Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współpraca policyjna i sądowa w UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-PL-S2-1-AE-WPiS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Współpraca policyjna i sądowa w UE
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy:
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WPiSM/course/view.php?id=150
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nie dotyczy.

Całkowity nakład pracy studenta:

30h pracy stacjonarnej na zajęciach

Efekty uczenia się - wiedza:

- Ma uporządkowaną wiedzę na temat przyczyn, przebiegu i rezultatów integracji europejskiej w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego K_W13 (S1A_W08; S1A_W09)

- Dysponuje wiedzą dotyczącą struktur wewnętrznych, mechanizmów działania oraz trybu stanowienia prawa w ramach PWBiS Unii Europejskiej K_W14 (S1A_W02)

- Ma wiedzę dotyczącą struktur, instytucji i polityk mających zapewniać bezpieczeństwo wewnętrzne państwom i człowiekowi K_W16 (S1A_W09)


Efekty uczenia się - umiejętności:

- Czyta i interpretuje teksty z zakresu historii stosunków międzynarodowych oraz teksty prawne K_U01 (H1A_U03; H1A_U05)

- Wyszukuje, selekcjonuje, ocenia i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych K_U02 (H1A_U01)

- Wykrywa i analizuje związki przyczynowo skutkowe między wydarzeniami międzynarodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii europejskich i bezpieczeństwa K_U08 (S1A_U03)

- Jest w stanie prognozować przebieg kluczowych zjawisk i procesów politycznych i gospodarczych, a także w kwestiach bezpieczeństwa, w skali krajowej i międzynarodowej K_U13 (S1A_U04)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego K_K01 (H1A_K01; S1A_K06; S1A_K01)

- Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy i efektywnie ją organizuje K_K03 (S1A_K03)

- Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność K_K04 (S1A_K07)


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem w ramach Unii Europejskiej współpracy policyjnej oraz współpracy sądowej w sprawach karnych oraz sprawach cywilnych.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem w ramach Unii Europejskiej współpracy policyjnej oraz współpracy sądowej w sprawach karnych oraz sprawach cywilnych.

W ramach zajęć omówione zostaną na wstępie podstawowe informacje odnośnie Przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. W dalszej kolejności poruszone zostaną wątki zakresu tematycznego, instrumentów prawnych oraz instytucji, organów i agencji w ramach współpracy sądowej w sprawach cywilnych, współpracy sądowej w sprawach karnych oraz współpracy policyjnej.

Literatura:

- Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Dążąc do europejskiego modelu bezpieczeństwa, www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/.../QC3010313PLC.pdf

- EUROPA > Obszary działalności > Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne,

http://europa.eu/pol/justice/index_pl.htm

- EUROPA > EU Bookshop > Tematy > Prawo i wymiar sprawiedliwość > Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne, http://bookshop.europa.eu/pl/justice-and-home-affairs-cbFLIKABstbqUAAAEjs5EY4e5L/

- EUROPA > Streszczenie prawodawstwa UE > Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo, http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/index_pl.htm

- Komisja Europejska > Sprawiedliwość, http://ec.europa.eu/justice/index_pl.htm#newsroom-tab

- Noty faktograficzne o Unii Europejskiej, 5.12. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/displayFtu.html?ftuId=theme5.html

- Wybrane zagadnienia polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia dla Polski, Przemysław Bryksa (red.), 2008, www.bbn.gov.pl/ftp/dokumenty/wybr_zagad08.pdf

- Helena Wyligała, KSZTAŁTOWANIE I MONITOROWANIE STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ, www.rocznikbezpieczenstwa.dsw.edu.pl/fileadmin/.../2014_1_15.pdf

- Grzegorz Gancarz, Zmiany dotyczące przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości zawarte w Traktacie z Lizbony, prawo.uni.wroc.pl/pliki/6000

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie kursu studenci podzieleni na kilkuosobowe grupy wykonywać będą zadania związane z wyszukiwaniem i analizowaniem informacji, a także formułowaniem opinii i wypracowywaniem rozwiązań. Na każdych zajęciach grupy będą mogły uzyskać od 0 do 10 punktów (każdy członek grupy uzyskuje taką samą liczbę punktów). Na koniec semestru punkty zostaną podliczone i 51% najwyższego wyniku w grupie zajęciowej będzie podstawą do zaliczenia kursu. Pozostałe oceny zostaną przyznane na podstawie poniższej kalkulacji:

51-60% - dostateczny

61-70% - dostateczny +

71-80% - dobry

81-90% - dobry +

91-100% - bardzo dobry

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Czechowska
Prowadzący grup: Lucyna Czechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zgodnie z podstawowymi informacjami o przedmiocie.

Pełny opis:

Zgodnie z podstawowymi informacjami o przedmiocie.

Literatura:

Zgodnie z podstawowymi informacjami o przedmiocie.

Uwagi:

Proszę brać ze sobą na zajęcia komputery, tablety lub inne urządzenia pozwalające na obsługę pakietu MS Office i posiadające możliwość połączenia się z siecią Eduroam.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.