Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka i statystyka dla przyrodników

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-MSOS-1-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0542) Statystyka
Nazwa przedmiotu: Matematyka i statystyka dla przyrodników
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (2012-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Umiejętności matematyczne i statystyczne na poziomie szkoły średniej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (30 godz.):

- udział w wykładzie


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (20 godz.):

- przygotowanie do kolokwiów – 5

- przygotowanie raportu, opracowania, projektu - 7

- praca własna nad zaliczeniem zajęć -8

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W05 charakteryzuje elementy analizy matematycznej, podstawowe funkcje elementarne oraz równania i ich układy, objaśnia podstawowe elementy rachunku prawdopodobieństwa

K_W06 modeluje zjawiska przyrodnicze wykorzystując narzędzia matematyczne i statystyczne

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Posługuje się podstawowymi metodami matematyczno-statystycznymi do opisu zjawisk przyrodniczych i analizy danych K_U05

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Racjonalnie i krytycznie podchodzi do informacji uzyskanej z literatury naukowej, Internetu, i innych źródeł masowego przekazu, a także obiegowych przekonań odnoszących się do nauk biologicznych. K_K02

K2: Wykazuje zdolność wykorzystywania metod matematyczno-statystycznych i informatycznych do opracowania i prezentacji wyników i analiz.K_K07

K3: Jest świadomy znaczenia znajomości języków obcych w komunikacji oraz przyswajaniu informacji K_K12

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne, wykład, wyszukiwanie informacji w zasobach Internetu, zadania do samodzielnego wykonania

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami matematycznymi. Stosowanie podstawowych funkcji. Podstawy algebry liniowej.

Zapoznanie studentów z podstawami statystyki

Pełny opis:

Zajęcia obejmują zastosowanie obliczeń matematycznych i statystycznych w naukach biologicznych: podstawy algebry liniowej, opis zależności za pomocą podstawowych funkcji liniowych i nieliniowych, transformacja przez logarytmowanie, obliczenia z wykorzystaniem rachunku różniczkowego i całkowego, modelowanie zjawisk biologicznych, planowanie badań, podstawowe rozkłady statystyczne, parametryczne i nieparametryczne testy istotności, regresja liniowa.

Literatura:

Łomnick A. Statystyka dla pryrodniczych. PWN

Dowolne podręczniki do matematyki ze szkoły średniej.

Lista odpowiednich stron internetowych podawana na każdym wykładzie

Metody i kryteria oceniania:

est końcowy, na ocenę dostateczną student musi poprawnie zrealizować 60-70% zadań, na ocenę dostateczny plus - 71-80%, na ocenę dobry - 81-87%, na ocenę dobry plus - 88-94%, na ocenę bardzo dobry - powyżej 94%.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piwczyński
Prowadzący grup: Anna Lewandowska-Czarnecka, Marta Lis, Agnieszka Piernik, Marcin Piwczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piernik, Marcin Piwczyński
Prowadzący grup: Radosław Puchałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.