

Sztuka uśmiechania się

Szybkie uniesienie brwi

Odchylenie głowy

Imiona i oficjalne tytuły

„Zachęcacze” do rozmowy

Potakiwanie

Werbalne trącanie łokciem

Lustrzane odbicie

Rachunek relacji zaufania

Uścisk dłoni

Stanowczość

Czas trwania

Styl podania dłoni

Kontakt wzrokowy

Wpatrywanie się

Pozycja ciała

Asertywny uścisk dłoni

Przedstawienie osoby trzeciej

Samo-przedstawienia się

Otwarta postawa

Zalew emocji

Przedstawianie dowodów

Poszukiwanie wspólnego gruntu

Współczesne doświadczenia

Doświadczenia czasowe

Doświadczenia zastępcze

Lustrzane gesty (izopraksja)

Tworzenie podejrzanych

Dopasowanie krzyżowe

Lustrzany język

Określenie dominującego medium językowego

Słuch

Wzrok

Dotyk

Węch

Smak

Lustrzany rytm mówienia

Lustrzany oddech

Lustrzany strój

Dotykanie

Prośba o przysługę

Pochlebstwa

Pozwól ludziom schlebiać samym sobie

Ujawnianie informacji przez przesłuchującego

Budowanie relacji zaufania z ofiarami

Ponowna wiktymizacja

Sprawdzanie relacji zaufania

Lustrzane gesty

Przechylenie głowy

Postawa

Oddech

Przeszkody

Ustawienia pułapek relacji zaufania

Efekt pierwszeństwa

Spraw, aby przesłuchiwany był z siebie zadowolony

Uzyskaj zobowiązanie do mówienia prawdy

Psychologiczna linia czasu aresztowanego

Zakorzenienie wiadomości

VII Prawa Mirandy

Zastrzeżenie

Prawa Mirandy

Pozory kontroli

Myślisz, że potrzebują adwokata?

Zrzeczenie się praw Mirandy

VIII Wykrywanie oszustwa

Typowe błędy przy wykrywaniu kłamstw

Proces dwuetapowy

Zawiniona wiedza lub zawinione działanie

Prawda stanowi pełną całość

Opis kłamcy

Uświadomienie sobie oszustwa

Prawo Millera

Ale powiedziałem ci prawdę

Efekt bycia „na świeczniku”

Przeszkody

Czteroobszarowy model wykrywania kłamstwa

Komfort/dyskomfort

Wskaźniki komfortu

Otwarta postawa

Usuwanie przeszkód

Wskazówki dyskomfortu

Wiercenie się

„Zamrożona” pozycja

Chęć wyjścia

Zachowania dystansujące

Blokada

Inne gesty sygnalizujące dyskomfort

Dotykanie głowy

Oczy

Częstotliwość mrugania oczami

Niewłaściwa interpretacja ruchu oczu

Podkreślanie znaczenia/nacisk

Gestykulowanie dla podkreślenia czegoś

Gesty urągające grawitacji

Brak podkreślania

Synchronizacja

Ruchy głowy

Przestrzenno-czasowa synchronizacja

Zarządzanie percepcją

Streszczenie czteroobszarowego modelu wykrywania kłamstwa

IX Zachowanie niewerbalne

Proksemika

Znakowanie terytorium

Pokaz sposobów siedzenia

Przyglądanie się

Władza płynąca z przyglądania się

Postawa

Ubiór

Symbole i emblematy

Oczy

Blokada oczu

Trzepotanie powiekami

Przewracanie oczami

Mruganie oczami

Przygryzanie wargi

Drżenie ust

Oczyszczanie gardła

Dotykanie twarzy

Ręka na szyi

Ręka na policzku

Ręce na klatce piersiowej

Wgięcie szyi

Dłonie otwarte ku górze

Splecione palce

Półuśmiechy

Blokada ramieniem

Ręce na oparciu krzesła/fotela

Ilustratory

Uspokajające gesty

Czesanie lub czyszczenie

Skrzyżowane nogi (Noga na nogę)

Kierunek ułożenia stóp

Trzęsące się stopy

Zapewnienie i pewność siebie

Podkreślenie czegoś

Nachylenie ciała

Postawa

Pierwsze spojrzenie

Poznawcze przeciążenie

X Werbalne oznaki kłamstwa

Wskazówki jak wykryć kłamstwo

Przekonaj lub przekaż

Bądź sceptyczny

Pozytywne werbalne i niewerbalne sygnały

Negatywne werbalne i niewerbalne sygnały

Przekształcenie pozytywnego oświadczenia

Czas użycia czasownika

Strona bierna

Przyimki

Rodzajniki

Zaimki

My

Mój/moje

Wtrącenia

Odpowiedzi pośrednie

Przerywniki w rozmowie

Skróty

Natężenie głosu

Szczegóły

Negatywne zdarzenia

Mosty tekstowe

Spontaniczne negacje

Taktyka gry na zwłokę

Powtarzanie pytania

Frazy opóźniające

Ciasteczko dla psa zamiast kości

Utrata pamięci

Testowanie prawdy

Kara

Proces eliminacji

Testowanie alibi

Fabrykowanie informacji

Wariograf biedaka

Dlaczego mam ci wierzyć?

Kłamstwo równoległe

Drugie pożegnanie

Wymuszona odpowiedź

Cóż…

XI Skrzynka z narzędziami do przesłuchania

Presja

Cierpliwość

Cisza

Ustaw wysokie oczekiwania

Ustanów wzorzec odpowiadania na pytania

Znaczenie dowodu pozwala przewidzieć częstotliwość przyznania się

Opowiadanie historii

Modelowanie zachowania

Dwadzieścia pytań

Relacja nauczyciel-student

Przyznanie się przez setkę mniejszych wyznań

Sonda i wymówka

Etyczna pułapka

Połącz kropki

Założenie

Akceptowanie możliwości

Wybierasz

Osiemnastoletni żółtodziób

Naucz mnie

Przesłuchanie metodą Mikro-dzialanie

Ołówki mają gumki

Teraz lub nigdy

My kontra oni

Spraw, aby przesłuchiwany poprosił o badanie wariografem

Każdy popełnia błędy

Przekonuj – nie negocjuj

Wykreowana władza

Domniemane porozumiewanie się

Zdradź tajemnicę

Pułapka

Nieszczęścia chodzą parami

Ponowne przesłuchanie

Wielokrotne przesłuchania

Uodpornienie się

XII Cykl złości

Dostarcz wyjaśnienia

Przełamać cykl złości

Twierdzenie przypuszczające

Ponowne rozpoczęcie cyklu złości

Tryb ostrożności owy

Wybierasz

Agresywne sondowanie

XIII Przełamywanie impasu i innych problemów

Konfrontowanie oporu

Wybierz liczbę, jakakolwiek

Uczucia przeciwko faktom

W górę przysłowiowej rzeki

Sen sprawiedliwego

Wstań i idź

Czujesz się szczęściarzem?

Twoja jedyna szansa, aby powiedzieć prawdę

Wymuszone przemieszczenie

Zachować twarz

Powody do współpracy

Trudne pytania

XIV Koniec gry

Podziękuj przesłuchiwanemu/podejrzanemu

Rozwiąż dysonans

Daj nadzieję

Ponowny kontakt

Odprowadź przesłuchiwanego do wyjścia

Przesłuchanie post mortem

Literatura:

John R. Schafer, Joe Navarro, Zaawansowane techniki przesłuchań. Sprawdzone strategie dla organów sciągania, wojska i personelu bezpieczeństwa (tłumaczenie, adaptacja tekstu i komentarze Agnieszka Szpak, Rafał Kwasiński, Przemysław Jerzy Wrzosek), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017;

John R. Schafer and Joe Navarro, Advanced interviewing techniques : proven strategies for law enforcement, military, and security personnel, Springfield: Charles C. Thomas Publisher, 2010;

Ł. Kłos, Kto pyta, nie błądzi, czyli sztuka przesłuchiwania. Poznaj główne metody, http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/749761,kto-pyta-nie-bladzi-czyli-sztuka-przesluchiwania-poznaj-glowne-metody,id,t.html;

Zasady przesłuchania metodą FBI, http://szkolenia.policja.waw.pl/portal/wdz/1710/27370/Zasady_przesluchania_metoda_FBI.html

B. Hołyst, Psychologia kryminalistyczna, Warszawa 2006;

Ch. Yeschke, Interrogation : achieving confessions using permissible persuasion, Springfield: Charles C. Thomas Publisher, 2004.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do oceny studenta w ramach konwersatorium jest referat oraz obecność na ćwiczeniach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szpak
Prowadzący grup: Agnieszka Szpak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)