Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Moduł 10- Fizjologia roślin - Fizjologia roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-FRBIOL-2-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Moduł 10- Fizjologia roślin - Fizjologia roślin
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (2012-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość botaniki ogólnej, cytologii i biochemii

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (65 godz.):

- udział w wykładach - 20

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 45


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (85 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń - 15

- przygotowanie do kolokwiów - 25

- przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie - 35

- udział w konsultacjach - 10


Łącznie: 150 godz. (6 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 K_W06 Opisuje podstawowe zjawiska i procesy fizjologiczne zachodzące u roślin

K_W02 Wyjaśnia pojęcia związane z fizjologią roślin

K_W07 Charakteryzuje wzajemne oddziaływania organizmów roślinnych na siebie i na środowisko

K_W08 Objaśnia wpływ środowiska na funkcjonowanie roślin

K_W20 Zna zasady przygotowania opracowań i raportów

K_W21 Zna podstawową literaturę polsko- i obcojęzyczną z zakresu fizjologii roślin

K_W22 Ma wiedzę w zakresie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

K_W23 Zna właściwe metody, narzędzia i techniki badawcze umożliwiające badanie zjawisk fizjologicznych

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02 Wykorzystuje podstawową wiedzę z zakresu fizjologii roślin w analizie zjawisk przyrodniczych

K_U03 K_U10 Stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze fizjologii roślin

K_U12 Stawia poprawne hipotezy naukowe oparte na logicznym rozumowaniu

K_U13 Dokonuje pomiarów, interpretuje obserwacje i na ich podstawie opracowuje i opisuje wyniki oraz wyciąga poprawne wnioski

K_U14 Korzysta z informacji źródłowych w języku polskim i angielskim, wykonuje analizę, syntezę, podsumowuje i dokonuje krytycznej oceny, co umożliwia poprawne wnioskowanie

K_U15 Przeprowadza obserwacje i pomiary w laboratorium pod kierunkiem opiekuna

K_U16 Wykazuje umiejętność czytania ze zrozumieniem literatury fachowej w języku ojczystym i angielskim

K_U18 Posługuje się językiem naukowym

K_U21 Posiada umiejętność dokumentowania i opracowywania wyników badań

K_U22 Posiada umiejętność ustnego prezentowania wyników

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy z zakresu fizjologii roślin

K_K02 Racjonalnie podchodzi do informacji uzyskanych z literatury naukowej, internetu i innych źródeł masowego przekazu, a także obiegowych przekonań odnoszących się do fizjologii roślin

K_K03 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność przeprowadzanych analiz

K_K05 Wykazuje krytycyzm w odniesieniu do wyników swojej pracy

K_K06 Jest chętny do popularyzacji wiedzy z zakresu fizjologii roślin

K_K08 Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz umie postępować w stanie zagrożenia

K_K09 Jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt

K_K10 Jest zdolny do pracy zespołowej

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne

Wykład informacyjny

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Poznanie podstawowych procesów fizjologicznych i mechanizmów funkcjonowania rośliny (gospodarka wodna i mineralna, fotosynteza, oddychanie, procesy wzrostu i rozwoju, regulatory wzrostu i rozwoju, ruchy roślin)

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie opisanie podstawowych procesów fizjologicznych i mechanizmów funkcjonowania rośliny (gospodarka wodna i mineralna, fotosynteza, oddychanie, procesy wzrostu i rozwoju oraz ich regulatory). Tematyka wykładu obejmuje postawy strukturalno-funkcjonalne, metaboliczne i molekularne procesów fizjologicznych u roślin, mechanizmy regulacji tych procesów przez czynniki wewnętrzne (endogenne) i zewnętrzne (środowiskowe), przemianę energii i związków organicznych oraz mechanizmy wzrostu i rozwoju roślin. Omawiane są także zjawiska stresowe i fizjologiczne podstawy produktywności i biotechnologii roślin

Ćwiczenia laboratoryjne poświęcone są praktycznemu zobrazowaniu i wyjaśnieniu zjawisk i procesów fizjologicznych omawianych na wykładach. Obejmują one zagadnienia z zakresu gospodarki wodnej na poziomie komórki i całej rośliny, transportu jonów przez błony biologiczne, mineralnego odżywiania roślin, fotosyntezy i oddychania, wzrostu i rozwoju roślin oraz ich regulatorów, a także ruchów roślin

Literatura:

Literatura podstawowa

J. Kopcewicz i S. Lewak, Fizjologia roślin. PWN, Warszawa (2002 i późniejsze wydania)

A. Szweykowska, Fizjologia roślin. Wydawnictwo UAM, Poznań (2000 i późniejsze wydania)

M. Kozłowska, Fizjologia roślin. PRWiL, Poznań (2007)

Literatura uzupełniająca:

J. Kopcewicz, A. Tretyn, M. Cymerski, Fitochrom i morfogeneza roślin. PWN, Warszawa (1992)

L. Jankiewicz, Regulatory wzrostu i rozwoju roślin. PWN, Warszawa (1997)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład – egzamin pisemny

Ćwiczenia - śródsemestralne pisemne sprawdziany kontrolne oraz zaliczenie zeszytu ćwiczeń

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Marciniak
Prowadzący grup: Paulina Glazińska, Katarzyna Marciniak, Andrzej Tretyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.