Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Informacja geoprzestrzenna w ekologii i ochronie przyrody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-IGOS-1-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0521) Ekologia i ochrona środowiska Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Informacja geoprzestrzenna w ekologii i ochronie przyrody
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (2012-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowe umiejętności korzystania z przeglądarek internetowych i programów pakietu MS Office/Open Office

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (70 godz.):

- obecność na wykładzie - 20

- udział w zajęciach laboratoryjnych - 50


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (80 godz.):

- przygotowanie do wykładu - 10

- przygotowanie do zajęć laboratoryjnych - 20

- praca własna nad zaliczeniem zajęć - 50


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: wymienia podstawowe i wybrane specjalistyczne programy komputerowe i objaśnia możliwość ich wykorzystania przy pozyskiwaniu, gromadzeniu i interpretacji danych geoprzestrzennych - K_W07

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi obsługiwać wybrane oprogramowanie typu GIS - K_U06, K_U07

U2: posługuje się Systemem Informacji Geograficznej (GIS) jako podstawowym narzędziem do tworzenia baz danych o środowisku - K_U07

U3: potrafi wykonać podstawowe zadania praktyczne wykorzystując dane geoprzestrzenne pozyskane z różnych źródeł - K_U06, K_U07, K_U15


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie potrzebę samokształcenia i podnoszenia kompetencji zawodowych z zakresu informacji geoprzestrzennej - K_K01

K2: jest chętny do pracy w zespole jako jego członek - K_K10

K3: jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt, pracę własną i innych - K_K09


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające: wykład informacyjny (konwencjonalny); wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące: ćwiczeniowa; metoda projektu


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- pomiaru w terenie
- projektu

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania informacji uzyskiwanych w drodze interpretacji danych geoprzestrzennych w planowaniu i ochronie środowiska oraz ekologii i biogeografii. Studenci poznają: zasady funkcjonowania systemu informacji geograficznej (GIS); możliwości pozyskiwania informacji geoprzestrzennych z różnych źródeł; zasady tworzenia map numerycznych, łączenia ich z bazami danych, wprowadzanie własnych danych; podstawy przetwarzania danych GIS i modelowania zjawisk przyrodniczych np. zmian zasięgów gatunków i różnorodności biologicznej w skali lokalnej jak i globalnej; podstawy posługiwania się programami GIS opartymi o kod otwarty.

Pełny opis:

Wykład: Celem wykładu jest przedstawienie znaczenia informacji uzyskiwanych w drodze interpretacji danych geoprzestrzennych w planowaniu i ochronie środowiska oraz współczesnej ekologii i biogeografii. Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami funkcjonowania systemu informacji przestrzennej (GIS), możliwościami pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania danych o zasobach środowiska, wyko¬nywania analiz przestrzennych, modelowania procesów przyrodniczych na przykładzie modelowania: potencjalnej niszy ekologicznej i przesunięć nisz ekologicznych wynikających z prognozowanych zmian klimatycznych, zmian w bioróżnorodności; wyko¬nywania map środowiska i jego zagrożeń.

Zajęcia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci zapoznają się z praktycznymi aspektami pracy z danymi geoprzestrzennymi. Założeniem zajęć jest wyposażenie studenta w umiejętność samodzielnej pracy z wybranym programem komputerowym środowiska GIS o kodzie otwartym i zweryfikowanie tej umiejętności w trakcie wykonywania projektu zaliczeniowego.

Zajęcia laboratoryjne prowadzone są w pracowni komputerowej oraz w bezpośrednim otoczeniu budynku Wydziału BiOŚ w zakresie niezbędnym do samodzielnego zebrania danych środowiskowych.

Tematyka zajęć obejmuje zapoznanie z interfejsem programu (na przykładzie QGIS), naukę tworzenia podstawowych map numerycznych, wektoryzacji danych, rektyfikacji danych, pozyskiwania informacji z serwerów WMS, WFS i innych baz danych dostępnych on-line, wprowadzania własnych danych środowiskowych, oceny i modelowania zjawisk przyrodniczych na przykładzie: obecnych zagrożeń dla różnorodności biologicznej w skali lokalnej i globalnej, utraty i fragmentacji siedlisk, rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych, zmian klimatycznych. W części związanej z modelowaniem niszy zostaną omówione najczęściej stosowane metody modelowania, np. Bioclim i Maxent.

Literatura:

Bielecka E., 2006. Systemy informacji geograficznej – teoria i zastosowanie, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa.

Hijmans R. J., Guarino L., Mathur P. 2012. DIVA-GIS version 7.5. manual.

Kozak K. H., Graham C. H., Wiens J. J. 2008. Integrating GIS-based environmental data into evolutionary biology. Trends Ecol Evol 23:141–148. doi: 10.1016/j.tree.2008.02.001

Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W., 2006, GIS. Teoria i praktyka. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Litwin L., Myrda G. 2005. Systemy Informacji Geograficznej - zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS. Wyd. Helion.

Olszewski R., Gotlib D., Iwaniak A. 2007. GIS. Obszary zastosowań. Wydawnictwo Naukowe PWN

Urbański J. 2012. GIS w badaniach przyrodniczych – e-book (http://ocean.ug.edu.pl/~oceju/CentrumGIS/dane/GIS_w_badaniach_przyrodniczych_12_2.pdf)

Iwańczak B. 2016. QGIS. Tworzenie i analiza map. Wyd. Helion.

QGIS User Guide (http://docs.qgis.org/2.14/pdf/pl/QGIS-2.14-UserGuide-pl.pdf)

Nowotarska M. 2009. Wprowadzenie do Quantum GIS. Szczecin-Wrocław (http://qgis-polska.org/_media/czytelnia/wprowadzenie_do_quantum_gis.pdf)

Phillips S. 2008. A Brief Tutorial on Maxent. AT&T Res 1–38. doi: 10.4016/33172.01

Scheldeman X., van Zonneveld M. 2010. Training Manual on Spatial Analysis of Plant Diversity and Distribution. Biodiversity International, Rome, Italy.

Publikacje zamieszczone w czasopismach: Roczniki Geomatyki, Polski Przegląd Kartograficzny.

Metody i kryteria oceniania:

1. Wykład – test obejmujący zagadnienia prezentowane na wykładzie - K_W07, K_K01

2. Zajęcia laboratoryjne – zaliczenie na ocenę na podstawie wykonanych samodzielnie zadań cząstkowych oraz projektu realizowanego w zespołach kilkuosobowych. Ocena końcowa jest średnią z ocen uzyskanych przez studentów za zrealizowane zadania i projekt. K_U06, K_U07, K_U15, K_K01, K_K09, K_K10

Ocena zrealizowanych zadań: na ocenę dostateczną student musi poprawnie zrealizować 60-70% zadań, na ocenę dostateczny plus - 71-80%, na ocenę dobry - 81-87%, na ocenę dobry plus - 88-94%, na ocenę bardzo dobry - powyżej 94%.

Praktyki zawodowe:

Nie przewidziano

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 50 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kamiński
Prowadzący grup: Miłosz Deptuła, Dariusz Kamiński, Radosław Puchałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 50 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kamiński
Prowadzący grup: Dariusz Kamiński, Radosław Puchałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)