Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Protokół dyplomatyczny i dobre maniery we współczesnym świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-SM-S1-1-PDDM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Protokół dyplomatyczny i dobre maniery we współczesnym świecie
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowej terminologii z zakresu stosunków międzynarodowych oraz zagadnień z zakresu historii Polski i powszechnej.

Znajomość podstawowych norm prawa międzynarodowego oraz współżycia społecznego.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Przedmiot ma wartość 3 pkt. ECTS.

3 x min. 30 h = min. 90 h

Aby Student uzyskał zaliczenie z przedmiotu, niezbędne jest:

- uczestnictwo w zajęciach;

- praca indywidualna (czytanie literatury, przygotowanie i uzupełnianie notatek, zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, powtarzanie materiału);

- przygotowanie do i uczestnictwo w zaliczeniu;

- aktywny udział w praktycznych prezentacjach i dyskusjach;

- zaliczenie tzw. "wejściówek".

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Zna podstawową terminologię i metody badawcze używane w dziedzinach nauki, w ramach których prowadzone są badania nad stosunkami międzynarodowymi (K_W03)

W2. Zna najważniejsze wydarzenia historyczne, które wpłynęły na kształt współczesnych stosunków międzynarodowych i protokołu dyplomatycznego (K_W04)

W3. Zna, definiuje i znajduje zastosowanie dla reguł i zasad

protokołu dyplomatycznego (K_W19)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - Wyszukuje, selekcjonuje, ocenia i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych (K_U02)

U2- Prawidłowo stosuje normy prawa krajowego, europejskiego (unijnego) i międzynarodowego dla oceny proponowanych rozwiązań konkretnych problemów (K_U09)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy i efektywnie ją organizuje (K_K03)

K2 - Angażuje się we współpracę i potrafi pracować w grupie

przy realizacji wspólnych działań (K_K06)

Metody dydaktyczne:

1. Prezentacje multimedialne.

2. Dyskusja.

3. Analiza materiałów źródłowych i bieżących doniesień medialnych.

4. Zajęcia praktyczne z dekoracji stołu, dobrania ubioru w zależności od uroczystości i okazji itd.

5. Praca w grupach.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- studium przypadku

Skrócony opis:

Konwersatorium ma na celu zapoznanie z genezą oraz regułami i zasadami protokołu dobrymi manierami oraz podstawowymi różnicami międzykulturowymi, które ułatwiają funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Pełny opis:

Konwersatorium ma na celu zapoznanie z genezą oraz regułami i zasadami protokołu dobrymi manierami oraz podstawowymi różnicami międzykulturowymi, które ułatwiają funkcjonowanie we współczesnym świecie. Ponadto, ma ono służyć przybliżeniu zasad savoir-vivre'u w Polsce oraz innych krajach i kulturach. Dodatkowo ma za zadanie rozwijać umiejętności odpowiedniego przygotowania, znalezienia się, ubioru oraz zachowania podczas uroczystości zarówno o charakterze oficjalnym jak też nieoficjalnym. Konwersatorium ma również służyć zapoznaniu z istniejącymi różnicami międzykulturowymi i wynikającymi z tego trudnościami w negocjacjach i uzyskaniu konsensusu podczas prowadzonych rozmów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Modrzyńska J., Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre’u, Warszawa 2014

2. Pietkiewicz E., Protokół dyplomatyczny, Warszawa 1998

Literatura dodatkowa:

1. Barcz J., Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym. Wybrane aspekty pragmatyki zawodowej, Warszawa 2002

2. Bortnowski A.W., Protokół dyplomatyczny i savoir vivre dla każdego, Ciechanów 2003

3. Etyka dyplomacji, praca zbiorowa (J. Barcz, J. Baszkiewicz i in.), PISM, Warszawa 2002

4. Czaja J., Wybrane elementy wiedzy o negocjacjach dyplomatycznych (w:) Dyplomacja współczesna a problemy prawa i bezpieczeństwa międzynarodowego, (w:) Dyplomacja współczesna a problemy prawa i bezpieczeństwa międzynarodowego, red. L. Łukaszuk, Warszawa 1999

5. Ikanowicz C., Piekarski J., Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, wyd. V, Warszawa 2004

6. Łukaszuk L., Stosunki konsularne i służby konsularne Polski i wybranych państw (w:) Dyplomacja współczesna a problemy prawa i bezpieczeństwa międzynarodowego, red. Łukaszuk L., Warszawa 1999

7. Malak K., Ciupiński A., Współczesna służba dyplomatyczna – jej istota, organizacja, funkcje i formy działania (w:) Dyplomacja współczesna a problemy prawa i bezpieczeństwa międzynarodowego red. L. Łukaszuk, Warszawa 1999, s. 191-216

8. Orłowski T., Miejsce dyplomacji w strukturze stosunków międzynarodowych końca XX wieku. Studia i Materiały – Polska Fundacja Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 1998

9. Orłowski T., Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta – Akademia Dyplomatyczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Warszawa 2010

10. Sutor J., Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa różne wydania

11. Sutor J., Korespondencja dyplomatyczna, Warszawa 2004

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności).

2. Udział w dyskusji, przygotowanie i aktywność na zajęciach - tzw. ocenianie ciągłe (W1, W2, W3, U1, U2, K1, K2).

3. Tzw. "wejściówki" (W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1).

4. Kolokwium zaliczeniowe.

Nadprogramowe nieobecności powinny być zaliczane na bieżąco na dyżurze.

Kwestie dot. indywidualnego zaliczenia (w tym m.in. warunki indywidualnego zaliczenia w związku z przyznaną IOS czy przepisanie oceny) należy zgłaszać najpóźniej w przeciągu miesiąca od rozpoczęcia semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Modrzyńska
Prowadzący grup: Joanna Modrzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.