Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia specjalizacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-PSOS1-2-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalizacyjna
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (2012-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

pracownia specjalizacyjna 45 h

konsultacje- 30h


praca własna studenta

przygotowanie do pracowni- 20h

czytanie literatury-30h


razem 125h- 5 pkt ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: - objaśnia zasady planowania badań i opisuje metody badawcze wykorzystywane w obrębie dyscypliny naukowej, której dotyczy realizowana praca magisterska (K_W08);

W2: - rozpoznaje podstawowe terminy w języku obcym (j. angielskim) w zakresie ochrony środowiska (K_W13);

W3: - opisuje zasady przygotowywania i pisania prac naukowych (K_W14);

W4: - wymienia i omawia najważniejsze pozycje literaturowe z zakresu dyscypliny naukowej, której dotyczy realizowana praca magisterska (K_W15);

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: - dobiera właściwą metodologię do rozwiązania problemów badawczych lub praktycznych (K_U01);

U2: - przygotowuje proste publikacje w języku polskim oraz krótkie doniesienia naukowe w języku obcym przestrzegając ogólnie przyjętych zasad pisania prac naukowych (K_U10);

U3: - posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie ochrony środowiska w języku polskim i angielskim (K_U12);

U4: - wykonuje i opisuje proste zadania badawcze indywidualnie i zespołowo (K_U13);

U5: - łączy informacje pochodzące z rożnych źródeł w celu weryfikacji istniejących poglądów i hipotez (K_U14);

U6: - planuje zawodową karierę i stosuje metody zmierzające do osiągania zamierzonych celów(K_U17);

U7:- uzasadnia wybór tematu pracy magisterskiej pod kątem planowanej kariery zawodowej lub naukowej (K_U20)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: - ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie i doskonalenia swoich umiejętności zawodowych (K_K01) ;

K2:- ma zdolność prawidłowego określania priorytetów służących realizacji zdefiniowanego przez siebie lub innych zadania (K_K03);

K3: - wykazuje dbałość o prawidłowe identyfikowanie i rozstrzyganie dylematów związanych z wykonywaniem zawodu (K_K04);

K4: - ma świadomość konieczności systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi z zakresu ochrony środowiska (K_K05) ;

K5: - jest świadomy problemów związanych z wykonywaniem wyuczonego zawodu i wykazuje zdolność do działania w sposób przedsiębiorczy(K_K08);

K6: - wykazuje krytyczną postawę wobec plagiatu (K_K10) .


Metody dydaktyczne:

metody poszukujące: badania terenowe, laboratoryjne i eksperymentalne

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji
- pomiaru w terenie

Skrócony opis:

W ramach pracowni specjalizacyjnej studenci zbierają literaturę i wykonują badania do pracy magisterskiej i opracowują uzyskane wyniki.

Pełny opis:

Studenci zajmują się zbieraniem materiałów i sporządzaniem bibliografii.

Kompletują literaturę dotyczącą przyszłej pracy magisterskiej (student prezentuje zestaw literatury przyporządkowany tematowi własnej pracy).

Wykonują część badawczą pracy- badania terenowe i/lub analizy laboratoryjne, przeprowadzają eksperymenty.

Opracowują i analizują uzyskane wyniki badań stosując analizy statystyczne. Porównuje uzyskane rezultaty z wynikami podobnych badań prowadzonych przez innych badaczy (dane z literatury).

Literatura:

Odpowiednia do tematu realizowanej pracy magisterskiej

Metody i kryteria oceniania:

ocena doboru właściwej metodologii do rozwiązania problemów badawczych oraz samodzielnie wykonanych zadań badawczych, ocena zebranej literatury polskiej i zagranicznej z zakresu realizowanej tematyki badawczej, ocena pisemnego opracowania uzyskanych wyników badań, (W1,W2,W3,W4, U1,U2,U3,U4,U5, U6, U7,K1,K2,K3,K4,K5,K6).

zaliczenie na ocenę.

Ocena wykonanych zadań badawczych, ocena pisemnego opracowania uzyskanych wyników badań oraz dobór literatury decydują o końcowej ocenie:

bardzo dobry- 93-100%

dobry plus- 86- 92%

dobry- 78- 85 %

dostateczny plus- 70-77%

dostateczny- 60- 69%

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Filbrandt-Czaja
Prowadzący grup: Anna Filbrandt-Czaja, Małgorzata Jefimow, Tomasz Kakareko, Dariusz Kamiński, Jarosław Kobak, Małgorzata Poznańska-Kakareko, Janusz Żbikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)