Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Monitoring środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-MSOS-3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0521) Ekologia i ochrona środowiska Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Monitoring środowiska
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (2012-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza - opisuje zjawiska fizyczne, chemiczne i biologiczne zachodzące w przyrodzie

charakteryzuje elementy analizy matematycznej, podstawowe funkcje elementarne oraz równania i ich układy, objaśnia podstawowe elementy rachunku prawdopodobieństwa

Umiejętności – wykorzystuje wiedzę z zakresu geologii, geomorfologii, hydrologii, gleboznawstwa i klimatologii przy opisie środowiska przyrodniczego, posługuje się podstawowymi metodami matematycznymi i statystycznymi do analizy danych i opisu zjawisk przyrodniczych

Kompetencje - wykazuje akceptującą postawę wobec metod matematyczno – statystycznych i informatycznych w ochronie środowiska, wykazuje ostrożność i krytycyzm w przyjmowaniu informacji z literatury naukowej, internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach, mających odniesienie do ochrony środowiska


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny wykładowe – kontaktowe 15

Godziny ćwiczeniowe – kontaktowe 15

Udział w konsultacjach z nauczycielem akademickim - 5

Praca indywidualna (przygotowanie do ćwiczeń i egzaminu) - 25

60 godzin/2ECTS = 30h/1ETCS


Efekty uczenia się - wiedza:

1. wymienia wybrane specjalistyczne programy komputerowe i objaśnia możliwość ich wykorzystania przy monitorowaniu i interpretowaniu zjawisk przyrodniczych

2. wymienia systemy i techniki pomiarowe i opisuje procedury związane z monitoringiem elementów biotycznych i abiotycznych środowiska człowieka

Efekty uczenia się - umiejętności:

1. interpretuje obserwacje i pomiary i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski

2. dostrzega za pomocą metod monitoringu zaistniałe zagrożenia zdrowotne i środowiskowe i stawia poprawne hipotezy dotyczące ich przyczyn

3. interpretuje dokumenty polityki w zakresie ochrony środowiska w tym monitoringu przyrody i jej ochrony


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. jest chętny do promocji zasad ochrony środowiska, docenia rolę oceny stanu środowiska i możliwości jej użytkowania

2. ma świadomość ryzyka wykonywanej działalności, w tym oceny stanu środowiska oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności w zakresie działań związanych z monitoringiem i ochroną środowiska

3. ma świadomość konieczności postępowania zgodnie z etyką ekologiczną w zakresie obserwacji, oceny stanu i prognozowania zmian środowiska i jest gotowy do pogłębiania wiedzy z zakresu nauk o środowisku


Metody dydaktyczne:

Wykład i ćwiczenia laboratoryjne i terenowe

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- obserwacji
- pomiaru w terenie
- projektu

Skrócony opis:

Poznanie podstawowych zasad i metod monitoringu środowisk. Przedmiot ma na celu zapoznanie się z regułami prowadzenia badań monitoringowych w środowisku oraz z zasadami funkcjonowania instytucji Państwowego Monitoringu Środowiska

Pełny opis:

Pojęcie monitoringu środowiska. Teoretyczne podstawy prowadzenia monitoringu (wybrane problemy). Kontrola zmian układów ekologicznych na różnych poziomach organizacji biotycznej

bioindykacja na poziomie zmian biochemicznych i fizjologicznych

zaburzenia anatomiczne i morfologiczne zaburzenia biorytmiczne (fenologia) zmiany florystyczne i faunistyczne, cechy bioindykacyjne gatunków skala porostowa ekologiczne grupy gatunków Ellenberga (1950) ekologiczne liczby wskaźnikowe Zrzyckiego (2002)

typy hemerobii typy strategii życiowych RSC (Grime 1979)

ocena zaburzeń biocenotycznych i ekosystemowych, analiza zmian krajobrazu wskaźniki różnorodności gatunkowej analiza itosocjologiczna analiza numeryczna. Zastosowanie bioindykacji w monitoringu środowiska przyrodniczego Instytucja Państwowego Monitoringu Środowiska. Monitoring poszczególnych elementów środowiska i specyficznych oddziaływań na środowisko. Organizacja badań na stacjach monitoringu. Stan środowiska Polski w świetle wyników badań monitoringowych.

Literatura:

Biblioteka Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Wybrane tomy

Clarke R., 1986, The Handbook of Ecological Monitoring

Dzwonko Z., 2007, Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Poznań-Kraków

GUS, „Ochrona środowiska”, Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa

GUS, „Leśnictwo”, Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa Lipnicki L., Wójciak H., 1995, Porosty.

Roo-Zielińska E., 2004, Fitoindykacyja jako narzędzie oceny środowiska fizycznogeograficznego. Podstawy teoretyczne i analiza porównawcza stosowanych metod. Warszawa, PAN IGiPZ.

Schubert R., 1985, Bioindikation in Terrestrischen Ökosystem.

Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U., 2002, Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Kraków

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - część1, praca egzaminacyjna - część 2

Wykonanie ćwiczeń o charakterze praktycznym

Wymagany próg na ocenę dost. - 51-60%, dost.+ - 61-70%, dobry - 71-80%, dobry+ - 81-90%, bdb - 91-100%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Cyzman, Michał Jankowski
Prowadzący grup: Wiesław Cyzman, Michał Jankowski, Maciej Markiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Jankowski, Dariusz Kamiński
Prowadzący grup: Michał Jankowski, Maciej Markiewicz, Lucjan Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)