Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Polityczne uwikłania światowej i polskiej kinematografii w XX i XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-MON-PUS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityczne uwikłania światowej i polskiej kinematografii w XX i XXI wieku
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Wykłady monograficzne dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość historii powszechnej XX i XXI wieku.

Znajomość głównych trendów kultury światowej w XX i XXI wieku.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w wykładach - 30 h.

Konsultacje i praca indywidualna z nauczycielem akademickim - 5 h

Samodzielna analiza literatury i zalecanych filmów - 20 h,


ŁĄCZNIE: 55 GODZIN

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu zajęć studenci:

* rozumieją rolę kina we współczesnej kulturze;

* dostrzegają polityczne aspekty funkcjonowania kinematografii;

* charakteryzują podstawowe kierunki rozwoju kinematografii światowej i polskiej w XX i XXI wieku

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zakończeniu zajęć studenci:

* samodzielnie definiuje zależności między filmem fabularnym a polityką;

* wskazują na związek między zjawiskami politycznymi a problematyką filmu fabularnego;

* posiadają umiejętność dostrzegania zmian zachodzących w obrębie kinematografii światowej oraz ich związku z przemianami cywilizacyjnymi, ideowymi i politycznymi.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zakończeniu zajęć studenci:

* rozumieją społeczną rolę kinematografii;

* wyrażają samodzielne sądy dotyczące kierunków rozwoju kinematografii i jej funkcji społecznych;

*dostrzegają determinanty przemian kulturowych;

*prezentują postawę otwartości na różne wzorce kulturowe.

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny;

wykład konwersatoryjny;

opis;

pokaz;

metoda problemowa

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Zasadniczym celem wykładu pozostaje zapoznanie studentów z głównymi trendami rozwojowymi światowej i polskiej kinematografii XX i XXI wieku, jak również ukazanie jej politycznych aspektów. Przedmiotem wykładu będzie w tym kontekście zarówno kinematografia państw totalitarnych w realiach dwudziestolecia międzywojennego, jak i po II wojnie światowej, a także charakterystyczne dla tego okresu kino amerykańskie, zachodnioeuropejskie i wschodnioeuropejskie. Przedmiotem wykładu będzie także polskie kino socrealistyczne, dorobek Polskiej Szkoły Filmowej, jak i dorobek lat późniejszych, w tym okresu transformacyjnego. W szczególny sposób chodzi o wyeksponowanie determinantów rozwoju kinematografii oraz zwrócenie uwagi słuchaczy na stałą obecność problematyki politycznej w kinematografii, przy jednoczesnej zmienności poruszanych przez jej twórców problemów.

Pełny opis:

1. Polityka w filmie fabularnym - istota zagadnienia.

2. Polityczność filmu fabularnego w okresie międzywojennym.

3. W służbie idei i utopii. Polityczne aspekty kinematografii państw totalitarnych (Włochy i III Rzesza).

4. W poszukiwaniu nowych instrumentów indoktrynacji. Kino radzieckie okresu stalinowskiego.

5. Wątki polityczne w kinie amerykańskim okresu międzywojennego.

6. Kino okresu II wojny światowej.

7. W kręgu kina społecznie zaangażowanego. Kierunki rozwoju kina zachodnioeuropejskiego po II wojnie światowej.

8. O polityce inaczej. Kino radzieckie w okresie odwilży.

9. Polityczne aspekty polskiego kina socrealistycznego.

10. Polska Szkoła Filmowa a polityka.

11. Kino kontestacyjne a polityka.

12. Problematyka wietnamska w kinematografii amerykańskiego.

13. Amerykański film fabularny wobec politycznych wyzwań II połowy XX wieku.

14. Wątki polityczne w kinematografiach państw Europy Środkowo-Wschodniej w II połowie XX wieku.

15. Polityczne oblicza współczesności w filmie fabularnym przełomu XX i XXI wieku.

Literatura:

1. Ferro M., Kino i historia, Warszawa 2011.

2. Gawrycki M. F., Uwikłane obrazy. Hollywodzki film a stosunki międzynarodowe, Warszawa 2011.

3. Gianos Philip L., Politics and politicians in American film, London 1999.

4. Kino polskie 1989 - 2009. Historia krytyczna, red. A. Wiśniewska, P. Marecki, Warszawa 2010.

5. Kino polskie po 1989 roku, red. P. Zwierzchowski, D. Mazur, Bydgoszcz 2007.

6. Kino polskie. Reinterpretacje: historia, ideologia, polityka, red. K. Klejsa, E. Nurczyńska-Fidelska, Kraków 2008.

7. Klejsa K., Filmowe oblicza kontestacji. Kino Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej wobec kultury protestu przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, Warszawa 2008.

8. Minkner K., O filmach politycznych. Między polityką, politycznością i ideologią, Warszawa 2012.

9. Płażewski J., Historia filmu 1895 - 2005, Warszawa 2007.

10. Wayne M., Political film. The dialectics of third cinema, London 2001.

11. Wojtczak M., O kinie moralnego niepokoju i nie tylko, Warszawa 2009.

12. Zwierzchowski P., Kino polskie wobec II wojny światowej, Bydgoszcz 2011.

13. Zwierzchowski P., Pęknięty monolit. Konteksty polskiego kina socrealistycznego, Bydgoszcz 2005.

Metody i kryteria oceniania:

Recenzja wybranego filmu fabularnego (bądź prezentacja). Kryterium oceny będzie wartość merytoryczna przygotowanej recenzji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Strzelecki
Prowadzący grup: Michał Strzelecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)