Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie w sprawach nieletnich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2052-BW-N1-3-PSN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Postępowanie w sprawach nieletnich
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia - 3 rok - niestacjonarne - sem. LET
Strona przedmiotu: http://brak
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość zasad i warunków ponoszenia odpowiedzialności karnej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Efekty uczenia się - wiedza:

- W1 - Student ma pogłębioną wiedzę nt. powodów nieponoszenia odpowiedzialności karnej i wykroczeniowej przez osoby nieletnie oraz systemu postępowania z nieletnimi wchodzącymi w konflikt z prawem karnym lub wykazującymi inne przejawy demoralizacji. Student zna rodzaje środków interwencyjnych, tymczasowych i docelowych stosowanych wobec nieletnich, których naganne zachowanie i stopień demoralizacji uzasadnia ingerencję w proces ich wychowania oraz kryteria doboru tych środków K_W01.

- W2 - Student ma wiedzę nt. organizacji i właściwości rzeczowej sądów rodzinnych orzekających w sprawach nieletnich i o ich dużej dyskrecjonalnej władzy w przedmiocie postępowania z osobami nieletnimi K_W02.

- W3 - Student zna specyficzną siatkę pojęciową obowiązującą na gruncie postępowania z nieletnimi. Zna cele regulacji ustawowej z 1982 r. dotyczącej nieletnich i zasady oraz dyrektywy dokonywania wykładni jej przepisów (w tym zwłaszcza zasadę celowości i dyrektywę przewodnią dobra nieletniego) K_W04.


Efekty uczenia się - umiejętności:

- U1 - Student potrafi wyjaśnić powody odmiennego traktowania nieletnich dopuszczających się czynów karalnych a także analogicznej, sądowej ingerencji w proces ich wychowania, gdy wykazują inne przejawy demoralizacji K_U01.

- U2 - Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną do wnikliwego analizowania konkretnych spraw i ich odpowiedniego rozstrzygania zgodnie z celami postępowania z nieletnimi i obowiązującą literą prawa K_U02.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- K1 - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ich doskonalenia, w tym stałego dokształcania zawodowego, zwłaszcza w przypadku zmiany obowiązującego prawa K_K01.

- K2 - Student prawidłowo identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z rozstrzyganiem spraw nieletnich i potrafi je rozwiązywać zgodnie z obowiązującym prawem K_K04.

- K3 - Student potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności K_K06.


Metody dydaktyczne:

Metoda wykładowa (wykład konwencjonalny, częściowo konwersatoryjny, wzbogacony o przykłady, w tym upowszechniane przez mass-media).

Skrócony opis:

Problematyka postępowania w sprawach nieletnich obejmuje kwestie związane z przyczynami ich demoralizacji i przestępczości oraz typowymi dla młodego wieku przejawami zachowań szkodliwych dla nich samych i dla społeczeństwa. Wykład wskazuje na istotne powody oraz celowość odmiennego traktowania nieletnich, niż dorosłych sprawców czynów zabronionych pod groźbą kary lub zachowujących się w inny naganny sposób. Pokazuje cały system sądowych środków wychowawczych, wychowawczo-leczniczych i poprawczych możliwych do zastosowania w celu przeciwdziałania dalszej demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz specyficzne zasady ich orzekania, czas stosowania i możliwość modyfikacji w fazie ich wykonywania. Wskazuje również na możliwość wyjątkowego karania karami kryminalnymi starszych, wysoce zdemoralizowanych nieletnich, którzy dopuścili się ustawowo określonych, ciężkich przestępstw ujętych w KK.

Pełny opis:

Powody odmiennego traktowania osób nieletnich- 1 godz.

2. Pojęcie nieletniego w świetle polskiego prawa i odróżnienie od sprawców dorosłych, w tym od młodocianych -0,5 godz.

3. Charakterystyka przestępczości i demoralizacji nieletnich, jej struktura, waga, dynamika, przyczyny, rysy charakterystyczne, w tym naturalna tendencja do „wyrastania” z nagannych zachowań - 3 godz.

4. Formalne podstawy uzasadniające wszczęcie postępowania w sprawie nieletniego. Pojęcie czynu karalnego, demoralizacji, charakterystyka możliwych przejawów demoralizacji, związek demoralizacji z przestępczością. Stopnie demoralizacji - 2 godz

5. Środki wychowawcze, wychowawczo-lecznicze i poprawcze pozostawione do dyspozycji sądu rodzinnego, ich klasyfikacja, bliższa charakterystyka, możliwość łączenia, częstotliwość orzekania przez sądy - 3 godz.

6. Możliwość wyjątkowego karania nieletnich - 0,5 godz.

7. Środki interwencyjne i tymczasowe stosowane wobec nieletnich - 1 godz.

8. Środki możliwe do zastosowania wobec rodziców lub opiekuna nieletniego - 0,5 godz.

9. Utworzenie sądów dla nieletnich, a następnie sądów rodzinnych i ich wyłączna kompetencja do rozpoznawania spraw nieletnich. Wyjątkowa możliwość odpowiadania nieletniego przed zwykłym sądem - 1 godz.

10. Przebieg postępowania przed sądem rodzinnym – wszczęcie postępowania albo odmowa wszczęcia postępowania, umorzenie postępowania i jego powody - 0,5 godz.

11. Status nieletniego i jego rodziców przed sądem rodzinnym, jego i ich prawa - 1 godz.

12. Orzekanie w sprawie nieletniego (na posiedzeniu, na rozprawie), postępowanie dowodowe, wydawane orzeczenia - 1 godz.

13. Postępowanie odwoławcze - 0,5 godz.

14. Czas stosowania środków wobec nieletnich - 0,5 godz.

15. Możliwość zmiany orzeczonych środków w toku ich wykonywania, gdy zachodzi taka potrzeba - 0,5 godz.

16. Mediacja w postępowaniu z nieletnimi, jej cele i znaczenie dla podejmowanych przez sąd decyzji - 0,5 godz.

17. Faza postępowania wykonawczego – jego zadania i cele, możliwości modyfikacji orzeczeń - 1 godz.

18. Bliższa charakterystyka środka poprawczego w postaci efektywnego umieszczenia w zakładzie poprawczym – rodzaje i typy zakładów, ich organizacja, cele do osiągnięcia, pełnione funkcje, długość czasu pobytu, system nagród i środków dyscyplinarnych, umieszczenie wychowanka poza zakładem poprawczym, warunkowe zwolnienie z zakładu, umieszczenie w hostelu - 1,5 godz.

19. Postępowanie z wychowankami zakładów poprawczych, którzy dopuszczają się nowych czynów karalnych - 0,5 godz.

20. Ocena polskiego systemu postępowania z nieletnimi w świetle standardów międzynarodowych - 1 godz.

Literatura:

V. Konarska-Wrzosek, Prawny system postępowania z nieletnim w Polsce, Warszawa 2013;

P.Górecki, V. Konarska-Wrzosek, Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz, Warszawa 2015;

T. Bojarski, E. Kruk, E. Skrętowicz, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Warszawa 2016.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na ocenę dostateczną (3) w oparciu o obecności (2 nieobecności dopuszczalne). Oceny wyższe tj. dobra (4) oraz bardzo dobra (5) na podstawie wybranego zagadnienia zreferowanego przez studenta

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Ziółkowska
Prowadzący grup: Agata Ziółkowska
Strona przedmiotu: http://brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Problematyka postępowania w sprawach nieletnich obejmuje kwestie związane z przyczynami ich demoralizacji i przestępczości oraz typowymi dla młodego wieku przejawami zachowań szkodliwych dla nich samych i dla społeczeństwa. Wykład wskazuje na istotne powody oraz celowość odmiennego traktowania nieletnich, niż dorosłych sprawców czynów zabronionych pod groźbą kary lub zachowujących się w inny naganny sposób. Pokazuje cały system sądowych środków wychowawczych, wychowawczo-leczniczych i poprawczych możliwych do zastosowania w celu przeciwdziałania dalszej demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz specyficzne zasady ich orzekania, czas stosowania i możliwość modyfikacji w fazie ich wykonywania. Wskazuje również na możliwość wyjątkowego karania karami kryminalnymi starszych, wysoce zdemoralizowanych nieletnich, którzy dopuścili się ustawowo określonych, ciężkich przestępstw ujętych w KK.

Pełny opis:

Powody odmiennego traktowania osób nieletnich- 1 godz.

2. Pojęcie nieletniego w świetle polskiego prawa i odróżnienie od sprawców dorosłych, w tym od młodocianych -0,5 godz.

3. Charakterystyka przestępczości i demoralizacji nieletnich, jej struktura, waga, dynamika, przyczyny, rysy charakterystyczne, w tym naturalna tendencja do „wyrastania” z nagannych zachowań - 3 godz.

4. Formalne podstawy uzasadniające wszczęcie postępowania w sprawie nieletniego. Pojęcie czynu karalnego, demoralizacji, charakterystyka możliwych przejawów demoralizacji, związek demoralizacji z przestępczością. Stopnie demoralizacji - 2 godz

5. Środki wychowawcze, wychowawczo-lecznicze i poprawcze pozostawione do dyspozycji sądu rodzinnego, ich klasyfikacja, bliższa charakterystyka, możliwość łączenia, częstotliwość orzekania przez sądy - 3 godz.

6. Możliwość wyjątkowego karania nieletnich - 0,5 godz.

7. Środki interwencyjne i tymczasowe stosowane wobec nieletnich - 1 godz.

8. Środki możliwe do zastosowania wobec rodziców lub opiekuna nieletniego - 0,5 godz.

9. Utworzenie sądów dla nieletnich, a następnie sądów rodzinnych i ich wyłączna kompetencja do rozpoznawania spraw nieletnich. Wyjątkowa możliwość odpowiadania nieletniego przed zwykłym sądem - 1 godz.

10. Przebieg postępowania przed sądem rodzinnym – wszczęcie postępowania albo odmowa wszczęcia postępowania, umorzenie postępowania i jego powody - 0,5 godz.

11. Status nieletniego i jego rodziców przed sądem rodzinnym, jego i ich prawa - 1 godz.

12. Orzekanie w sprawie nieletniego (na posiedzeniu, na rozprawie), postępowanie dowodowe, wydawane orzeczenia - 1 godz.

13. Postępowanie odwoławcze - 0,5 godz.

14. Czas stosowania środków wobec nieletnich - 0,5 godz.

15. Możliwość zmiany orzeczonych środków w toku ich wykonywania, gdy zachodzi taka potrzeba - 0,5 godz.

16. Mediacja w postępowaniu z nieletnimi, jej cele i znaczenie dla podejmowanych przez sąd decyzji - 0,5 godz.

17. Faza postępowania wykonawczego – jego zadania i cele, możliwości modyfikacji orzeczeń - 1 godz.

18. Bliższa charakterystyka środka poprawczego w postaci efektywnego umieszczenia w zakładzie poprawczym – rodzaje i typy zakładów, ich organizacja, cele do osiągnięcia, pełnione funkcje, długość czasu pobytu, system nagród i środków dyscyplinarnych, umieszczenie wychowanka poza zakładem poprawczym, warunkowe zwolnienie z zakładu, umieszczenie w hostelu - 1,5 godz.

19. Postępowanie z wychowankami zakładów poprawczych, którzy dopuszczają się nowych czynów karalnych - 0,5 godz.

20. Ocena polskiego systemu postępowania z nieletnimi w świetle standardów międzynarodowych - 1 godz.

Literatura:

V. Konarska-Wrzosek, Prawny system postępowania z nieletnim w Polsce, Warszawa 2013;

P.Górecki, V. Konarska-Wrzosek, Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz, Warszawa 2015;

T. Bojarski, E. Kruk, E. Skrętowicz, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Warszawa 2014

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Ziółkowska
Prowadzący grup: Agata Ziółkowska
Strona przedmiotu: http://brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Problematyka postępowania w sprawach nieletnich obejmuje kwestie związane z przyczynami ich demoralizacji i przestępczości oraz typowymi dla młodego wieku przejawami zachowań szkodliwych dla nich samych i dla społeczeństwa. Wykład wskazuje na istotne powody oraz celowość odmiennego traktowania nieletnich, niż dorosłych sprawców czynów zabronionych pod groźbą kary lub zachowujących się w inny naganny sposób. Pokazuje cały system sądowych środków wychowawczych, wychowawczo-leczniczych i poprawczych możliwych do zastosowania w celu przeciwdziałania dalszej demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz specyficzne zasady ich orzekania, czas stosowania i możliwość modyfikacji w fazie ich wykonywania. Wskazuje również na możliwość wyjątkowego karania karami kryminalnymi starszych, wysoce zdemoralizowanych nieletnich, którzy dopuścili się ustawowo określonych, ciężkich przestępstw ujętych w KK

Pełny opis:

Powody odmiennego traktowania osób nieletnich- 1 godz.

2. Pojęcie nieletniego w świetle polskiego prawa i odróżnienie od sprawców dorosłych, w tym od młodocianych -0,5 godz.

3. Charakterystyka przestępczości i demoralizacji nieletnich, jej struktura, waga, dynamika, przyczyny, rysy charakterystyczne, w tym naturalna tendencja do „wyrastania” z nagannych zachowań - 3 godz.

4. Formalne podstawy uzasadniające wszczęcie postępowania w sprawie nieletniego. Pojęcie czynu karalnego, demoralizacji, charakterystyka możliwych przejawów demoralizacji, związek demoralizacji z przestępczością. Stopnie demoralizacji - 2 godz

5. Środki wychowawcze, wychowawczo-lecznicze i poprawcze pozostawione do dyspozycji sądu rodzinnego, ich klasyfikacja, bliższa charakterystyka, możliwość łączenia, częstotliwość orzekania przez sądy - 3 godz.

6. Możliwość wyjątkowego karania nieletnich - 0,5 godz.

7. Środki interwencyjne i tymczasowe stosowane wobec nieletnich - 1 godz.

8. Środki możliwe do zastosowania wobec rodziców lub opiekuna nieletniego - 0,5 godz.

9. Utworzenie sądów dla nieletnich, a następnie sądów rodzinnych i ich wyłączna kompetencja do rozpoznawania spraw nieletnich. Wyjątkowa możliwość odpowiadania nieletniego przed zwykłym sądem - 1 godz.

10. Przebieg postępowania przed sądem rodzinnym – wszczęcie postępowania albo odmowa wszczęcia postępowania, umorzenie postępowania i jego powody - 0,5 godz.

11. Status nieletniego i jego rodziców przed sądem rodzinnym, jego i ich prawa - 1 godz.

12. Orzekanie w sprawie nieletniego (na posiedzeniu, na rozprawie), postępowanie dowodowe, wydawane orzeczenia - 1 godz.

13. Postępowanie odwoławcze - 0,5 godz.

14. Czas stosowania środków wobec nieletnich - 0,5 godz.

15. Możliwość zmiany orzeczonych środków w toku ich wykonywania, gdy zachodzi taka potrzeba - 0,5 godz.

16. Mediacja w postępowaniu z nieletnimi, jej cele i znaczenie dla podejmowanych przez sąd decyzji - 0,5 godz.

17. Faza postępowania wykonawczego – jego zadania i cele, możliwości modyfikacji orzeczeń - 1 godz.

18. Bliższa charakterystyka środka poprawczego w postaci efektywnego umieszczenia w zakładzie poprawczym – rodzaje i typy zakładów, ich organizacja, cele do osiągnięcia, pełnione funkcje, długość czasu pobytu, system nagród i środków dyscyplinarnych, umieszczenie wychowanka poza zakładem poprawczym, warunkowe zwolnienie z zakładu, umieszczenie w hostelu - 1,5 godz.

19. Postępowanie z wychowankami zakładów poprawczych, którzy dopuszczają się nowych czynów karalnych - 0,5 godz.

20. Ocena polskiego systemu postępowania z nieletnimi w świetle standardów międzynarodowych - 1 godz.

Literatura:

V. Konarska-Wrzosek, Prawny system postępowania z nieletnim w Polsce, Warszawa 2013;

P.Górecki, V. Konarska-Wrzosek, Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz, Warszawa 2015;

T. Bojarski, E. Kruk, E. Skrętowicz, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Warszawa 2014.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.