Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Fitocenotyczna waloryzacja wód śródlądowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-FWWOS-3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0521) Ekologia i ochrona środowiska Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fitocenotyczna waloryzacja wód śródlądowych
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (2012-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z botaniki systematycznej, ekologii i hydrobiologii

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w wykładach - 15 spotkań x 1 godzina = 15 godzin

- udział w laboratorium - 7,5 spotkań x 2 godziny = 15 godzin.

- przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych - 5 x 2 godziny = 10 godzin.

- praca własna nad opracowaniem projektu i sprawozdania - 4 x 5 godzin = 20 godzin

- udział w konsultacjach - 5 x 1 godzina = 5 godzin

- przygotowanie do zaliczenia i obecność na zaliczeniu

Razem = 65 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna podstawowe grupy systematyczne i gatunki roślin wodnych. Charakteryzuje wybrane metody jakościowe i ilościowe oceny stanu ekologicznego wód stojących i płynących w oparciu o aktualnie występujące fitocenozy. Charakteryzuje organizację i funkcjonowanie systemów ekologicznych oraz relacje organizm - środowisko.

K_W12, P1A_W01, P1A_W02


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student dokonuje samodzielnie poboru prób roślinności wodnej (makrofity i glony), wykonuje podstawowe badania właściwości fizyko-chemicznych wody, identyfikuje rodzaje roślinności i na tej podstawie dokonuje oceny możliwości regeneracyjnych przyrody.

K_U08, P1A_U06, P1A_U07


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student jest gotowy to pogłębiania wiedzy z zakresu nauk o środowisku.

K_K01, P1A_K01, P1A_K05, P1A_K07


Metody dydaktyczne:

Zbiór prób w terenie, badania laboratoryjne, oznaczanie materiału roślinnego z wykorzystaniem dostępnych kluczy oraz z zastosowaniem mikroskopu.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- obserwacji
- pomiaru w terenie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przekazanie i ułatwienie zrozumienia wiedzy na temat sposobów oceny stanu ekologicznego ekosystemów wodnych z wykorzystaniem metod biologicznych, opartych na identyfikacji fitoplanktonu i hydromakrofitów.

Pełny opis:

Celem zajęć jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z biologicznymi metodami oceny stanu środowiska wodnego, opartymi na identyfikacji fitoplanktonu i hydromakrofitów.

Zajęcia składają się z:

- wykładów, na których zaprezentowane będą podstawy teoretyczne i historia klasyfikacji jakości wód powierzchniowych przed wprowadzeniem Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz zmiany jakie związane są z jej wprowadzeniem. Omówione zostaną wskaźniki ilościowe i jakościowe, typologie wód płynących i stojących, program europejskiej interkalibracji metod i zintegrowana ocena stanu ekologicznego wód. Przedstawione zostaną podstawy teoretyczne metod oceny stanu ekologicznego jezior z wykorzystaniem fitoplanktonu, rzek i jezior z wykorzystaniem fitobentosu okrzemkowego, Makrofitowej Metody Oceny Rzek, Makrofitowej Metody Oceny Jezior oraz zasady waloryzacji i monitoringu stanu siedlisk Natura 2000 związanych z siedliskami wodnymi.

- ćwiczeń laboratoryjnych, których celem jest praktyczne zapoznanie studentów z wykonywaniem oceny stanu ekologicznego środowiska wodnego przy wykorzystaniu fitoplanktonu i hydromakrofitów. Ćwiczenia składają się krótkiej części terenowej oraz z zajęć w pracowni. W terenie studenci zbierają materiał niezbędny do realizacji projektu. Wykonują w grupach pobór prób roślin naczyniowych i glonów w cieku zgodnie z metodyką MMOR i zbiorniku wody stojącej zgodnie z metodyką ESMI oraz badanie podstawowych parametrów fizyko-chemicznych wody. Zajęcia laboratoryjne obejmują pracę indywidualną i w grupach - identyfikację gatunków makrofitów i glonów, szacowanie biomasy glonów, obliczanie wskaźników stanu ekologicznego rzek i jezior na podstawie gatunków wskaźnikowych. Na podstawie zebranych materiałów studenci wykonują opracowanie zawierające raport z badań terenowych, ocenę stanu ekologicznego badanych obiektów oraz dyskusję wyników.

Literatura:

Bernatowicz s., Wolny P., 1974, Botanika dla limnologów i rybaków. PWRiL, 518 pp.

Burchardt L. i in., 2010., Klucz do oznaczania gatunków fitoplanktonu jezior i rzek. Wyd. Naukowe Poznań, 187 pp.

Ciecierska H., Dynowska M. (red.) 2013. Biologiczne metody oceny stanu środowiska. Tom II Ekosystemy wodne. Podręcznik metodyczny. UWM Olsztyn

Kawecka B., Eloranta P. V., 1994., Zarys ekologii glonów wód słodkich i środowisk lądowych. PWN Warszawa, 251 pp.

Mróz W. (red) 2010-2012. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I-III. GIOŚ, Warszawa

Szoszkiewicz K., Jusik Sz., Zgoła T. 2010. Klucz do oznaczania makrofitów dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. IOŚ. Biblioteka monitoringu środowiska. Warszawa

Starmach K., 1989., Plankton roślinny wód słodkich. PWN Warszawa-Kraków, 496 pp.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładach oraz opracowanie końcowe z przedmiotu w postaci raportu terenowego, raportu z części laboratoryjnej i dyskusji wyników w oparciu o informacje prezentowane podczas wykładów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dembowska
Prowadzący grup: Ewa Dembowska, Dariusz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kamiński
Prowadzący grup: Magdalena Czarnecka, Dariusz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)