Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pozyskiwanie środków europejskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-SM-S1-2-PSE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pozyskiwanie środków europejskich
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Stosunki międzyn. I stopnia - 2 rok- stacjonarne- sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 godzin;

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 25 godzin;

Indywidualne wykonanie wskazanej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu: 35 godzin.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu systemu wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce; (K_W03)

W2: zna i rozumie zasady kwalifikowania wydatków w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych; (K_W02)

W3: potrafi przedstawić wpływ zasad i procedury oceny projektów na szansę uzyskania współfinansowania przez projekt. (K_W02)

W4: zna zasady kwalifikowania przedsiębiorstwa do kategorii małych i średnich przedsiębiorstw

W5: Zna polityki horyzontalne UE


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: potrafi dokonać krytycznej analizy wytycznych dla wnioskodawców oraz wytycznych programu operacyjnego; (K_U01)

U2: potrafi wyliczyć wartość dofinansowania w projekcie (K_U09)

U3: potrafi dokonać analizy problemów dla projektu i na tej podstawie określić jego cele(K_U19 );

U4: potrafi w projekcie zastosować działania sprzyjające realizacji polityk horyzontalnych UE; (K_U09)

U5: potrafi pozyskać i wykorzystać dane statystyczne dla celów projektu. (K_U02)

U6: potrafi przygotować wybrane elementy wniosku o dofinansowanie z funduszy strukturalnych (K_U19)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K1: potrafi myśleć i działać przedsiębiorczo i kreatywnie (K_K12).

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest tematyce tworzenia aplikacji do funduszy strukturalnych w wymiarze praktycznym.

Pełny opis:

Planowana tematyka zajęć:

Podstawowe zagadnienia z zakresu funduszy strukturalnych.

Wsparcie ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w perspektywie 2014-2020.

Analiza probelmu w projekcie.

Polityki horyzontalne Unii Europejskiej.

Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków funduszu strukturalnych w Polsce.

Dokumentacja programowa i konkursowa. Procedura aplikowania o środki.

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

Warsztaty tworzenia aplikacji do programu operacyjnego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Aktualne wytyczne i dokumenty programowe. Dostępne pod adresem:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/#/domyslne=1

Komisja Europejska, Nowa definicja MŚP. Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia, 2006. Do pobrania: https://www.parp.gov.pl/files/74/87/1155.pdf

Podręcznik - Zarządzanie Cyklem Projektu, red. B. Puszczewicz, E. Wosik Warszawa 2007. Do pobrania:

http://www.equal.org.pl/download.php?Mod=kompendium&FID=45

Literatura uzupełniająca:

M. Sikora-Gaca, M. Piechowicz, M. Kleinowski, Zarządzanie funduszami europejskimi w Polsce, Warszawa 2018.

M. Sikora-Gaca, M. Kleinowski, M. Piechowicz, Fundusze i programy UE wspierające przedsiębiorstwa w perspektywie finansowej 2014-2020, Warszawa 2016.

Metody i kryteria oceniania:

Indywidualne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu dla przykładowego konkursu.

Kryteria oceny:

dostateczny (60%-70%)

dostateczny plus (70-74%)

dobry (75-84%)

dobry plus (85-89%)

bardzo dobry (90%-100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kleinowski
Prowadzący grup: Marcin Kleinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kleinowski
Prowadzący grup: Marcin Kleinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)