Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wymiar wschodni w polityce zagranicznej Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-PL-S3-2-ZF-WW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Wymiar wschodni w polityce zagranicznej Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: STUDIA DOKTORANCKIE w zakresie nauk o polityce - studia III stopnia - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta - 100 godzin, w tym:

- 15 godzin - konwersatorium

- 50 godzin - przygotowanie referatu

- 35 godzin - przygotowanie do udziału w dyskusji na zajęciach

Efekty uczenia się - wiedza:

- student ma podstawową wiedzę o polityce zagranicznej Unii Europejskiej w wymiarze wschodnim, miejscu tej problematyki w dziejach współczesnych (K_W01)

- student ma podstawową wiedzę polityce zagranicznej Unii Europejskiej w wymiarze wschodnim (K_W02)

- student ma podstawową wiedzę o relacjach między Unią Europejską a państwami Europy Wschodniej na arenie międzynarodowej (K_W03)

- student ma wiedzę o normach i regułach, w oparciu o które prowadzona jest polityce zagranicznej Unii Europejskiej w wymiarze wschodnim (K_W07)


Efekty uczenia się - umiejętności:

- student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska odnoszące się do współpracy międzynarodowej między UE a innymi podmiotami na arenie międzynarodowej, w tym zwłaszcza w Europie Wschodniej (K_U01)

- student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę o polityce zagranicznej Unii Europejskiej w wymiarze wschodnim do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania pozycji, zadań i kompetencji UE w stosunku do partnerów regionalnie i globalnie (K_U02)

- student prawidłowo posługuje się wiedzą o polityce zagranicznej Unii Europejskiej w wymiarze wschodnim w celu rozwiązania konkretnego zadania polegającego na interpretacji aktualnej sytuacji międzynarodowej UE i państw Europy Wschodniej (K_U05)

- student posiada umiejętności rozumienia i analizowania zagadnień odnoszących się do współpracy międzynarodowej UE z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi (K_U08)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- student potrafi współdziałać i pracować przy rozwiązywaniu zadania dotyczącego problematyki współpracy międzynarodowej Unii Europejskiej z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi (K_K02)

- student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań w zakresie spraw indywidualnych regulowanych, na które oddziaływuje polityka zagraniczna Unii Europejskiej w wymiarze wschodnim (K_K03)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Rozumienie polityki zagranicznej Unii Europejskiej w wymiarze wschodnim; opis podmiotów i narzędzi realizacji polityki zagranicznej Unii Europejskiej w wymiarze wschodnim; rozumienie skutków prowadzenia określonej polityki zagranicznej w aspekcie międzynarodowym i krajowym.

Rozumienie polityki zagranicznej Unii Europejskiej w wymiarze wschodnim; opis celów, podmiotów i narzędzi realizacji polityki zagranicznej Unii Europejskiej w wymiarze wschodnim; rozumienie skutków prowadzenia określonej polityki zagranicznej w aspekcie międzynarodowym i krajowym po uzyskaniu pełnej suwerenności.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie:

- prezentacji referatów

- udziału w dyskusji na zajęciach

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kuk
Prowadzący grup: Leszek Kuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Rozszerzenie Unii na Wschód. Wielkie państwa wobec kwestii rozszerzenia UE na Wschód. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej (rozwiązania instytucjonalne i ich ewolucja, uwarunkowania). Pojęcie wymiaru wschodniego Unii Europejskiej. Unia Europejska a Rosja. Unia Europejska a Ukraina. Unia Europejska wobec pozostałych europejskich państw poradzieckich. Zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego

Pełny opis:

I Rozszerzenie Unii na Wschód. Wielkie państwa wobec kwestii rozszerzenia UE na Wschód.

Geneza oraz główne etapy procesu rozszerzeniowego

Francja wobec rozszerzenia Unii na Wschód

Niemcy wobec rozszerzenia Unii na Wschód

Stanowisko Rosji oraz innych państw/krajów poradzieckich wobec rozszerzenia Unii na wschód

Przyszłość procesu rozszerzeniowego

II Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej (rozwiązania instytucjonalne i ich ewolucja, uwarunkowania)

Europejska Polityka Sąsiedztwa UE jako narzędzie realizacji polityki zagranicznej Unii Europejskiej

Wymiary polityki zagranicznej Unii Europejskiej (wymiar śródziemnomorski, północny, transatlantycki) Synergia Czarnomorska

Turcja a Unia Europejska

III Pojęcie wymiaru wschodniego Unii Europejskiej

Podstawy prawne stosunków UE ze wschodnimi sąsiadami, podstawowe dokumenty, cele, środki realizacji

Koncepcje wymiaru wschodniego Unii Europejskiej (UE jako całości i poszczególnych państw członkowskich)

Instytucje oraz instrumenty wymiaru wschodniego Unii Europejskiej (prawne, polityczne i pomocowo-finansowe)

Partnerstwo Wschodnie

IV Unia Europejska a Rosja

Polityka Unii Europejskiej wobec Rosji. Rosja wobec Unii. Strategiczne partnerstwo Unii Europejskiej z Rosją. Aspekty polityczne i bezpieczeństwa oraz gospodarcze i społeczne stosunków UE-Rosja

V Unia Europejska a Ukraina

Polityka Unii Europejskiej wobec Ukrainy. Kwestia przyjęcia Ukrainy do Unii. Unia wobec tzw. „pomarańczowej rewolucji” oraz wydarzeń na Majdania i aneksji Krymu

VI Unia Europejska wobec pozostałych europejskich państw poradzieckich

Polityka Unii Europejskiej wobec Białorusi, Mołdawii oraz problemu Naddniestrza.

VII Zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego

Polityka energetyczna Unii Europejskiej (bezpieczeństwo energetyczne UE) w kontekście jej stosunków z poradzieckim Wschodem europejskim, krajami bałkańskimi i Turcją.

Literatura:

Pozycje wydane począwszy od roku 2008 włącznie:

Barburska Olga, Milczarek Dariusz, Polityka wschodnia Unii Europejskiej: porażka czy sukces?, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, ss. 148.

Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej, [red.] Pietraś Marek, Stachurska-Szcześniak Katarzyna, Misiągiewicz Justyna, Wyd. UMCS, Lublin 2012, ss. 368.

Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej. Geneza, doświadczenia, perspektywy, [red.] Fiszer Józef M., Elipsa, Warszawa 2012, ss. 330.

Francja i Niemcy – siły napędowe europejskiej integracji, [red.] Olszewski Leon, Wyd. UWr, Wrocław 2006, ss. 318.

Grosse Tomasz Grzegorz, W objęciach europeizacji. Wybrane przykłady z Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa 2011.

Kapuśniak Tomasz, Unia Europejska i Federacja Rosyjska wobec regionu Morza Czarnego, Lublin 2010.

Kapuśniak Tomasz, Wymiar Wschodni Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej. Inkluzja bez członkostwa?/The eastern dimension of the European Union’s Neighbourhood Policy. Inclusion without membership?, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2010, ss. 52/104.

Koszel Bogdan, Nierówne partnerstwo? Niemcy i Francja w Unii Europejskiej (1993-2013), Wyd. PWSZ w Pile, Piła 2013, ss. 334.

Latoszek Ewa, Kłos Agnieszka, Zródła finansowania reform w państwach Partnerstwa Wschodniego, „Studia Europejskie”, 2015, nr 3 (75), s. 77-99.

Lyubashenko Igor, Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej wobec państw Europy Wschodniej, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2012.

Marcinkowska Paula, Europejska Polityka Sąsiedztwa. Unia Europejska i jej sąsiedzi – Wzajemne relacje i wyzwania, WUW, Warszawa 2011, ss. 231.

Menon Anand, Europa: stan unii, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2013, ss. 250.

Między sąsiedztwem a integracją: założenia, funkcjonowanie i perspektywy Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej, [red.] Szeptycki Andrzej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, 2011.

Milczarek Dariusz, Polska jako kreator polityki wschodniej Unii Europejskiej, „Studia Europejskie”, 2015, nr 4 (76), s. 27-47.

Partnerstwo Wschodnie: wymiary realnej integracji, [red.] Zdanowicz Mieczysława, Dubowski Tomasz, Piekutowska Agnieszka, Oficyna Wydawnicza ASPRA‐JR, Warszawa 2010, ss. 209.

Parzymies Stanisław, Unia Europejska od Maastricht do Lizbony. Polityczne aspekty aktywności, Dialog, Warszawa 2012, ss. 480.

Piskorska Beata, Mołdawia i Naddniestrze w polityce wschodniej Unii Europejskiej, [w:] Konflikty niskiej intensywności w Naddniestrzu, [red.] Celewicz M., Kłoczowski J., Pietraś M., Lublin 2006.

Piskorska Beata, Wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej, Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 510.

Pronińska Kamila Maria, Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja. Geopolityka i ekonomia surowców energetycznych, Elipsa, Warszawa 2012, ss. 442.

Rocznik strategiczny, Scholar, Warszawa, kolejne tomy od I: 1994/1995 do XXI: 2015/2016.

Sadowski Rafał, Partnerstwo w czasach kryzysu. Wyzwania dla integracji europejskiej państw Europy Wschodniej, OSW, Warszawa (2013?), ss. 53.

Schulz Martin, Skrępowany olbrzym. Ostatnia szansa Europy, Warszawa 2014, ss. 272.

Sobczak Jacek, Europejski instrument sąsiedztwa w polityce Unii Europejskiej wobec państw europejskich byłego Związku Radzieckiego, [w:] Rosja i jej sąsiedzi. Studia i szkice, [red.] Gardocki Sylwester, AM, Toruń 2015, ss.

Stępień-Kuczyńska Alicja, Sławikowski Michał, Unia Europejska a państwa Europy Wschodniej, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2008, ss. 255. [rozdz. 2: UE-RS, rozdz. 3: UE-U, rozdz. 4: UE-BS, rozdz. 5: UE-Mołd.]

Stosunki Rosji z Unią Europejską, [red.] Bieleń Stanisław, Chudoliej Konstantin, Wyd. UW, Warszawa 2009, ss. 314. [jęz. pol. i ros.]

Wymiar wschodni Unii Europejskiej, [red.] Zamarlik M., Kraków 2004.

„Wymiar wschodni” UE - szansa czy idée fixe polskiej polityki, [red.] Kowal Paweł, Warszawa 2002.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.