Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Egzamin magisterski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-EMOS-2-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Egzamin magisterski
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (2012-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

przygotowanie pracy magisterskiej,

pozytywne recenzje recenzenta i promotora pracy

zaliczenie wszystkich zajęć na II stopniu studiów

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w egzaminie magisterskim- 1h

przygotowanie do egzaminu (praca własna studenta -65h

konsultacje z promotorem-10h

Razem-76h-3pkt.ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: - objaśnia zasady planowania badań i opisuje metody badawcze wykorzystywane w obrębie dyscypliny naukowej, której dotyczy realizowana praca magisterska (K_W08);

W2: - rozpoznaje podstawowe terminy w języku obcym (j. angielskim) w zakresie ochrony środowiska (K_W13);

W3: - opisuje zasady przygotowywania i pisania prac naukowych (K_W14);

W4: - wymienia i omawia najważniejsze pozycje literaturowe z zakresu dyscypliny naukowej, której dotyczy realizowana praca magisterska (K_W15);Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: - dobiera właściwą metodologię do rozwiązania problemów badawczych lub praktycznych (K_U01);

U2: potrafi publicznie prezentować wyniki prac indywidualnych i zbiorowych

U3: - posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie ochrony środowiska w języku polskim i angielskim (K_U12);

U4: - wykonuje i opisuje proste zadania badawcze indywidualnie i zespołowo (K_U13);

U5: - łączy informacje pochodzące z rożnych źródeł w celu weryfikacji istniejących poglądów i hipotez (K_U14);

U6: uzasadnia wybór tematu pracy magisterskiej pod kątem planowanej kariery zawodowej lub naukowej (K_U20)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(K_K01) - ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie i doskonalenia swoich umiejętności zawodowych;

(K_K03) - ma zdolność prawidłowego określania priorytetów służących realizacji zdefiniowanego przez siebie lub innych zadania;

(K_K04) - wykazuje dbałość o prawidłowe identyfikowanie i rozstrzyganie dylematów związanych z wykonywaniem zawodu;

(K_K05) - ma świadomość konieczności systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi z zakresu ochrony środowiska;

(K_K10) - wykazuje krytyczną postawę wobec plagiatu.


Metody dydaktyczne:

egzamin ustny

Skrócony opis:

Egzamin magisterski to forma ustna egzaminu.

Pełny opis:

Egzamin magisterski odbywa się przed komisją, w skład której wchodzi przewodniczący komisji, recenzent pracy oraz promotor.

Recenzent i promotor zadają pytania dotyczące pracy magisterskiej, jak również pytania z dziedziny pokrewnej do tematu pracy magisterskiej.

Przewodniczący w protokole zapisuje pytania oraz oceny cząstkowe i średnią ocenę z egzaminu magisterskiego.

Literatura:

Odpowiednia do dziedziny, do której należy praca magisterska.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest średnią z ocen cząstkowych uzyskanych za odpowiedzi na poszczególne pytania,(W1,W2,W3,W4, U1,U2,U3,U4,U5, U6,U7,K1,K2,K3,K4,K5,K6)..

Kryteria oceniania

bardzo dobry- 93-100%

dobry plus- 86- 92%

dobry- 78- 85 %

dostateczny plus- 70-77%

dostateczny- 60- 69%

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Filbrandt-Czaja
Prowadzący grup: Tomasz Kakareko, Agnieszka Piernik, Joanna Wyszkowska, Elżbieta Żbikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Filbrandt-Czaja
Prowadzący grup: Anna Filbrandt-Czaja, Małgorzata Jefimow, Tomasz Kakareko, Jarosław Kobak, Agnieszka Piernik, Małgorzata Poznańska-Kakareko, Janusz Żbikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.