Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia solnisk śródlądowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-MDW-3A-ESS-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0521) Ekologia i ochrona środowiska
Nazwa przedmiotu: Ekologia solnisk śródlądowych
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (2012-2019)
Grupy: Moduły do wyboru dla 2 r. ochrony środowiska S1
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczone przedmioty: Botanika systematyczna i Ekologia ogólna.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

udział w wykładzie 15 godzin

przygotowanie do zajęć 5 godzin

konsultacje 2 godziny

opracowanie pracy pisemnej 8 godzin


Razem 25 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02 tłumaczy uwarunkowania geologiczne, geomorfologiczne, hydrologiczne, glebowe i klimatyczne funkcjonowania przyrody

K_W09 identyfikuje grupy systematyczne i gatunki roślin i zwierząt oraz zespoły organizmów

K_W11 tłumaczy związki i zależności między różnymi dyscyplinami nauk przyrodniczych, a w szczególności relacje między przyrodą ożywioną i nieożywioną

K_W12 charakteryzuje organizację i funkcjonowanie systemów ekologicznych oraz relacje organizm-środowisko

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U03 rozpoznaje na podstawie kluczy oraz innych dostępnych narzędzi, elementy przyrody ożywionej i nieożywionej

K_U04 wykorzystuje metody bioindykacyjne w badaniach środowiskowych

K_U11 interpretuje wyniki obserwacji i pomiarów i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 wykazuje chęć pogłębiania wiedzy z zakresu nauk o środowisku

K_K03 ma świadomość ryzyka wykonywanej działalności oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności w zakresie działań związanych z ochroną środowiska

K_K06 jest chętny do promocji zasad ochrony środowiska, docenia rolę edukacji ekologicznej i zdrowotnej

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych (prezentacji multimedialnych, opracowań komputerowych (mapy numeryczne, zdjęcia lotnicze i zobrazowania satelitarne), kluczy do oznaczania gatunków roślin, okazów zielnikowych halofitów, roślin przywiezionych z solnisk).Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Cel przedmiotu: zapoznanie z ekologią śródlądowych siedlisk słonych oraz problemami ich ochrony (siedliska priorytetowe sieci NATURA 2000) na Kujawach i w innych regionach Polski oraz innych krajach Europy środkowej.

Pełny opis:

Wykłady obejmują następujące zagadnienia: 1 - pochodzenie i lokalizacja solnisk, naturalne i antropogeniczne źródła zasolenia; 2 - roślinność solniskowa, gatunki i zbiorowiska roślinności halofilnej, zonacja roślinności na solniskach; 3 - przystosowania halofitów do zasolenia podłoża; 4 - syntaksonomia: klasyczna klasyfikacja fitosocjologiczna oraz klasyfikacja numeryczna zbiorowisk roślinnych z udziałem halofitów; 5 - analiza gradientowa gatunków i zbiorowisk roślinności słonolubnej; 6 - solnisko jako ekosystem; 7 - halofity w krajobrazie: wpływ solnisk na strukturę przestrzenną krajobrazu i jego różnorodność biologiczną; 8 - sposoby rolniczego użytkowania terenów zasolonych, 9 - gospodarcze wykorzystanie halofiów i solnisk; 10 - ochrona czynna solnisk śródlądowych w Polsce i w innych krajach Europy środkowej.

Literatura:

1. Adam P., 1990. Saltmarsh ecology. Cambridge University Press, Cambridge, 461 s.

2. Chapman V.J., 1960. Salt marshes and salt deserts of the world. Leonard Hill Books Limited, London.

3. Karasińska W, Nienartowicz A., 1998. Halofity jako chwasty pól uprawnych wokół fabryki sody w Mątwach. W: Kaźmierczak E., Nienartowicz A., Piernik A., Wilkoń-Michalska J. (red.), Metody numeryczne w badaniach struktury i funkcjonowania szaty roślinnej. Wydawnictwo UMK, Toruń: 303-315.

4. Nienartowicz A., Warot L., 2001. Ochrona halofitów na Kujawach a zrównoważony rozwój. Przegląd Przyrodniczy XII(3-4): 205-214. Wydawnictwo Lubuskiego Klubu Przyrodników, Świebodzin.

5. Nienartowicz A., Wilkoń-Michalska J., 1993. Numerical syntaxonomy of the Polish halophilous plant communities. Polish Bot. Stud. 5: 61-69.

6. Nienartowicz A., Wilkoń-Michalska J., 1993. The application of numerical analysis to comparison of ecological amplitudes of halophytic species. Variability and Evolution 2/3: 103-112.

7. Piernik A., 2012. Ecological Pattern of Inland Salt Marsh Vegetation in Central Europe. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.

8. Piernik A., Kaźmierczak E., Rutkowski L., 1996. Differentiation of vegetation in a saline grassland in the vicinity of Inowrocław Soda Plants at Mątwy. Acta Soc. Bot. Pol. 65 (3-4): 349-356.

9. Reimold R J, Queen W. H. (eds), 1974. Ecology of halophytes. Academic Press, INC, New York-London.

10. Wilkoń-Michalska J., 1963. Halofity Kujaw. Studia Soc. Scientiarum Torunensis D, Botanica 7. Toruń.

11. Wilkoń-Michalska J., 1970. Zmiany sukcesyjne w rezerwacie halofitów "Ciechocinek" w latach 1954-1965. Ochrona Przyrody 35: 25-51.

12. Wilkoń-Michalska J., 1976. Struktura i dynamika populacji Salicornia patula Duval-Jouve. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Rozprawy, Toruń.

13. Wilkoń-Michalska J., 1986. Tendencje rozwojowe i ochrona halofitów w Polsce. Acta Universitatis Lodzensis B: 123-129.

14. Wilkoń-Michalska J., Sokół M., 1968. Flora zwałów wapiennych Inowrocławskich i Janikowskich Zakładów Sodowych. Zesz. Nauk. UMK, Nauki Mat.-Przyr. 21, Biologia 11: 173-208.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie pisemnego opracowania.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piernik
Prowadzący grup: Agnieszka Piernik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.