Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia specjalizacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-PSOS2-2-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalizacyjna
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (2012-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

pracownia specjalizacyjna 50 h

konsultacje- 25h


praca własna studenta

przygotowanie do pracowni- 20h

czytanie literatury-30h


razem 125h- 5 pkt ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: - objaśnia zasady planowania badań i opisuje metody badawcze wykorzystywane w obrębie dyscypliny naukowej, której dotyczy realizowana praca magisterska (K_W08);

W2: - rozpoznaje podstawowe terminy w języku obcym (j. angielskim) w zakresie ochrony środowiska (K_W13);

W3: - opisuje zasady przygotowywania i pisania prac naukowych (K_W14);

W4: - wymienia i omawia najważniejsze pozycje literaturowe z zakresu dyscypliny naukowej, której dotyczy realizowana praca magisterska (K_W15);

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: - dobiera właściwą metodologię do rozwiązania problemów badawczych lub praktycznych (K_U01);

U2: - przygotowuje proste publikacje w języku polskim oraz krótkie doniesienia naukowe w języku obcym przestrzegając ogólnie przyjętych zasad pisania prac naukowych (K_U10);

U3: - posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie ochrony środowiska w języku polskim i angielskim (K_U12);

U4: - wykonuje i opisuje proste zadania badawcze indywidualnie i zespołowo (K_U13);

U5: - łączy informacje pochodzące z rożnych źródeł w celu weryfikacji istniejących poglądów i hipotez (K_U14);

U6: - planuje zawodową karierę i stosuje metody zmierzające do osiągania zamierzonych celów(K_U17);

U7:- uzasadnia wybór tematu pracy magisterskiej pod kątem planowanej kariery zawodowej lub naukowej (K_U20)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: - ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie i doskonalenia swoich umiejętności zawodowych (K_K01) ;

K2:- ma zdolność prawidłowego określania priorytetów służących realizacji zdefiniowanego przez siebie lub innych zadania (K_K03);

K3: - wykazuje dbałość o prawidłowe identyfikowanie i rozstrzyganie dylematów związanych z wykonywaniem zawodu (K_K04);

K4: - ma świadomość konieczności systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi z zakresu ochrony środowiska (K_K05) ;

K5: - jest świadomy problemów związanych z wykonywaniem wyuczonego zawodu i wykazuje zdolność do działania w sposób przedsiębiorczy(K_K08);

K6: - wykazuje krytyczną postawę wobec plagiatu (K_K10) .


Metody dydaktyczne:

metody poszukujące: badania terenowe, laboratoryjne i eksperymentalne

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji
- pomiaru w terenie

Skrócony opis:

W ramach pracowni specjalizacyjnej studenci zbierają literaturę i wykonują badania do pracy magisterskiej i opracowują uzyskane wyniki.

Pełny opis:

Studenci opracowują i analizują uzyskane wyniki badań stosując analizy statystyczne. Porównuje uzyskane rezultaty z wynikami podobnych badań prowadzonych przez innych badaczy. Przygotowują pracę magisterską.

Literatura:

dostosowana do tematyki realizowanych przez studentów prac magisterskich

Metody i kryteria oceniania:

ocena doboru właściwej metodologii do rozwiązania problemów badawczych oraz samodzielnie wykonanych zadań badawczych, ocena zebranej literatury polskiej i zagranicznej z zakresu realizowanej tematyki badawczej, ocena sposobu przygotowania pracy magisterskiej W1,W2,W3,W4,U1,U2,U3,U4,U5,K1,K2,K3,K4,K5,K6

Ocena wykonanych zadań badawczych, ocena sposobu przygotowania pracy magisterskiej decydują o końcowej ocenie:

bardzo dobry- 93-100%

dobry plus- 86- 92%

dobry- 78- 85 %

dostateczny plus- 70-77%

dostateczny- 60- 69%

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Filbrandt-Czaja
Prowadzący grup: Anna Filbrandt-Czaja, Małgorzata Jefimow, Tomasz Kakareko, Dariusz Kamiński, Jarosław Kobak, Małgorzata Poznańska-Kakareko, Janusz Żbikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)