Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Integracja europejska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2052-BW-N1-2-IE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Integracja europejska
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Bezpieczeństwo wew. - I st - przedmioty do wyboru - niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia - 2 rok - niestacjonarne - sem. zim
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Dla pełnego opanowania treści objętych przedmiotem integracja europejska student powinien posługiwać się terminologią z zakresu teorii państwa i prawa oraz posiadać ogólną wiedzę na temat historii integracji europejskiej oraz historii powszechnej po II wojnie światowej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Przedmiot ma wartość 4 pkt. ECTS.

4 x min. 30 h = min. 120 h

Aby Student uzyskał zaliczenie z przedmiotu, niezbędny jest następujący nakład pracy:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (15 h);

- praca indywidualna (czytanie literatury, przygotowanie i uzupełnianie notatek, zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, powtarzanie materiału);

- udział w projekcie grupowym (5 h);

- przygotowanie i uczestnictwo w egzaminie.

Efekty uczenia się - wiedza:

1. Student definiuje podstawowe pojęcia związane z integracją europejską.

2. Student wylicza i opisuje główne etapy w rozwoju integracji europejskiej.

3. Student zna podstawowe instytucje UE (ich skład, kompetencje, proces podejmowania decyzji).

4. Student wylicza i opisuje podstawowe formy integracji europejskiej oraz potrafi wymienić i opisać etapy przygotowania do członkostwa Polski z Unią.

5. Student opisuje podstawowe akty prawne UE i główne postanowienia traktatowe.

6. Student prezentuje i opisuje wybrane polityki UE oraz podaje ich zastosowanie praktyczne.

Efekty uczenia się - umiejętności:

1. Student identyfikuje podstawowe wydarzenia oraz formy integracji europejskiej.

2. Student potrafi wyróżnić podstawowe etapy przygotowania do członkostwa Polski z Unią Europejską i na tej podstawie określać etapy przygotowania państw aktualnie starających się o akcesję.

3. .Student łączy fakty i swoją wiedzę w ciąg przyczynowo-skutkowy.

4. Student potrafi dokonać analizy aktualnych wydarzeń w UE i je umiejscowić w kontekście swojej wiedzy.

5. Student klasyfikuje i rozpoznaje podstawowe akty prawne UE.

6. Student analizuje postanowienia dokumentów stanowiących podstawę integracji i Unii Europejskiej.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. Student jest w stanie praktycznie wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności, zwłaszcza podczas pracy w grupie.

Metody dydaktyczne:

1. Wykład problemowy i konwersatoryjny.

2. Prezentacja multimedialna.

3. Aaliza bieżących wydarzeń i doniesień medialnych z zakresu integracji europejskiej.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych mechanizmów rządzących procesami związanymi z integracją europejską. W trakcie jego trwania omówione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z genezą integracji europejskiej, funkcjonowaniem głównych instytucji, procesem decyzyjnym, systemem prawnym, wybranymi politykami Unii Europejskiej oraz członkostwem w UE.

Pełny opis:

Wykład ma na celu przybliżenie problematyki integracji europejskiej w aspekcie teoretycznym (m.in. definicji, form oraz koncepcji). Ponadto omówione zostaną najważniejsze etapy rozwoju Unii Europejskiej, z uwzględnieniem kolejnych zmian traktatowych. W kolejnym bloku tematycznym przedstawione zostaną instytucje UE (sposób wyłaniania, skład, kompetencje, proces podejmowania decyzji). Następnie omówione zostaną najważniejsze polityki UE (m.in. polityka gospodarczo-walutowa, stosunki zewnętrzne, polityka spójności wraz z funduszami pomocowymi) oraz proces rozszerzania.

Literatura:

www.europa.eu

teksty TUE i TfUE

Literatura podstawowa:

1. Ahlt M., Szpunar M., Prawo europejskie, wyd. 5, Warszawa 2011

2. Maliszewska-Nienartowicz J., System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej, Toruń 2010

Literatura uzupełniająca:

1. Barcik J., Wentkowska A., Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Warszawa 2008

2. Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii

Europejskiej, Warszawa 2008

3. Galster J. (red.) Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Toruń 2010

Metody i kryteria oceniania:

1. Wynik egzaminu pisemnego.

2. Projekt grupowy.

2. Udział i aktywność w dyskusji.

Pytania dot. indywidualnego zaliczenia (w tym m.in. warunki indywidualnego zaliczenia w związku z przyznaną IOS czy przepisaniem oceny) należy zgłaszać najpóźniej w przeciągu miesiąca od rozpoczęcia semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Modrzyńska
Prowadzący grup: Joanna Modrzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.