Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja i funkcjonowanie polskiej służby dyplomatycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-SM-S2-1-DK-OPSD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Organizacja i funkcjonowanie polskiej służby dyplomatycznej
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu historii (polskiej i powszechnej) oraz historii dyplomacji.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Przedmiot ma wartość 4 pkt. ECTS.

Aby Student uzyskał zaliczenie z przedmiotu, niezbędny jest nakład pracy:

4 pkt. x min. 30 h = 120 h poświęconych m.in. na:

- uczestnictwo w zajęciach;

- pracę indywidualną (czytanie literatury, przygotowanie i uzupełnianie notatek, zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, powtarzanie materiału);

- przygotowanie i uczestnictwo w zaliczeniu;

- aktywny udział w prezentacjach;

- zaliczenie tzw. "wejściówek".

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1. Zna na poziomie rozszerzonym terminologię

używaną w dziedzinach nauki, w ramach których są prowadzone badania nad stosunkami międzynarodowym i w szczególności prawem dyplomatycznym i konsularnym (K_W03)

W2. Zna i rozumie mechanizmy działania prawa dyplomatycznego i konsularnego oraz regulacji dyplomatyczno-konsularnych w

stosunkach międzynarodowych oraz w polityce zagranicznej i

wewnętrznej Polski (K_W02)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1. Wyszukuje, selekcjonuje, ocenia i przetwarza informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych oraz interpretuje je z punktu widzenia problemów stosunków dyplomatycznych (K_U02)

U2. Potrafi w sposób spójny i przejrzysty wypowiadać się ustnie, w języku polskim, o zagadnieniach stanowiących przedmiot zainteresowania stosunków dyplomatycznych (K_U08)

U3. Wskazuje związki przyczynowo-skutkowe między wydarzeniami politycznymi, społecznymi, gospodarczymi i w kwestiach bezpieczeństwa (o różnej wadze i znaczeniu) , dokonuje ich analizy i

interpretacji, wreszcie prognozuje możliwe dalsze scenariusze wydarzeń (K_U15)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1. Jest otwarty na nowe idee i gotów do weryfikacji swoich przekonań w świetle nowych informacji i argumentów (K_K07)

K2. Angażuje się we współpracę i potrafi pracować w grupie przy realizacji wspólnych działań (K_K08)

Metody dydaktyczne:

1. Dyskusja i omawianie zagadnień.

2. Praca w grupach.

3. Prezentacje multimedialne.

4. Analiza materiałów źródłowych.

5. Śledzenie bieżących wydarzeń i doniesień medialnych związanych z funkcjonowaniem polskiej i obcej służby zagranicznej.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie z genezą, organizacją i funkcjonowaniem polskiej służby zagranicznej. Ma on również za zadanie rozwinięcie świadomości istnienia oraz umiejętności korzystania z pomocy służb dyplomatycznych i konsularnych za granicą.

Pełny opis:

Konwersatorium służy zapoznaniu z genezą polskiej służby dyplomatycznej oraz jej obecną organizacją i sposobami funkcjonowania. W jego trakcie student powinien rozwinąć umiejętność korzystania z pomocy służby dyplomatycznej oraz konsularnej zarówno podczas pobytu za granicą, jak również w przypadku załatwiania niektórych formalności wymagających nawiązania kontaktów z instytucjami i organami innych państw.

Ponadto, zajęcia mają przybliżyć miejsce i rolę polskiej służby zagranicznej w prowadzeniu zarówno relacji bilateralnych, jak też międzynarodowych (historycznie i współcześnie).

Dodatkowo konwersatorium na ma celu zapoznanie lub ugruntowanie znajomości podstawowych reguł rządzących protokołem dyplomatycznym i korespondencją dyplomatyczną oraz innych praktycznych aspektów funkcjonowania służby dyplomatycznej w Polsce i za granicą.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Etyka dyplomacji, praca zbiorowa (J. Barcz, J. Baszkiewicz i in.), PISM, Warszawa 2002

2. Czaja J., Wybrane elementy wiedzy o negocjacjach dyplomatycznych (w:) Dyplomacja współczesna a problemy prawa i bezpieczeństwa międzynarodowego, (w:) Dyplomacja współczesna a problemy prawa i bezpieczeństwa międzynarodowego, red. L. Łukaszuk, Warszawa 1999

3. Modrzyńska J., Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre’u, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca:

1. Barcz J., Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym. Wybrane aspekty pragmatyki zawodowej, Warszawa 2002

2. Bortnowski A.W., Protokół dyplomatyczny i savoir vivre dla każdego, Ciechanów 2003

3. Ikanowicz C., Piekarski J., Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, wyd. V, Warszawa 2004

4. Kukułka J., Organizacja polskiej służby zagranicznej w latach 1944-1989 (w:) Stosunki Międzynarodowe nr 1-2/2000, s. 109-122

5. Kuźniar R., Czynnik etyczny w stosunkach międzynarodowych, Sprawy Międzynarodowe 1990/1

6. Łukaszuk L., Stosunki konsularne i służby konsularne Polski i wybranych państw (w:) Dyplomacja współczesna a problemy prawa i bezpieczeństwa międzynarodowego, red. Łukaszuk L., Warszawa 1999

7. Malak K., Ciupiński A., Współczesna służba dyplomatyczna – jej istota, organizacja, funkcje i formy działania (w:) Dyplomacja współczesna a problemy prawa i bezpieczeństwa międzynarodowego red. L. Łukaszuk, Warszawa 1999, s. 191-216

8. Miłosz S., Dyplomacja wojskowa, Warszawa 2004

9. Orłowski T., Miejsce dyplomacji w strukturze stosunków międzynarodowych końca XX wieku. Studia i Materiały – Polska Fundacja Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 1998

10. Orłowski T., Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta – Akademia Dyplomatyczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Warszawa 2010

11. Paszkowski M., Dyplomacja wielostronna na forum organizacji międzynarodowych, PISM, Warszawa 1976

12. Pietkiewicz E., Protokół dyplomatyczny, Warszawa 1998

13. Sutor J., Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa różne wydania

14. Sutor J., Korespondencja dyplomatyczna, Warszawa 2004

15. Szczepanik K., Organizacja i funkcjonowanie służby dyplomatyczno-konsularnej (w:) Polityka zagraniczna RP 1989-2002 (red. R. Kuźniar, K. Szczepanik), Warszawa 2002

16. Wilk M. (red.), Dyplomacja, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, Łódź 2002

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności bez konieczności okazywania zwolnień lekarskich i usprawiedliwień).

2. Aktywność na zajęciach, udział w dyskusjach (ocenianie ciągłe).

3. Możliwe jest również przeprowadzanie na zajęciach tzw. „wejściówek”.

4. Na koniec semestru przeprowadzone zostanie kolokwium zaliczeniowe.

Nadprogramowe nieobecności (ponad 2 dopuszczalne) powinny być zaliczane na bieżąco na dyżurze.

Pytania i sprawy indywidualne (w tym m.in. warunki indywidualnego zaliczenia w związku z przyznaną IOS czy przepisanie ocen) należy zgłaszać najpóźniej w przeciągu miesiąca od rozpoczęcia semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Modrzyńska
Prowadzący grup: Joanna Modrzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.