Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przygotowanie pracy magisterskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-PPMOS-2-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie pracy magisterskiej
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (2012-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie seminarium i pracowni specjalizacyjnej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

praca indywidualna studenta- 250h -10pkt.ECTS

konsultacje z opiekunem i promotorem-50h -2pkt. ECTS

Razem 300 h- 12pkt.ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Student

K1: - objaśnia zasady planowania badań i opisuje metody badawcze wykorzystywane w obrębie dyscypliny naukowej, której dotyczy realizowana praca magisterska (K_W08);

K2: - rozpoznaje podstawowe terminy w języku obcym (j. angielskim) w zakresie ochrony środowiska (K_W13);

K3: - opisuje zasady przygotowywania i pisania prac naukowych (K_W14);

K4: - wymienia i omawia najważniejsze pozycje literaturowe z zakresu dyscypliny naukowej, której dotyczy realizowana praca magisterska (K_W15);


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: - dobiera właściwą metodologię do rozwiązania problemów badawczych lub praktycznych (K_U01);

U2: - przygotowuje proste publikacje w języku polskim oraz krótkie doniesienia naukowe w języku obcym przestrzegając ogólnie przyjętych zasad pisania prac naukowych (K_U10);

U3:- prezentuje publicznie wyniki pracy własnej i zespołowej (K_U11);

U4:- posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie ochrony środowiska w języku polskim i angielskim (K_U12);

U4:- wykonuje i opisuje proste zadania badawcze indywidualnie i zespołowo (K_U13);

U5 - łączy informacje pochodzące z rożnych źródeł w celu weryfikacji istniejących poglądów i hipotez (K_U14);

U6: - uzasadnia wybór tematu pracy magisterskiej pod kątem planowanej kariery zawodowej lub naukowej (K_U20);


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(K_K01) - ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie i doskonalenia swoich umiejętności zawodowych;

(K_K03) - ma zdolność prawidłowego określania priorytetów służących realizacji zdefiniowanego przez siebie lub innych zadania;

(K_K04) - wykazuje dbałość o prawidłowe identyfikowanie i rozstrzyganie dylematów związanych z wykonywaniem zawodu;

(K_K05) - ma świadomość konieczności systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi z zakresu ochrony środowiska;

(K_K08) - jest świadomy problemów związanych z wykonywaniem wyuczonego zawodu i wykazuje zdolność do działania w sposób przedsiębiorczy;

(K_K10) - wykazuje krytyczną postawę wobec plagiatu


Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Przygotowanie pracy magisterskiej obejmuje prace badawcze, analizę i opracowanie wyników oraz redakcję tekstu pracy.

Pełny opis:

Identyfikacja problemu badawczego;

Metodyka badań stosowanych w pracy magisterskiej;

Wyznaczenie celów operacyjnych niezbędnych do stworzenia pracy magisterskiej;

Wyszukiwanie i dobór literatury do pracy magisterskiej;

Przetwarzanie i analiza danych;

Tworzenie zaawansowanej grafiki;

Redakcja i skład pracy magisterskiej;

Przygotowanie do redagowania tekstów zgodnie z przyjętymi zasadami redakcji tekstów naukowych;

Literatura:

Odpowiednia do tematu pracy.

Boć J., Jak pisać pracę magisterską. Wyd. „Kolonia”, Wrocław 1994.

Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe. Wrocław: Of. Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995, s. 132.

Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wydaw. Akad. Ekonomicznej , s. 195, [Wyd.2 popr. 1997, s. 218], Wrocław.

Metody i kryteria oceniania:

ocena pracy magisterskiej

bardzo dobry- 93-100%

dobry plus- 86- 92%

dobry- 78- 85 %

dostateczny plus- 70-77%

dostateczny- 60- 69%

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Samokształcenie więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Filbrandt-Czaja
Prowadzący grup: Tomasz Kakareko, Joanna Wyszkowska, Elżbieta Żbikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Samokształcenie więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Filbrandt-Czaja
Prowadzący grup: Anna Filbrandt-Czaja, Małgorzata Jefimow, Tomasz Kakareko, Dariusz Kamiński, Jarosław Kobak, Małgorzata Poznańska-Kakareko, Janusz Żbikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)